Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентація на теми:

No description
by

Yura .

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентація на теми:

Зверніть увагу, що господарський облік виник з метою управління виробництвом і прийняття управлінських рішень.
Для прийняття управлінських рішень та передачі інформації про діяльність підприємства, користувачам потрібно мати дані про його виробничо-фінансову діяльність, а для цього необхідно обліковувати всі процеси, які відбуваються на підприємстві.
1.Загальна характеристика господарського обліку та вимоги до нього.
Презентація на теми:
"Господарський облік його суть та характеристика";
"Облік розрахунків з буджетом за податками".

2. Види обліку, їх мета та характеристика.
З. Вимірники, що застосовуються в обліку, їх особливості та значення.
В умовах переходу економіки України до ринкових відносин, різних форм власності, розширення зовнішньоекономічних зв'язків докорінно змінюється комплекс науково-технічних, організаційно-господарських та економічних заходів в управлінні АНІС.
На зміну адміністративним методам керування приходять економічні методи управління.
Основні проблеми виробництва нині не можна розв'язати без застосування наукових методів.
4. Завдання та роль бухгалтерського обліку в системі управління народним господарством в умовах ринкової економіки.
Облік розрахунків з буджетом за податками.
Виконав:
студент групи 31-ОІ
Гуменюк Ю. Ю.

План
Тема 1. Господарський облік його суть та характеристика:
1. Загальна характеристика господарського обліку та вимоги до нього.
2. Види обліку, їх мета та характеристика.
3. Вимірники, що застосовуються в обліку , їх особливості та значення.
4. Завдання та роль бухгалтерського обліку в системі управління в умовах ринкової економіки.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
6. Основні принципи бухгалтерського обліку.
7. Організація бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів.
Тема 2. Облік розрахунків з буджетом за податками.
Господарський облік - це система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських процесів з метою контролю та управління ними.
Для успішного використання показників обліку в управлінні вони повинні відповідати певним вимогам, Найважливішим з них є: порівнянність показників обліку з показниками плану; своєчасність, точність і об'єктивність; повнота, ясність і доступність; економічність і раціональність.
Порівняння показників обліку з показниками плану потрібне для здійснення контролю за виконанням планових завдань. Воно ґрунтується на єдності змісту і методів обчислення планової та облікової інформації. При невідповідності цих показників їх неможливо порівнювати і робити правильні висновки щодо виконання плану та причин відхилення від нього.Система показників обліку будується відповідно до показників плану. Облік охоплює також окремі господарські явища , не передбачені планом
(непродуктивні витрати і витрати від браку продукції, простоїв, нестачі та псування матеріальних цінностей при зберіганні, збитки від стихійного лиха та ін.)
, але потрібні для аналізу результатів його виконання, виявлення резервів подальшого поліпшення роботи.
Своєчасність обліку має особливе значення за сучасних умов господарювання. Для прийняття правильних управлінських рішень в динамічних ринкових ситуаціях керівництву необхідна своєчасна, оперативна і аналітична інформація про видатки, доходи й результати діяльності підприємства. Тільки за умови своєчасності облікова інформація може бути використана для дійового контролю за виконанням планових завдань, своєчасного усунення недоліків, виявлення резервів і вживання заходів щодо подальшого покращання господарської діяльності, підвищення рентабельності та ефективності виробництва.
Тільки достовірна інформація про різні сторони діяльності господарства забезпечує практичне значення обліку для оперативного, економічно обгрунтованого керівництва, а також для використання її інвесторами, банками, діловими партнерами, податковими, фінансовими, статистичними та іншими зацікавленими органами. Вимога повноти означає, що облік повинен охоплювати всі сторони господарської діяльності, забезпечуючи необхідну інформацію для контролю і оперативного управління, але без надмірної деталізації показників.
Отже, господарський облік в умовах ринкової економіки виконує три важливі функції:
інформаційну
(відображає фактичний стан господарської діяльності),
контрольну
(забезпечує контроль за виконанням планових завдань, збереженням і раціональним використанням господарських засобів)
управлінську
(забезпечує економічною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, активного впливу на підвищення ефективності господарської діяльності).
Вимога економічності і раціональності обліку означає, що при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при мінімальних витратах.

