Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of raport de autoevaluare,formarea competentei de cunoastere stiintifica in perspectiva inter/transdisciplinara

No description
by

laura laura

on 29 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of raport de autoevaluare,formarea competentei de cunoastere stiintifica in perspectiva inter/transdisciplinara

Care este cheia succesului?
"Succesul în viață nu are nimic de-a face cu ce câștigi sau cu ce clădești pentru tine însuți. Succesul înseamnă ce faci pentru ceilalti".
Danny Thomas

3.Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale
1.Date generale
Studii superioare, USM
Licenţiat în biologie
Locul de muncă:Liceul Teoretic L.Damian”,or.Rîşcani
Stagiu: 11 ani
În 2009 mi s-a conferit gradul didactic doi
Funcţii deţinute în cariera didactică:profesor de biologie
Din noiembrie 2009 pînă în prezent îndeplinesc funcţia de director
2.Argumente
• preocuparile pentru dezvoltarea profesionala
15 august 2011 am realizat seminarul metodic raional al profesorilor de biologie la tema: „Organizarea procesului educaţional la biologie în anul de studiu 2011-2012”.
28 ianuarie 2012 la fel am desfăşurat un seminar-trening la nivel raional cu profesorii de biologie din raion la tema: „Implementarea curricumului modernizat pentru treapta gimnazială de învăţămînt”.
12 februarie 2013 seminar cu pofesorii de biologie şi chimie la tema „Implementarea standardelor de eficienţă a învăţării la biologie şi chimie. Evaluărea în bază de competenţe”, unde am participat în calitate de formator local.
• implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt
ore demonstrative
„Excursie la nodul hidroelectric Costeşti-Stînca” ca parte componentă a activităţii extracurriculare de educatie transdisciplinară
Activitate „20 de ani de activitate a L.T”L.Damian-20 de ani de evenimente în ascendere”, defăşurată la 15 noiembrie 2013
Împreună cu profesorii am organizat seminarul –training „Managementul conflictelor în mediul şcolar” la 06.02.20112
• contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt
Proiectul “SIG(School Lab KIT)ArcGIS 2009-2010
Proiectul în colaborare cu Caroma Nord şi ProCooperare „Prinde gustul participării” 2010
Proiect FISM II schimbarea acoperişului şi geamurilor din bl.II şi III 2010-2011
Proiectul „LEADERSHIP EDUCAŢIONAL” 2010-2011
Proiect “Promovarea Implicării Civice a Tinerilor din mediu Rural” 2013 (Foişor)
Concursuri şi excursii peste hotare

Raport de autoevaluare
(pentru conferirea gradului didactic I)
Scripliuc Stela

Thank you!
4.Direcţii de perspectivă
5.Rezultatele elevilor
I. Direcţii de perspectivă la nivel de clasă
Implementarea concepţiei „Educaţie centrată pe elev”
Axarea pe formarea de competenţe, necesare pe parcursul vieţii
Aplicarea metodelor activ-participative, experimentarea noilor tehnologii didactice în context inter/transdisciplinar
Motivarea elevilor în implicarea propriei formări.

II. Direcţii de perspectivă la
nivel de instituţie

Valorificarea subiectului ce ţine de formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la elevi în perspectiva inter/transdisciplinară la biologie prin parteneriat pedagogic, parteneriat profesor-elev-familie.
Promovarea valorilor general-umane şi naţionale prin intermediul proiectelor educaţionale
Racordarea cerinţelor învăţămîntului naţional la cel european
Promovarea unui parteneriat durabil cu instituţiile de învăţămînt din republică

III. Direcţii de perspectivă
şi profesională
Perfecţionare continuă la cursuri, stagii cu referire la domeniul de specialitate pentru îmbunătăţirea competenţei psihopedahogică şi psohosocială.
Participarea la seminare metodice (raionle, întruniri metodice, conferinţe, seminare)
Valorificarea subiectului ce ţine de aplicarea principiului interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii în proiectarea didactică
Organizarea seminarelor metodice raionale ce ţine de organizarea procesului educaţional la tema formării comptenţei ştiinţifice la elevi în contextul inter/transdisciplinar la biologie
Completarea bazei diactice a cabinetului de biologie
Eficientizarea procesului educaţional cu ajutorul TIC

