Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y11: U4.0 Bidla fl-Irwol tal-Mara u r-Ragel

No description
by

.d. .c.

on 22 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y11: U4.0 Bidla fl-Irwol tal-Mara u r-Ragel

Il-Bidla fl-Rwoli tar-Raġel u l-Mara
Fl-Imgħoddi kemm ir-raġel u kemm il-mara kienu jafu eżatt għal xiex deħlin - fis-sens li l-rwoli kienu ċari għat-tnejn li huma.
kien hemm l-użanza fejn normalment ir-raġel kellu d-dmir li joħroġ jaħdem u iġib l-għajxien biex imantni l-familtu
il-mara, mill-banda l-oħra, kellha tieħu ħsieb żewġha u wliedha; tieħu ħsieb il-faċendi u l-kura tal-ulied.
Waħda mill-bidliet il-kbar ta' żmiena hija l-EMANĊIPAZZJONI tal-mara.
Minħabba f'hekk, ħafna minn nisa llum l-ġurnata, kemm wara li jiżżewġu u kemm ukoll wara li jkollhom it-tfal jibqgħu jaħdmu.

Hawnhekk ma jibqax ċar x'għandu jkun l-irwol tagħhom fil-ħajja tad-dar u fl-edukazzjoni tat-tfal.
Għalhekk llum hemm il-ħtieġa ta' formazzjoni aktar serja u rilveanti
għal dawn is-sitwazzjonijiet u din mhux biss qabel iż-żwieġ imma
anke matul il-ħajja miżżewġa
"IIqgħu 'l xulxin bla tgergir. Kull wieħed minnkom jgħix skond id-doni li rċieva u jinqeda bihom għall-ġid tal-oħrajn" 1 Ġw 4, 9-10
"L-Imħabba taf tistabar u tħenn; l-imħabba m'hijiex għajjura, ma tintefaħx biha nfisha, ma tuitkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li m'hux xieraq; ma tfittixx dak li hu tagħha, xejn ma tinkorla; ma żżommx f'qalbha għad-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verita'; kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintemm qatt."
1 Kor 13, 4-8
"U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni" Kol 3, 14
Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom." Ġw 13, 34
Punti għal Diskussjoni

Meta ġuvni jew xebba jiġu biex jagħżlu l-partner għaż-żwieġ:
a. x'inhu dak li l-ġuvni jfittex fit-tfajla u
b. x'inhu dak li t-tfajla tfittex fil-ġuvni?

X'inhuma l-karatteristiċi tal-imħabba ta' Alla għalina?

Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu dak li għandu ż-żwieġ tal-insara u li ma għandux iż-żwieġ ta' min mhuwiex nisrani?
Is-Sejħa ta' kull wieħed = Jħobb u jkun Maħbub
għax kull wieħed:
1. ġej minn Alla
2. maħluqa xbiha t'Alla
3. Alla hu mħabba
EROS
ġibda għall-għaqda fiżika ma' persuna oħra
ġibda instintivita, passjonali
li tfittex taħkem lil dak li jkun bħala mezz għall-pjaċir
dak li wieħed iħobb ma jkunx il-persuna l-oħra, iżda l-pjaċir li jieħu minnha
il-persuna l-oħra hija biss oġġett li jista' jinbidel ma oġġett ieħor
Filija
Hbiberija
ta' Utilita': biex tixtri oġett
ta' pjaċir: għax sempliċiment tieħu pjaċir fil-kumpanija ta' dak li jkun
(dawk li jmorru jixorbu flimkien jew jagħmlu xi passatemp flimkien)
tajba: dawk li jafu meta sabu ħabib - u dan il-ħbieb ikunu hemm għal xulxin
malajr nindunaw li l-imħabba eros ma tistax tkun l-bażi taż-żwieġ
lanqas l-imħabba filija waħedha ma hi biżżejjed biex iż-żwieġ jilħaq il-milja tiegħu
Il-bniedem la hu ġisem biss u lanqas ruħ biss
Għalkemm is-sess (l-espressjoni fiżika) hija fiha nnifsha xi ħaġa tajba u sabiħa, madanakollu mhix imħabba sħiħa. L-imħabba bejn il-miżżewġin mhix sempliċi ġibda tal-istint jew sentiment imma hi att ta' rieda ħielsa li fil-ferħ u fl-imrar tal-ħajja ta' kuljum isiru ħaġa waħda bejniethom.
Is-Sagrament jagħmel il-miżżewġin ministri tal-Edukazzjoni
Iż-Żwieġ = Htieġa fin-Natura tal-Bniedem
Din il-Verita' narawha fil-Bibbja taħt diversi aspetti.
Ġenesi: "Din id-darba din hi għadma minn għadmi, u laħam minn laħmi." "Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed" (Ġen 2, 23-24)
Minn dan jidher ċar li kull żwieġ huwa għaqda bejn żewġ persuni li għandhom l-istess dinjita' - xi ħaġa revoluzzjonarja - meta l-mara fil-kultura semitika kienet meqjusa bħala propjeta' tar-raġel: "lejn żewġek tiġbed xewqtek u jaħkem fuqek hu." Ġen 3, 16)
X'inhuma l-għanijiet taż-żwieġ??
Għalfejn iż-Żwieġ?
Tnejn jiżżewġu biex jinħabbu u jaqsmu ħajjithom flimkien. L-att taż-żwieġ, barra li jgħaqqad bis-sħiħ lill-miżżewġin iwassal għat-tnissil tal-ulied.
Għalhekk dawn iż-żewġ għanijiet aspett unittiv u prokreattiv m'għandhomx jiġu mifruda.
L-Isterilizzazzjoni u l-Kontraċettivi huma Hżiena
X'inhi d-Differenza?
Fit-Tnissil tal-Ulied - il-ġenituri għandhom ikunu responsabbli
(cf. h.o. Tnissil Responsabbli)
X'hemm bżonn biex żwieġ jgħodd?
Taħt l-eta (16/14)
Diżabilita' - Impotenza
Żwieġ
Disparita' fil-Kult (magħmudija)
Ordni Sagri
Voti Perpetwi
Xi ħadd ikun maħtuf u sfurzat
Qtil
Familjari
Adozzjoni (Spiritwali/Familjari)
Impedimenti
Iż-Żwieġ jitlob fedelta' SHIHA u DEJJIEMA
Id-Divorzju imur kontra ż-żwieġ
L-Adulterju kontra l-għaqda ta' mħabba sħiħa
Għalhekk kull żwieġ jitlob:
1. Unita'
2. Fedelta'
3. Indissolubilta'
Kull bniedem hu msejjaħ biex iħobb u hemm ħafna modi biex tħobb lil ħutek - mhux neċċessarju li tiżżewweġ.
Ġesu' għex imħabbtu fil-milja tiegħu u ma kienx miżżewweġ.
Meta wieħed iħaddan iċ-Ċelibat - ikun qed joffri lilu nnifsu aktar sħiħ għall-imħabba u għall-ġid ta' ħutu.

It-Tweġiba Tagħna:
Nitħejjew Tajjeb
Nafu għal xiex deħlin - ninfurmaw u nifurmaw rwieħna
Nitgħallmu dejjem aktar inħarsu lejn l-oħrajn u nistmawhom bħala persuni li jistħoqqilhom kull respett u mhux bħala oġetti li nistgħu ninqdew bihom.
Nikbru fil-ħila li nidħlu fi djalogu ġenwin mibni fuq fiduċja
Nitgħallmu li s-sess huwa espressjoni ta' mħabba
Nerfgħu b'responsabilita', b'ħila u kuraġġ dak li nkunu dħalna għalih
Nitolbu
Full transcript