Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DISKURSO AT PAGDIDISKURSO

No description
by

airina cernechez

on 27 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DISKURSO AT PAGDIDISKURSO

DISKURSO
AT
PAGDIDISKURSO

Depinisyon:
TEKSTO AT KONTEKSTO NG DISKURSO

Sadyang mahirap bigyang-depinisyon and diskurso dahil sa maraming kaisipang napapalood dito tulad ng mga bersyon ng pangyayari at pamamaraan ng pagsasalita bagaman bawat isa ay nagpapahiwatig ng mga tiyak na katangian.

Sa agham panlipunan, ang diskuro ay tumutukoy sa mga pagpapahayag lamang ng mga ideya, nosyon, teorya, at sa pangkalahatan, ang kahulugan, na parang hiwalay ito sa mga partikular na simbolikong anyo ng pagsusuri.

Sa aspektong linggwistika, binibigyan nila ng depinisyon ang diskurso bilang pormal (tekstuwal o kognitibo) na elemento at isruktura, na parang hindi naisasama and interes at kontekstong kultural ng isang tao.

Sa etimolohiya, nagmula ang diskurso sa Middle English na “discours”, na mula sa Medieval at Late Latin na “discursus”. Na nangangahulugang, “argumento” at “kumbersasyon”.

Ayon nga kay Crystal, ang diskurso ay isang tuloy-tuloy na pahayag sa wika na mas malawak o masaklawkaysa sa pangungusap, na karaniwang bumubuo sa isang magkaugnay na yunit.

Diskurso ay tiningnan bilang “linggwistikang komunikasyon sa isang kontekstong kultural”.

Linggwistikang komunikasyon- naipapahayag bilang konkretong konstruksyon ng kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng mga linggwistikang simbolo sa partikular na sitwasyong kultural .

Halimbawa :
Sa mga umuunlad na bansa , ang salitang “cheap labor” na katawagan ng mga Kaunlaring mangangalalakal ay isang diskursong dapat bigyan ng atensyon .


Ayon kay Hymes ( 1974 )
Sa kanyang “ Ethnography of Comminication “ at sa mga makabagong nosyon nina Duranti at Goodwin (1992), at iba pang pag – aaral tungkol sa Diskurso .


Ang konteksto ay kaligiran ng teksto o pahayag na nabibigyan ng interpretasyon at nagiging kagamitan para sa interpretasyon.

Mga pangkalahatang magkakaugnay na komponent ng konteksto:
PASALITA AT PASULAT NA DISKURSO
Wika ang pangunahing instrument sa pasalitang komunikasyon. Binubuo ito ng mga makahulugang tunog na isinasaayos sa tamang organisasyon upang makabuo ng mga makahulugang salita.

May dalawang sistema ang bumubuo sa wika. Ito ang:
Sistema ng mga tunog
Sistema ng mga salita

Bawat wika ay may sariling sistemang semantiko at sintaktiko na siyang sinusunod ng mga taong gumagamit nito.


Sa mga pagkakataong hindi posibleng maganap ang pasalitang komunikayson, nagiging mahalaga ang pasulat na komunikasyon. Nangyayari ito sa pamamagitan ng mga simbolo gaya ng mga letra, bilang at mga larawang nagdadala ng mensahe sa tatanggap nito.

Hindi wika ang mga nababasa natin kundi mga reoresentasyon o simbolo lamang ng wika, sapagkat tunog ang bumubuo sa wika.

Bawat wika may kanya-kanyang mga simbolo na kumakatawan sa mga tunog nito. Nangyayari ito dahil sa hindi magkakapareho ang mga element ng dalawang wika gaya rin ng ponema nito.


WIKANG PASALITA AT WIKANG PASULAT
BILANG INSTRUMENTO NG RETORIKA
Ang pagsusuri sa mga diskurso ay napaunlad sa iba’t-ibang disiplina tulad ng sosyolinggwisktiks, antropoloji, sosyoloji, at saykoloji. Mahalaga rin ang iba’t-ibang perspektiba ng mga teorya at mga analitikal ng pagdulog sa pagsusuri nito:

Speech act theory
Interactional sociolinguistics
Ethnography of communication
Pragmatics
Conversation analysis
Variation analysis


Sa pahayag ng isang bata na, “Mama, tubig.”

