Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

No description
by

Agnieszka Rabenda

on 12 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript umieszczane są między
znacznikami
<SCRIPT> i </SCRIPT>
.
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> kod skryptu </SCRIPT>
<
lub
<SCRIPT type="text/javascript"> kod skryptu</SCRIPT>
instrukcje Javascript oddzielane średnikami

Zadanie
Napisać skrypt, który po nadaniu długości dla podstawy i wysokości trójkąta obliczy i wypisze
na ekranie jego pole powierzchni.

Instrukcja przypisania (nadania wartości) zmiennej
zmienna
operator przypisania
[wyrażenie, wartość];
Istrukcja if...else
Instrukcja
if
sprawdza warunek - jeśli jest on prawdziwy wykonywane są instrukcje; używamy (opcjonalnie, może nie występować) klauzuli
else
aby wykonać inne instrukcje jeśli warunek jest fałszywy.
Przykład
Dokument HTML wyposażony w skrypt Javascript:
<HTML><HEAD><TITLE>Cw. Javascript</TITLE></HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
//to jest komentarz
//obiekt document i jego metoda write pozwalają na
// wypisanie tekstu w dokumencie html
document.write ("To jest zwykły tekst<BR />");
document.write("wiersz <BR /> kolejny <I>wiersz</I>")
;// w tekście znaczniki HTML
x=5;
//przypisujemy wartość zmiennej
y=3.5;
z=3e5
;// a to jest zmienna o wartości 350000
suma=x+y+z;
// ... i wyświetlamy jej wartość na stronie
document.write("Wartość zmiennej <I>suma</I> : ",suma);
// ... albo w okienku
alert("Wartość zmiennej <I>suma</I> : "+suma);
</SCRIPT>
<P style="color:navy;font-size:17px">A to jest zwyczajny HTML poza skryptem</P>
</BODY>
</HTML>
Operatory przypisania
Podstawowym operatorem przypisania jest znak
=
ale też operatory dwuznakowe:
++ -- += -= *= /=
Np. :
x = 7;
y = –45.78;
x++; //zwiększ x o 1
x–=4; //zmniejsz x o 4
y*=3; //pomnóż y przez 3
Arytmetyczne operatory działań w wyrażeniu arytmetycznym

+, -, *, / , % (
reszta z dzielenia)

Uwaga: znak + używany jest też do łączenia (konkatenacji) tekstów.
JAVAScript w dokumentach HTML
Operatory porównania wyrażeń arytmetycznych
(dla konstrukcji warunków)
== !=(nierówne) <= < > >=

Przykłady warunków:
x>0 2*x<=y x!=6

Warunki dają wartość logiczną (true lub false).
Operatory logiczne (złączenie warunków)
koniunkcja &&
alternatywa ||
negacja !
Instrukcja
if
ma postać:
if
(warunek)
{
instrukcje
}
else
{
inne instrukcje
}
<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

x=5;//zmienna x ma wartość 5
var x= prompt("Podaj liczbę");
if (x==0)//sprawdza warunek czy x=o,jeśli tak to :
x++;//zwiększy x o 1
else
document.write("x różne od 0 i równe ");
if (x==5)
x--;
document.write(x);
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Przykład
Instrukcje iteracyjne(pętle)
Powtarzanie intrukcji określona liczbę razy.
Infrukcja FOR
Insrukcja WHILE
Insrukcja DO/WHILE
Pętla
for
jest powtarzana aż do momentu, kiedy testowany warunek staje się fałszywy.
Składnia pętli for:
for (przypisanie; warunek; zmiana)
{ Instrukcje }
Kolejnośc działań:

1. Inicjalizacja wyrażenia przypisanie.
2. Obliczenie wyrażenia warunek. Jeśli wartość warunek jest prawdziwa, instrukcja jest wykonana. Jeśli
wartość warunek jest fałszywa, pętla for jest przerwana.
3. Wykonywanie instrukcji wewnętrznych.
4. Aktualizacja wyrażenia zmiana, i przejście do kroku drugiego.

