Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DSylqa_punimi_2014

No description
by

Driton Sylqa

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DSylqa_punimi_2014

International Conference “Fostering Sustainable Development through creation of Knowledge Society”
Permbajtja e Punimit
Hyrje
Planifikimi i turizmit malor ne regjion
Atraktiviteti i Bjeshkeve te Nemuna
Perspektiva e Bjeshkeve te Nemuna ne 3 shtete dhe bashkepunimi ndershteteror
Modeli i propozuar / plani i veprimit
Perfundimi
Planifikimi i turizmit malor në nivel rajonal
Organizimi i bashkepunimit nderkufitar, nje mundesi e shkelqyer per zhvillim te qendrueshem
Pikat kyqe te punimit
Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi përbëjnë një trekëndësh me mundësi reale për investime
Punimi diskuton rendesine strategjike te bashkepunimit ndershteteror per te ruajtur zonen dhe per te investuar
Bashkepunimi i harmonizuar ne mes te tre shteteve eshte esencial per te siguruar zhvillim te qendrueshem te destinacionit
Modeli i propozuar permban nje plan veprimi me 16 rekomandime.


Qellimi i punimit

Të sensibilizojë opinionin e gjerë publik për të mbështetur fuqishëm implementimin e projektit te parkut nacional dhe permes saj te nxit zhvillimin e qendrueshem turistik ndërkufitar në Kosovë, Shqipëri dhe Mal te Zi.


Driton Sylqa
Favoret me te rëndësishme te planifikimit nacional te turizmit:
Definimi i qëllimeve dhe politikës zhvillimore të turizmit;
Ruajta e resurseve kulturore/natyrore për gjenaratat e ardhshme;
Integrimi i turizmit në politikën e tërësishme zhvillimore të vendit dhe regjonit;
Sigurimi i bazave racionale për marrjen e vendimeve në sektorit publik dhe privat;
Mundësia e zhvillimit të harmonizar i të gjithë faktorëve të rëndësishëm;
Optimalizimi dhe balansimi i favoreve ekonomike / sociale, dobitë për ambientin, si dhe distribuimin i këtyre dobive sociale;
Sigurimi i planit fizik strukturor si udhërrefyes për lokalitetet, tipin dhe vëllimin e zhvillimit të destinacionit turistik, objektet e shërbimeve, infrastruktura, etj;
Formësimin e udhërrëfyesve dhe standardeve për sajimin e planit për zonat e zhvilluara;
Krijimi i parakushtve për aplikimin efikas të politikës zhvillimore të turizmit;


Atraktiviteti dhe kapaciteti natyror i
“Bjeshkëve të Nemuna”

Rajoni i Bjeshkëve të Nemuna është një hapësirë kapitale për zhvillimin e turizmit, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri dhe në Malin e Zi;
I shtrirë në territorin e tri shteteve, qendra kryesore e këtyre bjeshkëve është Peja dhe Deçani ne Kosove, Bajram Curri dhe Thethi ne Shqiperi, si dhe Plava, Gucia dhe Rozhaja ne Malin e Zi;
Bjeshkët e Nemuna përbëjnë pjesën periferike Perëndimore të Kosovës te cilat me tutje në perëndim vazhdojnë shtrirjen në Shqipëri dhe Mal të Zi;
Duke u ngritur vertikalisht nga Rrafshi i Dukagjinit, masivi i madh i bjeshkeve ofron pamje madhështore dhe paraqet potencial të madh turistik;
Bjeshkët e Nemuna kanë një shtrirje në drejtim veri-jug me gjatësi 40 km, ndërsa gjerësia e tyre është rreth 26 km;
Bjeshkët e Nemuna janë rajoni potencialisht më i rëndësishëm turistik i te 3 shteteve;
Natyra jashtëzakonisht cilësore, mundësitë e mëdha të pranimit të vizitorëve dhe vlerat kulturore krijojnë mundësi të pakufizuara të zhvillimit turistik;
Rajoni i ketij masivi mund shfrytëzohet për organizimin e ofertës së tërësishme turistike me një afarizëm gjatë gjithë vitit.

