Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Functies van de massamedia

No description
by

on 16 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Functies van de massamedia

uncties van de

assamedia

F
M
massacommunicatie
voor het individu
voor de samenleving
dan bedoelen we de media of informatiedragers die informatie overbrengen naar een grote massa, een gedifferentieerd publiek
zeer groot bereik
verscheidenheid ontvangersgroep groot
zo eenvoudig en duidelijk mogelijk
BOODSCHAP
verscheidenheid ontvangersgroep groot
niet zo evident
enkel indirect
FEEDBACK
WHO
says WHAT
in WHICH CHANNEL
TO WHOM
with what EFFECT?
communicatiemodel van Harold Lasswell, 1948
Communicatiewetenschappen houden zich bezig met het onderzoek naar vijf invalshoeken van communicatie.
In dit eerste hoofdstuk rond functies van de massamedia concentreren we ons op het boodschapsonderzoek en, in mindere mate, op het effectonderzoek.

Als een zender een bepaalde boodschap verstuurt naar een ontvanger wil hij daar ongetwijfeld een bepaald doel mee bereiken.
De boodschappen bij massacommunicatie spelen dus een bepalende rol en hebben meerdere functies.
Binnen het boodschapsonderzoek vertrekt men vanuit een opdeling in enerzijds functies voor het individu en anderzijds functies voor de samenleving.
Waarom maakt een individu gebruik van bepaalde media?
Welke voordelen haalt een individu uit het gebruik van massamedia?
Welk nut hebben de massamedia voor het individu?
informatieve functie
definitie:
alles wat kennis toevoegt en onwetendheid vermindert bij de ontvanger
definitie binnen de communicatiewetenschappen:
verstrekken van objectieve gegevens
= berichtgeving
antwoorden op de vragen:
wie?
wat?
waar?
wanneer?


hoe?
waarom?
i
n
f
o
r
m
a
t
i
e
d
u
i
d
i
n
g
We maken gebruik van de massamedia om geïnformeerd te
worden. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het houdt de
vereiste in dat de informatie die je daar aangereikt krijgt
juist en objectief is. Informatieve artikels zouden per
definitie nooit gekleurd of subjectief mogen zijn.
Daarom voeren de meeste massamedia objectiviteit
hoog in het vaandel.
educatieve functie
Een massamedium kan zich tot doel stellen de kennis en inzicht van ontvanger verder helpen ontwikkelen en hem zo als het ware op te voeden
de ontvanger inlichten over de heersende waarden en normen

de ontvanger leren hoe hij zich en niet hoort te gedragen in de maatschappij
Het aanleren van waarden en normen en gedragingen en het aangeven van rolmodellen noemen we socialisatie.
De zender kan de ontvanger op een bewuste, zeer duidelijke manier iets proberen bij te brengen.
De zender kan de educatieve inhoud ook wat camoufleren, zodat de ontvanger niet altijd door heeft dat hem iets wordt bijgeleerd.
persuasieve functie
De zender kan het standpunt, de attitude of zelfs het gedrag van de ontvanger bewust willen beïnvloeden.

Naargelang de zender zal de manier en de mate van beïnvloeding verschillen.
Afhankelijk van het al dan niet commerciële circuit kunnen we een onderscheid maken tussen de profit- en de socialprofictsector.
SOCIALPROFITSECTOR:

MAATSCHAPPELIJK DOEL

bewustmakingscampagnes
PROFITSECTOR:

COMMERCIEEL DOEL

reclame
diverterende functie
Soms hebben mensen nood aan pure ontspanning, aan leuke berichtjes zonder informatieve waarde, zonder dat hun iets wordt bijgeleerd.
commerciële functie
In een vrije markteconomie is het behalen van een zo hoog mogelijke winstmarge een doel op zich geworden. Daarom is voor de meeste massamedia de commerciële functie onmisbaar. Het belang van reclame voor media mag niet onderschat worden.
onderscheid tussen

de persuasieve functie vanuit de profitsector

de commerciële functie

vnl. vanwege de
initiatiefnemer
initiatief vanuit een bedrijf
initiatief vanuit de media
mengvormen
In een vrije markteconomie is het behalen van een zo hoog mogelijke winstmarge een doel op zich geworden.
Programmamakers moeten hoge kijkcijfers halen en krantenuitgevers moeten voldoende lezers bereiken om winstgevend en dus succesvol te zijn. Dat is enkel mogelijk wanneer ze marktgericht werken en op de wensen van de ontvangers inspelen.
Een stukje ontspanning moet ervoor zorgen dat de informatieve of opvoedende boodschap leuker wordt en daardoor vooral toegankelijker.
infotainment
edutainment
Met een massamedium is een zender in staat om een boodschap makkelijk en op grote schaal te verspreiden.
politieke functie
democratie -> politici afhankelijk van de keuze van het volk
Daarom is het uiterst belangrijk dat het volk goed geïnformeerd en voorgelicht wordt en kritisch leert omgaan met informatie.
Net als bij de informatieve functie voor het individu, moeten de media binnen de openbaarheidsfunctie de ontvanger als groep informeren over het functioneren en het dagelijks verloop van de (inter)nationale politiek.
De informatie moet zo objectief mogelijk zijn om voor het volk betrouwbaar te zijn.
openbaarheidsfunctie
Via de agendafunctie zijn de media een klankbord, een soort spreekbuis voor allerlei meningen die onder de bevolking leven.
agendafunctie
Het volk zet onderwerpen op de politieke agenda.