Przykład:

Wykonać i zrozumieć działanie skryptu, co robi dany skrypt?:

for (i=1;i<11;i++)
document.write( (i%3) ,"<BR>");
for (i=10;i>=0;i--)
document.write( (i%2) ,"<BR>");
Zadanie 1
var x = 1;
for (var i = 1; i < 5; i++)
{
x = x * i;
writeln(i + "! = " + x);
}
// przeanalizuj kod i napisz co wyślwietla
Zadanie 2
Zmodyfikuj pętle typu for tak, aby wyrażenie modyfikujące znalazło się w bloku instrukcji.
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScript
for (var i = 1; i <= 150;
i++
){
document.write ("To jest moja strona");
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Rozwiazanie
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScript
for (var i = 1; i <= 150;){
document.write ("To jest moja strona");

i++;
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Zadanie 3
Wyświetl na ekranie wszystkie liczby pomiędzy 1 a 1 000 podzielne przez 2
Rozwiązanie
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScript
for (var i = 1; i <= 1000; i++){
if ((i % 2) != 0)
continue;
document.write (i + " ");
}
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Ćwiczenie
Zadeklaruj dwie zmienne (mój komputer i pojemność dysku) przypisz im dowolne ciągi znaków i wyprowadź je na ekran za pomocą funkcji write(). Użyj znacznika nagłówka tekstu <h3> do wyświetlenia informacji.
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!-- Ukrycie przed przeglądarkami nieobsługującymi JavaScript
var zmienna1 = "Mój komputer";
var zmienna2 = 30.7;
document.write ("<H3>" + zmienna1 + " ma dysk o pojemności " + zmienna2 + " GB.</H3>");
// Koniec kodu JavaScript -->
</SCRIPT>
<BODY>
</BODY>
Rozwiązanie
Operacje na zmiennych
operacje arytmetyczne,
operacje bitowe,
operacje logiczne,
operacje przypisania,
operacje porównania,
operacje na łańcuchach znaków.
Operacje arytmetyczne
Operacje arytmetyczne to standardowe dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Zapisujemy je za pomocą znanych z matematyki znaków:
+, –, *, /
.
var zmienna1 = 12;
var zmienna2 = 5;
var zmienna3 = zmienna1 + zmienna2
document.write (zmienna3 + " " +
(
zmienna1 + 4
)
+ " " );//
dodatkowe nawiasy dla działan matematycznych
zmienna3 = zmienna1 / 3;
document.write (zmienna3 + " " + zmienna1 * zmienna2);
Przykład:
Zadanie
Zastanów się, jaki będzie wyświetlony ciąg liczb
var x = 12;
var y;
/*1*/document.write (++x);
/*2*/document.write (" ");
/*3*/document.write (x++);
/*4*/document.write (" ");
/*5*/document.write (x);
/*6*/document.write (" ");
/*7*/y = x++;
/*8*/document.write (y);
/*9*/document.write (" ");
/*10*/y = ++x;
/*11*/document.write (y);
Rozwiązanie
Wynikiem będzie ciąg znaków „13 13 14 14 16”
Operacje przypisania
X += Y X = X +Y
X –= Y X = X – Y
X *= Y X = X * Y
X /= Y X = X / Y
X %= Y X = X % Y
Operacje logiczne
i porównania
Argumentami operacji logicznych tego typu muszą być wyrażenia posiadające wartość logiczną, czyli
TRUE
lub
FALSE
Wyróżniamy trzy operatory:
logiczne: AND (&&)
logiczne OR (||)
logiczna negacja — NOT (!)
Operacje porównania porównują dwa argumenty.
== Zwraca TRUE, jeśli argumenty są sobie równe.
!= Zwraca TRUE, jeśli argumenty są różne.
< Zwraca TRUE, jeśli argument prawostronny jest większy od lewostronnego.
> Zwraca TRUE, jeśli argument prawostronny jest mniejszy od lewostronnego.
>= Zwraca TRUE, jeśli argument prawostronny jest mniejszy lub równy lewostronnemu.
<= Zwraca TRUE, jeśli argument prawostronny jest większy lub równy lewostronnemu
Ćwiczenie
Wyświetl na ekranie okno dialogowe pozwalające na podanie przez użytkownika swojego imienia. Wyprowadź na ekran napis powitalny zawierający podane imię. W przypadku, gdy użytkownik naciśnie przycisk Anuluj (Cancel) lub nie poda imienia i wciśnie przycisk OK, ma się pojawić stosowny komunikat.
var imie = prompt ("Podaj swoje imię:", "");
if ((imie == null) || (imie == "")){
document.write ("Dlaczego nie podałeś swojego imienia?");
}
else{ document.write ("Cześć " + imie + "!");
}
Operacje na łańcuchach znaków
Np. wynikiem działania operacji:
var napis = "Idziemy do " + "kina"
będzie przypisanie zmiennej
napis
ciągu znaków

„Idziemy do kina"
Występuje tylko jeden operator
+ (plus)
. Powoduje on konkatenację, czyli łączenie łańcuchów znakowych.

