Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERASMUS +

No description
by

Baiba Karklina

on 13 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERASMUS +

Kāpēc?
Finansējums
ERASMUS +
ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes
un sporta jomā
2014.-2020.

Apvieno vairākas programmas
Kāpēc viena programma?
sasaistīt ES programmas ar politikas mērķiem
klientam saprotama un viegli uztverama uzbūve
lielāks uzsvars Eiropas līmeņa problēmu risinājumiem
efektīvāka rezultātu izvērtēšana
Mērķi
veicināt Europe 2020 mērķu sasniegšanu
ET2020 stratēģijas atbalsts
atbalsts jaunatnes satratēģijai 2010-2018
atbalsts sportam
starptautiskās dimensijas nodrošināšana augstākās izglītības un jaunatnes jomā
KA1 - Mācību mobilitāte
Paredzēta
:
skolu sektoram
profesionālās izglītības sektoram
augstākajai izglītībai
pieaugušo izglītībai
jaunatnei
KA1 - personu mobilitāte mācību nolūkos (Mācību mobilitāte)
KA2 - sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa
KA3 - atbalsts politikas reformām
Kādas aktivitātes?
Skolu sektors
Profesionālā izglītība
Pieaugušo izglītība
Augstākā izglītība
Studentu kredītu mobilitāte
Visu līmeņu studenti (1. līmeņa augstākā, bakalaurs, maģistrs, doktors) un nesenie absolventi
Kur?
Programmas valstis

Partnervalstis
Cik ilgi?
Studijas -
3-12 mēneši

Prakses -
2-12 mēneši

Atbalsta studijas un prakses
Mācību mobilitāte skolu izglītības personālam
Atbalstītās aktivitātes
mācību stundu vadīšana

profesionālā pilnveide - dalība profesionālās pilnveides kursos vai darba vērošana
Kur?
Programmas dalībvalstu skolās
Cik ilgi?
2 dienas līdz 2 mēneši (neskaitot ceļošanu)
Aktivitātes mērķis:
uzlabot dalībnieku zināšanas, kompetences
veicināt nodarbinātību un karjeras iespējas
veicināt uzņēmējdarbību
paaugstināt pašapziņu
uzlabot svešvalodu zināšanas
veicināt starpkultūru izpratni
ieviest jaunas apmācību metodes, sistēmas u.c
veicināt izglītības un apmācību sistēmas modernizāciju
veicināt sadarbību starp organizācijām un valstīm
Audzēkņu mobilitāte
paredzēta sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

nesenajiem absolventiem
Cik ilgi?
2 nedēļas līdz 12 mēneši
Kur?
Programmas dalībvalstīs
Mērķis
prakse uzņēmumā
vai
prakse skolā kombinēti ar praksi uzņēmumā
Personāla mobilitāte
Mērķa grupas:

profesionālās izglītības iestāžu skolotāji

profesionālās izglītības speciālisti

prakšu vadītāji

organizāciju darbinieki, kas atbildīgi par apmācību
Aktivitātes
Cik ilgi?
2 dienas līdz 2 mēneši (izņemot ceļošanas laiku)
Kur?
Programmas valstīs
nodarbību vadīšana skolā vai organizācijā, kas nodarbojas ar profesionālās izglītības apmācību

personāla apmācība - pieredzes apmaiņa/ darba vērošana skolā vai uzņēmumā
Personāla mobilitāte
Aktivitātes
docēšana

apmācības - jebkuram personālam, lai piedalītos kursos vai darba novērošanas aktivitātēs
Kur?
Programmas valstīs un partnervalstīs
Cik ilgi?
2 dienas līdz 2 mēneši (izņemot ceļošanas dienas)
Pieaugušo izglītības personāla mobilitāte
piedalās pieaugušo izglītības organizāciju personāls
Aktivitātes
apmācību vadīšana

