Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Prezentare lucrare grad

No description
by

Valentina G

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Prezentare lucrare grad

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I
SOFT EDUCAŢIONAL
PENTRU ARBORI ŞI
DRUMURI ÎN REŢELE
COORDONATOR,
CONF. UNIV. DR. CIUPALĂ LAURA


AUTOR,
PROF. Gal Valentina Mariana

CAPITOLUL I.:NOŢIUNI INTRODUCTIVE
CAPITOLUL III. APLICAŢII ŞI IMPLEMENTĂRI
CAPITOLUL II. ARBORI ŞI DRUMURI ÎN REŢELE
1.1. VOCABULARUL DE BAZĂ ÎN TEORIA GRAFURILOR
1.2. STRUCTURI DE DATE UTILIZATE ÎN REPREZENTAREA GRAFURILOR
1.3. NOŢIUNI DE COMPLEXITATEA ALGORITMILOR ÎN TEORIA GRAFURILOR



2.1. ARBORI PARŢIALI MINIMI
2.1.1. Condiţii de optimalitate
2.1.2. Algoritmi pentru arbori parţiali minimi
2.2. DISTANŢE ȘI DRUMURI MINIME
2.2.1. Probleme ale drumului minim
2.2.2. Algoritmi pentru distante și drumuri minime

3.1. Aplicaţii ale arborilor parţiali minimi
3.2. Aplicaţii ale problemei drumului minim
3.3. Implementări

Prin lucrarea de faţă mi-am propus să realizez un instrument util în predarea şi învăţarea noţiunilor legate de arbori şi drumuri în reţele, în special, grafuri orientate şi neorientate, în general, punând accent pe o abordare interactivă, care să motiveze elevul în procesul de însuşire şi de înţelegere a noţiunilor şi algoritmilor specifici grafurilor.
Lucrarea este compusă din patru părţi. În prima parte prezint vocabularul de bază în teoria grafurilor sub formă de definiţii şi exemple, metode de reprezentare a grafurilor în memoria calculatorului, precum şi noţiuni de complexitatea algoritmilor
Acest soft va motiva elevii pentru învăţarea teoriei grafurilor, îi va ajuta să înţeleagă problemele şi îi va antrena în găsirea de soluţii şi metode de rezolvare a unor situaţii noi..
"Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare şi în învăţare constă în acordarea unei atenţii sporite, managementului proceselor, strategiei, structurii şi mai ales rolurilor şi deprinderilor.”
În partea a treia a lucrării prezint aplicaţii şi implementări în Limbajul C++ pentru algoritmii descrişi în cadrul parţii anterior amintite. Activităţile şi exerciţiile variate servesc scopurilor propuse, ţinând cont de capacităţile elevilor.
Ansamblul favorizează îmbinarea dintre munca independentă a elevilor şi activitatea dirijată la clasă..
Ultima parte “Aspecte metodice” legate de arbori şi drumuri cuprinde trei subcapitole.

În al doilea subcapitol ataşez câteva proiecte didactice ale unor lecţii de predare sau consolidare a cunoştinţelor, ce vizează algoritmii fundamentali pe grafuri prezentaţi în capitolul a doilea al lucrării, aşa cum sunt ei conţinuţi în programa şcolară şi în manualele de liceu. Tot aici prezint şi proiectele didactice ale unităţiilor de învăţare Grafuri orientate şi Grafuri neorientate, experienţa didactică dovedindu-mi că este mai avantajos pentru elev ca acestea să fie predate pe rând şi nu în paralel, astfel realizându-se o mai bună fixare şi înţelegere a noţiunilor, precum şi o mai bună analiză din partea elevilor a situaţiilor concrete din viaţa reală, care pot fi exprimate în termeni de grafuri.
Primul dintre acestea conţine descrierea conceptelor referitoare la curriculum, predare, învăţare şi evaluare în general, obiective şi idealuri educaţionale, subliniind când este cazul particularităţile metodice ale disciplinei informatică.
DESCRIEREA SITE-ULUI