Ćwiczenie
Dokonaj konkatenacji łańcucha znakowego oraz dowolnej liczby. Wynik wyświetl na ekranie.
Rozwiązanie, np.
x = "Mam " + 100 + " złotych"
document.write (x);
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Cw. Javascript</TITLE>
<meta charset="UTF-8">
<SCRIPT type="text/javascript">
document.write ("To jest zwykły tekst<BR />");
document.write("wiersz <BR /> kolejny <I>wiersz</I>");
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<P style="color:navy;font-size:17px">A to jest zwyczajny HTML poza skryptem</P>
</BODY>
</HTML>
Zadanie:
Napisz skrypt obliczający pierwiastki równania kwadratowego o parametrach zadanych przez użytkownika. Wyświetl na
ekranie równanie oraz jego rozwiązania
Rozwiązanie
var A = prompt ("Podaj parametr A równania kwadratowego: Ax^2 + Bx + C = 0","");
var B = prompt ("Podaj parametr B równania kwadratowego: Ax^2 + Bx + C = 0","");
var C = prompt ("Podaj parametr C równania kwadratowego: Ax^2 + Bx + C = 0","");
var delta = B * B - 4 * A * C;
var rownanie = "";
if (A != 0){
rownanie = (A == 1)?"x^2 ":A + "*x^2 ";
}
if (B != 0) {
if (A != 0)
rownanie += (B == 1)?"+ x ":((B < 0)?B + "*x ":"+ " + B + "*x ");
else
rownanie += (B == 1)?"x ":((B < 0)?B + "*x ":B + "*x ");
}
if (C != 0){
if ((A == 0) && (B == 0))
rownanie += C;
else
rownanie += (C < 0)?C:"+ " + C;
}
rownanie += " = 0";
document.write("Równanie: " + rownanie +"<BR><BR>");
if (delta < 0){
document.write ("To równanie nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych!");
}
else{
if (delta == 0){
document.write ("Rozwiązaniem jest liczba: x = ", - B / 2 * A)
}
else{
document.write ("Rozwiązaniem są liczby: x1 = ", ((- B + Math.sqrt (delta)) / (2 * A)));
document.write (" i x2 = ", ((- B - Math.sqrt (delta)) / (2 * A)));
}
}
Pętla while
Wyrażenie warunkowe musi być spełnione, żeby wykonana została kolejna iteracja.
Pętla typu while ma składnię:
while (wyrażenie warunkowe)
{
blok instrukcji
}
Przykład
n = 0;
x = 0;
while( n < 10 )
{
n ++;
x += n;
document.write(x+"<BR>");
}
Następująca pętla while wykonuje iterację (powtarza) gdy warunek jest spełniony (n jest mniejsze od 10):
i = 0;
while(i++ < 150)
{
..................................................
}
Ćwiczenie 1
Napisz instrukcję do podanego warunku:
Ćwiczenie 2
Na podstawie schematu blokowego napisz skrypt w JS
Zadanie z egzaminu E14.
Liczby całkowite z zakresu - powinno wyświetlić okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę początkową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu przez użytkownika dowolnej liczby całkowitej powinno wyświetlać się kolejne okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę końcową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu liczby powinien wyświetlić się ciąg kolejnych liczb, od liczby początkowej do końcowej. Jeśli liczba początkowa będzie mniejsza od liczby końcowej, ciąg będzie rosnący, w przypadku, gdy liczba początkowa będzie większa od liczby końcowej, ciąg będzie malejący.
<script>
var x = (prompt("Podaj liczbę początkową"))
var y = (prompt("Podaj liczbę końcową"))
var w=""
for(i=x;i<=y;i++)
{
w+=i+", "
}
for(i=x;i>=y;i--)
{
w+=i+", "
}
alert(w)
</script>
Zadanie 4
Napisz skrypt, który wyświetla liczby parzyste, dopóki ich suma nie przekroczy 20
Rozwiązanie
var sum=0;
for(var i=0;i<10;i++)
{
document.write(2*i,", ");
sum=sum+2*i;
if(sum>20);

