Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az új munkatörvény alapelvei

No description
by

Szabina Plavetz

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az új munkatörvény alapelvei

Az új munkatörvény alapelvei
2012. évi I. törvény

Munkatörvény bemutatása
Hatályai
Kiterjednek:

Munkáltatóra
Munkavállalóra
Érdek-képviseleti szervekre
Üzemi tanácsra
Szakszervezetre

Alkalmazni akkor kell, ha... :

a munkavállaló munkáját rendszerint
Magyarországon végzi (eltérő rendelkezés hiányában).
a vállalkozó telephelye Magyarországon van.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem
munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén
e törvénynek a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
- Magyarországon az EU-s jogrendszer figyelembe vételével kell alkalmazni.

Általános magatartási követelmények
- A munkaszerződés teljesítése során úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
- A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni
- Kölcsönösen együtt kell működni
- Nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát sérti.
- A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni.
- Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges
- A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
- A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas munkáltatója hírnevének gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.
- A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

Értelmezése
A személyhez fűződő jogok védelmeAz egyenlő bánásmód követelménye
A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (különösen a munka bérezésénél)
Munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.
A munka egyenlő értékének megállapításánál fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.
A munkaviszonyra vonatkozó szabály
E törvény alkalmazásában munkaviszonyra vonatkozó szabály a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottságnak a kötelező határozata.

A Munka Törvénykönyvének alapelvei
Célja
- Tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg

- A vállalkozás és munkavállalás elvének betartására törekszik

- Fontos szempontként kezeli a munkáltatós és munkavállaló gazdasági és szociális hátterét
Történelem
 Első 1951 tvr szintű szabályozás
 1967 II. tv Volt szovjet Unió MT lefordítása
 1992 MT
 2012 I tv. Amely 2006 óta történő tervezés végeredménye

Alapelvei
Jóhiszeműség,
Tisztesség,
Együttműködés,
Tájékoztatás,
Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma,
Jogos gazdasági érdek.
Egyenlő bánásmód
Lelkiismereti szabadság
Személyes szabadság
Becsület
Emberi méltóság
Névviselés
Jó hírnév védelme , munkavállaló magatartása korlátozható, igaz erről előzetesen tájékoztatni kell.
Képmással, hangfelvétellel kapcsolatos visszaélés elkerülése, előzetesen a munkavállalót tájékoztatni kell a technikai eszközök alkalmazásáról.
Levéltitok (elektronikus levél is levél). A dolgozó e tekintetben a kimenő levekben korlátozható és ellenőrizhető.
Magánlakáshoz, és a jogi személy céljaira szolgáló helyiségekhez fűződő jog.
Adatvédelem
A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót az adatainak kezeléséről. A munkáltató 2012.07.01-től a munkavállaló adatait, az adatszolgáltatás céljának megjelölésével átadhatja külső adatfeldolgozónak.
Legfontosabb változás, hogy most megszűnik a magánosítás és a PTK szabályival karöltve történő szabályozás. Beépül a PTk szerinti kötelmi jog az MT-be.
Szoros kapcsolat alakul ki a PTK és az új MT között. Ez nem más, mint a munkajog magánosítása.
További probléma, hogy nincs meg az átmenet a régi és az új rendelkezések között.
Változások
Full transcript