Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Logboek Business Intelligence

Het logboek voor de course Business Intelligence van Joost van Driel (47813)
by

Joost van Driel

on 25 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Logboek Business Intelligence

Het gerichte proces met bijbehorende voorzieningen,
om gegevens te verzamelen, te analyseren en de als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen. Business Intelligence De BI-cyclus BI is een zich steeds herhalen cyclisch proces. Zonder een van deze processen is er geen sprake van BI. BI wordt gebruikt om de informatie kloof te overbruggen.
Verkorting benodigde tijd voor verkrijgen relevante informatie
Optimale benutting van de beschikbare tijd om informatie toe te passen Nut en noodzaak Wordt bepaald door drie groepen:
Markt- en omgevingstrends
Uitdagingen voor de organisatie
ICT- (on)mogelijkheden Markt- en omgevingstrends Globalisering:
Toenemende internationale activiteiten, concurrentie en samenwerking in bijvoorbeeld de EU zorgt voor een toenemende behoeft aan informatie Uitdagingen voor de organisatie ICT- (on)mogelijkheden Individualisering:
Erg belangrijk geworden om een product of dienst op maat te leveren. Bovendien moeten organisaties in staat zijn continu te innoveren en aan te passen op klantwensen. Samenwerking in de keten:
Effectieve samenwerking is alleen mogelijk met intensieve communicatie en uitwisseling van informatie door de gehele keten. Roep om transparantie:
Kritische consumenten, burgers, overheden en aandeelhouders eisen inzicht in de activiteiten en prestaties van bedrijven. Interactie en complexiteit:
BI zal een holistisch karakter moeten krijgen om de groeiende complexiteit die voortkomt uit de interactie tussen organisaties, mensen en systemen bij te kunnen benen Duurzaamheid:
Dankzij hogere informatiekwaliteit kan men processen in termen van efficieny optimaliseren maar ook in termen als energieverbruik en milieubelasting. Sneller betere beslissingen nemen:
BI verkleint de informatiekloof zodat de snelheid en kwaliteit van beslissingen verbeterd. Slagvaardige kenniswerkers:
De slagkracht hangt direct samen met de mate waarin zij kunnen beschikken over informatie en deze goed toe kunnen passen Opkomst informatie democratie:
Doordat data voor iedereen beschikbaar is kunnen beslissingen sneller en beter genomen worden Data, data en nog eens data:
Sprake van exponentiele groei van data. BI biedt instrumenten om deze data in bedwang te houden. Silo's en spaghetti:
Data is vaak onoverzichtelijk geworden in de loop der tijd. BI biedt tools om over silo's en spaghetti gegevens te integreren. ICT als push:
Innovatieve ICT is een katalysator voor nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Datakwaliteit en beveiliging:
Door slechte datakwaliteit kunnen slechte beslissingen genomen worden. Door BI raakt men meer bewust van de urgentie van goede kwaliteit.
Een bedrijfsbrede inrichting van BI helpt bij het waarborgen van de veiligheid van data. ICT als push:
BI doet het ook goed in recessie doordat bedrijven altijd brood zien in verbeterende informatievoorziening. Scope en raakvlakken Het onderkennen van raakvlakken van BI met andere disciplines biedt belangrijke kansen om de effectiviteit over en weer te vergroten Business Intelligence waar je het niet verwacht BI wordt volwassen, het beantwoordt vragen die men nooit eerder heeft durven stellen.
Met behulp van BI patronen gaan analyseren in bezoekers data.
Groeiende behoefte aan realtime of bijna-realtime data omdat mensen sneller actie moeten kunnen ondernemen.
Het bekijken van data op een andere manier levert nieuwe inzichten op.
BI levert onzettend veel tijdswinst. Richten BI Richten BI is belangrijk Het niet adequaat richten van Bi heeft als gevolg:
Niet voldoende aansluiting aan daadwerkelijk behoefte.
Onvoldoende aansluiting op dynamische informatiebehoefte
BI-activiteiten mislukken
Gebruik van onjuiste of irrelevante bronnen Hulpmiddel voor richten BI: BI-Scope Bepalen van BI-scope is belangrijk om
verwachtingen te managen.
Voer een globale analyse van het domein uit, een goed begrip van het reilen en zeilen is vereist.
Uitwerking van deze scope levert beschrijving op van het gebied waarop de overige aspecten van de BI-navigator betrekking op hebben.
