Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buurtstrategie vastgoed

No description
by

Juliette van den Broek

on 17 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buurtstrategie vastgoed

Buurtstrategie vastgoed
design by Dóri Sirály for Prezi
Start
Uitwisseling actualiteiten over leegstand, verhuur en aanpak van vastgoed.
Vraag en aanbod komt hier bijelkaar.
Integrale voorbereiding advisering management en bestuur.Opstellen gebiedsagenda
Schets gewenste ontwikkelingen in gebied.
Vorming vitale coalities.
Interventieprogramma voor vastgoed voor de komende vier jaar.
Gebiedsplannen
Buurtstrategie vastgoed
met interventieprogramma voor 4 gebieden in Oost
Oosterparkbuurt
Kenmerken
Buurtperspectief
komende 10 jaar
Versterken ontmoetingsplekken
Aantrekkelijke scholen
Investeren en blijven beheren
Wibaut de buurt in
Verdubbeling Oosterpark
Interventieprogramma
komende 2 jaar
Bepaling positie gebied
Positie Oosterparkbuurt
Eigen vastgoed Oosterparkbuurt:
Aantal objecten: 36
Aantal eenheden: 39
Huuropbrengst: € 868.736,-
Kosten: € 613.970,-
Financieel resultaat: € 258.208,-
Financieel resultaat/m2: € 28,-
WOZ-waarde; € 13.184.500,-
Aantal m2 BVO: 15.938

Eigen vastgoed Oosterparkbuurt
Ondertussen
Opzet digitaal loket voor geïnteresseerde huurders (commercieel en maatschappelijk).
Matching vraag/aanbod vanuit buurtperspectief
Opstellen Gebiedsplan:
Gebiedsanalyse geeft aandachtspunten aan.
Gebiedsagenda geeft actiepunten aan: inzet regulier beleid en extra maatregelen.
Vastgoed 'claimen' dat deze doelen ondersteunt.
Financiële en programmatische kaders voor interventieprogramma vastgoed laten vaststellen in Gebiedsplan.
Benodigde capaciteit afspreken met stadsdeel en RVE's.

actief
groei
positie buurt
ontwikkelrichting buurt
Opgave:
- Bestendig de activiteiten, gericht op
zelfredzaamheid en het creatieve
ondernemersklimaat in de Oosterparkbuurt,

- vereist andere rol overheid
- Behoud ruimte aan broedplaatsen (tijdelijke contracten),
- Ondersteunen doorstroming huisvesting vanuit broedplaatsen.
- Nieuwe arrangementen voor bestaand maatschappelijk vastgoed
evt. in combinatie met mvo instellingen en bedrijven (HvA / OLVG).
- Afronden in gang gezet proces van Intensiveren,
- Renderen waar mogelijk,
- Afstoten tot gemiddeld bezit
- Partners interesseren voor strategische posities
Intensiveren/ Renderen/ Afstoten:
wat is de rol van vastgoed:
economische ontwikkeling
betrokkenheid bewoners- ondernemers
afzijdig
actief
lichte groei
stagnatie
drivers scenario:
Versterken ontmoetingsplekken
Kansen in de openbare ruimte:
Boerhaaveplein aanpak Badhuis samen met HvA
Plein hoek Wibautstraat/2e, 3e Oosterparkstraat uitgifte aan koper Parool/Trouw gebouwen

