Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romania Uj PTK-janak ujitasai

No description
by

Janos Szekely

on 12 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romania Uj PTK-janak ujitasai

Az Új PTK A "régi" PTK hatályban 1865-től
az 1804-es Code Napoléon alapján készült
első modern romániai PTK
számtalanszor "megcsonkított"
mindmáig hatályos (!) Egy kicsit a jogpolitikáról jogpolitika = jog + politika
törénelmi megfontolások
nemzeti sajátosságok
az előterjesztés körülményei
a jogalkotás eredményeire kihat
Az Új PTK-ban is észlelhető Hatálybalépés ideje? Közreadva az 511/2009-es Hivatalos Közlönyben (HK)
hatályosulás: az életbeléptetési Tv. által meghatározott időpontban
sine dies? 301/2004-es sz. Tv., közreadva HK 575/2004
hatálybalépése elhalasztva:
58/2005-ös SKr-el (2006 szept. 1.-re)
50/2006-os SKr-el (2008 szept. 1.-re)
73/2008-as SKr-el (2009 szept. 1.-re) Az "Új BTK" esete Eltörölve az "Új Büntetőtörvénykönyvről szóló"
286/2009-es sz. Tv. által hatálybalépésének ideje, az életbeléptetési Tv.-ben kerül meghatározásra ... Ezesetben másként lesz ? a Romániáról szóló országjenetések
rendszeresen elmarasztalóak e téren, pl.:
COM(2007)378
COM(2009)70
COM(2010)113 - a legutóbbi jelentés explicit módon sürgeti a PEjTk és BEjTk elfogadását, implicit módon pedig a "négy kódex" hatálybaléptetését
Az Új PTK által nyújtott jogbiztonság hosszú távon jótékony gazdasági hatású lehet Joggal feltételezhetjük, hogy igen... A "Régi" BTK viszonylag korszerű, 1968-as keltezésű (volt?)
Mentes az ideológiai indíttatású csonkításoktól
Koherens és gyakorlatban alkalmazható Korábbi tervezetek: 1940-es tervezet (a karlista diktatúra idején)
1971-es tervezet (a kommunista diktatúra idején)
2004-es tervezet
Észlelhető, hogy a PTK átírásának tendenciája
egy-egy államrend konszolidációjával függ össze A főbb újdonságok szerkezeti jellegűek
érdemiek
nem kerülnek említsre a különös jogszabályokból átemelt rendelkezések Szerkezeti ujítások visszatérés a PTK "megcsonkítása" előtti állapotra a CsjTk visszavételével a szövegtestbe
a hagyományos polgárjog-kereskedelmi jog elhatárolás felszámolása
fogyasztó és vállalkozó elhatárolásával (3. cikk) új fogalompár bevezetése
a polgárjogi jogviszonyok összességének szabályzása, számos különös jogszabály integrálásával (pl. nemzetközi magánjog, telekkönyvi jog, örökbefogadási és gyámjog) Új jogok szentesítése, régiek korlátozása munkajogi jogügyletek megkötésére szóló cselekvőképesség 15 éves kortól (42. cikk)
az elhunytak emlékéhez való jog (79. cikk)
a cselekvőképesség korlátozának kiterjesztése egészséges elmeállípotú személyekre akik koruk, betegségük vagy más komoly okok miatt "nem képesek saját ügyeik intézésére" (105. cikk). Ilyen ok például a hosszú ideig tartó eltávozás a lakhelyről. (178. cikk)
szükség esetére a gyám szülők általi kinevezése (datív gyámság) (114. cikk)
"Gyámbíróság" lértehozása A nem-vagyoni jogok védelme I. Könyv V. Cím
illyenek az élet, egézség, becsület, magánélet, névhez való jog (252. cikk)
kizárólag természetes személyek esetén
az iminens törvénytelen magatartás elkövetésének bírói megtiltása lehetséges, még ennek bekövetkezése előtt (253. cikk) (sic!)
a sajtószabadság így korlátozható "a priori" is, sürgősségi eljárással (255 cikk 3. bek), bár a szólásszabadság nem ( 253. cikk 2. bek.)
"gag order" A magánélethez való jog I. Könyv. II. Fej. III. Rész
Québec-i PTK (35.-41. cikk) mely adaptálva került átvételre
A magánélet megsértésének tekinthető pl. az egyén magán- és családi életével, egészségi állapotával kapcsolatos hírek; lakhelyének belteréről készített felvételek közlése ha külön törvény nem engedélyezi (74. cikk d., f. és g. pont).
E rendelkezéseket a Québec-i szabályzás nem tartalmazza.
Az "alkotmányos jogok gyakorlása" (75. cikk) mentesítheti az elkövetőt a felelősségtől Családjogi kérdések BGB-ből inspirált, jegyesség intézménye
egyszerű tényállás, fennállása és megszűnése bizonyítható bármilyen eszközzel (266. és 267. cikk)
büntetőzáradék érvénytelen (BGB 1297. cikk, Új PTK 267)
a jegyesség megszakítása vagy ennek kiváltássa (!?) esetére kártérítés követelhető (BGB 1298, Új PTK 269.)
azonos neműek házassága tiltott (277. cikk)
e házasságoknak, és az azonos vagy különböző nemű személyek bejegyzett párkapcsolatának az Új PTK nem tulajdonít joghatást (ugyanott.)... természetesen a személyek szabad mozgása sérelme nélkül (sic!!!) Családi vagyonjogi kérdések Lehetséges a vagynközösség rendjének megválasztása (312. cikk):

