Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

บทที่ 5 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

No description
by

nanajung shivayanamaha

on 6 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of บทที่ 5 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

บทที่ 5 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมของวิชาความรู้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจาย ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อันเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ค้นพบได้อย่างไม่รู้จบ
ประเภทของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล
2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ
3.1 สื่อทางด้านกายภาพ
3.2 สื่อทางด้านวิธีการ
3.2.1 สื่อท้องถิ่น
3.2.2 สื่อกิจกรรม
4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่
ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้
1. ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 2. ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางที่เหมาะกับความสามารถของตนเอง 3. ทําให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น 4. ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก 5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 6. ทําให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. ลดเวลาในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่ากัน 8. ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก 9. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเสาะหาแหล่งการเรียนรู้ 10. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ตัวอย่างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ
ความหมายของเครือข่ายการเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง ขอบเขตแห่งความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะประสานติดต่อสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ระหว่างคนกับคน คนกับกลุ่ม และกลุ่มกับกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการสัมพันธ์และเชื่อมโยงคนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสูงในภาคสังคมเมือง ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ไอซีที
ศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)
- Smithsonian (www.si.edu)
- ERIC (www.eric.ed.gov)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อ. นภาศล เพ็ญแสวง
ประโยชน์สำหรับผู้สอน ผู้สอนจะได้ประโยชน์ดังนี้
1. ทําให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น
2. ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย
3. ทําให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้น จึงไช้เวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่
4. ทําให้กระบวนการสอนง่ายขึ้น
คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้
1. สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง ง่าย สะดวก
2. เป็นการเรียนแบบร่วมกันและทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
4. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน
5. จัดให้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือนชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์
ความสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้
1. รูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นหลัก
2. บทบาทของผู้สอน
3. บทบาทของผู้เรียน
4. บทบาทของการเรียนการสอนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
5. ห้องเรียนสําหรับผู้สอนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
6. ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน
7. ฐานบริการข้อมูลการเรียนเป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ
7.1 ฐานบริการเว็บจัดเก็บข้อมูลเนื้อหา ตํารา วิชาการ ในรูปของอักษร ภาพ และเสียง
7.2 ฐานบริการ Real Audio เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาบนเครือข่าย
7.3 ฐานบริการ Real Video เป็นสถานีบริการทีวีออนดีมานด์
7.4 ฐานบริการกระดานข่าว(Web board)เป็นสถานีบริการจัดแสดงข่าวสารที่บุคคลต้องการ
7.5 Virtual library และ Digital library เป็นระบบห้องสมุดบนเครือข่าย
8. Student Homepage เป็นที่เก็บข้อมูล ข่าวสารของนักเรียน
องค์ประกอบด้านโทรคมนาคมกับเครือข่ายการเรียนรู้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
3. ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน
เครือข่ายการเรียนรู้ในประเทศไทย

1. เครือข่ายไทยสาร
2. เครือข่ายยูนิเน็ต (UNINET)
3. สคูลเน็ต (SchoolNet)
4. เครือข่ายนนทรี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
การศึกษาทางไกล
การใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกลสามารถใช้ได้รูปแบบดังนี้
- ห้องเรียนเสมือน
- สถาบันการศึกษาเสมือน หรือ มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual university)
Full transcript