De politiek zet onderwerpen op de publieke agenda.
Journalisten hebben een controlefunctie om als 'waakhond van de democratie' de politiek in de gaten te houden en onregelmatigheden te melden. De media controleren dus of de overheid op een juiste en eerlijke manier handelt.
controlefunctie
In een democratie heerst het principe van de scheiding der machten.

In onze maatschappij kunnen we de media beschouwen als een soort 'vierde macht'.

Om hun waakhondfunctie uit te oefenen, is het noodzakelijk dat de media in alle vrijheid en dus
onafhankelijkheid te werk kunnen gaan
als 'vierde macht'.

onderzoeksjournalistiek
Binnen deze commentaarfunctie schuift de media een opinie naar voor. Ze kan hier dus ongezouten, maar wel beargumenteerd, hun mening geven.
commentaarfunctie
Daarbij leveren de media commentaar op het overheidsbeleid en klagen ze wantoestanden aan. Op die manier wakkeren ze vaak het publieke debat aan en sturen ze de opinie van de ontvangers. Ze proberen er bovendien voor te zorgen dat de bevolking genoeg informatie krijgt om zich een mening te kunnen vormen en zelf deel te nemen aan het publieke debat.
sociale functie
zorgen voor een groepsgevoel

dragen bij tot de sociale samenhang

leveren gespreksstof
nut - nutteloosheid
voordelen - nadelen
Een sociaal netwerk is een gemeenschap van mensen die hun interesses en activiteiten met elkaar delen of die de interesses en activiteiten van anderen op het internet willen ontdekken.
cultuuroverdrachtfunctie
De media dragen bij tot de socialisatie van jong en oud.

Bij het proces van socialisatie worden de heersende waarden en normen aangeleerd.

Ontvangers leren via de media hoe ze zich moeten gedragen, wat mag en wat niet mag en leren rolmodellen kennen.

Dat heeft als voordeel dat de cultuur van een groep via de media kan worden overgedragen. Op die manier gaat iedereen dezelfde waarden en normen hanteren en ontstaat er een gemeenschap.
Door socialisatie kunnen de heersende waarden en normen veranderen en aangepast worden. Indien de media gedurende langere tijd de nadruk leggen op bepaalde sociale problemen, ontstaan er langzaam maar zeker een mentaliteitsverandering bij het publiek. Zo helpen de media mee de sociale waarden en normen aan te passen aan de tijd.
In de beginjaren van de televisie waren tv-makers erg begaan met de cultuuroverdrachtfunctie en werd deze functie als haar belangrijkste taak beschouwd.

Televisie werd door de kijker als ontspanningsmedium gezien en niet als cultuuroverdrager. Vandaar dat men de kijker makkelijk en onbewust een lesje kon meegeven, zo meende men.
vrijetijdsfunctie
Televisiekijken is een gemakkelijke en goedkope vorm van vrijetijdsbesteding en trekt daarom zoveel mensen aan. Bovendien helpt het ontspannen na een lange dag hard werken. Het zorgt ervoor dat de mensen even kunnen ontsnappen aan de dagdagelijkse werkelijkheid, het verstand op nu kunnen zetten en zich afsluiten van al hun zorgen. Dat noemen we escapisme en ook dit is een belangrijke functie van de massamedia.
informatieoverload
= een teveel aan informatie
hoeveelheid informatie groeit

informatie wordt toegankelijker
Door het teveel aan informatie kunnen we er moeilijker mee omgaan. We krijgen zodanig veel informatie dat we langer bezig zijn met het filteren dan het verwerken van informatie.
Nadelen verbonden aan de functies voor het individu en de maatschappij
scoops
= een nieuwtje, nieuws dat je als
eerste brengt als eerste brengt
Het gevaar van de jacht op scoops is dat de omzet en de primeur belangrijker worden dan de juistheid van het verhaal.
nivellering
amusement zorgt voor meeste kijkcijfers

meer inhoudsloze programma's

smaak uniformiseert

'niveau' van het programma daalt
Belemmering van de vrijetijdsinvulling en maatschappelijke betrokkenheid
Televisie en het internet zijn bij voorkeur individuele vrijetijdsbestedingen.

negatieve
gevolgen
Full transcript