}
Zadania:
Zadanie 1
Napisz program, który dla ciągu n liczb podawanych z klawiatury wyznaczy średnią arytmetyczną tych liczb:
Rozwiązanie
zrealizuj to zadanie za pomocą pętli for
zrealizuj to zadanie z wykorzystaniem pętli while
Zadanie 2
Napisz program, który obliczy pole kwadratu tylko dla liczb dodatnich.
Rozwiązanie
Zadanie 3
Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejną liczbę. Próbę wczytywania liczby powtarzamy dopóty, dopóki użytkownik nie poda liczby poprawnej (dodatniej).
Zadanie 4
Napisz skrypt, króry wczytuje z klawiatury liczby rzeczywiste aż do momentu, gdy podana liczba jest równa zero, a następnie wyświetla na ekranie sumę i średnią arytmetyczną tych liczb.
Rozwiązanie
Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału<1,12> . Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.
Zadania
Zadania
parseFloat(zmienna) - konwersja zmiennej do typu float
parseInt(zmienna) - konwersja zmiennej do typu int (liczbowego)
KONWERSJA TYPÓW ZMIENNYCH
Przykład
W języku JavaScript typ zmiennej nie jest okre­ślony w momencie jej tworzenia i może być w każdej chwili zmieniony.
Funkcje parseInt() oraz parseFloat() konwertują łańcuchy znaków do liczb całkowitych lub zmiennoprzecinkowych, np. wywołanie funkcji parseInt("10") spowoduje zwrócenie wartości całkowitej 10, parseFloat("42.7") - wartości zmiennoprzecinkowej 42.7.
Istnieją różne metody konwersji typów.
x=Number("1")+2 wynik: x=3,
x=("l"-0)+2 wynik: x=3,
x=parseInt("1")+2 wynik: x=3,
x=eval("1")+2 wynik: x=3.
Funkcja eval
Eval (wyrażenie) oblicza numeryczną wartość podanego wyrażenia, nie­zależnie od tego, czy jest ono w postaci liczbowej czy znakowej,
np. oba wywołania:
eval(35*2) oraz eval("35*2") dadzą w wyniku liczbę 70.
Dodatkowo funkcja eval() może sklejać łańcuchy znaków w jedną, wykonywalną instrukcję języka,
np. gdy ma­my łańcuch: napis="alert(To jest pierwsza część')", to wywołanie:
eval(napis+"+'a to jest druga część ')") wykona metodę alert("To jest pierwsza część a to jest druga część").
<script type="text/javascript">
var zmienna = "10 + 2 * 4";
document.write(zmienna);
//wypisze się "10 + 2 * 4"
document.write( eval(zmienna) ); //wypisze się 18
</script>
Opracowanie: Agnieszka Rabenda;2015;
<html>
<meta charset="UTF-8">
<script language="JavaScript">
do {
var zmienna= prompt("Podaj liczbe dodatnia");
} while (zmienna <=0 )
document.write("podales liczbe dodatnia " +zmienna+" ! ");
</script>
<body>
</body>
</html>
Rozwiązanie inaczej
<html>
<meta charset="UTF-8">
<script language="JavaScript">

var zmienna= prompt("Podaj bok kwadratu ");
while(zmienna <= 0 )
{
document.write("Podałeś liczbę ujemna lub zerowa ! ");
var zmienna= prompt("Podaj liczbę dodatnia");
}
document.write("Pole wynosi" );
var kwadrat =zmienna*zmienna;
document.write(kwadrat);
</script>
<body>
</body>
</html>
Napisz program wyznaczający wartość pierwiastka kwadratowego z liczby.
Rozwiązanie
<html>
<meta charset="UTF-8">
<script language="JavaScript">
var a = prompt("Podaj a ");
while (a<0)
{
document.write("Podaj wieksza od zera");
a= prompt("Podaj a");
}
var sqrta = Math.sqrt(a); //obliczamy pierwiastek kwadratowy delty
document.write('Pierwiastek liczby = ' +sqrta+ '<BR>');
</script>
<body>
</body>
</html>
<html>
<meta charset="UTF-8">
<script language="JavaScript">
var zmienna= prompt("Podaj liczbe dodatnia");
while(zmienna<=0)
{
document.write("Podałeś liczbę ujemną "+zmienna+ "<BR/>")
zmienna=prompt("Podaj liczbę dodatnią ");
}
document.write("Nareszcie <BR/>");
document.write("Liczba dodatnia wynosi "+zmienna+"!<BR/>")
</script>
</html>
Rozwiązanie
Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.
Rozwiązanie
<html>
<meta charset="UTF-8">
<script language="JavaScript">
document.write("Program zastopuje wpisywanie gdy predzial bedzie w 100");
do
{
var a= prompt("Podaj liczby");
}
while (a= 0 || a>100) {
document.write("liczba w przedziale <0,100>");}
</script>
<body>
</body>
</html>
Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy xnależy (0,15].
<html>

