Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati, valg og politiske partier i Norge

Samfunnsfag 8D uke 34 2013
by

Svein Sæterbø

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati, valg og politiske partier i Norge

Fordeling av makt
Prinsippet om maktfordeling var viktig da Grunnloven ble skrevet våren 1814. Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret balansen mellom statsmaktene.
Stortingsvalg
I Norge har vi Stortingsvalg hvert 4. år
Vi stemmer på ulike partier. Stemmeantall og fordelingsnøkkel avgjør hvor mange som kommer inn fra hvert parti (og fra hvert fylke).
Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene.
Folketallet i hvert fylke er utgangspunktet for tildelingen av antall stortingsplasser (mandater).
For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer folketall med areal.
Til sammen velges det 169 stortingsrepresentanter.
De som har flest representanter kan danne regjering.
Stortinget
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.
Statsmaktenes oppgaver
De tre statsmaktene har ulike oppgaver.

Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt.

Det vil si at Stortinget vedtar Norges lover, bevilger penger over statsbudsjettet og kontrollerer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak.
Lokalvalg
Det er 429 kommuner i Norge
Vi har lokaldemokrati. Dette innebærer at vi hvert fjerde år kan velge representanter til kommunestyre (bystyre).
Sunndal kommune har et kommunestyre med 27 medlemmer. Flertallet bestemmer hvem som skal blir ordfører.
Politiske partier og ideologier
I Norge har vi en rekke politiske partier.
Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å ha innflytelse på politiske beslutninger.
Om stemmerett, frie valg og politikk
Valg, velgere, valgt
http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/
I Norge har vi tre statsmakter:
Stortinget
Regjeringen
Domstolene
Partier som er /har vært representert på Stortinget (alfabetisk):
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet, Norges Kommunistiske Parti, Det Liberale Folkepartiet, Rød Valgallianse, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Gruppearbeid:

Gå sammen i grupper på fire. Dere får tildelt et politisk parti. og skal finne ut hvor partiet står i følgende saker: innvandring, skole, miljø og bistand (evt. andre ting).
Presentasjon mot slutten av timene hvis tid:
Hvorfor skal vi stemme på DITT parti?
Oppsummering
Det kan være forskjell på partienes prioriteringer: Det kan stå på programmet at de er for miljøet.

Når de samtidig er for oljeboring i Lofoten, setter de arbeidsplasser og regionsutvikling foran miljø.
Ingen partier har et program noen er 100 % enig i.

Du må finne det partiet med saker DU mener er viktigst.
Oppsummering, part II
Oppsummering, part III
Stemmerett.
Nominasjon: Å sette opp valglister.
Ideologier (har partier en "sjel"?).
Individets frihet kontra like muligheter for alle. Liberalisme, konservatisme, sosialdemokrati og sosialisme.
Begrep:
Skaff deg innflytelse!
Hvilke kanaler har vi for å skaffe oss innflytelse over samfunnet vi lever i?
Mål:
Tema: VALG 2013
Lære om demokrati som styreform.
Lære om ulike politiske partier i Norge.
Lære om organiseringen av Stortinget.
Lære om stemmerett og valgordningen i Norge.
På skolen:
Lesestoff: s.258-263 i «Kosmos».

Diskusjon om oppgaver fra «Tenk selv» s.264
Hjemmelekse:
Finn svar i teksten spm. 1-5 s.264.
Følg med på valgstoff i media og noter ned 3 saker/tema du synes er viktige.
DEMOKRATI
Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, styre)
Folkestyre, med andre ord.
Vanligvis benyttes begrepet om et system som det man har i de fleste vestlige land i dag:
Folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati.
UKE 35
•Lesestoff: Kap.3; Elevdemokratiet. s.226-230. Vi skal snart velge en tillitselev for klassen. Vi snakker litt om det å være tillitselev i samfunnsfagstimen.
•Gruppearbeid om politiske partier. Hvilke partier har vi i Norge? Når oppstod partiene? Hva mener de ulike partiene?

Lekse: Oppgaver til kap.7 «Demokrati som styreform»
Finn svar i teksten spm. 6-10 s.264.

I dag:
Valg av tillitselev/elevrådsrepresentanter
En gutt, en jente.
Gruppearbeid
Kjenne til historien til de største partiene og hva de står for.
Kunne beskrive grunnmotsetningene i norsk politikk.

Vi setter oss inn i partiprogrammene til ulike partier.
Vi arrangerer valg i klassen.

Vær klar til å legge fram stoff om et politisk parti .
Les 284-291.Gjør «Finn svar i teksten» 1 og 2 på s.291

Samfunnsfag uke 36
Mål
På skolen
Heime
Full transcript