Ang maaring kahulugan nito :
1 . Ang tubig ni Mama.
2 . Mama, bigyan mo ako ng tubig.
3. Mama, may tubig sa katawan ko.
4 . Mama, may tubig malapit sa inyo.

Sa parehong pahayag, kung ang bibigyang pansin ay ang “tubig” maaring:
1 . Bigyan mo ako ng tubig.
2 . Gusto ko ng tubig at hindi ibang inumin.
3 . May tubig sa aking leeg.
4 . Ito ang tubig.

HALIMBAWA:
KONTEKSTONG INTER-SUBJECTIVE
Tumutukoy ito sa kaalamanang ibinibigay ng mga kasangkot sa linggwistikang interaksyon.

Halimbawa:
“Ang alam ko” at “ang alam kong alam mo –”what I know”and “what I know that you know”.


KONTEKSTONG INTERPERSONAL
Kasama rito ang personal na estilo, tungkuling sosyal, at relasyong interpersonal.

KONTEKSTONG SIMBOLO
Tumutukoy ito sa sabay – sabay, nauna at sumusunod na mga pahayag o ibang simbolikong materyal.
Halimbawa: isang larawang may kapsyon.

KONTEKSTONG SITWASYUNAL
ito ang sitwasyon kung kailan naganap ang panahon, lugar, layunin ng interaksyon.

Halimbawa:
Pagbili sa tindahan, o paggawa ng desisyon.

KONTEKSTO NG RISERTER
Tinatawag din itong pansariling diskurso ng propesyunal na mananaliksik/riserter . Ang risertser, na kasangkot sa pananaliksik at pakikipagdiskurso y napapaloob sa isang mas malawak na kontekstong kultura.
Dahil dito, nagiging siyentipiko, akademiko, at propesyunal ang diskurso.

Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at sa nagbabagong paraan ng pamumuhay ng mga tao sa daigdig, mas nagiging praktikal at kinagigiliwan ng mga tao ang pasulat na komunikasyon.

Pasulat na komunikasyon- maaaring maganap ang pagrerebisa at matamang maghahada ang isusulat na mensahe na di nagaganap sa pasasalitang komunikasyon.

Sa isang panig kung susuriin, magkapareho ang pasulat at pasalitang diskurso dahil parehong napapabilang ang mga ito sa kasanayang pamproduksyon. Pamproduksyon dahil pamamaraan ito ng pagpapahayag ng naiisip at nadarama o nagbabahagi ang isang tao ng kanyang nalalaman hindi katulad ng ibang kasanayang tumatanggap lamang ang isang taong mga impormasyon.


Magkaiba naman ang dalawang ito sa mga sumusunod na aspekto:
KASAYASAYAN

Unang naging paraan ng komunikasyong pantao ang pagsasalita.
Homo erectus ang unang nakagamit ng mga unang tunog ng wika.
Sa kasaysayan, naitalang nagsimula 5,000 taon na ang nakakalipas.
Ang unang nakaimbento ng pagsulat ay ang mga lahing Subarian na galling sa Sumeria.

SA PARAAN NG PAGHAHATID NG MENSAHE

Sa pasalita, ito ay sa pamamagitan ng fonema. Ito na gmga tunog ng wika.

Sa pasulat, ang mga simbolong ginagamit ay mga grafema, sinusulat ang mga ito at nananatili sa anumang bagay na pinagsulatan dito.

SA PANAHONG GINUGUGOL SA PAG-AARAL

Ang normal na sanggol ay nagtataglay ng sistemang neurolohikal na tumuklas at nag-iimbak ng mga tunog ng wika, pag-ulit sa mga tunog na ito, at sa kalaunan ay paglikha ng mga nasabing tunog.

SA SITWASYON

Lantarang palitan ng kuro at salita ang ginagamit.
Gumagamit din ng pinagsamang berbal at di-berbal na paraan ng komunikasyon.
Ang fidbak ay maari ring tuwiran o agaran.
Sa pagsasalita, ginagamitan lamang ito ng berbal na komunikasyon at maaaring maantala ang fidbak ng resiber.