<script language="JavaScript">
var i=0;
document.write("program z predzialu 0 do 12 ( miesiace ) ");
var a= prompt("Podaj liczby");
var licznik=0;
while (a= 0 || a<=12)
{
document.write(" zgodna z przedzialem ");
var a= prompt("Podaj liczby");
}
while (i<3){
document.write("szansa podaj wlasciwa");
var a= prompt("Podaj liczby");
i=i+1;
}
document.write("wszystkie szanse wykorzystane");

</script>
<body>
</body>
</html>
Rozwiązanie
1. Napisz program, który wyświetli ile zostało wprowdzonych imion i nazwisk.
<script language= "JavaScript">
document.write("Program wyswietli
ile wyswietlen ma byc wprowadzonych imion i nazwisk");
ilosc=prompt("Podaj ilosc wyświetlen");
imie=prompt("Podaj imię");
nazwisko=prompt("Podaj nazwisko");
for (i = 0; i < ilosc; i++) {
document.write(imie+"<br>");
document.write(nazwisko+"<br>");
}
</script>
2. Napisz program, który wyprowadza na ekran prostokat zbudowany z *
o zadanych bokach.
<script language= "JavaScript">
document.write("program wykonujacy gwiazdki
zgodnie z podanym n,"<br>");
var a=prompt("podaj liczbe wysokosc ");
var n=prompt("podaj szerokosc");

for ( var i = 0; i < n ; i++) {
for ( var j=0;j<n;j++)
document.write("*");
document.write("<br>");
}
</script>
<script language= "JavaScript">
document.write("silnia");
var silnia=1;
var n=prompt("Z ilu chcesz obliczyc silnie? ");
for ( var i = 1; i <= n; ++i) {
silnia=silnia*i;
}
document.write("wynik= "+silnia);
</script>
3.Napisz program, który policzy silnię z danej liczby np. 5!=1*2*3*4*5
<script language= "JavaScript">
document.write("tabliczka mnożenia");
var n=prompt("podaj ile liczb ma byc");
for(var i=1; i<=n; i++)
{
document.write("<br>");
for(var j=1; j<=n; j++)
{
document.write(i*j+" ");
}
}
</script>
4. Napisz program: tabliczka mnożenie
Pętla do /while
Pozwala na wykonanie instrukcji przynajmniej raz, zanim zostanie sprawdzony warunek.
Składnia pętli do/while
do
{
instrukcje
}
while(warunek)
Przykład :
Skrypt obliczajcy iloraz dwóch liczb, dopóki dzielnik jest większy od zera
<script language="JavaScript">
var a;
var suma=0;
var i=0;
var srednia=0;
document.write("Program zliczający sume i średnią z liczb podanych przez użytkownika do czasu wczytania 0<br>");
do
{
a=parseInt(prompt("podaj a"));
document.write(" <br> twoja podana liczba <br>"+a);
suma=suma+a;
++i;
}while(a!=0);
var srednia1=suma/(i-1);
document.write("<br>suma = "+suma+"<br>średnia "+srednia1);
</script>
Zadania
1.Napisz program, który sprawdza czy liczba jest parzysta
Rozwiązanie
<script language= "JavaScript">
document.write("Sprawdza czy liczba jest parzysta <br> ");
var a=prompt("podaj liczbe ");
if (a%2==0)
document.write("parzysta <br>");
else
document.write("nieparzysta<br>");
</script>
2.Napisz program obliczjacy pierwiastki równania liniowego
Rozwiązanie
<script language= "JavaScript">
document.write("Czy równanie jest liniowe <br> ");
var a=prompt("podaj a ");
var b=prompt("podaj b ");
var c=prompt("podaj c ");
if (a != 0) {
var x= -b/a;
document.write(x+" <br>");
}
else
if (b==0)
{ document.write("nieskonczenie wiele rozwiazan <br>");
}
else document.write("rownanie sprzeczne");
</script>
3.Program sprawdzający czy z podanych liczb można zrobić trójkat
Rozwiązanie
<script language= "JavaScript">
document.write("Program sprawdzający czy z podanych liczb można zrobić trójkat <br> ");
var a=prompt("podaj liczbe a ");
var b=prompt("podaj liczbe b ");
var c=prompt("podaj liczbe c ");

if (a+b>c && a+c>b && b+c>a)
document.write("da sie zrobic <br>");
else
document.write("nie da sie zrobic <br>");
</script>
4.
Full transcript