Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pædagogens kernekompetencer

Et bud på at formulere pædagogens rolle i det senmoderne samfund som opsummering af faget forud for den afsluttende prøve i faget pædagogik.
by

Kim Bach Petersen

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pædagogens kernekompetencer

Pædagog
Bruger
Mål
Middel
?
Ledemotiver
Konkrete mål
Menneskerettigheder
Inklusion - deltagelse
§ - demokrati...
Aktivitetsmål
Pædagogiske læreplaner
Sprog, mentaliserng, ...
Hvad er det for nogle
mennesker vi ønsker?
Ideal?
mål = middel
Problemer?
mål ulig middel
middel uden mål
mål uden middel
Undgå?
Didaktik
Refleksion
Evaluering
Supervision
Universelle midler?
Dannelse!
Anerkendelse!
Inklusion!
mål = middel = proces
Fx Dannelse
Madsen/Klafki
Dobbelt åbning
Subjektet åbner sig for verden

Verden åbner sig for subjektet
”Resultatet af dannelse er
en subjektiv oplevelse af enhed
og af overensstemmelse mellem
virkeligheden og de begreber,
som personen danner
om denne virkelighed.”
Madsen (2000:176)
identitet
mening
solidaritet
samfund
kultur
selv
livsressourcer
skaber og vedligeholder
hinanden
Madsen: Klafki + Habermas = 3D-dannelse
Fokus:
Relationerne!
- skabe forbindelse!
- dobbelt åbning!
Anerkendelse?...! Inklusion?...!
Indhold?
Kategorial problemstilling!
"Hvem er vi/jeg?"
"Hvad skal vi med hinanden?"
"Hvad skal vi være sammen om?"
Uafviselige spørgsmål
individuelt
socialt
kulturelt
Demokrati?
Hygge?
Behov for livsressourcer
=
Behov for selvopretholdelse
=
Behov for anerkendelse
=
Behov for deltagelse
Det dannede subjekt
- som åbner sig for andre perspektiver og dermed forstår, det eget perspektiv kun er et perspektiv blandt mange mulige.
Det deltagende subjekt
- som er sig selv uden at have nok i sig selv og derfor deltager engageret i fælleskabet, uden at lade sig assimilere i det
Efter Honneth (2006)
Inspireret af Honneth (2006) m.fl.
Pædagoger skal være kompetente
"... kompetence forstås som individets
potentielle handlingsberedskab i relation
til en vis opgave, situation eller kontekst
- hér det pædagogiske arbejde - og omfatter
kundskaber, intellektuelle, manuelle og
sociale færdigheder samt holdninger og
motivation."
Undervisningsministeriet (2004:9)
"Kompetencer er et helhedsbegreb, der integrerer
det, der skal til for at magte en given situation
og handler således om at vide, at kunne, at ville
og at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og på den mest hensigtsmæssige måde."
Undervisningsministeriet (2004:9)
i arbejdet med mennesker
I alle aldre – fra fødsel til død.

I hele livsforløb eller i udvalgte dele af livsforløb (førskole, fritid m.v.)

På forskellige funktionsniveauer – fra velfungerende børn, unge, voksne og ældre til mennesker, der skal have hjælp til det meste såvel fysisk som psykisk.

På vej ind i samfundet – den tidlige opdragelse, dannelse, udvikling, socialisering og læring for børn og unge.
På vej ud af samfundet – marginaliserede og ud-stødte.

På kant med samfundet – begyndende kriminelle og voldsomt udadreagerende.

Fra andre samfund og kulturer – etniske grupper eller enkeltpersoner med eller uden tilpasningspro-blemer.

Som ikke har fået den grundlæggende socialisering og tryghed.

Både nationalt og internationalt.

Undervisningsministeriet (2004:5)
i mange typer tilbud
Vuggestuer

Børnehaver og skovbørnehaver

Fritidshjem

Integrerede institutioner

Skolefritidsordninger

Børnehaveklasser

Indskolingen

Heldagsskoler

Observationsskoler

Specialskoler og specialklasser

Fritids- og ungdomsklubber

Dagpleje

Støttepædagog

Kriminalitetsforebyggende arbejde

I boligkvarterer, på gaden og i belastede miljøer

Kriminalforsorgen

SSP-samarbejdet
Socialpædagogiske projekter

Dagbehandlingstilbud

Anbringelsessteder

Familieinstitutioner

Døgninstitutioner

Institutioner for psykisk og fysisk handicappede

Aktivitets- og væresteder.

Bosteder

Opholdssteder

Eget hjem (fx familiepleje)

Børne- og ungdoms-psykiatriske hospitaler

Brugerens hjem

Biblioteker

Plejehjem

I forvaltninger

Pædagogiske vikarbureauer

Hospitaler
Stor mangfoldighed!
under komplekse vilkår
Kan vi beskrive pædagogens
kernekompetence?
Udfordring
NB! Almene udfordringer aktualiseres i det senmoderne samfund!
Ny usikkerhed gør potentielt alle til sårbare subjekter:
Refleksivitet
Kontingens
Kulturel frisættelse
Rene forhold
Plastisk seksualitet
Tid og rum
Globalisering
...
Mulighed?
Trussel?
Frihed?
Krav?
Ambivalens!
Jævnfør Giddens, Ziehe, Beck, Luhman, ...
Det ressourcestærke subjekt
- som har overskud til løbende at genskabe sin identitet, sit tilhørsforhold til fællesskaber og sin fornemmelse af kulturel mening
Det anerkendte subjekt
- som gennem anerkendelse er frigjort til at ville og turde anerkende andre i kærlig kamp, konstruktive konflikt og demokrati
Ja
Pædagogen skal kunne åbne brugeren for fælleskab og kultur samt åbne fælleskab og kultur for brugeren, så brugeren frigøres som anerkendt subjekt og ligeværdig deltager
Kim Bach Petersen (c) 2011
VIA University College Campus Horsens
Full transcript