Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narcisizem

Predstavitev projektne naloge pri predmetu OSEBNOST, Maj 2010
by

Jan Kovačič

on 13 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narcisizem

Izrazit vzorec grandioznosti Samousmerjenost samopomembnost Želja po uspehu, moči, lepoti potreba po pozornosti potreba po občudovanju Narcisizem-emocionalna in socialna inteligentnost sta nepogrešljivi sredstvi manipuliranja DSM-IV
diagnostični in statistični priročnik psihičnih bolezni
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4.ed. [DSM-IV]; American Psychiatric Association, 1994) Projektno delo pri predmetu Osebnost
Študijsko leto 2009/2010 Lara Delić
Jan Kovačič
Petra Novak Teoretični uvod Rezultati Korelacijska raziskava med Vprašalnikom narcisistične osebnosti in konstruktom emocionalne in socialne inteligentosti ter faktorska struktura pridobljena na vzorcu faktorji?! Vodenje-avtoriteta Nečimernost Opombe: *...p<,05 , **...p<,01 Izjemnost občudovanje Metoda Udeleženci Postopek Google docs anketa
SPSS 17
Pearsonov koeficient za računanje
korelacije
385 (M=23,67 let; razpon od 18 do 61 let)
87 moških (23%) in 298 (77%) Pripomočki (Narcissistic Personality Inventory; Raskin in Hall, 1979)
Temelji na konceptu narcistične osebnosti, kot ga opredeljuje tretja različica Diagnostičnega in statističnega priročnika psihičnih bolezni (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-III]; American Psychiatric Association, 1980)
40 postavk
Vsaka postavka sestoji iz dveh trditev med katerima oseba izbere tisto, ki zanj bolj velja
Vprašalnik narcisistične osebnosti NPI Indeks medosebne odzivnosti - IRI (Interpersonal reactivity index; Davis, 1980)
Vprašalnik emocionalne kompetentnosti ESCQ (Emotional Skills and Competence Questionnaire; Taksić, 2002) Tromsøva lestvica socialne inteligentnosti TSIS (The Tromsø Socila Intelligence Scale; Silvera, Martinussen in Dahl, 2001)
obravnava socilano inteligentnost kot multi-fasetni konstrukt - nekatere komponente (npr. tiste, ki temeljijo na znanju in spretnostih rezoniranja) močneje povezujejo s splošno inteligentnostjo, v manjši meri pa z ekstravertiranostjo, na drugi strani pa se komponente (npr. tiste, ki temeljijo na dejavnost posameznika v socialni interakciji) v večji meri povezujejo z ekstravertiranostjo in manj s splošno inteligentnostjo.
21 postavk
3 poddimenzjie: procesiranje socialnih informacij, socialne veščine in socialna zavedanje (po 7 postavk za vsako)
7 – stopenjska lestvica (1 - Sploh ni značilna zame; 7 - Zelo značilna zame)
Lestvica psihološke upravičenosti PES (Psychological Entitlement Scale; Campbell, Bonacci, Shelton, Exline in Bushman, 2004)
predstavlja interpersonalni občutek zaslužnosti in vrednosti glede na druge
9 trditev
7 –stopenjska lestvica (1 - sploh se ne strinjam; 7 – popolnoma se strinjam)
Razprava Empatija Na podlagi korelacije IRI in NPI narcisistični posamezniki ne občutijo empatične skrbi za sočloveka, podobno kot navajajo avtorji drugih raziskav (npr. Watson, Grisham, Trotter in Biderman, 1984 po Morf in Rhodewalt, 2001).

Narcisistični posamezniki so sebični in delujejo v smeri lastne hedonistične vrednosti, istočasno so tudi bolj aktivni in samozavestni. Izkaže se, da imajo narcisisti problem tudi pri zavzemanju perspektive drugega, saj so motivirani s strani lastnega gledišča.

Osebe z višjim rezultatom na NPI ne občutijo toliko disfunkcionalnih čustev ob socialnih situacijah, kar jim omogoča nemoteno delovanje, dokler niso sami neposredno vključeni v dogajanje oziroma je situacija zanje osebno pomembna.
Emocionalna inteligentnost Korelacija ESCQ in NPI narcisisti imajo pozitivno izraženo emocionalno inteligentnost tako v smislu celostnega konstrukta, kot tudi na sleherni posamezni lestvici.

Osebe z izraženim narcisizmom potrebujejo razvito emocionalno inteligentnost, da uspešno izkoristijo in manipulirajo s svojo okolico.

Najvišja povezanost je na podlestvici Nadzorovanje in uravnavanje emocij, ki ponazarja delovanje osebe z izraženim narcisizmom. Na podlagi emocionalne manipulacije si podrejajo svoje okolje in ga usmerjajo sebi v korist, tako je ena od najpomembnejših sposobnosti narcisistične osebe emocionalni managment.
Socialna inteligentnost Podlestvici procesiranje socialnih informacij in socialna spretnost TSIS sta statistično pomembno pozitivno povezani s skupnim rezultatom na Vprašalniku narcisistične osebnosti.

Posamezniki, ki dosežejo visok rezultat na lestvici NPI so tako sposobni razumevanja in napovedovanja vedenja drugih.