Men is hier niet geïnteresseerd in datamodellen maar meer in businessmodellen. BI-doelen Hier is het zaak de gewenste effecten van BI boven tafel te krijgen.
Zo concreet en meetbaar mogelijk.
Bi is slechts een van de middelen om deze doelstellingen te halen. BI Informatievraag Welke informatie is nodig om aan de doelen te voldoen? Doelgroep, Wie gaat de uit BI voortkomende informatie toepassen?

Algemene doelgroepen zijn:
Kenniswerkers,
bestuurders en management,
middenmanagement,
overheid,
aandeelhouders,
klanten,
leveranciers,
informatiesystemen. Alternatieve manier van doelgroepen indelen:
Farmers: varierende maar wel vaste en vaste en voorspelbare informatiebehoefte. Geen ad-hoc informatie.
Tourists: stabiele informatiebehoefte en periodiek behoefte aan ad-hocinformatie.
Explorers: Geintereseerd in het hoe, wanneer en waarom.
Miners: beantwoordt complexe vraagstukken en heeft behoeft aan grote hoeveelheden data. Indicatoren:

Worden gebruikt om het reilen en zeilen binnen en buiten de organisatie te volgen.
Een goede indicator laat in een oogopslag zien hoe het gesteld is met een bepaald aspect.

Context:
Alleen een indicator is geen informatie.
Daarom moet deze voorzien worden van een context.

Niet inhoudelijke eisen:
Vorm is belangrijk, presentatie, details, taal.
De informatie moet zo nauw mogelijk aansluiten op de behoefte. BI-bronnen Wat zijn de beschikbare bronnen?
Externe bronnen en gegevens.
Internet.
Eigen documenten.
Andere bronformaten.
Mensen binnen en buiten de organisatie. BI-architectuur Wat zijn de benodigde voorzieningen om de doelen te behalen? Wat zijn de specifieke instrumenten.
Datawarehouses? DataMarts? Olap cubes?
Aandacht voor metadata, standaarden, tools, infrastructuur, kwaliteit en beheer. BI-organisatie Nadrukkelijk aandacht voor mensen, rollen en competenties.
Aandacht voor budget, planning, kwaliteit. De BI-gereedschapskist BI-cyclus Bij elke operationele BI-cyclus moet men zich afvragen of men de juiste informatie biedt, hoe het sneller en beter kan en of men doelstellingen bereikt heeft. Dit zijn de verschillende activiteiten die plaats kunnen vinden in de BI-cyclus en die ondersteund worden door een aantal instrumenten. De lijm: metadata Metadata: Data die nodig zijn om met andere data te kunnen werken.
Meta data zijn opgeslagen in elektronische bestanden.
Met behulp van metadata zijn mensen beter in staat de informatie te vinden die ze nodig hebben.
Metadata is een kritieke succesfactor, zonder dit is informatie onduidelijk. Selectie Er zijn een hoop instrumenten die ondersteunen bij het selecteren van data.

Datawarehouse
Documentwarehouse
Datamarts
ETL
ODS
EAI
Rapportage
OLAP
Visualisatie
Datamining
Textmining Instrumenten voor 'verzamelen' Datawarehouse Vormt het hart van de infrastructuur voor BI.
Het pakhuis waar de producten of halffabricaten opgeslagen liggen voor verdere distributie.
Database gevuld met gegevens uit een of meer interne of externe bronnen. Vier belangrijkste kenmerken datawarehouse:
Onderwerp georienteerd: Gegevens zijn geordend naar onderwerp om de structuur zo duidelijk mogelijk te maken.
Nauwelijks veranderende, tijdstipafhankelijke gegevens: Gegevens worden nauwelijks meer aangepast. Het vormt een snapshot van de situatie in de organisatie zoals die was op het moment van laden.
Ondersteunend voor het management: Niet alleen voor het management maar ook voor kenniswerkers, klanten, leveranciers enzovoort. Trend: een veel breder publiek.
Integratie van gegevens uit meerdere bronnen: Dankzij integratie van deze gegevens is het veel makkelijker om over de juiste gegevens te beschikken. Documentwarehouse Bevat niet-gestructureerde data.
Dit zijn bronnen die geen vaste structuur hebben zoals XML-documenten of Excel bestanden.
Bedoelt om toegang tot deze bronnen te verbeteren.
Zinvolle toepassing:
Gegevens over de buitenwereld in de vorm van marktonderzoek.