Kansen commerciële ondernemingen:
Aanpak 1e Oosterparkstraat branchering, herprofilering
1e Oosterparkstraat/Camperstraat, eigen bezit gericht verhuren
Verkoop maatschappelijk vastgoed
Herwaardering buurthuis Oosterpark
Wibaut de buurt in
Uitrol activiteiten Wibautstraat:
Inzet studenten voor de buurt, bijvoorbeeld bij Badhuis
Eerste deel 1e Oosterparkstraat aantrekkelijker maken door aankopen en gericht verhuren
Broedplaatsen creëren in af te stoten maatschappelijk vastgoed
Verder overleggen met projectleider Wibautas Jaap Have!!!
Investeren en blijven beheren
(assetmanagement)
Bij investeringsbesluit ook budget voor beheer regelen:
Beheertoets bij planvorming
Beheerbudget verlagen of verhogen
Onderzoeken beheer door derden mogelijk
Maatschappelijk vastgoed met programmering beter laten renderen
Aantrekkelijke scholen
Scenario Integraal Huisvestingen Plan:
gebouw Louise de Colignyschool per 2015 beschikbaar
hoe meer kinderen in de buurt op school te krijgen?
welke investeringen in vastgoed van scholen nog nodig?
stimuleren ouderinitiatieven?
Overleggen met onderwijsdeskundigen!!
Verdubbeling Oosterpark
Uitbreiding park richting Mauritskade
Particuliere gebouwen: hotels en uitbreiding school
Particuliere terreinen: ingericht volgens afgesproken ontwerpprincipes
Koninklijk Instituut voor Tropen opent zich naar buurt en park
Meer spel, sport, horeca, creche en wandelgelegenheden
Geen wijziging in evenementenbeleid Oosterpark
Laatste stap
nog terugleggen bij deelnemers medewerkersbijeenkomst Oosterparkbuurt
komt nog ander staatje (Sandra)
veel éénpersoonshuishouden
veel kleine woningen en sociale huurwoningen
veel zzp-ers
paar grote vastgoedeigenaren
40% kinderen buiten buurt op school
vastgoed stadsdeel versnipperd
leefbaarheid in de lift
Eigenschappen
Oosterparkbuurt
- Oosterparkbuurt ontwikkelt zich tot
Amsterdams gemiddelde

- Focus stad op meest kwetsbare buurten

- Oosterparkbuurt blijft zich sterk ontwikkelen

- Effect: minder overheidsmiddelen voor de
Oosterparkbuurt
- Waar staat de buurt en wat is de verwachte ontwikkelrichting?

- Wat is dan de opgave en de gewenste inzet?

- Is die inzet ook robuust in de het scenario waar de buurt zich naar ontwikkelt?

- Welke (aanpassing) van de inzet kun je plegen om meer robuust te zijn?
- onze eigen kennis en kunde uit de organisatie opgehaald
- naar de mogelijkheden van vastgoed gekeken, multidisciplinair
- een gevoel bij wat er mogelijk is

Dus: ideeën ophalen uit het gebied en vitale coalities smeden!

We hebben:
(voorbeeld)
Buurtbegroting
Van Beukenplein verblijfsplein maken (27)
Buurtveiligheidsteam Oosterparkbuurt (26)
Aanpak 1e Oosterparkstraat (24)
Verbeteren leefbaarheid, buurtprogramma (23)
Aantrekkelijk maken Amstelcampus e.o. (22)
Verbeteren opruimen zwerfafval (22)
Samenwerking HvA en stadsdeel (21)
Suggestie: oppimpen badhuis en plein!
(aantal bewoners mee eens)
Vastgoedstrategie Watergraafsmeer
Kenmerken
(gebiedsanalyse)

11 buurten met verschillend karakter.
Veel ouderen in Amsteldorp, tuindorp Frankendael en Betondorp.
Gezinnen wonen vooral in Park de Meer en Middenmeer.
Julianapark en Middenmeer aantrekkelijk voor nieuwe stedelingen.
Werkgebieden zijn Amstelkwartier, Omval, Weespertrekvaart en Sciencepark.
Vooral koopwoningen in Middenmeer, Park de Meer en Sciencepark.
Door verkoop huurwoningen relatief grote toename in Betondorp (van 0,4% naar 7%).
Veel kleine woningen in dorpen en Don Bosco.
Winkelbestand langs Middenweg, Linneausstraat, Don Bosco en Betondorp.
Tevredenheid buurt overal hoog (boven 7).
Buurtperspectief
komende 10 jaar
(gebiedsagenda)
Grote groep ouderen die meer te besteden heeft.
Tevens een groep die juist minder te besteden heeft.
Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen.
Veel opgroeiende kinderen.
Toename van nieuwe stedelingen en andere bewoners door o.a ontwikkeling Overamstel, Eenhoorn en Science Park.
Behoefte aan flexibele en tijdelijke invulling vastgoed.
Vastgoedkenmerken
kaart vastgoed Watergraafsmeer
Vitale coalities te smeden
Veel potentiële coalitiegenoten
Extra aandacht op focusbuurten, rest kan ons vinden
Richten op energieke bewoners en bedrijven
Vastgoed hiervoor gebruiken: langer leegstand toestaan, flexibel gebruik, verhuur gebouw aan verschillende groepen
Ruimte creëren voor startende ondernemers
Meer bekendheid geven aan stadsdeel vastgoed

Watergraafsmeer:

