Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació Seqüència Didàctica

Diana Herrero, Cristina Hidalgo, Xavi Milià, Albert Montagut i Núria Rubio
by

Albert Montagut Casajuana

on 27 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació Seqüència Didàctica

ET REGALARÉ UN CONTE Diana Herrero
Cristina Hidalgo
Xavier Milià
Albert Montagut
Núria Rúbio Contextualització de la seqüència DESTINATARI: Alumnes 6è de Primària (Cicle Superior) TIPOLOGIA TEXTUAL: Un conte, per als alumnes de P-4 (Educació Infantil) PERSPECTIVA: Enfocament comunicatiu i treballant per tasques CONTEXT: Escola catalana de l’any 2012, on les aules són multiculturals TEMPORITZACIÓ: Continguts lingüístics treballats Àrea de llengua Catalana i literatura: Text narratiu: el conte Esquema visual de la seqüència Justificació teòrica general TRACTAMENT DE LES HABILITATS I COMPETÈNCIES: AUTONOMIA: Equilibri treball autònom ESTRATÈGIES: Enfocament constructivista - social DIVERSITAT: AVALUACIÓ: Moltes gràcies! MACRO continguts Text narratiu Coneixement i aplicació de l’estructura que determina la tipologia dels textos Personatges, espai, acció, temps, argument, resolució, fórmules d'inici i acabament, etc. Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats
a l’edat Observació i ús de diferents connectors per enllaçar oracions Observació i pràctica amb els signes de puntuació que organitzen el text en paràgrafs (punt i a part), o que organitzen els elements de la frase (guió pels diàlegs). Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua Respondre preguntes a partir d’un text, la resposta de les quals comporti reelaboració Capacitat per revisar els textos d’un mateix o d’altres companys, a partir d’algun tipus de suport,
sobretot el que fa referència a l’estructura i organització del text, puntuació i lèxic, així com els elements paratextuals que han de fer-lo més entenedor. micro Continguts Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència escrita Competència literària Competència oral Aprendre a aprendre Capacitat d’autoavaluar-se Gestió eficaç del propi aprenentatge Capacitat de cooperar Autonomia i iniciativa personal Reelaborar els plantejaments previs o elaborar noves idees, buscar solucions i portar- les a la pràctica Habilitats i actituds relacionades amb la confianca en un mateix, l’empatia, l’esperit de superació, les habilitats per al diàleg i la cooperació Proposar-se objectius i portar a terme activitats individuals o col.lectives Autoregulació de la comprensió d’un text: saber quan t’equivoques i què has de rectificar Autoavaluació Foment del diàleg entre alumnes Treball
individual Treball
en grup Dialogant... ... som protagonistes del nostre aprenentatge Combinació de diferents estratègies: Treball cooperatiu Raonament dialògic Es contemplen diferents tipus d'aprenentatges Es respecten diferents ritmes d'aprenentatges Formativa Autoavaluació (i, però, perquè, sinó, encara que, no obstant això…) Sinònims Treball empàtic i emocional Pensar Guió De què tenia por quan jo era petit? - Què?
Visualització del conte: "Les bruixes de bruixis"

- Per a què?
Per a introduir el "tema": la por Què li preguntem a un conte? - Què?
Elaboració conjunta d'un qüestionari (anticipació). Conte: "El cagarro Asgrúnel"·

- Per a què?
Per a identificar els elements bàsics del conte (què, qui, com, quan, on, ...) Ordenem "El Cagarro" - Què?
Ordenar les sis parts del conte "El cagarro Asgrúnel" + afegir fórmules i/f

- Per a què?
Per a identificar i analitzar l'estructura bàsica del conte (introducció, nus i desenllaç) Ens connectem? - Què?
Ordenar text sense connectors.

- Per a què?
Valorar la seva rellevància en la coherència i cohesió del text. Escriure Elaborar un guió Elaborar un primer escrit Primer escrit - Què?
Fitxa d'activitats. Estil directe/indirecte, reiteracions i diàleg.

- Per a què?
Per donar la màxima coherència i cohesió al text definitiu. Estructuració dels paràgrafs, ... Revisar Revisió del primer escrit CONTE Ús de les TIC MACROTASCA 1 "del nostre conte" MACROTASCA 2 Cubs narratius Sóm coherents? - Què?
Redactar el conte i dividir-lo en parts.

- Per a què?
Comprovem la coherència del nostre text. Macrotasca 3 Text revisat Text definitiu
(co-avaluació) A partir del qüestionari bàsic, els demanem que busquin els elements en les imatges dels cubs seguint un ordre lògic (no cronològic). Començaran pel què passa, seguiran amb el qui, on i quan, i tot seguit esculliran el cóm es resol. Ampliar el guió posant-lo en ordre i caracteritzant-lo (tipus de personatges, tipus de temps, tipus de lloc i tipus de final) per donar-li coherència. Guió complet d’una història extreta dels cubs -Què?
Ampliem el guió d’elements bàsics del conte seguint una seqüència lògica.

-Com?
A partir del qüestionari bàsic, busquen els elements en les imatges dels cubs seguint un ordre lògic (no cronològic). Desprès incloem aquests elements al guió donant-li un ordre cronològic i caracteritzant-los.

-Qui?
El mestre guia l’activitat però són els alumnes qui juguen en petits grups.

-Per què?
Per ordenar els elements bàsics del conte de forma lògica i cronològica.

- Per a què?
Per tenir clar de quina manera estructuraran las seva història. Ens classifiquem -Què?
Ens convertim en connectors i ens agrupem segons el tipus.

-Com?
Mitjançant cartells amb connectors que els alumnes hauran de classificar i després separar segons la seva posició dins una frase.

-Qui?
Els alumnes, encara que el professor pot ajudar.

-Per què?
Per aprendre de manera significativa els diferents tipus de connectors i el seu ús dins un text.

-Per a què?
Per poder escriure textos coherents. Com ho has fet? -Què?
Creació d’una pauta d’avaluació i revisió dels esborranys dels textos

-Com?
La pauta es crea de manera conjunta entre alumnes i mestres, tot fixant-se amb els continguts treballats, per després poder revisar els textos amb un mateix patró per a tots.

-Qui?
Ho fan els alumnes de manera autònoma, tot i que serà el mestre qui faci la revisió final i comuniqui els resultats al alumnes per que després puguin fer els canvis pertinents.

-Per què?
Perquè així els alumnes podran fer revisió del que és la seqüència lògica que apareix a l’estructura del conte, i els permetrà identificar amb facilitat si apareixen els elements principals com són els personatges, el temps, l’espai, el problema i la resolució així com d’altres continguts apresos.

-Per a què?
Per a poder revisar i modificar, si s’escau, el propi text i tenir un esquema clar de creació d’aquest tipus de textos.
Full transcript