Documenten als klachten, email of nieuwsberichten. Past in de trend dat de informatievoorziening steeds breder wordt. Datamarts Meest voorkomende vorm is een database dit frequent gevoed wordt met een deel van de data uit een datawarehouse.
Datamarts zijn veel kleiner dan datawarehouses omdat ze gericht zijn op een specifiek informatiegebied.
Brengt data dichter bij de gebruikers. Afhankelijke datamart: gegevens worden betrokken uit een centraal datawarehouse.
Onafhankelijke datamart: gegevens worden direct uit bronsystemen betrokken. ETL-proces Het proces waarin ruwe grondstoffen bijeenkomen en direct worden uitgepakt, schoongemaakt, bewerkt en weer ingepakt voor opslag in het pakhuis. Staat voor Extractie, Transformatie en Laden. Extractie Gegevens worden opgehaald uit de bronsystemen en voor verdere verwerking overgebracht en klaargezet in de staging area. Uitdaging:
Communiceren met diverse platforms.
Gegevens uit diverse bronnen.
Bronnen zijn niet goed gedocumenteerd.
Changed data capture.
Beperkte tijd om gegevens op te halen. Kwaliteitscontrole en schoonmaken Kwaliteit van de data wordt hier gecontroleerd en waar nodig verbeterd.
Spelfouten of onjuiste invoer.
Onmogelijke waarden.
Onduidelijkheid.
Toegankelijkheid.
Inconsistentie.
Compleetheid.
Dubbele gegevens.

Een aardig bijeffect is het feit dat hiermee de toegevoegde waarde en de status van het datawarehouse wordt vergroot. Transformatie en integratie Gegevens worden getransformeerd naar het gewenste formaat.
Conversie van ASCII naar Unicode.
Conversie van true/false naar 0/1.
Gebruik van verschillende referentietabellen in bronsystemen.
Afwijkende totaal- of detailniveaus.
ID's als klantennummer zijn niet identiek. Agregeren en laden Dit is de eenvoudige stap waarin de getransformeerde data wordt overgeheveld naar het datawarehouse.

Ook wordt hier bepaald hoe wordt omgegaan met nieuwe gegevens van bestaande entiteiten, zoals een nieuw adres. Operational datastore Wordt ingezet om data uit bronsystemen op geïntegreerde wijze met zo min mogelijk vertragingen ter beschikking te stellen in het BI proces. Zinvol wanneer afnemers behoefte hebben aan zo actueel mogelijke detail gegevens.
Gegevens uit de bijbehorende database is afkomstig uit meerdere systemen.
Kan gebruik maken van extractiefaciliteiten en connecties met bronsystemen die al voor het ETL-proces van het datawarehouse zijn ingericht. EAI/EII Enterprise application integration (EAI) en Enterprise information integration (EII) Verzameling instrumenten die bedoelt zijn om allerlei systemen en applicaties aan elkaar te koppelen.
Systemen kunnen via netwerken gekoppeld worden en communiceren.
EAI en EII zijn met name relevant voor BI als er behoeft is aan realtime verzamelen van gegevens uit bronsystemen.
EAI/EII zal in de toekomst ODS vervangen wanneer het voldoende performance biedt om on the fly gegevens te integreren en te transformeren.
Via SOA worden zowel bestaande als nieuwe bronsystemen toegankelijk via gestandariseerde services. Topologieën Toepassingen van gereedschappen kan op verschillende manieren toegepast en gecombineerd worden. Onafhankelijke datamarts (of kachelpijpen): Losstaande datamarts, allemaal eigen koppelingen naar bronsystemen. Nadeel: informatie is niet vergelijkbaar en combineerbaar. Ontstaan van spaghetti van allerlei systemen.
Enterprise datawarehouse: Geen datamarts, alle gegevens in een datawarehouse en direct beschikbaar voor analyse.
Hub and spoke: Mix van voorgaande topologieen. Gegevens eerst verzameld in datawarehouse en vervolgens opgedeeld in datamarts.
Virtueel datawarehouse: Afzonderlijke datamarts die gebruik maken van gemeenschappelijke ETL-processen. Het levert een virtueel datawarehouse maar niet fysiek.
Enterprise bus: Alle componenten kunnen gebruik maken van een bedrijfsbrede pijpleiding met gegevens, oftewel enterprise data. Instrumenten voor analyseren Rapportage Rapportage staat voor de presentatie van gegevens in vorm van regels in bepaalde sorteervolgorden en met totaaltellingen Kracht van moderne applicaties ligt in de gebruiksvriendelijkheid.