Aantal objecten: 45
Waarvan:
- Bijeenkomstfunctie: 5
- Kantoorfunctie: 4
- Industriefunctie: 3
- Winkelfunctie:
- Overige gebruiksfunctie: 1
- Gezondheidsfunctie: 1
- Onderwijsfunctie: 19
- Woonfunctie: 6
- Sportfunctie: 4
- Woon/bijeenkomstfunctie 1
- Bouwwerk zijnde geen gebouw:

Huuropbrengsten: € 1.022.536,-
Huuropbrengsten/m2: € 27,53
Aantal m2 BVO: 37.140
WOZ-waarde; € 31.057.529,-


Veel ouderen die langer zelfstandig wonen
Meer behoefte aan zorg direct in de buurt. Hier rekening mee houden bij de programmering van nieuwe locaties/gebouwen.
Locaties/gebouwen beschikbaar stellen voor particulier opdrachtgeverschap, eventueel gecombineerd met thuiszorgconcept.
Interesseren projectontwikkelaars voor gegroepeerde ouderenwoningen, bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen.
Corporaties en particulieren bewegen tot het geschikt maken van woningen voor ouderen.
Positie Watergraafsmeer
actief
groei
positie buurt
ontwikkelrichting buurt
Intensiveren/ Renderen/ Afstoten:
wat is de rol van vastgoed:
3 dorpen
Middenmeer / Park de meer
Amstelkwartier / Science park


Intensiveer een interventieprogramma vastgoed in de 3 dorpen om de beleidsdoelen te ondersteunen.
Dus actief opknappen, aankopen, verhuren: bijvoorbeeld nieuwe invulling Robert Kochplantsoen (Mentrumgebouw), nieuwbouw voorzieningencentrum in Jeruzalem, flexibele verhuur gebouw Onderlangs voor buurtactiviteiten.
Voor de overige buurten is een andere rol van de overheid vereist: initiatieven van anderen faciliteren en regisseren.
Makelaarsfunctie nieuw stijl: ruimtes beschikbaar stellen aan netwerken en coalities in de buurt.
Afstoten tot gemiddeld bezit: partners interesseren voor strategische posities, in tender maatschappelijke opgave meenemen.
risico op een tweedeling
Algemene ontwikkelingen
van invloed op behoefte vastgoed
Ouderen langer zelfstandig: verandering in zorgvraag.
Woonbeleid: beperking hypotheekrente aftrek en leencapaciteit.
Veranderingen in AWBZ, WMO, jeugdzorg e.d.
Bezuinigingen op cultuur en maatschappelijke voorzieningen.
Levensvatbaarheid lokale economie.
Dapperbuurt/Oostpoort
Kenmerken
Veel winkels binnen het stadsdeel, hebben het moeilijk door internet en schaalvergroting.
Diverse voorzieningen: Reinwardt-academie, verzorgingshuis De Gooyer, gezondheidscentrum, OuderKindCentrum, participatiecentrum Wijttenbachstraat.
Geen toename meer van bewoners verwacht, bijna alle nieuwbouw is gerealiseerd. paar honderd studenten???
Bevolkingsdichtheid is hoog en veel bezoekers zorgen voor hoge druk op openbare ruimte (slijtage)
Heel veel alleenstaanden (bijna 60%), afname van het aantal jongeren, toename van 65+.
Aandeel koopwoningen flink toegenomen: van 7% in 2002 naar 19% in 2012. Meer VVE's
Sociaal economische situatie het laagst: lage inkomens, veel werklozen, uitkeringen en minima.
Leefbaarheidsindex laag.
Tevredenheid bewoners gegroeid van 6,5 naar 7,3 (Oost 7,4)
Groot verschil in beleving tussen dag en avond/nacht
Vastgoed
kaartje (Jelger)
kenmerken (Jelger)
Spinnenweb Jan
assenkruis Jasper
Positie
Dapperbuurt/Oostpoort
Buurtperspectief
komende 10 jaar
Toename van ouderen boven de 65 jaar, vaak in een kwetsbare positie.
Het aandeel jongeren neemt af maar een forse inzet blijft nodig om overlast te voorkomen.
Zonder actief ingrijpen blijven ontwikkelingen in de Dapperbuurt achter ten opzichte van omringende buurten.
Aantrekken van nieuwe stedelingen en studenten om zo trendzettende ondernemers te krijgen die de buurteconomie stimuleren.
Inzetten op eigen positie Dapperbuurt tov Oostpoort en Indische buurt met verbeterde onderdoorgangen en looproutes.
Interventieprogramma vastgoed
komende twee jaar
(voorbeeld)
Toename ouderen boven de 65 jaar
Behoefte aan woonservicepunten vertalen in vastgoedbehoefte gebied, zoals in ...
Mogelijkheden creëren voor strategische huisvesting (commerciële) aanverwante activiteiten, zoals fysio, zorgkantoor etc.
Doorzetten toegankelijker maken vastgoed (en openbare ruimte) voor minder validen.
Creëren ontmoetingsplaatsen voor zorgprofessionals en bewoners.
Faciliteren huisvesting voor tijdelijke, intensieve zorg (revalidatie).
Voorwaarden stellen aan verbouwing bij vastgoed derden: '...
Forse inzet blijft nodig op jongeren om overlast te voorkomen
Ontmoetingsruimte voor jongeren waar activiteiten worden georganiseerd.
Meer ontmoetingsplekken in openbare ruimte zoals voetbalkooi etc.
Ruimte voor organisatie aanpak risicogroep jeugdigen (bijv. Buurt Veiligheids Team etc.)

