Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

otázka 9.

Politika ochrany hospodářské soutěže
by

Petra Vymazalová

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of otázka 9.

9. Politika ochrany
hospodářské soutěže

Petra Vymalová Co si dnes projdeme? 2. Pojetí konkurence Hospodářská soutěž "souběžná snaha podnikatelských subjektů na trhu určitého zboží nebo služeb o dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků či výsledků, jež vzájemně ovlivňují jejich hospodářskou činnosti" Podnikání jako soutežní hra.
Občas se snaží některé
společnosti pravidlům hry
vyhnout a nebo třeba vytlačit
ostatní... 3. Překážky vstupu na trh
4. Formy konkurence
5. Způsoby omezování konkurence
6. Ukazatelé tržní koncentrace
7. Politika ochrany hospodářské politiky
8. Alternativní pojetí konkurence
9. Ochrana duševního vlastnictvní Statické pojetí konkurence Dynamické pojetí konkurence Statické a
dynamické pojetí konkurence neoklasický model dokonalé konkurence konkurence je brána jako dobrá věc pro spotřebitele - nízké ceny model selhává, kritika liberálními ekonomi konkurence jako pernamentní inovační proces schopnost podporovat vznik a šíření nových technologií, které snižují náklady, zlepšují kvalitu produktů či vytvářejí produkty nové Josef Schumpeter: mezi inovací a monopolní sílou, stejně tak jako mezi inovací a velikostí firmy, existuje pozitivní vztah Pojetí konkurence Překážky vstupu na trh Ekonomické : spojené s kapitálovými náklady, omezují konkurenci ve smyslu malého počtu firem na trhu, vysoká koncentrace Endogenní (strategické) : vytváří samotné firmy, např. vázaný prodej, zastrašování, jsou zakázané Exogenní (administrativní) : způsobeny technologiemi, ale také státní intervnecí - cla, regulace vstupu do odvětví, patenty... síla konkurence je spojena s počtem výrobců na trhu Charakteristika forem konkurence Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Dokonalá konkurence neexistující ideální (teoretický) model výrobce nemá žádnou tržní moc a nemůže změnou objemu své produkce ovlivnit tržní cenu podmínky pro DK volný vstup a výstup do odvětví homogenní produkt velký počet prodávajících dokonalá informovanost 0 náklad na změnu dodavatele firmy mají stejný přístup k technologiím Nedokonalá konkurence vzniká porušením jakékoliv podmínky pro dokonalou konkurence monopol a oligopol Monopol pouze jeden nabízející společensky neefektivní, vyrábí méně než je optimální množství statku za vyšší cenu přesun přebytku spotřebytele k výrobci nejsou motivace k inovacím Druhy monopulu Přirozený monopol
Administrativní monopol
spravedlivý monopol
Monopol z vlastnictví jedinečného výrobního faktoru Oligopol na trhu pouze několik firem
počet firem omezen díky vysokým nákladům
firmy mají vysoký podíl na nabídce odvětví Monopolistická konkurence nejreálnější trh blížící se představě dokonalé konkurence
Firmy mají ovšem diferenciovaný produkt, čímž získávají určitou tržní moc a mohou tak stanovit cenu o něco vyšší než MC (alespoň v krátkém období) 1. Co je hospodářská soutěž Způsoby omezování konkurence Kartely
Fúze
Zneužítí dominantního postavení
Nekalá soutěž Kartel - koordinované chování firem za účelem zvýšení tržní síly, čili smluvní dohody mezi skutečnými nebo potenciálními účastníky, čímž se odstraňuje konkurence mezi účastníky a snižuje podnikatelské riziko

Rozlišujem horizontální a vertikální kartely

Co podporuje vznik kartelů :
bariéry vstupu na trh, nízký počet firem, homogenní produkce... Fúze - spojení dosud si konkurujících
soutěžitelů a vznik jednoho ekonomického a právního celku spojený s růstem koncentre trhu

Fúze může probíhat:
vnitřním růstem ( množství výrobků)
vnějším růstem ( spojování podniků) Pozitivní důsledky slučování podniků - společný výzkum a vývoj, úspory z rozsahu a šíře sortimentu, zvýšení konkurenceschopnosti firem