Особливо важливого значення економічність обліку набуває в умовах розвитку ринкових відносин, коли для економічно обґрунтованого управління потрібна своєчасна і різнобічна інформація про господарські процеси.
Зверніть увагу, що для відображення різнобічної діяльності підприємства і організацій з метою одержання Інформації, необхідної для управління ї контролю, використовують три види господарського обліку:
оперативний, бухгалтерський і статистичний
. Кожен з них має свої завдання, об'єкти обліку, способи одержання та опрацювання інформації і виконує свою роль у здійсненні функцій, покладених на господарський облік у суспільстві.
Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними в міру їх здійснення, Так, за допомогою оперативного обліку здійснюється контроль за виконанням договорів поставки товарно-матеріальних цінностей, використанням робочого часу, обладнання і техніки, випуском та реалізацією продукції тощо.
Певної системи первинної документації оперативний облік не має. У ньому використовують в основному дані документів бухгалтерського обліку і тільки в окремих випадках підприємства створюють свої форми документів.
Відмінною особливістю оперативного обліку є оперативність отримання інформації, оскільки управляти виконанням господарських операцій, активно впливати на них можна тільки володіючи своєчасною інформацією.
Оперативний облік має велике значення, оскільки без своєчасної конкретної інформації неможливо управляти діяльністю підприємства. Особливо зростає значення обліку в ринкових умовах господарювання, коли потрібне гнучке маневрування ресурсами, повсякденний контроль за їх використанням, виробництво саме тієї продукції (послуг), яка користується попитом у споживачів (покупців).
Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств, організацій, установ. Він охоплює всі ресурси господарства і джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності. Важлива особливість бухгалтерського обліку полягає в тому, що, господарські операції, облічені в натуральних і трудових вимірниках, обов'язково узагальнюються в грошовому вимірнику. Завдяки цьому одержують такі узагальнюючі показники, як загальну вартість майна підприємства, його рух і використання в процесі господарської діяльності, собівартість продукції, обсяг реалізації, фінансові результати та інші аспекти діяльності підприємства, які не можуть дати ні оперативний облік, ні статистичний.
У бухгалтерському обліку господарські операції відображаються систематично і послідовно, в міру їх здійснення, чим забезпечується суцільне, безперервне спостереження, контроль за господарською діяльністю.
Цим бухгалтерський облік відрізняється від оперативного і статистичного, які застосовують метод часткового спостереження і контролю.
Обов'язковою умовою відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку є їхнє документальне обґрунтування, завдяки чому показники обліку набувають особливого доказового, юридичного значення. Економічна сторона бухгалтерського обліку дає змогу оцінити ефективність господарських процесів, юридична - законність і доцільність рішень, що приймаються керівництвом.

Отже, бухгалтерський облік встановлює взаємозв'язок між економікою і правом у процесі господарської діяльності. Для забезпечення систематичного і взаємопов'язаного відображення господарських засобів і процесів у бухгалтерському обліку застосовують особливі, тільки йому властиві, способи опрацювання облікової інформації: рахунки, подвійний запис операцій на рахунках, балансові узагальнення.
Отже, бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно - економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому їхні кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом і виявляє закономірності їхнього розвитку, Об'єктом статистичного обліку можуть бути окреме підприємство, галузь, народне господарство в цілому.
Предметом статистичного одліку є не тільки процеси матеріального виробництва, а й інші соціально - економічні явища.
Всі чотири види обліку - оперативний, бухгалтерський, статистичний та податковий тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і утворюють єдину систему народногосподарського обліку. Так бухгалтерський облік використовує дані оперативного табельного обліку для нарахування заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці, а в окремих випадках з ним об'єднається; статистика за даними бухгалтерського обліку про виробіток,нараховану заробітну плату, витрати на виробництво визначає показники рівня і динаміки продуктивності та оплати праці, обсягу і рентабельності виробництва. Узагальнюючи показники бухгалтерського обліку, статистика вивчає розміщення і використання матеріальних і трудових ресурсів країни, забезпечує інформацією для програмування їх розвитку.
Зверніть увагу, що для відображення активів та господарських процесів, що здійснюються на підприємстві, їхніх кількісних і якісних характеристик в обліку застосовують різні вимірники: натуральні, трудові і грошові.

Натуральні вимірники дають змогу отримати інформацію про господарські активи і процеси в їх натуральному вираженні в одиницях ваги, об'ємі площі потужності.
Використання тих або інших натуральних вимірників залежить від особливостей обліковуваних об'єктів. Так, земельні угіддя обліковують в гектарах, заготівельну деревину - в кубічних метрах, виготовлену продукцію - в штуках, метрах, тоннах, центнерах, кілограмах. Застосовують і комбіновані натуральні вимірники. Наприклад, роботу вантажного автотранспорту вимірюють у тонно-кілограмах, що характеризують водночас масу вантажу і відстань, на яку його перевозять, використання обладнання - машино-годинах.
Натуральні вимірники забезпечують не тільки кількісне відображення обліковуваних об’єктів, але й їхню якісну характеристику, що має велике значення для збереження ресурсів підприємства.