Vastgoedstrategie Oud Oost
Gebiedsagenda
Veel ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen.
Veel opgroeiende kinderen, inzet blijft nodig om overlast te voorkomen.
Aantrekkelijk blijven voor nieuwe stedelingen en studenten.
Stimuleren buurteconomie met Dappermarkt en trendzettende ondernemers.
Versterken en creëren van ontmoetingsplekken.
Investeren en blijven beheren.
Behoefte aan flexibele en tijdelijke invulling vastgoed.
Interventieprogramma vastgoed komende vier jaar
(op te nemen in gebiedsplan)
Versterken en creëren ontmoetingsplekken
Kansen benutten bij herinrichting openbare ruimte, ook bij particuliere eigenaren.
Gericht verhuren van eigen bezit aan commerciële ondernemingen.
Verkoop/verhuur maatschappelijk vastgoed aan wijkondernemingen voor organiseren activiteiten voor en door de buurt.
Veel opgroeiende kinderen
Meer ontmoetingsplekken in openbare ruimte zoals voetbalkooi etc.
Flexibele ruimtes om kortdurende initiatieven van jongeren te kunnen faciliteren.
Sportgebouwen en -terreinen multifunctioneler maken.
Renoveren speeltuingebouwtjes en in beheer uitgeven aan de buurt.
Ruimte in buurt voor organisatie aanpak risicogroep jeugdigen (bijvoorbeeld Buurt VeiligheidsTeam).
Toeleiding van kinderen naar activiteiten belangrijk
Vitale coalities
Toekomstig gebruik vastgoed
Een pand aan meerdere gebruikers kunnen verhuren met flexibele huurcontracten.
Activiteiten in de buurt een paar uur per week kunnen faciliteren.
Verhuur/verkoop van leegstaande panden voor en door de buurt (wijkonderneming).
Coalities maken met cofinanciering/beheer voor buurtgerichte initiatieven, bijvoorbeeld trustvorming.
Beschikbaar krijgen van panden van andere partijen.
Aanpassing/uitbreiding instrumentarium RVE vastgoed nodig
Bij investeringsbesluit ook budget voor beheer regelen.
Beheertoets bij planvorming: beheerbudget verlagen of verhogen.
Onderzoeken of beheer door derden mogelijk is.
Maatschappelijk vastgoed met programmering beter laten renderen.
Investeren en blijven beheren
(assetmanagement)
Gebiedsanalyse
Kenmerken
Oud Oost
Dichtbevolkte buurten met veel voorzieningen en weinig groen.
Meer dan de helft is een éénpersoonshuishouden.
Sociaal-economische positie bewoners laag.
Veel kleine woningen en sociale huurwoningen.
Opbloeiende buurteconomie met veel zzp-ers.
Paar grote vastgoedeigenaren: HvA, OLVG, corporaties.
35% van de kinderen gaat buiten buurt op school.
Vastgoed gemeente zeer divers: maatschappelijk, commercieel, scholen, bedrijfsonroerend goed
Leefbaarheid in de lift, buurtwaardering >7.
Dapperbuurt
Transvaalbuurt
Oosterparkbuurt
Oostpoort
Weesperzijde
Vastgoed gemeente
in Oud Oost
kaart invoegen Sandra
Eigenschappen
vastgoed gemeente
tabel invoegen Sandra
Positie Oud Oost
Waar staat de buurt en wat is de verwachte ontwikkelrichting?
Wat is dan de opgave en de gewenste inzet?
Is die inzet ook robuust in de het scenario waar de buurt zich naar ontwikkelt?
groei
actief
Opgave:
Extra aandacht voor Transvaal- en Dapperbuurt.
Civil society als instrument gebruiken om bewoners mee te krijgen.
Richt de activiteiten op zelfredzaamheid en het creatieve ondernemersklimaat in de Oud Oost.
Daar vastgoed voor beschikbaar stellen.
Vereist andere rol overheid.
Verwachting:
Oud Oost ontwikkelt zich tot A'dams gemiddelde.
Focus stad op meest kwetsbare buurten.
Oud Oost blijft zich sterk ontwikkelen.
Effect: minder overheidsmiddelen voor Oud Oost.
positie Oud Oost
ontwikkelrichting Oud Oost
stagnatie
afzijdig
Aantrekkelijk blijven voor nieuwe stedelingen en studenten
Continuering uitrol Centrummilieu met aanbod aan gevarieerde, kleinschalige voorzieningen.
Sturen op branchering in 1e Oosterparkstraat, Dapperstraat, Linneausstraat, Pretoriusstraat.
Vestigingsmogelijkheden creëren voor kleine ondernemers.
Verkoop van locaties/gebouwen aan bewonersgroepen.
investeerders/projectontwikkelaars
grote vastgoedeigenaren in de buurt
actieve ondernemers/-verenigingen
actieve zzp-ers
actieve bewoners
buurtplatforms
Spinnenwebben invoegen
Ontwikkelingen:
Verschil in ontwikkeling 3 dorpen en de andere buurten.
3 dorpen extra aandacht nodig om positieve ontwikkeling te krijgen.
Vastgoed gebruiken om ontwikkelingen op gang te brengen.
Overige buurten kunnen op eigen kracht verder.
Daar alleen ingrijpen als tweedeling in wie mee kan komen en wie niet zich duidelijk manifesteert.
Vastgoed altijd faciliterend aan beleidswensen.
Vastgoedstrategie:
Opgave faciliteren, ontwikkelingen aanjagen.
Onderbouwing geven aan de beslissing om vastgoed te consolideren of af te stoten.
Gebiedsplan als vertrekpunt
Gebiedsanalyse: wat is er aan de hand.
Gebiedsagenda: wat wil je er aan doen.
Gebiedsplan: hoe ga je het aanpakken.

