Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EMP2 U10 Direcció estratègica

No description
by

JC Llari

on 27 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EMP2 U10 Direcció estratègica

L’estratègia funcional és la relacionada amb les àrees funcionals (producció, comercialització, finançament, recursos humans, compres...) de l’empresa. Determina com utilitzar i aplicar els recursos i habilitats dins de cada àrea funcional de cada negoci o unitat estratègica, amb la finalitat de maximitzar la productivitat d'aquests recursos. L'estratègia corporativa està formulada pels directius de més alt nivell. Les estratègies corporatives fixen els criteris i defineixen les orientacions en què es basen la resta de decisions empresarials. Representen, per tant, un marc de referència per a la presa de decisions de l’empresa. Defineix, per exemple, els negocis a desenvolupar i aquells a suprimir. L'estratègia de negoci es refereix al pla d'actuació directiva per un sol negoci, o millor dit, per les denominades unitats estratègiques de negoci (UEN). La principal qüestió en aquest nivell és com construir una posició competitiva millor Direcció
estratègica
La Direcció Estratègica és una metodología que pretén aconseguir que l'empresa estigui preparada constantment per enfrontar-se a un entorn canviant i a la seva competència, obtenir beneficis i romandre en el mercat. El conjunt de característiques internes que l’empresa ha de desenvolupar per obtenir i reforçar una posició d’avantatge davant dels seus competidors s’anomena avantatge competitiu. Estratègia d’enfocament, alta segmentació o nínxol

Consisteix a centrar-se amb exclusivitat en un segment de la línia de producte, en un grup concret de clients o en una determinada àrea geogràfica.

Aquest segment de mercat estretament definit que els competidors bé poden passar per alt, ignorar o tenir dificultats per atendre es denomina nínxol. 1. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA: CONCEPTE, NECESSITAT I NIVELLS Una UEN és una unitat de l'empresa que té missió i objectius a part i que es pot planejar amb independència dels altres negocis de l'empresa. Una UEN pot ser una divisió de l'empresa, una línia de productes dins d'una divisió o fins i tot un producte o marca individual. 2. PROCÉS DE DISSENY
I PRESA DE DECISONS ESTRATÈGIQUES En general, el procés de disseny o planificació estratègica constaria de les següents etapes: 1. Elaboració de la filosofia de l'empresa
o institució, expressada en la seva declaració de
Visió, Missió i Valors. 2. Anàlisi de l'entorn o ambient extern en el qual es desenvolupa l'organització, per tal d'identificar les oportunitats i amenaces. L'entorn pot ser subdividit en: 3. Anàlisi de la realitat interna de l'organització, amb la finalitat de determinar les fortaleses i debilitats. En termes generals, l'anàlisi de l'ambient operatiu intern comprèn el diagnòstic dels recursos, capacitats i aptituds centrals de l'organització. 4. Determinació dels objectius estratègics generals i específics i la selecció d'estratègies i cursos d'acció fonamentats en les fortaleses de l'organització i que, alhora, neutralitzen les seves debilitats, amb la finalitat d'aprofitar les oportunitats i contrarestar les amenaces. 5. Preparació per a la implementació del pla, especialment pel que fa al seu sistema de seguiment i avaluació, el que inclou la selecció d'indicadors de resultat i impacte per al mesurament de l'acompliment de l'organització, l'especificació dels valors a assolir per a cada indicador i l'estimació dels recursos financers indispensables. a. entorn general,
referit a les tendències globals de la societat; b. entorn específic,
referit a les circumstàncies particulars del sector, àmbit o segment rellevant per a l'organització. Nivells de la
Direcció estratègica Concepte Direcció Direcció
"estratègica" Complexitat Planificació 3. ANÀLISI EXTERNA L'anàlisi externa té per objectiu identificar els elements externs que poden constituir una amenaça per a l’empresa, que caldrà afrontar, o bé una oportunitat, que caldrà aprofitar. 3.1. Les cinc forces determinants de la competència de Porter Però una bona part de la rendibilitat i dels beneficis que pot aconseguir una empresa vénen condicionats per la situació de competència del mercat on opera l’empresa. L'entorn general s'estudia mitjançant l'anomenat
Anàlisi PEST Entorn Polític i Legal
Entorn Econòmic
Entorn Socio-Cultural
Entorn Tecnològic 4. ANÀLISI INTERNA L’anàlisi interna té com a objectiu identificar dintre de l’empresa els punts dèbils que ha de millorar i els punts forts que ha d’aprofitar per formular després la millor estratègia empresarial. Amb aquest anàlisi haurem de detectar l’avantatge o avantatges competitius que té la nostra empresa respecta a la resta d’empreses. Un exemple de tècnica d'anàlisi interna és l'anàlisi de la
Cadena de Valor Amb aquesta informació, podrem procedir a externalitzar aquelles àrees deficitàries o que senzillament no afegeixen valor al producte. D’aquesta manera, podrem concentrar els nostres esforços en les activitats que sí ho fan. Una manera d'explicar les activitats empresarials és a través de la Creació de Valor. El valor, s’expressa per la quantitat de diners que els compradors estan disposats a pagar pel producte o servei. Analitzar la Cadena de Valor consisteix a examinar el valor i el cost per separat de cadascuna de les activitats que es duen a terme en una empresa per fabricar i vendre un producte o un servei determinat La cadena de valor Avantatges competitius Existeixen tres (quatre?)tipus bàsics de AC: Estratègia de lideratge en costos

Consisteix a fabricar un o diversos productes, o dur a terme uns serveis amb uns costos inferiors als de la competència, sense ignorar altres variables com la qualitat o el servei. Estratègia de diferenciació

Consisteix a oferir un producte o servei “únic”, de manera que el consumidor el consideri diferent als que ofereix la competència, i per això estigui disposat a pagar un preu superior.
Full transcript