Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den Nye Skolen

No description
by

Henrik Hysing

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den Nye Skolen

Musikk
og Drama
Mat og
Helse
Media

Dans
og Idrett
Kunst og
Håndtverk
Samfunn
Norsk
Engelsk
Matte
Naturfag
Filosofi
Historie
Elevbedrift
Litteratur
Fysikk
og kjemi
Biologi
Data
Fransk
Spansk
Tysk
Q
Mod 1
lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk
samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
Muntlig kommunikasjon
orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk
skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig
Skriftlig komunikasjon
gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål
beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål
forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge
presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur
gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne
forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster
Språk, litteratur og kultur
RLE
bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
kommentere eget arbeid med å lære engelsk
identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring
velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet
forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill
bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon
Idéutvikling

Prosessen frå å utvikle ein forretningsidé til å etablere ei verksemd er sentralt i hovudområdet. Elevane skal identifisere behova for varer og tenester i lokalsamfunnet og vurdere korleis dei kan tilfredsstillast gjennom eit nytt produkt, eller ved å vidareutvikle eit produkt som allereie eksisterer.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

identifisere behova for varer og tenester på skolen eller i lokalsamfunnet
vurdere korleis behova kan tilfredsstillast gjennom nye varer og tenester eller ved å vidareutvikle dei som allereie eksisterer
utvikle ein forretningsidé og etablere ei verksemd
Produksjon
Hovudområdet handlar om prosessen med å planleggje, produsere og marknadsføre varene eller tenestene fram til dei kan leverast. Hovudområdet omfattar erfaring med å bruke lokale ressursar i tillegg til budsjettering og rekneskap.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe
setje opp eit enkelt budsjett og ein enkel rekneskap for arbeidet
utnytte ressursar i lokalsamfunnet på ein føremålstenleg måte
Full transcript