Kwartetten met disciplines vastgoed, sociale accommodaties, buurtregie en economie.
Verbreding van het denken: gebiedsgericht en multidisciplinair.
Gebiedsplan 'claimt' vastgoed wat nodig is voor beoogde ontwikkeling.
Nieuwe manier van werken
Droom
bioscooters
overleg
op locatie
medewerkers
RVE vastgoed
weten wat goed
is voor de buurt
met collega's van andere disciplines
Geloof in betekenis
vastgoed buurt
Kwartetten
Sociaal economisch positie bewoners in buurten Oud Oost
Kansen
Verbouwing zorgcentrum de Gooyer (Dapperbuurt).
Verkoop Louise de Colignyschool (Oosterparkbuurt).
Verkoop buurtcentrum Transvaal (e-participatie: gezondheidscentrum en broedplaats).
Kansen
Ruimte voor initiatieven jongeren bij tijdelijk beheer Jan Lighthartschool door bewoners Transvaalbuurt.
Herinrichting plein bij nieuw studentenhotel Parool/Trouwgebouwen.
Ruimte bieden voor vrouwen initiatief Dapperbuurt.
Wijkonderneming i.o Badhuistheater in Oosterparkbuurt.
Kansen
Wijkonderneming i.o Tugela (Transvaalbuurt)
Buurtcentrum Transvaal transformeren tot broedplaats.
Bedrijfsverzamelgebouw Domselaerstraat (Dapperbuurt).
Tijdelijke verhuur bedrijfsruimtes in Jan Lighthartschool (Transvaalbuurt).
Verkoop Kraanvogelschool aan bewonersgroep in Transvaalbuurt.
Aankoop winkelruimtes in 1e Oosterparkstraat, Dapperstraat, Krugerplein.
Kansen
Afspraken met particuliere eigenaren vastgoed over gezamenlijke herinrichtingsprincipes.
Bijvoorbeeld bij verdubbeling Oosterpark, opknappen plein Parool/Trouwgebouwen, verkoop Badhuistheater.
Verhuur aan restaurants i.p.v aan pizzakoeriers.
In erfpachtcontract wijkonderneming activiteiten voor de buurt vastleggen.
Full transcript