Motivi per punimin / problemi
Potenciali i bjeshkeve te nemuna dhe shtrirja e tyre ne tre shtete;
Peja, qyteti i shpallur si destinacioni boteror per 2013;
Statusi - Parku Nacional akoma ne agjende!!!
Shume eshte trumpetuar pak eshte bere;
Mungesa e bashkepunimit / kordinimit ndershteteror per:
Ruajtjen e ambientit (flores & faunes);
Hartimin e strategjive reciproke;
Aplikimin e perbashket per perfitim nga grantet e huaja dhe te vendit ne dispozicion;
Demarkacionin e kufirit;
Perspektiva per Bjeshket e Nemuna
Projekti Parku i Paqes ne Ballkan - i perkrahur tashme gjeresisht nga BE qon drejt zhvillimit te qendrueshem ne tere regjionin;
Parku ofron mundesi te shkelqyer per kooperim ndershteteror, mbrojtje te ambientit dhe zhvillim nese perfshin te gjitha palet me interes nga vendet perkatese;
Identiteti unik i parkut dhe vlerat e saja do te terheqin mjaft investitore / fonde te huaja dhe vendore;
Ruajtja e diversitetit kulturor dhe natyror prodhon atribute te qmueshme per integrimin e vendeve perkatese ne BE;
Eshte e rendesishme te behen perpjekje qe parku te zhvillohet ne nivel te ekosistemit;
Mundesite e numerta te punesimit qe do te ofronte implementimi i projektit do te krijonte nje imazh pozitiv ne publik, si dhe lehtesi te ndjeshme ne ruajtjen e biodiversitetit dhe mbrojtjen e ambientit;
Perderisa Shqiperia dhe Mali i Zi kane shpallur zonat perkatese park nacional, Kosova tashme nuk ka me kohe per te humbur dhe asnje alternative tjeter zhvillimi!!!!
Shpalljes e parkut kombëtar eshte e pakompromis. Prandaj banoret vendas do duhej të jenë konsktruktiv dhe vizionarë;
Domosdoshmeria e koordinimit te harmonizuar ndërshtetëror
Realizimi i projektit varet nga perkushtimi i qeverive / ministrive perkatese per te hartuar dhe implementuar strategji afatgjata;
Efektiviteti dhe funksionimi i parkut nderkufitar varet nga koordinimi i perbashket e i harmonizuar i te gjitha strukturave formale vendim-marrese;
Secili destinacion i veçantë do ta kete mundësine të rrisë atraktivitetin për vizitorët turistik;
Bashkëpunimi në mes të policive kufitare do lehtesonte procedurat e kalimit të kufirit për turistet / alpinistët;
Krijon përparësi ne ndertimin e infrastrukturës konform kerkeses;
Mundeson ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse që ndërlidh të gjitha qendrat e të tri shteteve;
Modeli i propozuar / Plani i veprimit 1
Hartimi i një master plani urbanistik / hapesinor per zonen e parkut;
Ndërgjegjësimi i gjere publik për te mirat qe sjell projekti i parkut;
Investimet ne infrastrukturën moderne për të krijuar qasje te lehte ndershtetërore;
Promovimi i ushqimit, produkteve dhe vlerave tradicionale;
Sqarimi i regjimeve kufitare dhe statusit të vendkalimeve kufitare në male;
Prania e përfaqësuesve të Parkut Kombëtar në pikat kyqe ne te tre vendet:
Nxitja e qëndrimeve pozitive të komuniteteve permes komunave lokale drejt zhvillimit te bashkëpunimit ndërkufitar në projektin e propozuar;
Konsultime konstruktive me te gjitha palet e zones per destinimin e planifikuar Bjeshkët e Nemuna si Park Kombëtar;
Intesifikimi i perpjekjeve nga Ministrite përkatëse në bashkëpunim me autoritetet lokale, Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Pejes, si dhe me ekspertë relevant;
Modeli i propozuar / Plani i veprimit 2
Ndërtimi i kapaciteteve operacionale dhe profesionale teknike që përfshijnë trajnime, studime dhe vizita të përbashkëta te zones;
Zhvillimi i planeve të harmonizuara te menaxhimit duhet te jete fryt i konsultimeve të nevojshme mes autoriteteve përkatëse dhe institucioneve shkencore të të gjitha vendeve perkatese;
Shkëmbimi intensiv i informacionit, të dhënave shkencore, përvoja metodologjike midis autoriteteve përkatëse dhe institucioneve shkencore të të gjitha vendeve në fjalë konsiderohen te domosdoshme;
Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit për zonat e perfshira ne projektin e parkut kombetar;
Të sigurohet platforma e arritjes së marrëveshjeve te ndersjella për bashkëpunim mes vendeve respektive;
Marrëveshjet e arritura duhet të shprehin qartë vizionin e përbashkët, prioritetet, detyrat dhe fushat e përgjegjesive për partnerët e zonës kufitare;
Planifikimi i buxhetit per investime kapitale ne secilin vend konform strategjive perkatese;
Takimet ne mes te partnereve te ngriten ne nivele me te larta hierarkike;
Frekuentimi e vizitorëve shtohet vetem duke krijuar qasje te lehte perkatesisht nje rrjet rrugor qe nderlidh te tre pikat e kalimit kufitar në kete zone;
Qe te tre qeverite te dakordohen dhe me pas te zotohen per investime në rrjetin rrugor nderkufitar, secila ne pjesen e vet (akset nderlidhese Pejë - Plavë; Plavë-Deçan; Shkodër-Plavë).
Ju faleminderit për vëmendjen
Full transcript