Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การพัฒนาการเมือง

No description
by

Auttasit Ruangsilp

on 10 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การพัฒนาการเมือง

การพัฒนาทางการเมือง
Political Development

การพัฒนาการเมือง (political development) เป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง
แนวทางในการพัฒนาทางการเมืองของไทย
ความหมาย
หมายถึงกระบวนการทางการเมือง อันได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่ปรารถนา
ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบนักการเมืองและผู้บริหารอย่างใกล้ชิด
ระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
หลังจากที่เจ้าอาณานิคมได้ถอนกำลังออกไปจากประเทศที่ตนเคยเป็น
เจ้าอาณานิคม ทันทีที่มีการถอนออกจากอดีตอาณานิคมหลายประเทศ
กลับตกอยู่ในสภาพสงครามกลางเมือง เช่น พม่า อินเดีย
การขาดการพัฒนาการเมือง
ความเสมอภาค(Equality)
ความสามารถของระบบการเมือง
ความสามารถที่ระบบการเมืองจะสนองตอบต่อความต้องการ ของประชาชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง และมีความชำนาญเฉพาะ (Differentiation and Specialization)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล (Secularization of Political Culture)
ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy)
ระบบศูนย์รวมอำนาจ (Centralization) ลักษณะการรวมศูนย์อำนาจ จะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการล่าช้า ถ้าระบบการเมืองเป็นการกระจายอำนาจ (Decentralization) จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระสูง
เสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย
เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
สิทธิเสรีภาพ
ถ้าระบบการเมืองมีความสามารถสูง นโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง ตามระบอบ จะส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว
การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
มีการแบ่งแยกและถ่วงดุลอำนาจทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ
ระบบการบริหารของประเทศก็ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่ละกระทรวงมีหน้าที่ดูแลเรื่องเฉพาะ
ต้องเปลี่ยนจากวัฒนธรรมที่ยึดถือแต่โชคลางไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
เป็นให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต มีเหตุผลในการกำกับดูแล ตรวจสอบระบบการเมือง
การปฏิรูปทางการเมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
การพัฒนาระบบการศึกษา
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาด้านสังคม
Full transcript