1.Törvényes vagyonközösség (l. BGB 1363 cikk)
2.Egyezményes vagyonközösség
3.Vagyonközösség nélküli házasság

közokirati forma, külön nyilvántartás
módosítható a házasság folyamán egyezményesen is
vagyonmegosztás lehetősége nyitott
"súlyos veszély" záradék (316. cikk)
megbízás és megbízási vélelem (314, 315. cikk, l. CCQ - 443, 444) A tulajdonjog rendjének változásai A szakma reakciói... Korábban 480. cikk exkluzív jog volt, most már nem az
A résztulajdon:
a többségi tulajdon szabályának bevezetése (641 cikk. 1 bek.)
az egyik résztulajdonos elidengeníti a többiek résztulajdonait is - a tulajdont megszerzővel szemben birtoklási per indítható
Az időszakos tulajdon fogalmának bevezetése
a kiszorítás szanckiója (kénszereladás) (691. cikk)
a felépítési jog időbeni korlátozása 99 évre (694. cikk)
(CC) Louis Ellen A tulajdonjog rendjének változásai (2.) a bizonytalan birtoklás (sine animo possidendi) átalakulhat birtoklássá (cum animo possidendi) ha például bérlő idegeníti el a bérelt tulajdont jóhiszemű vásárlónak (920. cikk)
megmarad a más javának eladása...
a "Trust" (tröszt - fiducia) intézményének átemelése az angolszász jogból, csak hitel, befektetési és biztosítási intézmények számára (773. cikk és köv, 776. cikk), a megbízhatóság okán (CC) Wikimedia Foundation Nem jogvédett
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cabbage_and_cross_section_on_white.jpg Telekkönyvi rendszer visszatérés a 115/1938-as Tv. rendelkezéseire
az 1855 dec. 15. -i telekkönyvi redelet rendszere
a telekkönyvi bejegyzés jogképző hatályú (885. cikk)
Ezzel szellemiségben nehezen egyeztethető össze a más (telekkönyvi) tulajdonának elidegeníthetőségére vonatkozó rendelkezéssor.

NEM oldja meg tulajdonjog fő problémáját: más tulajdonának elidegenítése még mindíg lehetséges a jóhiszeműség felhozásával, a "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" szabály ellenére (901. cikk) Örökösödési jog A méltatlanság intézményének újragondolása
"de iure" méltatlanság (gyilkosság v. kísérlete esetén az örökhagyó vagy egy örökös ellen) (958. cikk)
bíróság által kérésre megállapítható méltatlanság (959. cikk)
a méltatlanság hatásainak az örökhagyó általi felülírása (961. cikk)
Inspirációs forrás a CCQ, 617.-624. cikkei de különböznek a hazai szabályzástól: pld. a megbocsátás formájánál
A túlélő házastárs helyzetének tisztázása (970. és köv)
A hagyaték elfogadása az örökös hitelezői (!) által a hitelállomány törlesztésére (1107. cikk miután az 1106. cikk tiltja - sic!) Kötelmi jog szolgáltató-fogyasztó kettősség
a büntetőzáradék csökkenthetősége
a "hardship" záradék implicitnek tekintése
az aránytalan szerződési feltételek által okozott vagyoni kár felnőtt szerződő esetén is kikényszeríthető
a szerződési ajánlat visszavonhatatlansága
szabvány és szokatlan záradékok szabályzása
viszonlyagos semmisség vélelme (1252. cikk)
túlduzzasztott viszonylagos semmisségi indokok (például a "jogérvényesítéssel való fenyegetés" erőszaknak minősül 1217. cikk!)
a nem-vagyoni kár intézményének szentesítése Jelzálogjog ingatlanok összeségének jelzálogosítása
jelzálog ingó vagyonra
távolsági szerződések esetén elég csak a hitelezett beleegyezése a jelzálogba
a kézizálog formai szabadsága, a zálogosított jószág értékétől függetlenül
Jogalkotói következetlenség: a kézi adomány esetében létezik értékkorlát Következtetések az ujítás szüksges volt
az új PTK rendelkezései továbbra is túlzottan hitelezett-barátok
a jogviszonyba lépő személyek felelős
magatartását nem bátorítja
alkalmazása gyakorlatban a "gyengébb fél"
előnybe helyzését fogja eredményezni
Full transcript