Gebruikers komen steeds minder in aanraking met SQL.
Een interessante ontwikkeling is die van 'natural language queries'. Hierbij wordt een vraag van de gebruiker van gewone taal omgezet naar SQL.
De inspanning om de indeling van rapportages te ontwerpen mag niet onderschat worden.
Standaardformaten zoals XML zorgen ervoor dat rapportages meer voor mensen toegankelijk worden en dat het makkelijker wordt om deze toe te voegen aan andere systemen. OLAP Als de moderne rapportage mogelijkheden niet voldoen dan kan men kiezen voor OLAP. On Line Analytical Processing.
Gegevens vanuit verschillende dimensies op verschillende detailniveaus kunnen bekijken.
Slicing en dicing staat voor het bekijken van een verschijnsel vanuit telkens andere dimensie.
Kracht van OLAP zit zowel aan de voorkant (drilling, slicing en dicing) als aan de achterkant. Geanvanceerde databasetechnologie realiseert een snelle responsetijd.
Vaak wordt er gebruik gemaakt van een Multidimensionale Olap cube in plek van de relationele database.
Zwakke punt is dat de gebruiker vaak niet tot het laagste niveau kan zoomen. Holap (Hybrid OLAP) biedt dan toegang tot de relationele database.
ROLAP (Relationele OLAP) is OLAP met een relationele database. Visualisatie Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Grafische visualisatie: Grafieken en diagrammen. Meestal statisch, soms ook dynamisch door roteren .
Geografische realisatie: Afbeelding van gegevens op een landkaart. In sommige gevallen is drillen mogelijk.
Metaforische visualisatie: Gebruik van metaforen die helpen bij de interpretatie, zoals voorraadgegevens in een thermometer.
Patroon- en cluster visualisatie: afbeeldingen om op zo betrouwbaar mogelijke wijze patronen of clusters te visualiseren.
Virtual reality: Statische cockpits of dashboards. Meer geavanceerd is bijvoorbeeld een flight simulator waar mee je als manager over gebieden kan vliegen en daar informatie over te zien krijgt. Risico's: Het toepassen van een andere schaal of het wel of niet tonen van bepaalde elementen kan snel leiden tot verkeerde conclusies. Datamining Op geautomatiseerde wijze gegevens doorzoeken op aanwezigheid van goudklompjes of andere kostbaarheden. Dataminingtoepassingen maken gebruik van bestaande, historische gevallen om daarin op zoek te gaan naar bruikbare informatie.
Kracht van datamining zit in het vermogen om complexe relaties en verbanden te leggen in combinaties van meerdere kenmerken.
Meeste van deze technieken wordt al ondergebracht onder de motorkap van moderne softwaretools.
Betrouwbaarheid van resultaten hangt af van de steekproef die men neemt.
Conclusies van een steekproef zal men altijd moeten toetsen aan bijvoorbeeld gevallen waarvan men de uitkomst al kent. Textmining Groeiende verzameling van technieken om tekstuele bronnen te analyseren. Zoeken en navigeren op basis van concepten: Synoniemen worden hierbij gebruikt om zoekopdrachten te verwijden. Fiets - tweewieler.
Automatische conceptstructurering: Hier wordt bijvoorbeeld bekeken welke trefwoorden met elkaar verband hebben.
Classificatie en visuele clustering van documenten: Grote hoeveelheden documenten onderverdelen in categorieen. Dus bijvoorbeeld het filteren van nieuwsberichten op berichten over fietsen.
Textmining is ook steeds meer in gebruik om teksten te ontleen en te bepalen op welke dimensie en bron betrekking heeft. Instrumenten voor toepassen Enterprise portals Een portal is een krachtig hulpmiddel om informatieconsumenten via een loket aan de voor hen relevante informatie te helpen. BI-portaalservices Het portaal biedt BI-services of voorzieningen in de vorm van rapporten, cockpits of dashboards.
Analysehulpmiddelen als OLAP en visualisatie,

Het is belangrijk om rekening te houden met de behoefte- en competentieverschillen tussen de verschillende groepen die zich bezig houden met BI. Sommige hebben voldoende aan alleen rapporten, anderen willen graag rapporten aanpassen en aanvullende analyses uitvoeren. Toegang tot bedrijfsapplicaties Veel leverancies van ERP of andere bedrijfsapplicaties bieden al standaard de mogelijkheid om onderdelen via een eigen portaal te benaderen.