Unang ginamit ng lahing Homo erectus.

Gumagamit ng mga tunog-fonema- mga makahulugang tunog ng wika.

Gumagamit ng komunikasyong berbal at di berbal.

Kaharap man o sa tulong ng teknolohiya, nagkakaroon ng ugnayan ang sender at resiber.

Likas sa normal na tao ang
matutong magsalita.

Nagkakaroon ng patuloy na bigayan at pagtanggap ng mensahe sa 2 panig- ang nagsasalita at nakikinig.

WIKANG PASALITA
Unang ginamit sa lahing Subarian.

Gumagamit ng mga grafema- titik, bantas, mga bilang at iba pang simbolo ng wika.

Gumagamit ng komunikasyong berbal kaya nangangailangan ng kaalaman sa ispelling at palabantasan.

Maaaring makatalastas ang mga di-kapanahon o kapok.

Mahabang panahon ang kailangan upang matutuhan ito.

Midyum ng kasaysayan at literatura.

WIKANG PASULAT
Speech Act Theory
ay itinataguyod ni Searle bagamat sinimulan nina Witggenstein at Austine
Sa pagsusuri ni Wittgenstein sa pilosopiya ng wika, kaugnay ng pagsalita, tinuran niyang kung ang pag-aaral ng wika o ang tinatawag na pananalita (speech).

Aktong Locutionary: pagsasabi ng isang pahayg na may tiyak nakahulugan sa tradisyunal na paraan .


TEORYA NG DISKURSO
Dalawang uri ng illocutionary:

Aktong utterance– kung saan ang isang pahayag ay nasabi (o ang tunog ay nabigkas)

Aktong propositional – kung saan ang isang particular na reperens ay ginawa.


Aktong Illocutionary: may tiyak na ‘pwersa’ tulad ng pagpapabatid , pag-utos,pagbabala at iba pa.

Aktong Perlocutionary: nagpapalabas o nagtatamo ng isang bagay tulad ng paghikayat, pagkumbinse, at pagbabawal.
Kinilala ni Searle na limang puntos ang illocutionary /perlocutionary:
1. Assertive– ang mga pahayag ay maaring hugasan hung tama o mali dahil naglalayon itong magpamalas ng kalagayan at kaangkupan ng proposisyon.
2. Directives– mga pahayag na naghihimok upang kumilos o tumugon sa hinihingi ng proposisyon.
3. Expressive– mga pahayag na naglalarawan ng sinseridad ng kondisyon ng akto sa pagsasalita tulad ng pagpapasalamat , pagbati,paghingi ng paumanhin at iba pa.
4. Declaratives– mga pahayag na naglalayong magbago ang mundo sa pamamagitanng pagrerepresenta ng isang pagbabago .

Ethnography of Communication


Dell Hymes
Siya ang nagpasimuno ng teoryang ito at tinawag niya itong “ethnography of speaking" sa kalauna’y naging, ethnography of communication.
ito ay nauugnay sa sitwasyon at gamit, pera, patern at tungkulin, ng gawi ng pagsasalita.
Tumutukoy rin ito sa pag–aaral ng komunikasyon kaugnay sa sosyal at cultural na pag–uugali at paniniwala.

Kahalagahan ng teoya ng ethnography of communication:

Binibigyang pansin ang pag– iimbestiga sa paraan ng paggamit ng mga tao ng wika

Pragmatic theory

Mahalaga ang pragmatics dahil nauugnay ito sa pagsusuri sa pakahulugan ng tagapagsalita sa antas ng mga pahayag .

Variationist Theory
Ang pagdulog na variationist sa diskurso ay nag–ugat sa mga pag–aaraLtungkol sa pagiiba-iba at pagbabago–bago sa wika .
Simula ng pagdulog na ito ay nagbibigay ng teoretikal at metateoretikal na kaligirang patuloy na nag- iimpluwensya sa mga hinuha ,konsepto, at metodo


Halimbawa:

Ang bawat pinagmulan ay nagiging resposable sa iba’t ibang hinuha at pananaw tungkol sa wika
SALAMAT SA PAKIKINIG! :)
Airina Cernechez
Ezelle San Jose
Filipino 11
Full transcript