Dinamica rezultatelor anuale la biologie în clasele gimnaziale
Dinamica rezultatelor anuale la biologie în clasele liceale
Dinamica rezultatelor unei clase pe parcursul ciclului gimnazial
Dinamica rezultatelor unei clase pe parcursul ciclului liceal
Problema cercetării
- valorificarea insuficientă în ştiinţa pedagogică a conceptului de competenţă de cunoaştere ştiinţifică şi formarea acestuia din perspectivă inter/transdisciplinară în scopul eficientizării procesului educaţional în învăţămînt.


Obiectul cercetării
îl constituie procesul de proiectare şi formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică la elevi în context inter/transdisciplinar
Ipoteza cercetării-
Procesul de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar la elevi se va realiza eficace dacă sunt stabilite condiţii de structurare a unui sistem constructivist de activităţi pentru etapele de formare a competenţei axat pe instruirea interactivă în context inter/transdisciplinar şi se va argumenta în aspect epistemologic şi psihopedagogic conceptele: cunoaştere, competenţă, competenţă şcolară şi competenţă transversală
Scopul cercetării - elaborarea bazelor teoretice şi metodologice ale formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar.
a)Prezentarea temei de cercetare (problema, ipoteza, scop, obiective, metode de cercetare)


Motto: „Toate sunt legate de toate”
Barry Commoner

“Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la elevi în perspectiva inter/transdisciplinară la biologie”
Tema:
Obiectivele cercetării
argumentarea teoretică a fomării competenţei
precizarea varietăţilor conceptelor „de cunoaştere”, „de competenţă”, „de competenţă şcolară” şi „de competenţă transversală” a structurii şi a rolului acestora ca valori ale procesului educaţional la disciplinele şcolare;
determinarea cadrului pedagogic al conceptului „de competenţă de cunoaştere ştiinţifică în context inter/transdisciplinar”;
proiectarea reperelor metodologice, elaborarea activităţilor practice activ-participative prin care se va contribui la formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică şi proiectarea lecţiilor cu ajutorul metodelor activ-participative în context inter/transdisciplinar;
formularea concluziilor privind schimbarea calitativă a procesului educaţional centrat pe elev
b)Rezultatele studierii literaturii de specialitate
c)Modelul propriu de soluţionare a problemei
Etapele de formare a competenţei ştiinţifice
I. Cunoştinţe fundamentale
II. Cunoştinţe funcţionale
III. Cunoştinţe interiorizate
IV. Cunoştinţe exteriorizate

are loc:
-achiziţionarea cunoştinţelor fundamentale,
- transformarea lor în cunoştinţe funcţionale,
-conştientizarea cunoştinţelor funcţionale prin rezolvarea unor situaţii-problemă şi
manifestarea propriu – zisă a competenţei în situaţii semnificative
Interdisciplinaritatea
- reprezintă un ansamblu de relaţii şi interacţiuni dintre diferite conţinuturi angajate la nivelul unui demers didactic şi educativ în scopul formării/dezvoltării personalităţii elevului
Competenta stiintifica
-un ansamblu de resurse interne ale elevului, comune disciplinilor scolare axate pe interactiuni ale rationamentului dialectic, gindirii epistemilogige,utilizind adecvat limbajul stiintific si realizate prin comportamente adecvate, în vederea rezolvarii unor situatii semnificative modelate pedagogic
Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică este un proces îndelungat de acţiuni, care durează în timp.
Transdisciplinaritatea
-ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul şi dincolo de orice disciplină.