Трудові вимірники використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу: днях, годинах хвилинах. За допомогою трудових вимірників у поєднанні з натуральними встановлюють і контролюють норми виробітку, визначають продуктивність праці, контролюють використання робочого часу і фонду оплати праці. На відміну від натуральних, трудові вимірники дають можливість певною мірою узагальнювати і порівнювати між собою різнорідні величини.
Грошовий вимірник застосовують для узагальненого відображення наявності та руху майна підприємства, джерел його формування, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вимірнику За допомогою грошового вимірника визначають, наприклад, загальну вартість наявних у господарстві основних засобів. Цей вимірник використовують при плануванні та обліку процесів виробництва і обороту, визначенні фінансових результатів і рентабельності діяльності, а також для здійснення розрахунків мокпідприємствами, організаціями, установами.
Часто грошовий вимірник використовують в обліку поряд з натуральними і грошовими вимірниками і на їхній основі. Так, вартість матеріалів або готової продукції визначають множенням їх кількості на ціну за одиницю виміру; сума заробітної плати розраховують за даними про кількість витраченого часу і розцінками.
Щоб всебічно аналізувати виробництво, впливати на нього оперативно, спід вільно орієнтуватися серед економічних показників, інформації про майно, грошовий і фінансовий стан, результати діяльності свого підприємства і партнерів.
Кожний спеціаліст повинен детально знати об'єктивні закономірності розвитку своїх підприємств або виробничих підрозділів, володіти практичними навичками виявлення внутрішніх резервів для раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Значну роль у цьому відіграє бухгалтерський облік, за допомогою якого здійснюється контроль за економним і раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності, додержанням законності і фінансової дисципліни, забезпечується інформація для прийняття управлінських рішень.
Ринкові умови господарювання вимагають від бухгалтерського обліку вирішення таких завдань:
- забезпечення контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів
відповідно до затвердження нормативів і кошторисів;
- забезпечення контролю за виконанням фонду заробітної плати;
- формування достовірної звітності про підприємницьку діяльність і її оприлюднення;
- додержання чинного законодавства і нормативних документів при відображенні в бухгалтерському обліку підприємницької діяльності.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансові звітність в Україні.
Зверніть увагу, що основними правовими актами, які регулюють порядок організації ведення бухгалтерського обліку є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні “ та національні положення бухгалтерського обліку.
Закон України и Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно - правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до чинногозаконодавства.
Закон передбачає:
1)державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;
2)застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначаються національними положеннями бухгалтерського обліку та не суперечать Міжнародним стандартам;
3)розробку галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій щодо застосування національних П(С)БО відповідно до галузевих;
4)напрями діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності вУкраїні здійснюється з метою:
- створення Єдиних правилі ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;
- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Структура регулювання бухгалтерського обліку в Україні є наступною:

перший рівень - загальні положення Закону; другий рівень - Стандарти і План рахунків, що базуються на Законі, затверджені Мінфіном і зареєстровані в Мінюсті;
третій рівень - накази та листи Мінфіну, що роз'яснюють як застосовувати кожний Стандарт в тій чи інші конкретній ситуації.
6. Основні
принципи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:
- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати зниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки;
- активів і доходів підприємства;
- повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні, потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
- автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
- послідовність - постійне застосування підприємством обраної облікової політики, Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
- безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі; нарахування та відповідність доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
- превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
- історична собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
- єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
- періодичність - можливість розподілу дійсності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

7. Організація бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів
Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство:

- самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку;
- визначає облікову політику підприємства;
- має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділеннята інші відокремленні підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерськийоблік,з наступним включенням показників до фінансової звітності підприємства.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення реєстрації фактів, здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або уповноважений орган, який керує підприємством до законодавства та установчих документів.
Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
Відповідно до закону бухгалтерський облік може вестись і стороннім спеціалістом, але такий спеціаліст обов'язково повинен бути зареєстрований як підприємець.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів» пов'язаних з недостачею тавідшкодуванням втрат від недостачі, крадіжками і псуванням активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, виділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
Бухгалтерський облік ґрунтується на первинній інформації. Законом передбачено, що власник підприємства несе відповідальність за організацію обліку на підприємстві таким чином, щоб усі господарські операції, які відбуваються в межах комерційної, господарсько-фінансової діяльності підприємства були задокументовані.
Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій. Первинні документи повинні бути складенні під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення на паперових або машинних носіях.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується нарахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках.
Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в яшму вони були здійснені.
Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
приклад
Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами".
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік пода­тків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавс­тва (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ве­дуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".
На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші мате­ріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підля­гають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми пода­тку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами.
Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо.
Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних пер­винних документів - податкових накладних
з податку на додану вар­тість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет -
проводять за­писи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вар­тість, крім того, використовують книги обліку продажу і придбання то­варів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про опла­ту покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповід­ність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах.
Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за пода­тками" треба відкрити такі аналітичні рахунки:
6411 "Розрахунки з податку на додану вартість";
6412 "Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого сільського­сподарського податку)";
6413 "Розрахунки з акцизного збору");
6414 "Розрахунки з прибуткового податку";
6415 "Розрахунки з комунального податку";
6416 "Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмеляр­ства";
6417 "Розрахунки з інших податків".
Типові операції за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою відображають нарахування податків, зборів і плате­жів, залежить від того, за рахунок якого джерела покривають нарахо­вані суми, та від методики обліку витрат виробництва.
Кореспонденція рахунків з обліку податків, зборів і платежів
На цьому презентація завершується
Дякую за увагу!
Full transcript