Voor legacy systemen zijn er allerlei technieken voor.
Via het portal kan met in het geval van bijvoorbeeld fusies met vele verschillende systemen een integrale toegang bieden. Integratie Het integreren van de verschillende informatiesystemen leidt tot een waardevoller overzicht en gebruik van de informatie.
Integreren met behulp van portlets (plugins).
Deze portlets kunnen met elkaar praten om een optimaal overzicht te geven.
I.p.v. portlets kan met ook de onderliggende systemen integreren.
Metadata spelen een belangrijke rol. Personalisatie Aan de hand van het profiel van de portaalbezoeker kan met een selectie maken van informatie die relevant is.
Terugbrengen van informatieoverbelasting.
Op basis van het klikgedrag van een gebruiker de voor hen benodigde informatie optimaal aanbieden. Notificatie en alertservice Biedt informatie aan in het geval van calamiteiten en uitzonderingen.
Ook geleidelijke veranderingen zal men moeten opmerken om daar tijdig op te kunnen inspelen. Publish en subscribe Het is voor veel mensen handig om een abbonement te nemen op een service die nieuwe informatie bijhoudt.
Hierdoor mist men nooit nieuwe informatie. Personal agents Software robots die gevraagd en ongevraagd hun eigenaar ondersteunen.
Regelmatig attenderen op bestaan van relevantie informatie.
Dit gaat verder dan de rest omdat deze agents kunnen leren van het informatiegedrag van hun eigenaar. Authenticatie- en autorisatieservices Toegang tot het portaal beperken tot daartoe gerechtigde bezoekers.
Inloggen gebeurt 1 keer en daarna heeft men toegang tot alle systemen.
Soms is het nodig om na het inloggen te bepalen tot wel functionaliteit men toegang krijgt. Multi-channelondersteuning Afhankelijk van de doelgroep moeten moderne portalen de mogelijkheid bieden om niet alleen via de browser toegang te hebben maar ook via e-mail of smartphone. Zoeken BI draagt zelf ook bij aan de groeiende berg van informatie door rapporten en documenten.
Documentwarehousing en textmining zijn instrumenten om te zoeken.
Zoekmachines gaan steeds beter samenwerken met BI-softwareleveranciers om ook de BI geproduceerde rapporten terug te laten komen in de zoekresultaten. Navigeren Alternatief voor zoeken met trefwoorden is navigeren.
Grasduinen door een structuur.
Combinatie van beiden is mogelijk.
Boomstructuren waarmee domein wordt opgedeeld in categorieën. Cockpits en dashboards Het gemak waar informatie mee toe te passen is hang sterk af van de duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid van informatie.
Bijv: stoplichten, snelheidsmeters en thermometers.
Beter te begrijpen dan een kolommen rapport.
Alle relevante indicatoren moeten zichtbaar zijn. Closed loop en write back Closed loop: BI stopt niet bij het analyseren van gegevens maar gaat door met het toepassen van de resultaten.
Snel reageren op de informatie die BI levert.
Automatisch aanpassen van gehanteerde regels op basis van wekelijkse analyse van gegevens in het datawarehouse over schadeclaims, prijzen van concurrenten en andere factoren die meespelen.
Aan de hand van een BI-cyclus direct ingrijpen in het proces.
Geautomatiseerde closed loop is de meest directe vorm van toepassen van informatie. Groupware/collaboration Delen van kennis en ervaring via bijvoorbeeld internet.
Concreet: e-mail, chat en telefoon.
Via sociale netwerken mensen onmoeten met wie contact of samenwerking wenselijk is.
Voor meer gestructureerde samenwerking kan er gebruik gemaakt worden van workflow management.
BI is een van de leerprocessen die men kan gebruiken om nieuwe kennis op te doen.
BI is effectiever als men bij het toepassen van nieuwe informatie dankzij groupware makkelijker kan communiceren en samenwerken door dat een breder en beter begrip van de informatie ontstaat bij meerdere mensen. BI-projecten Projectaanpak en -activiteiten Na het afronden van een BI-project begint BI pas echt.
BI projecten staan dikwijls niet alleen. Vaak vinden deze plaats in een breder bedrijfskader.
Het blijft zelden bij 1 BI-project: de meeste organisaties zien al vrij snel de noodzaak in van projectoverstijgende coordinatie. BI project lifecycle Iteratief: het is onverstandig een project in een slag uit te voeren.