Finalitatea transdisciplinarităţii -înţelegerea lumii
prezente prin unitatea cunoaşterii umane
2
2
final
3
2
1
Stabilirea strategiilor didactice
-peştii au pielea acoperită cu mucos, fapt ce condiţionează micşorarea forţei de frecare a apei în timpul mişcării lor
(Forţa de frecare);


-peştii marini de talie mică se mişcă în grupuri, iar forma spaţială a grupului aminteşte de o picătură. Prin aceasta se atinge cea mai mică forţă de rezistenţă a mediului de trai în timpul deplasării
(Hidrodinamica – Legea lui Bernoulli);

-în timpul înotului peştele împinge apa în urmă cu ajutorul înotătoarei codale, astfel deplasîndu-se înainte
(Legea a treia a lui Newton).

Philips 6-6 (Bioritmuri)
Dezbaterea (Aduceţi argumnete pro şi contra pentru un stil de viaţă sănătos)
metoda bulgărelui de zăpadă ( Poluarea aerului, expuneţi problema şi propun soluţii)
metoda proiectului ( Grădina de lîngă casa bunicilor ;determinaţi- spaţiul, proiectul, modul de amenajare şi întreţinere, soiurule de plante,ş.a.)
Studiu de caz (Igiena sistemului digestiv)
Cubul (Fecundaţia,gestaţia,naşterea)
Proiectul
3-2-1 (la majoritatea temelor),G/P/P;
Avantajele abordării inter/transdisciplinară a învăţării
• Permite stabilirea relaţiei biunivoce de învăţare dintre parteneri.
• Se trece la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului.
• Angajează elevii în procesul de învăţare prin probleme provocatoare şi semnificative.
• Achiziţia şi aplicarea cunoştinţelor se realizează în situaţii noi şi complexe, pentru a favoriza transferul şi generarea de noi cunoştinţe.
• Procesul de învăţare se centrează pe investigaţie coloborativă, învăţare integrată, identificare şi rezolvare de probleme.
• Oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor oferind un cadru potrivit de transfer al cunoştinţelor din viaţa de zi cu zi, de la o disciplina la alta, pe verticală şi orinzontală.

Fixarea obiectivelor
1.Identificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului scontat ca un rezultat al realizării lecţiei;
2.Elucidarea sarcinilor de bază şi a celor secundare;
3.Programarea unui număr optim de obiective
4.Obiectivele trebuie să corespundă particularităţilor de vîrstă
5.Obiectivul va pune în evidenţă un comportament vizibil al elevului şi nu acţiuni neclare.
6.Obiectivul va proiecta o operaţiune simplă şi nu un comportament complex, greu de evaluat.
7.Obiectivul nu se va repeta prin diferite reformulări
8.Se va utiliza un verb la modul conjunctiv.
9.Pentru a verifica dacă obiectivul operaţional este formulat corect, trebuie să găsim în el răspunsul la cele trei întrebări:
Ce ? Cît? Cum?
Organizarea procesului educaţional
Selectarea şi proiectarea conţinutului
prin respectarea unor condiţii psihopedagogice de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică:
- atractivitatea conţinutului selectat;
- varietatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate;
- obiectivitatea evaluării activităţilor;
- atmosferă creativă în procesul didactic;
- climat psihologic de colaborare elev-elev, profesor-elev.

Perseverenţa este cheia succesului!!!
Proiectarea procesului de formare a competenţei de cunoaştere ştiinţifică
exemple din practică:
Matematică şi ştiinţe
ale naturii
1.Fizica:
muşchii,oasele şi articulaţiile lucrează după sistemul pârghiilor

2.„natura este o carte scrisă în limba
matematicii

Gallileo Galilei

Operaţiile de împărţire şi înmulţire, iar intr-o măsură mai mică şi cele de rang superior, sunt frecvent folosite în biologie pentru stabilirea unor rapoarte sau a unor indici.
problemele de extrem (optim) îşi gasesc nenumărate aplicaţii în biologie: funcţionarea şi evoluţia sistemelor vii poate fi descrisă ca o suită sau succesiune de stări optimale, -rezolvarea problemelor la genetică..

