Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strateško planiranje 2012

No description
by

KOMS Serbia

on 7 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strateško planiranje 2012

Strateško planiranje gde želimo da idemo i kako tamo stićci? VIZIJA Društvo u kome su mladi srećni i
zadovoljni svojim životima. MISIJA KOMS je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. Platforma vrednosti Poštovanje ljudskih prava svih mladih
Demokratija i aktivno učešće mladih
Delovanje zasnovano na podacima
Otvorenost članica za informacije, ideje i energiju
Celoživotno učenje
Ravnopravnost
Transparentnost
Odgovornost
Ko-menadžment koncept
Interkulturalni dijalog Okruženje (spolja) : P E S T olitički faktori P R E T NJ E: Institucionalna briga o mladima - delom nedovoljno postojeća u Srbiji
Političke partije nemaju omladinsku politiku
Partizacija
Nova vlast - novi ljudi u ministarstvima, gube se lični kontakti..
Nedostatak poverenja između OCD i političkih partija Slaba obrazovna politika - nedostatak građanskog obrazovanja - kapaciteti perdavača ograničeni
Ne postojanje kros-sektorske saradnje u okviru vlade
Nedostatak političke stabilnosti
"ljudi su sistem"
Zakon o fleksibilnom radu Nizak politički uticaj MOSa
Projektno zasnovano finansiranje... konomski faktori MOGUĆNOSTI: Mogućnost za NVO da pružaju usluge i naplaćuju ih kao metod skupljanja sredstava za aktivnosti pool of trainers PRETNJE: Nedovoljan budžet za mlade
Komplikovane procedure za pristup finansiranju
Rast nezaposlenosti mladih
Inflacija i nestabilnost kursa
Povlačenje međunarodnih donatora
Nekoherntnost između obrazovanja i tržišta rada
Organizacije moraju da se orijentišu prema donatorima... ocijalni faktori MOGUĆNOSTI: Postojanje etičkog koda za omladinske organizacije PRETNJE: Starenje populacije
Siromaštvo među mladima
Nedostatak kulture aktivizma
Niska institucionalna uključenost
Neprepoznavanja neformalnog obrazovanja
Loša reputacija OCD u društvu, predrasude
Nedovoljna saradnja među OCD ehnološki faktori MOGUĆNOSTI: Društvene mreže kao PR sredstvo
Nepostojanje online platformi za knowledge management
Više pristupa informacijama PRETNJE: Nedostatak infrastrukture
Zastareli tehnološki procesi i procedure
Ograničen pristup novim tehnologijama.. Organizacija (iznutra) : LJUDSKI RESURSI SEKRETARIJAT VOLONTERI Snage jasne uloge
vredni, motivisani, profesionalni, posvećeni ljudi
transparentnost
veštine mendžmenta
političke veštine
diplomatija, pregovaračke veštine Slabosti nerazvijene strukture
mali broj zaposlenih
preklapanje uloga borda i sekretarijata
nema pozitivne diskriminacije OČ prilikom zapošljavanja Snage OČ već rade sa volonterima Slabosti ne postoje definisani mehanizmi za rad sa volonterima FINANSIJE Snage znamo "kako"
pozitivni nagoveštaji o administrativnom grantu
bord radi volonterski
nema nepotrebnog trošenja
različiti donatori
PoT, PoE - buduća perspektiva kao izvor prihoda Slabosti nema zaposlenog sa finansijskom ekspertizom
članarina??
nema administrativnog granta
mora da se plaća najam, struja..
nema para za radne strukture, sastanke.. finansiranje bazirano na projektima
zavisnost od MOSa ne postoji interna finsijska politika (finansijski menadžment) UMREŽAVANJE PARTNERI Snage Poseban član UO zadužen za međunarodnu saradnju
Dogovori o saradnji za različitim stejkholderima
Mapirani stejkholderi
sposobnost održavanja odnosa
Formiranje Saveta podmladaka političkih partija i sindikata Slabosti Neizvesna partnerstva sa ministarstvima (menja se vlast) Veliki uticaj partnera na aktivnosti Nedovoljna vidljivost KOMSa međ partnerima
Nedovoljno uspostavljenih partnerstava sa relevantnim stejkholderima ČLANSTVO Slabosti Snage Nezadovoljavajuća saradnja među članicama
Rivalstvo
Prava i obaveze OČ nisu jasno definisane
Nemogućnost motivisanja OČ/ kreiranja potkrepljenja koja uključuju OČ u procese, donošenje odluka, osećaja priadnosti i vlasništva 68 OČ
Regionalna pokrivenost KOMUNIKACIJA Interna eksterna Snage Nova koordinatorka za komunikacije
Slanje izveštaja
Upravljanje krizama
Broj OČ indicira dobru komunikaciju Slabosti Ne postoji, komplikovana je
Političko neslaganje
Nedovoljno komuniciranje sa OČ
Nezadovoljavajuć kvalitet/atraktivnost poslatih izveštaja
Izveštaji nemaju follow up
Web sajt je nedovoljno interaktivan Snage Dobri međunarodni odnosi
Nova koordinatorka za komunikaciju
KOMS je vidljiv kroz stranice OČ
Dobra komunikacija sa partnerima Slabosti Nedovoljna vidljivost u medijima
Nedovoljna responzivnost na društvena događanja
Nema PR strategije PROCESI Snage Transparentno donošenje odluka
Konsultacije sa OČ - radne grupe
Definisane izborne procedure Slabosti Nisu definisane procedure donošenja političkih odluka
Donošenje odluka traje dugo
Nema jasnog razgraničenja u pogledu kompetencija borda i sekretarijata
Uloge i odgovornosti UO nisu definisane
Nedostatak ToR, pravila, procedura, vodiča, priručnika.. DRUGO.. Bord i sekretarijat motivisani da rade
Lični kontakti
Mogućnost za reizbor - održivost Nedifinisani prioriteti
Nemamo svoju kancelariju - visoki troškovi
Transfer znanja i menadžmenta
Nedefinisan servis članstva 1. faza:
analiza Strateški prioritetne oblasti Razvoj OČ Osnaživanje mladih Održiva partnerstva Razvoj KOMSa Razvoj omladinskih politika i zagovaranje ciljevi 1. Održiv sistem finansiranja (uključujući podršku godišnjem akcionom planu i razvojim prioritetima) do kraja 2015, 2. Unapređena kohezija i zajedničko delovanje (tako da bar 60% OČ aktivno učestvuje u radu KOMSa i ima benefite od članstva) na relacijama KOMS-OČ i OČ-OČ, do kraja 2014. 3. KOMS ima jasan sistem donošenja odluka sa definisanim ulogama, odgovornostima i odnosima između tela i organa do akcije 2.1 Sastanci sa OČ kako bi se osigurala usaglašenost sa KOMSovim profilom
2.2 Formiranje komunikacijskog tima
2.3 Kreiranje nacrta komunikacijske strategije
2.4 Slanje nacrta OČ za dobijanje inputa
2.5 Ažuriranje nacrta na osnovu dobijenih inputa
2.6 Usvajanje komunikacijske strategije od strane borda do kraja 2013.
2.7 Implementacija KS
2.8 Evaluacija i monitoring 2. faza:
nacrt diskusija prioritizacija definisanje usvajanje strateškog
plana na GS 2013.
Full transcript