Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Espiritwalidad at Pananampalataya

No description
by

Andrea Guillermo

on 3 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Espiritwalidad at Pananampalataya

espiritwalidad at pananampalataya
naipapahayag ang pananampalataya ng tao kahit ano pa man ang kanyang relihiyon.
Bakit nga ba kailangang
mahalin ang kapwa?
Dahil ang pagmamahalan na ito ang susi ng pagpapalalim ng tao ng kanyang pagmamahal at pananampalatay sa Diyos.
 Ano ang kahulugan ng buhay para sa iyo?
Ang buhay ay maituturing na isang paglalakbay, una ay ang paglalakbay na kasama ang kanyang kapwa at ang ikalawa ay ang paglalakbay na kasama ang Diyos. Anumang hirap o balakid ang maranasan sa daan, mahalagang harapin ito na may determinasyon na marating ang pupuntahan. Dapat palaging tandaan na ang bawat isa ay may personal na misyon sa buhay.
Ano ang pagkakaiba ng Espiritwalidad
at Pananampalataya?
ESPIRITWALIDAD
Ang espiritwalidad ay nagkakaroon ng
diwa kung ang espiritu ng tao ay sumasalamin
sa kaibuturan ng kaniyang buhay kasama ang
kanyang kilos, damdamin ay kaisipan. Kaya’t kung
anuman ang relihiyonng isang tao, ang
espiritwalidad ang pinakarurok ng punto kung
saan niya nakakatagpo ang Diyos.
PANANAMPALATAYA
Ang pananampalataya ay ang personal
na ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong
malayang pasiya na alamin aty tangganpin ang
katotohanan ng presensiya ng Diyos sa
kanyang buhay at sa pagkatao niya.
‘’Ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na inaasam, ang kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita’’ (Hebreo 11:1).

Ibig sabihin, nagiging panatag ang tao dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, kahit pa hindi niya ito nakikita mula rito, nararanasan niya ang kaginhawaan, kapanatagan, at tunay na kaligayahan.
Itinuturo dito ang pamumuhay sa pag-asa, pag-ibig, at paniniwalang pinakita ni Hesukristo

Itinuturo nito ang mga sumusunod na bagay
a. Ang diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay b. tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kaganahan at likas na pagsunod c. magmahalan at magpatawad sa bawat isa

PANANAMPALATAYANG KRISTYANISMO
PANANAMPALATAYANG ISLAM
Itinatag ito ni Mohammed na isang Arabo. Matatagpuan ang mga banal na aral ng mga Muslim sa Koran na tinataguriang Banal na Kasulatan ng mga Muslim.

Dapat isakatuparan ng mga Muslim ang Limang Haligi ng Islam.
1. SHAHADATAIN (Pagpapahayag ng Tunay na Pagsamba) -Sinasabing walang ibang diyos na karapat dapat pagukulan maliban kay Allah at Mohammed. Nangangahulugang dapat na mag samba sa iisang Diyos lamang.
2. SALAH (Pagdarasal) -sinasabing ang pamumuhay ay isang balanseng bagay na pangkatawan at pang espiritwal. Mayroon silang limang takdang pagdarasal sa isang araw upang malayo sa tukso at kasalanan.
3. SAWM (Pagaayuno) -ito ang obligasyon ng bawat muslim na nasa takdang gulang at kondisyon. Ito ang pagsunod sa Ramadan. Para sa kanila ito ay pagdisiplina sa sarili upang malabanan ang tukso
4. ZAKAH (Itinakdang Taunang Kawanggawa) -ito ay boluntaryong pagbibigay sa mga nangangangailangan. Ito rin ay isang obligasyon ni Allah.
5. HAJJ (Pagdalaw sa Mecca) -Bawat muslim na nasa takdang gulang at kalagayan ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar, ang mecca. Ito ang sentro ng islam sa buong mundo.

Pananampalatayang Buddhismo
Ang paghihirap ng tao ng nag-uugat sa kaniyang pagnanasa. Nakatuon ito sa aral ni Sidhartha Gautama o Budha("The Enlightened One"), dakilang mararangal ng Buddhismo.

4 na katotohanan ng "The Enlightened One"
1. Ang buhay ay dukha.
2. Ang kahirapan ay bunga ng pagnanasa ('tana')
3. Ang pagnanasa ay malulunasan.
4. 8 Fold Path - tamang pananaw -tamang intensiyon -tamang pananalita -tamang kilos -tamang kabuhayan -tamang pagsisikap -tamang kaisipan -tamang atensiyon

GINTONG ARAL
"Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ni sa iyo"
ilan sa mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa diyos.
panalangin
Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa pananalangin, ang tao ay nakapagbibigay ng papuri, pasasalamat, paghingi ng tawag at paghiling sa Kanya.
panahon ng pananahimik o pagninilay
Ito ay makakatulong upang ang tao ay makapagisip at makapagnilay. Mula rito mauunawaan ng tao ang tunay ng mensahe ng Diyos sa kanyang buhay.
pagsisimba o pagsamba
Ito ang makaktulong sa tao upang lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa Salita ng Diyos at maibahagi ito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kaalaman.
pag-aaral ng Salita
ng diyos
Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, nararapat na malaman ang Kanyang mga turo o aral.
pagmamahal sa kapwa
Ito ang isang dahilan ng pag-iral ng tao, mamuhay kasama ang kapwa.
pagbabasa tungkol sa espiritwalidad
Ito ay nakakatulong sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao.
Ang pagmamahal sa diyos at kapwa ang tunay na pananampalataya
"Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa"
• Tunay ang sinasabi ng mga pahayag na ito. Masasabi lamang ng tao na siya ay nagmamahal sa Diyos kung siya ay nagmamahal sa kapwa.
"Ibigin mo ang iyong kapuwa tulad ng iyong sarili"
• Ang tunay na pagmamahal ay ang pagmahal na walang inaantay na kapalit, kahit man ikaw ay mahirapan o kumailangang magsakripisyo
Sa buhay ng isang tao, dapat siyang maliwanagan na ang Diyos ang lagi niyang puntahan dahil ito ay nararapat at nakabubuti sa sarili. Ang tao ay kakaiba sa mga nilikha ng Diyos dahil siya ay pinagkalooban ng espiritu na nagpapakawangis sa kanya sa Diyos. At ang nagpapakatao sa tao ay ang kanyang espiritu na kinaroroonan ng persona. Samakatuwid, ang espirituwalidad ng tao ay galing sa kanyang pagkatao.
Apat na Uri ng Pagmamahal ayon kay C.S Lewis
AFFECTION
PHILIA
eROS
AGAPE
Ito ay ang pagmamahal bilang magkakapatid, lalo na sa mga magkakapamilya o maaaring sa mga taong nagkakilala a naging malapit o palagay na ang loob sa isa't isa.
Ito ay pagmamahal ng magkakaibigan. Mayroon silang iisang tunguhin o nilalalayon na kung saan sila ay magkakaugnay.
Ito ay pagmamahal batau sa pagnanais lamang ng isang tao. Kung ano ang makapagdudulot ng kasiahan sa kaniyang sarili. Ito ay tumutukoy sa pisikal na nais ng isang tao.
Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ito ay ang pagmamahal na walang kapalit. Ganun ang Diyos sa tao. Patuloy na ngmamahal sa kabila ng mga pagkukulang at patuloy na pagkakasala ng tao ay patuloy parin niyang minamahal dahil ang tao ay mahalaga sa kanya.
Full transcript