Bevat een architectuurcyclus: Hierin worden projecten en iteraties volgens een gedeeld raamwerk 'onder architectuur' uitgevoerd.
Leerervaringen wrorden via evaluatie per iteratie vastgesteld.
Het realiseren van projectdoelen dient leidend te zijn, niet de aanpak.
De BI-project lifecycle is geen vervanging maar eerder een aanvulling op standaard methoden. Projectmanagement Business case: BI biedt zowel voordelen in de vorm van kansen als efficiency verbetering en kostenbesparing. ROI berekeningen bevestigen dit.
Scope en doelen: Het bepalen en houden van een duidelijke scope en bijbehorende verwachtingen bij de opdrachtgever is cruciaal.
Planning en risico's: Expliciet en continu risicomanagement en een risicogedreven planning zijn raadzaam.
Communicatie: Het managen van verwachtingen van een BIproject is een belangrijk aandachtspunt in de communicatie.
Verandermanagement: Dit kan gaan om de verandering van cultuur te managen maar ook om het toewijzen van nieuwe taken. Architectuur Aanduiding voor het ontwerp en gebruik van een samenhangend raamwerk als basis voor alle BI-instrumenten en projectactiviteiten.
Gedeelde metadata: Draagt bij aan een consistente manier van bewerken, opslaan en presenteren van data. Zo onstaat er 1 versie van de waarheid.
Tools en standaarden: Selectie van gemeenschappelijke tools en standaarden.
Topologie: Structuur om de samenhang tussen de verschillende componenten (datawarehouse, OLAP-engines, rapportgenerators) inzichtelijk te maken een te bewaken.
Infrastructuur: Uit kostenoverweging is het handig om elk project te laten delen in gemeenschappelijke infrastructuur.
Kwaliteit en beheer: Al dan niet bindende richtlijnen voor kwaliteitsbewaking en beheer in de vorm van voorschriften.
Men moet voor elk project nagaan welke gemeenschappelijke voorzieningen men kan en moet gebruiken. Vraag- en aanbodanalyse Elke BI toepassing heeft te maken met meerdere doelgroepen aan de vraagkant en meerdere bronnen aan de aanbod kant.
Welke informatiebehoefte heeft de doelgroep.
Op basis van de doelgroep indeling verder inzoomen op de specifieke BI-behoeften.
Parallel ook richten op beschikbare bronnen om te voorkomen dat met te laat ontdekt dat cruciale bronnen ontbreken. Op basis hiervan kan met projectdoelen evalueren.
Na identificatie van de bronnen wordt per bron bekeken hoe deze het best ingezet kan worden. Ontwerp, implementatie, test, uitrol en inbedding. Voorzieningen voor verzamelen: Model maken voor datawarehouse en datamarts, ontwerpen van transformaties, implementeren en testen met behulp van ETL-tool en inrichten van een productieomgeving voor de daadwerkelijke operationele ETL-uitvoering.
Voorzieningen voor analyseren: Maken van reportageontwerpen, ontwerpen van OLAP-cube, configuratie van de desbetreffende tools en uiteraard de implementatie, testen en ingebruik nemen.
Voorzieningen voor het toepassen van informatie: Ontwerp en inrichting van een BI-portaal en het ontwikkelen of configureren van de daarin benodigde voorzieningen. Beveiliging.
Belangrijk dat elke stroom voldoende aandacht krijgt. Vaak komt het voor dat veel tijd en energie opgaat in het verzamelen en daardoor weinig tijd voor analyseren en toepassen. Risico's De ETL-ijsberg:
Onderschatting van inspanning van verzamelen, transformeren en combineren van brongegevens leidt tot tijd- en budgetproblemen.
Hierdoor schiet de rest van de BI-cyclus er bij in.
Uitvoeren van een vooronderzoek kan dit risico beheersbaar maken. Vervuilde bronnen Door ontbrekende, vervuilde brongegevens kan met niet vertrouwen op de informatie die men met BI probeert te verkrijgen.
Werken aan datakwaliteit is belangrijk.
Problemen oplossen bij de bron.
Opzetten breed initiatief voor verbeteren datakwaliteit.
Wordt geen probleemeigenaar maar detecteer ze. BI-risico's en succesfactoren BI is een ICT-project Er is geen integrale visie op BI.
Er is dan sprake van beperkte betrokkenheid van bedrijfskundigen en BI-analyse-experts of mensen die het daadwerkelijk gaan gebruiken.