Constructie graf
– pagină care conţine executabile C# pentru construcţia unui graf – orientat sau neorientat - dorit de către utilizator (elev), graf căruia i se poate aplica unul din algoritmii studiaţi pentru arborele parţial minim (Prim sau Kruskal) sau pentru drumuri minime în graf (Dijkstra sau Roy-Floyd). Algoritmii la care m-am referit anterior sunt scrişi în C#. Aici, utilizatorul poate să adauge sau să şteargă noduri, să creeze sau să şteargă muchii (arce). Pentru graful desenat de către utilizator se generează un fişier corespunzător, care va fi apoi considerat fişier de intrare pentru algoritmul care se aplică grafului.
Site-ul realizat este un software educaţional ce urmăreşte ca orele în care se predă capitolul grafuri să fie mult mai lejere şi mai atrăgătoare pentru elevi. Este o certitudine faptul că elevii înţeleg mai uşor o lecţie nouă dacă au ocazia să interacţioneze cu un soft asemănător AEL-ului.
Interactivitate
În a doua parte “Arbori şi drumuri în reţele” analizez algoritmii referitori la arbori parţiali minimi (Prim, Kruskal şi Boruvka) şi drumuri minime (Dijkstra, Bellman-Ford şi Roy-Warshall). Pentru fiecare algoritm prezentat am luat câte un exemplu şi am formulat modul de funcţionare a algoritmului..
În crearea acestui soft am plecat de la ideea că, întâlnind lucrurile sub o formă mai puţin monotonă decât paginile unui manual, bazându-mă şi pe interactivitate, elevul va putea asimila noţiunile din teoria grafurilor mai uşor, mai plăcut şi mai solid.
VA MULTUMESC!
Prin lucrarea de faţă mi-am propus să realizez un instrument util în predarea şi învăţarea noţiunilor legate de arbori şi drumuri în reţele, în special, grafuri orientate şi neorientate, în general, punând accent pe o abordare interactivă, care să motiveze elevul în procesul de însuşire şi de înţelegere a noţiunilor şi algoritmilor specifici grafurilor.

CAPITOLUL IV. ASPECTE METODICE
4.1. Preliminarii conceptuale
4.2. Proiecte didactice
4.2.1. Proiecte didactice ale lecţiilor
4.2.2. Proiectarea unei unităţi de învăţare
4.3. Softurile educaţionale şi utilizarea lor la clasă (în predare-învăţare-evaluare)

Ultimul subcapitol al acestei părţi vizează descrierea aplicaţiei practice a acestei lucrări (soft pentru arbori şi drumuri în reţele), precum şi generalităţi legate de utilizarea softurilor educaţionale în predare, în general şi în predarea informaticii, în special.
Prin intermediul acestui soft, elevul este îndemnat să facă demersuri cognitive, investigaţii, fiind implicat direct în activitatea de descoperire, ceea ce prezintă avantajul trăiniciei cunoştinţelor dobândite.
De la această premisă a pornit ideea mea. De asemenea, aplicaţia vizează capacitatea elevului de a operaţionaliza cu noţiunile şi conceptele dobândite, de a le utiliza în situaţii concrete conducând la dezvoltarea unei gândiri algoritmice ce se poate realiza doar prin activităţi de instruire şi formare care să aibă la bază conceptul fundamental de algoritm. Avantajul este că fiecare elev poate vizualiza, modifica şi chiar studia comportamentul unui algoritm pe un graf creat de el însuşi, poate interacţiona cu grafuri deja salvate sau importate, fapt care nu este la îndemâna unui manual.
`
Pagina de început
Meniurile site-ului sunt: Istoric
Terminologie
Reprezentare
Grafuri asociate
Tipuri de grafuri
Conexitate
Algoritmi
Teste
Aplicatii
Constructie graf

Meniul
ISTORIC
conţine o scurtă descriere a istoricului teoriei grafurilor, etapă necesară pentru captarea atenţiei elevilor, dar şi pentru înţelegerea necesităţii studiului teoriei grafurilor.
Meniul TERMINOLOGIE conţine descrierea noţiunilor elementare legate de grafuri într-o formă uşor accesibilă şi plăcută elevilor, care preferă manualul digital celui clasic.
Meniul REPREZENTARE conţine descrierea formelor de reprezentare a grafurilor (orientate şi neorientate).
Meniul Grafuri asociate conţine definiţiile şi descrierea grafurilor asociate unui graf: graful parţial şi subgraful.
Meniul Tipuri de grafuri descrie tipurile speciale de grafuri:
Meniul CONEXITATE conţine definirea conexităţii într-un graf neorientat, precum şi a tare conexităţii într-unul orientat.
Meniul
ALGORITMI
este format din submeniurile
Parcurgerea grafurilor
,
Arborele parţial de cost

minim
şi
Drumuri minime şi maxime
, fiecare dintre ele deschizând o nouă pagină care conţine descrierea algoritmilor specifici, dar şi legătură către lecţia AEL corespunzătoare
In
TESTE
sunt cuprinse 6 teste, 3 pentru grafuri neorientate şi 3 pentru grafuri orientate, teste care conţin câte 10 întrebări grilă şi furnizează rezultatul evaluării la final.
Meniul APLICAŢII conţine o serie de aplicaţii rezolvate: Arborele parţial de cost minim, Asfaltare drumuri în judeţ şi Traseu optim aşa cum apar ele în lucrare, cu descriere, explicaţii şi algoritmul de rezolvare implementat în C++.
“Sapă frate, sapă, sapă,
Până când vei da de apă.
...................
Sapă numai, sapă, sapă,
Până dai de stele-n apă!”


Fântânile- Lucian Blaga
Full transcript