Zavedajo se socialnega konteksta in razumejo prenesen pomen, ki se dostikrat skriva v socialnih interakcijah. Hkrati so spretni v interakciji z drugimi ljudmi in se z lahkoto vključujejo v nove socialne interakcije in navežejo stike z neznanci. Tema socialnega konteksta v interakciji jim ne dela težav in se hitro aktivno vključijo v interakcijo.

V manjši meri se zavedajo lastnega vpliva na socialne odnose. Njihovi doprinosi v dinamiko interakcij so lahko socialno nesprejemljivi in povzročajo nestrpnost oziroma napetost, saj ne upoštevajo položaja drugih vključenih v interakcijo, če se njihova mnenja razlikujejo.
Psihološka upravičenost Korelacija NPI in PES je najvišja

»Drugi obstajajo zame« (Sedikes, Cambell, Reeder, Elliot in Gregg, 2002)

čutijo lastno superiornost, so mnenja, da jim pripada več pravic, zanje ne veljajo splošne družbene norme, zdi se jim, da so upravičeni do večje nagrade in da je njihovo delo vredno več. Nezanesljivost Vprašalnika narcisistične osebnosti: dobljeni trije faktorji se ne skladajo s predhodnimi raziskavami

Predlagamo, da na podlagi pridobljenih rezultatov ustvari nov princip merjenja narcisizma, ki bo vključeval celosten pristop iz perspektive emocionalne in socialne inteligentnosti.
Zaključek Analiza rezultatov je pokazala, da narcisizem vključuje širok spekter konstruktov s področja emocionalne in socialne inteligentnosti. Osebe izražajo kljubovalno vedenje, ki je v socialnih interakcijah mnogokrat antisocialno. Ob tem pa sebe označujejo kot superiorne in upravičene do privilegijev v socialnih interakcijah. Njihove osebnostne lastnosti izražajo avtoriteto in sposobnost vodenja. Za njihovo delovanje pa je ključnega pomena zmožnost manipuliranja v socialnih interakcijah, ki jo dosežejo s pomočjo uspešnega prepoznavanja in razumevanja emocionalnih stanj sebe in drugih oseb vključenih v interakcijo. Pri tem izražajo visoko stopnjo nadzora lastnega doživljanja in skozi socialno spretna dejanja dosegajo lastne interese. Drugi jih mnogokrat doživljajo kot izkoriščevalne, saj so pri narcisističnih osebah na prvem mestu lastni interesi. Ob uveljavljanju lastnih interesov pa ne občutijo napetosti, ki jo ustvarjajo, empatična skrb pa je podrejena in motivirana s stališča lastnega zadovoljstva. Hvala za pozornost! Narcisizem se izraža v obliki: patološke bolezni predmet raziskav v klinični praksi normalne osebnostne značilnosti predmet raziskav v socialni psihologiji in psihologiji osebnosti V naši raziskavi smo pozornost posvetili le narcisizmu kot osebnostni lastnosti ter morebitni povezavi med izraženostjo narcisizma kot osebnostne lastnosti in emocionalno inteligentnostjo ter socialno inteligentnostjo. Avtorji raziskav navajajo, da narcisisti: •izkoriščajo ostale z namenom povzdigniti sebe in lastno vrednost, pri čemer imajo malo občutka za občutja drugih in medosebne odnose (Morf in Rhodewalt, 1993; South in Oltman, 1999) •niso zainteresirane za ohranjanje dobrih odnosov z ljudmi, ampak jih zanima bolj vplivnost in posedovanje moči - prevladujeta dominantnost in izkoriščevalnost (Emmons, 1989) •sebe zaznavajo kot superiorne in večvredne od ostalih (Morf in Rhodewalt, 2001) •v svojih opisih, kako jih zaznavajo drugi, so nenatančni – prepričani so, da jih ostali zaznavajo bolj pozitivno kot jih v resnici (John in Robins, 1994) •v partnerski zvezi kažejo vzorce sebičnosti, manjšo navezanost na partnerja, manjšo prilagodljivost v zvezi ter manj spoštovanja do partnerja (Bonacci, Shelton, Exline in Bushman, 2004) •primanjkuje empatičnosti ter sposobnosti zavzemanja perspektive (npr. Watson, Grisham, Trotter in Biderman, 1984) •okolju ne reagira glede na situacijo, ampak na svoj določen predvidljiv način (Morf, Ansara in Shia, 2001) Med glavnimi znažilnostmi narcisizma so tudi izrazita potreba po občudovanju s strani drugih, nevoščljivost in nagnjenost k izkoriščanju drugih Zato smo pričakovali: narcisist sicer ne zmore empatičnega vživljanja v druge, kljub temu pa je socialno in emocionalno spreten, saj te spretnosti potrebuje za izkoriščanje drugih. Domnevali smo, da je konstrukt narcisizma pozitivno povezan s konstruktoma emocionalne ter socialne inteligentnosti – pričakovali smo pozitivno korelacijo med lestvicami emocionalne inteligentnosti in narcisizmom ter med lestvicami socialne inteligentnosti in narcisizmom Ker se empatija zdi najpomembnejši faktor emocionalne inteligentnosti v povezavi z narcisizmom smo le to spremljali ločeno od konstrukta emocionalne inteligentnosti – glede na raziskave smo pričakovali negativno povezanost med narcisizmom in empatijo.
Full transcript