Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

บรรษัทภิบาล กลุ่ม9

No description
by

wannita jangsakul

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of บรรษัทภิบาล กลุ่ม9

design by Dóri Sirály for Prezi
ตัวอย่างโครงการ
ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด จะเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยปกติแล้วธุรกิจลักษณะครอบครัวจะเป็นธุรกิจที่มีอายุที่สั้น และมีแหล่งเงินทุนของตนเอง ของญาติพี่น้อง หรือของกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาร่วมทุน แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเสมือนสินค้าของตลาด ซึ่งต้องมีการกำกับดูแลที่ดีให้มีสินค้าที่คุณภาพดี คงทน เชื่อถือได้ สินค้าบริษัทจดทะเบียนจึงมีอายุยืนนาน และมีแหล่งเงินทุนจากการขายหุ้นทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
ประโยชน์ของบรรษัทภิบาลที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเองโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้บริษัทมีการจัดการแบบมืออาชีพ โปร่งใส มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการที่ดี ซึ่งอาจแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทบริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ี่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้น ต่างชาติควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการควร พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้าง ความมั่งคั่งความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมี ความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทคณะกรรมการมี ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ให้เป็นไปตามหลักการที่ดี
หลักการในการกำกับกิจการที่ดี
ความหมายของบรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล หมายถึงการกำกับดูแลกิจการให้ มีประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขของ ความถูกต้อง โปร่งใส การมีจริธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน กิจการเป็นหลัก ในรายงานของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยใช้คำว่า "การกำกับดูแลกิจการ" เพราะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความเข้าใจง่าย
ความสำคัญของบรรษัทภิบาล
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานบรรษัทภิบาลเป็นหลัก ในการนำมาใช้บริหารงาน ในปัจจุบันเพราะช่วยสร้างสรรค์ และ ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิเช่น พนักงานอย่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรนั้นขยายตัวนอกจากนี้ยัง ทำให้บุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องศรัทธา และเชื่อมั่นในองค์นั้นๆ
CORPORATE GOVERNANCE
"การกำกับดูแลกิจการ"
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PRUDENTIAL THAILAND
ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นการใช้ทุนของมหาชนส่วนหนึ่ง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบตลาดหลักทรัพย์และพนักงาน เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่น และไว้วางใจได้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย นอกจากได้รับความเชื่อมั่นและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ราคาขายหลักทรัพย์ของบริษัทก็จะได้พรีเมี่ยมสูงขึ้น
ตระหนักถึงความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลักกการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่ากระบวนการการ กำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนิน ธุรกิจผนวกกับปรัชญาบริษัทที่ว่า "รับฟังและเข้าใจ คุณเสมอ"ท ั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคง
ของบริษัทฯในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นพันธมิตรทางธุรกิจคู่แข่งทางธุรกิจหน่วยงาน กำกับดูแล ตลอดจนพนักงานของพลูเด็นเชียลทุกคน
วัตถุประสงคของหลักการบรรษัทภิบาล
ของพรูเด็ยเชียล อย่างเคร่งครัด
การไม่เอาเปรียบลูกค้าปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และซื่อสัตย์
การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมใน การดำเนินธุรกิจ
การสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เกิดขึ้นับพนักงานทุกระดับชั้น
การให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
กลุ่มบริษัทพลูเด็นเชียล
หลักการดำเนินธุรกิจของพลูเด็นเชียล
CODE OF BUSINESS CONDUCT
1. ลูกค้า [Our Customers]
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างทัดเทียม เปิดเผย และซื่อสัตย์
มอบการบริการด้วยมาตรฐานสูงสุด
จัดการกับกระบวนการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
รักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ปกป้องข้อมูลของลูกค้าแม้ว่ากฏหมายจะอนุญาตให้เปิดเผยอมูลหรือลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยก็ตาม
2. ผู้ถือหุ้น [Our Shareholders]
สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของฐรรษัทภิบาล
ดูแลมาตรฐานด้านการบัญชี เปิดเผยสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบษัทฯ และจัดทำงบการเงินที่ยืนยันถึงความโปร่งใสของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริฐัทฯ
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ในการพึงระวังไม่ให้เกิด อันตรายต่อเพื่อนพนักงานและบุคคลอื่น
3. พันธมิตรธุรกิจ [Our Partners]
รักษามาตราฐานสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรธุรกิจ
ส่งเสริมให้ใช้บริกรจากพันธมิตรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมและมาตราฐานเช่นเดียวกับบริษัทฯ
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม
ตกลงกับพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวกับเงื่อนไขงานต่างๆ ให้เรียนร้อย และปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นอย่างเหมาะสม
4. คู่แข่งทางธุรกิจ [The Competitors]
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงแข่งขันทางธุรกิจอย่างเต็มกำลังแต่ต้องอยู่ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
หน่วยงานกำกับดูแล (The Governments and Ragulators)
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทุกประเทศที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจอยู่
ละเว้นการติดสินบน
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อสร้างความไว้วางใจ การให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกัน
5. พนักงาน [Our Employees]
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
อธิบายให้พนักงานทราบเกี่ยวกับค่านิยมและมาตราฐานต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
จัดให้มีซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
หลักการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็น
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk)
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกัน (Insurance Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)
6. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Risk)
7. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1. การระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
3. การตอบสนองความเสี่ยงบริษัทฯหรือ จัดให้มีการจัดการความเสี่ยง
4. การติดตามดูแลความเสี่ยง
ประเภทของความเสี่ยงของบริษัทพรูเด็นเชียล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของพลูเด็นเชียล
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและรักษาระดับมาตรฐานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งก่อให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาดทุนไทยในเรื่องการมีส่วนร่วมสิทธิของผู้ถือหุ้น และการบริหารงานอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
โครงการประเมินคุณภาพการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น [AGM]
พิจารณาตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุม ระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมหลังการประชุม ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. บริษัทจดทะเบียนทำแบบประเมินผล (AGM Self-Assessment) แล้วนำส่งแก่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจะส่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมและเป็น
ผู้ประเมินการจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน
เกณฑ์ในการประเมิน
โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report : CGR) จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนและกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ ด้านการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียน
โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการ
ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(CGR)
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์ในการประเมิน
ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินนั้น ผู้ประเมินจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น รายงานประจำปีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Full transcript