3.Chimia
La disciplina geografie un număr impresionant de lecţii este dedicat vieţii pe Pământ (Biosfera şi organizarea ei,
Zonele biopedoclimatice, Evoluţia vieţii pe Terra, Peisajele naturale, Tipurile de mediu natural, Factori geoecologici naturali). În cadrul zonelor biopedoclimatice se analizează vegetaţia specifică, fauna şi caracteristicile acestora. De asemenea sunt abordate teme ca poluarea şi dimensiunile acesteia, conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă.

4.Geografie
5.Istoria
Relaţia biologiei cu istoria este ilustrată în următoarele exemple:
Vechii istorici greci au realizat studii şi în domeniul biologiei:Herodot,Tucidide,ş.a.
Regina Victoria a Angliei (supranumită „bunica Europei”), purtătoare sănătoasă a genei mutante pentru hemofilia B (XH), a avut un fiu Leopold şi două două fiice Alice şi Beatrice, care erau purtătoare şi care au transmis boala familiilor regale din Rusia, Prusia şi Spania. Una dintre nepoatele reginei Victoria, Alexandra, purtătoare a genei, căsătorită cu Nicolae al II-lea (ultimul ţar Romanov al Rusiei), a avut un fiu cu hemofilie severă. Mult timp, s-a crezut că este vorba despre hemofilia A. Cercetările genetice recente au arătat că era de fapt vorba despre hemofilia B.


6.Literatura
„ ...Lacuri de cleştar ce oglindesc teii lui Eminescu, Carpaţi împăduriţi străbătuţi de turme şi de ape curate, pluguri ca nişte păsări mari şi negre, înfipte cu ciocul în ogorul sănătos al Lancrămului, Dunărea sturionilor şi a gălăţenilor care-şi trimit pe ea corăbiile la vale, prisăcile şi dumbrăvile cu cerbi ale prozatorului Sadoveanu, Oltul argintiu şi curat al dorurilor lui Goga, Ţara Ardealului zămislită din istorie şi îmbrăţişată de munţi pentru patima lui Bălcescu, fantastica deltă cu păsările ce zboară în norii de plumb bacovian şi statornicul nostru popor anteic înfipt în acest pământ şi apărându-l în convingerea unei vieţi mai bune – toate acestea şi altele, aidoma le numim Natură. „

7.Muzica
Auzul muzical se bazează pe auzul fiziologic. Astfel, orice om cu auz fiziologic normal, prin exerciţii poate să-şi formeze auzul muzical. Dirijorii disting sunete extrem de fine. Acesta se datorează unui sunet lung de exerciţii auditive. Vocea umană este dată de sunetele emise de corzile vocale de la nivelul laringelui, care vibrează cu ajutorul unor muşchii proprii şi al coloanei de aer expirat din plămâni în timpul vorbirii.

8.Educaţia plastică
Numeroşi pictori au imortalizat natura în operele lor: Ştefan Luchian ( Violete,
Salviile de la Chiajna), Van Gogh (Câmp cu chiparoşi, Irişi, Ogor cu ciori).

Inter/transdisciplinaritatea contribuie la optimizarea învăţământului oferind o viziune plurală şi dinamică asupra ştiinţelor, în concordanţă cu fenomenele reale, oferă imaginea domeniilor de cunoştere permanent dispuse la completări;
valorifică informaţii şi abilităţi dobândite de elevi pe alte filiere decât cea şcolară, iar consecinţele asupra dezvoltării intelectuale a elevilor, a creşterii randamentului şcolar sunt evidente.

Concluzii:
Îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice
Participare şi implicare în toate tipurile de activităţi
Perfecţionarea competenţelor digitale pentru a fi în pas cu noile orientări în educaţie şi a le transpune în practică
Accesul la un volum mare de informaţie, care ar putea eficientiza procesul de instruire la biologie


Argument
Full transcript