Negativní důsledky - růst bariér vstupu do odvětví, růst moci podniků
ovlivňovat politická rozhodnutí V ČR povolení ÚOHS podléhá
1. Spojení soutěžitelů, kteří již působí na českém trhu a jejichž celkový čistý obrat je ve vyšší než 1,5 miliardy korun a alespoň dva z těchto soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období čistého obratu vyššího než 250 mil Kč
2. Spojení soutěžitele, který na českém trhu dosud nepůsobil a jehož celosvětový čistý obrat za poslední účetní období přesáhl 1,5 miliardy korun se soutěžitelem, který na českém trhu již působí a jehož čistý obrat na tomto trhu
je rovněž vyšší než 1,5 miliardy korun Zneužité tržní síly - Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů, kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se značně nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Česká právní úprava zakazuje zneužívání dominantního postavení, samotné dosažení tohoto postavení nezákonné není, zákaz se týká pouze jeho zneužití Nekalá soutěž - Jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a může přivodit újmu jiným účastníkům soutěže nebo spotřebitelům
Např. klamavá reklama, podplácení, klamavé označení zboží... Ukazatelé tržní koncentrace Stupeň koncentrace - tržní podíl největších firem na trhu. Uvádí se v rozmezí od 0 do 100%, čím je hodnota vyšší, tím je trh koncentrovanější
Herfindahl-Hirschmanův index (HHI) - Součet druhých mocnin tržních podílů všech firem na trhu,bere v úvahu i velikostní strukturu firem
Lernerův Index (LI) - Index monopolní síly firmy Politika ochrany hospodářské soutěže Opírá se o platnou legislativu a institucionální rámec. Soutěžní politika je chápána jako soustava zákonů a jejich vykonávání s cílem zajistit blahobyt. Je tu, protože podle některých teorií trh někdy selhává (např. monopol). Právní normy Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže
Obchodní zákoník
Zákon o ochraně spotřebitele
Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků
.... Evropská komise Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Institucionální rámec Evropské komise
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžě Dohlíží na to, aby podniky a vlády zemí dodržovaly předpisy EU, pokud jde o spravedlivou hospodářskou soutěž
Je zároveň vyšetřovací i rozhodovací institucíVětší podniky, které se hodlají spojit, musí získat souhlas Evropské komise
Také sleduje rozsah podpory, kterou poskytují podnikům vlády členských států ochrana hospodářské soutěže
Sídlí v Brně, založen 11. 10. 1996
Vede soutěžitele k tomu, aby se chovali podle principů soutěžního práva a zasahuje proti praktikám, které narušují hospodářskou soutěž
Posuzuje zakázané dohody, zneužití dominantního postavení, fůze a významnou tržní sílu Alternativní pojetí konkurence pojetí vycházející z dokonalé konkurence
pojetí funkce schopné konkurence
pojetí vycházející z optimální intenzity konkurence
pojetí vycházející ze svobody konkurence Pojetí vycházející z dokonalé konkurence Viz charakteristika dokonalé konkurence
Aby byl prodávající motivován inovovat, musí mít šanci na alespoň krátkodobý zisk, který je podmíněn nedokonalou informovaností
kritika - nefunkční model Pojetí funkce schopné konkurence Harvardská koncepce. Vzniklo jako reakce na pojetí dokonalé konkurence
Konkurenční situaci v tomto pojetí popisují tři kritéria
oTržní struktura
oTržní chování
oVýsledek
Podle tohoto přístupu má být politika zaměřena na modifikování tržních struktur a omezení určitých typů chování firem k co nejdokonalejší tržní struktuře Pojetí vycházející z optimální intenzity konkurence intenzita konkurence je dána vztahem mezi tržní strukturou a tržní nedokonalostí a roste s klesajícím počtem konkurentů a s nižší diferenciací produktu
za optimální intenzitu hospodářské soutěže je považována soutěž v širokém oligopolu, kde je velký počet firem a diferenciovaný produkt.
Kritika: značné zjednodušení tvrzení o závislosti intenzity hospodářské soutěže na formě trhu, nedostatek je ve vymezení úzkého a širokého oligopolu Pojetí vycházející ze svobody konkurence svobodu konkurence je možno vymezit jako svobodu jednání a rozhodování ekonomických subjektů. Těmto požadavkům odpovídá ekonomika fungující v podmínkách monopolistické konkurence
požadavaek silné ruky státu při ovlivňování tržního prostředí
Kritika: nejasné vymezení a definování pojmu „svobodná konkurence“ Pojetí Chicagské školy podíl firmy na trhu dán jejím tržním úspěchem a lepší výkonností, působení větších firem nebrání vstupu těm novým a mezifiremní soupeření je přirozenou součástí konkurenčního procesu
Zásahy POHS považuje za zbytečné a spíše škodlivé, požaduje zrušení protimonopolní politiky Ochrana duševního vlastnictvní Předmětem ochrany jsou výsledky duševní práce (vynálezy, umělecká díla, myšlenky) Duševní vlastnictví: široká množina práv k nehmotným statkům – výsledkům kreativní duševní činnosti. Zahrnuje hlavně:
o Autorská práva
o Průmyslová práva Úřad průmyslového vlastnictví
Plní funkci patentového a známkového úřadu
Dohlíží na dodržování mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví Autorské právo
Chrání ztvárnění myšlenky, nikoliv myšlenku jako takovou
Vzniká v den vzniku díla a není třeba o něj žádat nebo ho registrovat
Je nepřenosné, platí po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti a lze s ním obchodovat pomocí licenčních smluv Patenty
chrání vynálezy (myšlenky), nikoliv stroje jako takové
K udělení patentu právo vyžaduje tři podmínky: novost, vynálezecká činnost a ekonomická využitelnost nejvýše položené pokuty ŮOHS 979,221 mil. korun - PISO - bid rigging
484 mil. Kč - kartel šesti stavebních spořitelen
370 mil. Kč – zneužití dominantního postavení RWE Transgas na trhu s plynem
Full transcript