profesionālā pilnveide - kursu apmekējums vai darba vērošana
Cik ilgi?
2 dienas līdz 2 mēneši (izņemot ceļošanu)
Kur?
Programmas valstīs
KA2 - sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa
Stratēģiskās partnerības
Nozaru prasmju apvienības
Mērķi:
veicināt kvalitāti, izstrādājot inovatīvas pieejas un metodes, kā arī izplatot labas prakses piemērus
nodrošināt saikni starp izglītību un nodarbinātību, un darba tirgu
veicināt starptautisko sadarbību
veicināt profesionālo zināšanu attīstību
Uzdevumi
stiprina sadarbību un labas prakses piemēru apmaiņu
veicina inovatīvu risinājumu attīstību, testēšanu un ieviešanu
veicina kompeteneču novērtēšanu, izmantojot dažādus ES rīkus (EQF/NQF)
veicina sadarbību starp reģionālajām autoritātēm, lai veicinātu izglītības attīstību
Kā iesniedz projektu iesniegumu?
Koordinatora Nacionālajā aģentūrā
Ilgums
2-3 gadi
Var ietvert arī mācību,
mācīšanās un apmācību aktivitātes
Sadarbība dažādos līmeņos, starp dažādām valstīm, starp dažādiem izglītības sektoriem
Kas var piedalīties
Dažādas organizācijas - skolas, universitātes, jauniešu organizācijas, NVO, uzņēmumi
Minimālais partneru skaits
Vismaz 3 partneri no 3 dažādām programmas valstīm
Izņēmums - skolu partnerības un reģionālās skolu partnerības
Skolu partnerības - katrs partneris savā Nacionālajā aģentūrā
Zināšanu apvienības
Kas tās ir?
starptautiski, strukturēti un uz rezultātu balstīti projekti starp augstākās izglītības iestādēm un biznesa organizācijām
paredzētas, lai stiprinātu kapacitāti un veicinātu inovācijas augstākajā izglītībā, biznesā un sociāli-ekonomiskajā vidē
izstrādātu jaunas, inovatīvas un daudzdisciplināras pieejas mācīšanai
stimulētu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības prasmes studentiem, akadēmiskajam un uzņēmumu personālam
veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu līdzizstrādi
Atbalstītās aktivitātes
jaunas mācību metodes - starpdisciplināras, uz izglītojamo orientētas, reālās problēmās bāzētas
risinājumu izstrāde produktu un procesu inovācijām
transversālo prasmju apmācība un piemērošana, lai veicinātu nodarbinātību, radošumu, profesionalitāti
uzņēmējdarbības prasmju apmācība visās nozarēs
ar studijām saistītas aktivitātes uzņēmumos
studentu, pētnieku, docentu un uzņēmumu personāla pieredzes apmaiņas
uzņēmumu personāla iesaiste mācību procesā
Raksturelementi
Inovācija
Ilgtspēja
Ietekme
Iesniegšana
Projekta koordinators visu partneru vārdā pieteikumu iesniedz EACEA. Minimālais partneru skaits - 6 partneri no 3 dažādām programmas valstīm
Ilgums
2-3 gadi
Kas tās ir?
starptautiski projekti, kuru mērķis ir izveidot profesionālās izglītības programmas nozarēs, kurās trūkst darba spēks vai ir nepieciešamas specifiskas prasmes
Atbalstītās aktivitātes
nepieciešamo prasmju identificēšana un definēšana
apmācību programmas izveide, kas ietver programmas aprakstu, kvalifikācijas standartus un mācību saturu
apmācību programmas integrēšana esošajās programmās
izstrādāto mācību programmu ieviešana
Raksturelementi
Iesniegšana
inovācijas
ietekme
Projekta iesniegumu iesniedz koordinators visu partneru vārdā EACEA. Nepieciešami vismaz 9 partneri no 3 dažadām programmas vasltīm (to skaitā 2 ES dalībvalstis). Jābūt iesaistītai VET organizācijai, sektoru pārzinošai organizācijai un organizācijai, kas atbildīga par VET sistēmu
Ilgums
2-3 gadi
IT atbalsta platformas
European Youth Portal
eTwinning
EPALE
Kapacitātes celšana augstākajā izglītībā un jaunatnei
Tempus, Alfa un Edulink pēctecis

administrē EACEA

atbalsta augstākās izglītības sadarbību ar kaimiņvalstu reģioniem
KA3 - Atbalsts politikas reformām
Zināšanas un ekspertīze izglītības, apmācības un jaunatnes jomā
Specifiska valstu ekspertīze: dalībvalstu nacionālo ekspertu tīkls - neatkarīga ekspertīze par politikas reformām
Eurydice
Eiropas līmeņa pētījumi par valodu kompetencēm, izglītību, apmācību, jaunatni
Nākotnes iniciatīvas
atbalsts nacionālo reformu izstrādei un ieviešanai
atbalstītās aktivitātes - politikas eksperimenti un uz nākotni orientēti sadarbības projekti
Atbalsts Eiropas politikas rīkiem
konkurss māceklībai
ECVET ekspertu nacionālās komandas
Eiropas izglītības programmas pieaugušajiem nacionālā koordinācija
atbalsts nacionālajiem atzīšanas informācijas centriem (NARIC)
atbalsts augstākās izglītības modernizācijai
Europass, Youthpass
EQF
Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un partnervalstīm
Partnerorganizācijas - OECD, Eiropas Padome, Starpautiskā padome atvērtajai izglītībai un tālmācībai. Sadarbība dažādos pētījumos, kapacitātes celšanā
Starptautiskas aktivitātes par politikas reformām kaimiņvalstīs un paplašināšanas valstīs, Eiropas augstākās izglītības pievilcības veicināšana pasaulē
Ieinteresēto pušu dialogs, politikas un programmas reklamēšana
Dialogs un sadarbība

