Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нотолгооны эрх зүй эх,сурвалж төрөл

No description
by

odbayr ganbat

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нотолгооны эрх зүй эх,сурвалж төрөл

Нотолгооны эрх зүй эх,сурвалж төрөл
Нотолгооны эрх зүй эх сурвалж
Гэмт хэргийн нотолгоонд удирдлага болгодог гол хуулиуд
Гэмт хэргийн нотолгооны эрх зүй нь бусад шинжлэх ухаан болон эрх зүй салбартай холбогдог.
Гэмт хэргийн нотолгооны эрх зүй ойлголт
Нотолгооны эрх зүй гэдэг нь:
Гэмт хэргийн нотолгоотой холбогдон үүсэн бий болгох нийгмийн харилцааг зохцуулах шинжтэй, төрийн албадлагаар хамгаалагдан хангагдаж байдаг хэм хэмжээний тогтолцоо юм.
Гэмт хэргийн нотолгооны эрх зүйн зорилт нь:
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг бүрэн дүүрэн илрүүлэх.
Гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийн гэм буруу, болон үүнтэй холбоотой нөхцөл байдлуудыг нотлох баримтаар хөдлөшгүй тогтоох.
Гэм буруугүй хүнд хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байх нөхцлөөр хангах.
Нийгэмд хуулийг зөв хэрэглэх үзэл төлөвшүүлэх.
Нотолгооны эрх зүйн харилцаанд татагдан оролцож буй хүмүүсийг хууль ёсны эрх ашиг сонирхолыг хамгаалах.
Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох.
Үндсэн эх сурвалж
Монгол улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээ.
Гол эх сурвалж нь
Монгол улсын эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, болон түүнийг тайлбарласан улсын дээд шүүхийн тайлбар.
Гүйцэтгэх ажлын, цагдаа, шүүхийн, прокурорын байгууллагын, өмгөөллийн болон хэрэг бүртгэх байгуулагуудын үйл ажиллагааг зохицуулсан бусад хуулиуд болон тэдгээрийг тайлбарласан улсын дээд шуүхийн тайлбар орно. Мөн түүнчлэн Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх бүхий байгууллагьж тогтоол шийдвэр эрх зүйн эх сурвалжид багтдаж байгаа нь /ЦЕГ, УЕП-ийн дангаар болон хамтран гаргасан шийдвэрүүд/ ардчилсан, шударга ёс, эрх, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгодог Монгол улсын хувьд дээрх тогтоол, шийдвэрийг гэмт хэргийн нотолгоонд ашиглах нь дэмжүүштэй практик биш.
Бусад эх сурвалж
1.Монгол улсын үндсэн хууль.
2.Олон улсын гэрээ
3.МУЭБШХууль
1.Иргэдийн эрх, эрх чөлее, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, төрийн байгуулагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлохын зэрэгцээгээр тухайн харилцаа зөрчигдсөн тохиолдолд эрх ашгийг нь хэрхэн хамгаалах, түүнийг ямар байгууллагаас эрхлэн явуулах, тухайн ажиллагаанд эрх ашиг нь хөндөгдөн оролцож байгаа хүмүүс ямар эрхтэйг тодорхойлсон байдаг.
2. Олон улсын гэрээ Монгол Улсын гадаад харилцаа өргөжихийн хэрээр иргэд харилцан зорчих, цагаачлах явдал чөлөөтэй болж байгаа даяарчлалын эрин үед ЭБША явагдах орон зайн хувьд нэг улсаар хязгаарлагдахгүй.
Эрх зүйн зохицуулалтын шинж байдлын онцлогоос хамаарч ЭБШЭЗүй хэм хэмжээ нь гол төлөв үүрэг хүлээсэн, заавал билэгдэх шинжтэй (императив) байдаг. Нотлох үйл ажиллагааг буюу ЭБША-г гагцхүү ЭБШХ-д заасан дагуу хэрэгжүүлдэг.
Нийгмийн харилцаанд дан ганц эрх зүйгээр зохицуулах боломжгүй. Түүнчлэн байгаль, нийгмийн үзэгдлийг ч нэг онол дангаараа бүрэн нээн, зүй тогтлыг илрүүлэн гаргаж чадахгүй. Тиймээс гэмт хэргийн нотолгооны ерөнхий онол нь бусад шинжлэх ухаан, тэдгээрийн салбар, болон нрх зүйтэй ямар нэгэн байдлаар холбондон судалдаг.
Нотолгооны эрх зүй нь: ЭБШ эрх зүй биеэ даасан салбарын хувьд дараах үндсэн асуудал нотолгооны эрх зүйн судлах зүйл болно.
Нотолгооны эрх зүйн зарчим
Нотолгооны үйл явц, үе шат
Нотолгооны эрх зүйн субъектүүд, тэдгээрийн эрх, үүргийн байдал
Нотлох баримтын эх сурвалж онцлог
Зарим хэргийг шалгах, нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэх онцлог.
Нотолгооны эрх зүйн зорилго, судлах зүйл, хэмжээ хязгаар
Нотолгооны эрх зүйн төрөл
ЭБШ ажиллагааны зорилт хэрэгжихэд хууль ёсны нотлох баримт шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Эрх зүйн бүхэлдээ нотлох баримтыг олж илрүүлэх, бэхжүүлэх, түүнийг үнэлэх, нотолгооны үйл явцад оролцож байгаа суъектүүдийн эрх үүргийн байдал, үүнийг хэрэгжуүлэх горим журмыг тодорхойлж байдаг.
Нотолгооны эрх зүйн онцлог шинж чанарыг үндсэн дараах төрөлд хуваадаг.
1. гэмт хэргийг түрэн шуурхай илрүүлэх, гэмт этгээдийг хөдөлбөргүй тогтооход чиглэгдсэн шинж чанараар
Зохицуулах
Сахин хамгаалах
Тодорхойлох
2. Нотолгооны эрх зүйн харилцааг тохируулаж байгаа аргаар.
Үүрэг болгосон
Хориглосон
Зөвшөөрсөн
347-р дамжаа
с/ч Г.Одбаяр
Full transcript