Het is zaak om voor de eigen organisatie een heldere visie te ontwikkelen.
Opstellen multidisciplinair team van ICT'ers, analysten en bedrijfskundigen.
In projecten voldoende tijd besteden aan het inrichten van de voorzieningen om er voor te zorgen dat informatie daadwerkelijk wordt toegepast. BI-spaghetti Verstrikt raken in de complexiteit van de gecombineerde toepassing van meerdere tools en systemen.
Door starre koppelingen.
Spaghetti van directe koppelingen.
Kritische selectie van leveranciers en tools biedt oplossing.
Opstellen team met voldoende ervaring.
Heldere architectuur met duidelijke afspraken over toolgebruik en standaarden. Vraag en aanbod uit balans Aangeboden informatie sluit niet aan bij wat met inhoudelijk nodig heeft.
Oplossing: Regelmatig evalueren of de geboden informatie nog aansluit bij de informatiebehoefte.
Het is verleidelijk om de consument door te sturen naar flexibele software voor rapportage of analyse maar de praktijk leert dat men daar niet genoeg tijd of vaardigheden voor heeft. Onbegrijpelijke informatie Aangeboden informatie is niet te begrijpen voor de mensen die deze informatie nodig hebben.
Uitleg en eenduidige definities ontbreken.
Oplossing: In de metadata rekening houden met specifiek jargon van verschillende afdelingen of men kan afdelingen zover krijgen dat men gebruikt maakt van dezelfde terminologie. Onbruikbare informatie Informatie kan onbruikbaar zijn omdat men de informatie niet in de juiste vorm of op de juiste plaats en tijd presenteert.
Ergonomische aspecten als leesbaarheid en indeling mogen niet onderschat worden.
Gebrek aan detail en precisie door foutieve interpretatie.
Oplossing: Bieden van context en het aanpassen van vormgeving aan doelgroep.
Biedt de CEO omzetcijfers op een landkaart als grafieken, uitgeprint op papier en ingebonden. En biedt de mobiele accountmanager dagelijks gedetailleerde omzetcijfers op zijn smartphone. Ongebruikte informatie Informatie kan goed op de behoefte aansluiten, duidelijk zijn maar toch niet toegepast worden.
Niet elke manager of kenniswerker beschikt over de vaardigheden om aangeboden informatie te interpreteren, te combineren en toe te passen.
Oplossing: het gaat niet om rocket science, met training en coaching zijn de meeste mensen prima instaat om de nodige competenties te ontwikkelen. Big brother-effect Mensen vrezen voor een 'dankzij' BI te grote mate van transparantie en bemoeienis van hoger af.
Doordat meer mensen toegang hebben tot objectieve informatie kan men bang zijn voor ontdekking van falend functioneren.
Door toename van transparantie en democratie vreest men voor het verlies van status of een positie die gebaseerd was op informatie monopolie.
Oplossing: Zorgvuldige communicatie, opleiding en waar nodig coaching en individuele begeleiding. Wat je meet is wat je eet Men richt zich te veel op wat er gemeten moet worden.
Dit is een risico in organisaties met een te eenzijdige afrekencultuur waar mensen worden afgerekend om een beperkte set van prestatie indicatoren.
Oplossing: Set van prestatie indicatoren uit breiden zodat men ook aandacht krijgt voor andere aspecten.
Effectiever is om deze cultuur om te zetten in een cultuur met beloning en waardering voor gezond verstand. Buik en brein niet in balans De echte wereld is te complex om deze volledig te representeren met informatie.
Ervaring, knowhow, intuïtie en onderbuikgevoel zijn onuitroeibaar.
Beslissingen worden genomen op basis van een balans tussen het gevoel en het verstand.
Risico is het doorschieten in het onderbuiksyndroom: intuïtie weegt altijd zwaarder dan conclusie die te trekken is uit harde informatie.
Oplossing: Training en coaching om mensen te motiveren om bewust om te gaan met de balans in hun eigen denkproces. Succesfactor: voorkom scheefgroei Het kopen van een formule 1-racewagen heeft alleen zin als er ook coureurs en monteurs zijn die weten hoe met zo'n wagen moet worden omgegaan.
Het introduceren van nieuwe techniek moet gelijk gaan met de organisatie en competenties.
Een goede BI-organisatie kan niet zonder een goede BI-architectuur.