Erasmus+ rezultātu izplatīšana un izmantošana
Finansējums gandrīz visās aktivitātēs balstīsies uz UNIT COSTS principu
K1-Mācību mobilitāte
Kādas valstis piedalās?
Partnervalstis:
Rietumbalkāni
Austrumu partnerības valstis
Dienvid-Vidusjūras valstis
Krievija
Āzija un Centrālāzija
Latīņamerika u.c.
Programmas valstis
ES dalībvalstis
Maķedonija, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Turcija
atbalstītās izdevumu kategorijas:
ceļa izdevumi
uzturēšanās izdevumi
administratīvie izdevumi
valodas sagatavošanas izdevumi
kursu dalības maksa
finansējums speciālajām vajadzībām
Ceļa izdevumi
"unit cost" - tiek aprēķināts uz cilvēku skaitu un attālumu no nosūtošās organizācijas līdz uzņemošajai organizācijai
personāla mobilitātēm (SE, VET, HE, AE) - 2 dienas-2 mēneši - atsevišķa izdevumu kategorija
mobilitātēm
VET studentu mobilitāte - 14 dienas - 12 mēneši - atsevišķa izdevumu kategorija
HE studentu mobilitāte studijām un praksēm - ceļa izdevumi integrēti uzturēšanās izdevumos
nav paredzēti mobilitātēm, kur attālums līdz mobilitātes vietai līdz 100 km
Uzturēšanās izdevumi
Administratīvie izdevumi
"unit cost" aprēķināts uz cilvēku skaitu

iespējams segt izdevumus, kas saistās ar dalībnieku sagatavošanu (kultūras, pedagoģiskā sagatavošana)

būs iespējams pārnest uz ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu kategoriju
Valodas sagatavošana
SE, VET, HE, AE personāla mobilitātēm nav paredzēta

VET audzēkņu mobilitātei - ja mobilitāte garāka par 1 mēnesi un paredzētas valodas, kas nav EN, FR, DE, ES, IT

HE studentu mobilitātēm - nav paredzēta, taču mobilitātēm, kas garākas par 1 mēnesi pieeja on-line kursiem

EUR 150,00 par dalībnieku
Kursu dalības maksa
attiecas tikai uz SE un AE personāla mobilitātēm
"unit cost" aprēķināts uz dienu skaita pamata, nepārsniedzot 10 dienas
EUR 70,00 par dienu un ne vairāk kā EUR 700,00 kopā
Speciālās vajadzības
reālās izmaksas
"unit cost" aprēķināts uz cilvēku skaitu un mobilitātes dienu skaitu, un uzņemošo valsti

SE, VET, HE, AE personāla mobilitātēm un VET, HE studentu mobilitātēm Nacionālās aģentūras var noteikt samazinātas likmes EK noteiktajās robežās
paredzētas, tikai cilvēkiem, kam ir speciālas vajadzības (cilvēki ar īpašām vajadzībām)
KA2 - Stratēģiskās partnerības
Izdevumu kategorijas:
administratīvie izdevumi
starptautiskās projektu sanāksmes
intelektuālie rezultāti
multiplikatoru pasākumi
starptautiskās mācību aktivitātes
citas izmaksas un speciālo vajadzību izdevumi
max finansējums - EUR 150 000.00/ 1 gads, EUR 300 000.00/ 2 gadi un EUR 450 000.00/ 3 gadi


"unit costs" mēnesī katrai partnerorganizācijai
lielāks finansējums koordinējošajai organizācijai
kopējais finansējums - ne vairāk kā par 10 organizācijām
koordinatoram EUR 500,00 mēnesī, partneriem EUR 250,00 mēnesī
Administratīvie izdevumi
Starptautiskās projekta sanāksmes
"unit costs" cilvēku ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai
dažādi "unit cots" dažādām ceļa distancēm
nedrīkstēs pārniegt 40 mobilitātes gadā jeb EUR 23000,00
distance 100-1999 km - EUR 575,00, virs 2000 km - EUR 760,00
Intelektuālie rezultāti
"unit cost" personāla izmaksām atbilstoši valstu grupai un personāla kategorijai
četras personāla kategorijas - menedžeris,skolotājs/ pētnieks, tehniskais, asistents
Multiplikatoru pasākumi
"unit cost" katra dalībnieka pasākuma izdevumu segšanai

divas izdevumu kategorijas - par dalībnieku no pasākuma norises valsts un dalībnieku no ārvalstīm

nepārsniedzot izmaksas par 200 dalībniekiem projekta īstenošanas laikā jeb EUR 30 000,00

dalībnieks no pasākuma norises valsts - EUR 100,00, dalībnieks no ārvalstīm - EUR 300,00.
Starptautiskās mācību mobilitātes
"unit cost" ceļa izdevumiem atkarībā no distances

"unit cost" uzturēšanās izdevumiem atkarībā no dalībnieka tipa

"unit cost" dalībnieku valodas sagatavošanai - mobilitātēm virs 2 mēnešiem, EUR 150,00/dalībnieks


Citas izmaksas
reālās izmaksas preču iegādei un apakšuzņēmēju izdevumiem
Speciālās vajadzības
reālās izmaksas 100% apmērā
1-100 dalībnieki EUR 350,00 par dalībnieku, virs 100 dalībniekiem - 200 EUR par dalībnieku
Full transcript