Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KIỂU MẢNG MỘT CHIỀU

Bài giảng môn Tin học lớp 11
by

Nation Pham

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KIỂU MẢNG MỘT CHIỀU

Bài 11: Kiểu Mảng Một Chiều Người dạy: Phạm Bảo Quốc
Lớp dạy: Lớp 11A05
Ngày dạy: 23/01/2013
Giờ dạy: Tiết 4 - Buổi sáng Kiểm Tra Bài Cũ Hãy cho biết kiểu dữ liệu nào sau đây biểu diễn được số nguyên có dấu:
a. Byte
b. Integer
c. Word
d. Real Kiểm Tra Bài Cũ Hãy cho biết đoạn lệnh khai báo biến bằng ngôn ngữ Pascal nào sau đây đúng:
a. Var: SoNguyen Integer;
b. Var SoNguyen Integer;
c. Var So, Nguyen: Integer
d. Var SoNguyen: Integer; Kiểm Tra Bài Cũ Hãy cho biết đoạn lệnh tính tổng các số nguyên từ 1 đến N bằng ngôn ngữ Pascal nào sau đây đúng:
a. S := 0;
For i := 1 to N do S := i + S;

b. For k := 1 to N do S := S + k;

c. T:=0;
For k:=1 to N do T:=T+k

d. For k := 1 to N do T := T + k; Đặt Vấn Đề Nếu giá trị cần cộng vào không phải con số tăng dần mà là số lượng từng loại sách có tại thư viện thì làm thế nào:
a. Khai báo số biến tương ứng với số loại sách có tại thư viện rồi lần lượt nhập giá trị và cộng các biến đó lại với nhau.
b. Chỉ cần khai báo 2 biến. Một biến để chứa số lượng sách nhập từ bàn phím. Một biến để chứa giá trị tổng. Lần lượt nhập và cộng dồn vào biến tổng số lượng từng loại sách.
c. Đưa ra kiểu dữ liệu mới phù hợp với mục đích này.
d. Có cách khác để làm (hãy nêu ra cách đó). Giới Thiệu Kiểu Mảng Kiểu mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng dựa trên kiểu dữ liệu chuẩn.
Kiểu mảng có một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu dữ liệu được truy xuất thông qua chỉ số. Giới Thiệu Kiểu Mảng Hãy cho biết để khai báo một biến kiểu mảng cần phải cung cấp những thông tin nào sau đây:
a. Tên mảng, số phần tử, liệt kê kiểu dữ liệu của từng phần tử.
b. Tên phần tử đầu, tên phần tử cuối, liệt kê kiểu dữ liệu của từng phần tử.
c. Tên mảng, liệt kê chỉ số từng phần tử, kiểu dữ liệu chung của các phần tử.
d. Tên mảng, số phần tử, kiểu dữ liệu chung của các phần tử. Khai Báo Mảng Đơn Giản Var
<TênMảng> : Array[1..<N>] of <KiểuDữLiệu>;

Ví dụ:
Var
F : Array[1..5] of Byte; Ví Dụ Khai Báo Mảng Var
<TênMảng> : Array[1..<N>] of <KiểuDữLiệu>;

VD1: Khai báo mảng chứa 100 số nguyên có không quá 2 chữ số.
VD2: Khai báo mảng chứa điểm trung bình HK1 môn Tin học của một lớp học có không quá 50 học sinh.
VD3: Khai báo mảng chứa nhiệt độ trung bình mỗi ngày của 7 ngày trong tuần. Nhiệt độ được làm tròn đến 1 số lẻ phần thập phân. Gán Dữ Liệu Var
F: Array[1..5] of Byte;

F[1] := 5;
F[2] := 3;
F[3] := 7;
F[4] := 8;
F[5] := 2; Nhập Dữ Liệu Var
F: Array[1..5] of Byte;

Readln(F[1]);
Readln(F[2]);
Readln(F[3]);
Readln(F[4]);
Readln(F[5]); Xuất Dữ Liệu Var
F: Array[1..5] of Byte;

Writeln(F[1]);
Writeln(F[2]);
Writeln(F[3]);
Writeln(F[4]);
Writeln(F[5]); Duyệt Mảng Var
F: Array[1..5] of Byte;
k: Byte;

For k := 1 to 5 do F[k] := 0;
For k := 1 to 5 do Readln(F[k]);
For k := 1 to 5 do Writeln(F[k]);

Hãy viết đoạn chương trình bằng ngôn ngữ Pascal thực hiện tính tổng tất cả các phần tử trong mảng F nêu trên. Duyệt Mảng Var
F: Array[1..5] of Byte;
k: Byte;
S1, S2: Word;

S1 := 0;
For k := 1 to 5 do S1 := S1 + k;

S2 := 0;
For k := 1 to 5 do S2 := S2 + F[k]; Củng Cố Var
F: Array[1..5] of Byte;

F[k] := 0;
Readln(F[k]);
Writeln(F[k]);

S := 0;
For k := 1 to 5 do S := S + F[k];
Full transcript