Een architectuur op integraal niveau past niet bij een organisatie op lokaal niveau. Succesfactor: werken onder architectuur Gebruik maken van een gemeenschappelijke BI-architectuur.
Deze architectuur is zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk gemaakt.
De architectuur dient toekomstvast en generiek te zijn.
BI stuurgroep richt zich op het vaststellen en consistent gebruik van standaarden en andere gemeenschappelijke voorzieningen. Succesfactor: heldere visie Sponsors en hoger management communiceren een heldere visie over BI en ondersteunen actief de ontwikkelingen van BI.
Voor het bereiken van hogere ambitieniveaus is steun van het algemeen management en bestuur van de organisatie mogelijk.
Het is verstandig om advies in te winnen bij een communicatie deskundige voor het uitdragen van visie en bijbehorende plannen. Succesfactor: Het cyclische proces Succesvolle BI wordt beschouwd als een cyclisch proces, niet als een eenmalig losstaand proces.
Regelmatig evalueren van resultaten en zo nodig het vizier bijstellen.
Het is een zaak van voortduren monitoren, bijstellen en onderhouden. Succesfactor: law and ethics Rekening houden met juridische, ethische en maatschappelijke aspecten.
Privacywetgeving: beperkingen in het opslaan en toepassen van persoonsgegvens.
Onderschatting van deze aspecten kan leiden tot imagoschade en verlies van klanten. Succesfactor: het goede voorbeeld Het management hoort het goede voorbeeld te geven in het durven sturen met informatie. BI-ambities en ontwikkelingen De BI-maturity matrix De volwassenheid van BI binnen bedrijven verschilt enorm.
Matrix wordt gebruikt als hulpmiddel om de huidige en gewenste BI-niveaus te bepalen. Het verschil tussen deze twee is wat er in de komende jaren bereikt moet worden.
De ontwikkelingen in de verschillende dimensies moeten gelijk lopen. BI-ambities Combinatie van hoe men als organisatie zich wil ontwikkelen en hoe men BI daarin wilt betrekken.
Lokaal: BI is gericht op informatie die helpt om te begrijpen wat er in de organisatie gebeurt. Vaste interne rapportages, betrekking op een afdeling of organisatorische eenheid.
Gecoördineerd: Het efficiënter laten verlopen van processen. Hiervoor is informatie nodig over het totale proces, eventueel meerdere afdelingen.
Integraal: Optimaal benutten van bestaande processen. Integraal bedrijfsbeeld is nodig.
Intelligent: Streven naar innovatie en het op slimme wijze creëren van nieuwe mogelijkheden. Op continue basis gegevens nodig over de interne en externe omstandigheden. Voortdurende analyse en omzetting in actie of verandering. BI-architectuur Het gebruik van het samenhangend raamwerk van BI-architectuur.
Lokaal: Geen sprake van gemeenschappelijke architectuur. Alles gebeurt ongecontroleerd. Beginfase van BI.
Gecoördineerd: Standaardisatie van tooling voor besparing licentiekosten en beheer. Technische metadata uitwisselen.
Integraal: Streven op zoveel mogelijk vlakken naar standaardisatie, hergebruik en gedeelde voorzieningen. Niet meer alleen betrekking op tools.
Intelligent: Het zo laagdrempelig mogelijk bieden van BI-services aan alle doelgroepen binnen en buiten de organisatie, van operationeel tot strategisch niveau. BI-organisatie Lokaal: Losstaande projecten op diverse plekken op basis van lokale opdrachtgevers.
Gecoördineerd: Projectbureau dat zich ontwikkeld van uit een faciliterende rol naar een coördinerende rol voor meerdere BI-projecten.
Integraal: Projectgroepen bestaan uit verschillende disciplines, ICT-ers, bussinesman en analyse-experts werken direct samen.
Intelligent: Shared service center dat gevraagd en ongevraagd BI-activiteiten ontplooit en diensten levert aan interne en externe partijen. Inleiding BI Een mooie uitleg over de behoefte naar datawarehouses, dit is onderdeel van de architectuur die bepaalt wordt bij het richten van BI. Onderstaande video is een voorbeeld van het opzetten van een ETL proces in SQL Server 2008 R2 Onderstaande video biedt een mooi beeld van de mogelijkheden van rapporten. Een aantal mooie tips voor het succesvol maken van een BI project. BI was een erg leerzaam vak, waar ik veel interessante nieuwe kennis op gedaan heb. Het was mij een groot genoegen. Urenverantwoording.
Full transcript