Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kuusamon Kultakaivoshanke Kuusamo-Rukan alueelle

No description
by

Esa Tikkanen

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kuusamon Kultakaivoshanke Kuusamo-Rukan alueelle

PÖLY
Kuusamon Kultakaivoshanke
Kuusamo-Rukan alueelle

YVAssa ”Pölyvaikutukset rajoittuvat pääasiassa kaivospiirin alueelle.Epäedullisissa olosuhteissa tilapäisten viihtyvyyshaittojen
esiintyminen lähimpien loma-asuntojen ja asuinrakennusten alueella on mahdollista”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Viite: Dnro LSSAVI/96/04.08/2011 ja LSSAVI/373/04.08/2010
Asia: Muistutus Vammalan rikastamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta ja ympäristölupapäätökseen liittyvästä selvityksestä

TESTATTUJA JA TOIMIVIKSI HAVAITTUJA???????????

http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/infra/32354.html
Luonnonsuojelujärjestöt arvostelevat Oriveden kultakaivosta
10.09.2013 14:22 Infra
 
Luonnonsuojelijat arvostelevat Oriveden kultakaivoksen toimintaa.
Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Maan Ystävät -järjestön mukaan viranomaiset eivät ole valvoneet kaivosyhtiön tekemisiä riittävästi. 

Järjestöjen mukaan kaivoksen jätevedet ovat saattaneet sen alapuolisen Ala-Jalkajärven surkeaan kuntoon. Kultakaivoksen jätevesiä on niiden mukaan levinnyt myös Peräjärven kautta Näsijärven Paarlahteen.

Ala-Jalkajärven vedessä on luonnonsuojelujärjestöjen mukaan muun muassa huolestuttavia määriä terveydelle haitallista kadmiumia. Kaivosyhtiö pitäisi niiden mukaan pikaisesti velvoittaa saattamaan jätevesiensä käsittely kuntoon.
Pirkanmaan ely-keskuksesta kerrotaan, että Ala-Jalkajärven huono tila on tiedossa. Kaivosyhtiön uuteen ympäristölupaan on määrä liittää velvoite järven kunnostamisesta.

Oriveden kultakaivoksen omisti aiemmin Outokumpu, joka myi sen australialaiselle Dragon Mining -yhtiölle. Toiminnasta vastaa suomalainen tytäryhtiö Polar Mining. Oriveden kaivos suljettiin vuonna 2004, mutta louhinta aloitettiin uudelleen vuonna 2007.

Na-syanidi on suuronnettomuuslainsäädännön alainen:
Suuronnetomuuslainsäädäntö 96/82/EC:
Natriumsyanidille: Erittäin myrkyllinen 1 Määrä 1: 5 t Määrä 2: 20 t
Ympäristölle vaarallinen 9a Määrä 1: 100 t Määrä 2: 200 t Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta ”17 artikla Toiminnan kieltäminen 1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä tuotantolaitoksen, laitoksen tai varaston tai minkä tahansa niiden osan käyttäminen tai käyttöönotto, jos toiminnanharjoittajan toteuttamissa toimenpiteissä suuronnettomuuksien estämiseksi ja rajoittamiseksi on vakavia puutteita. Jäsenvaltiot voivat kieltää tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai minkä tahansa niiden osan käyttämisen tai käyttöönoton, jos toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut ilmoitusta, selvityksiä tai muita tässä direktiivissä tarkoitettuja tietoja säädetyssä määräajassa. 2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toiminnanharjoittajat voivat hakea muutosta toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla määräämään kieltoon asianmukaiselta elimeltä, josta määrätään”

NATRIUMSYANIDI:

Kullan liuotuksessa käytettävä natriumsyanidi on todella myrkyllinen aine. Käyttöturvallisuustiedotteesta: LD50 (suun kautta rotta) 4,7 mg/kg (eli tällä määrällä puolet rotista kuolee) eli 80 kg ihmiselle vastaava määrä 376 mg (0,4 g) ! ja LD50 (ihon kautta kani) 7,7 mg/kg eli 80 kg ihmiselle 616 mg (0,6 g)!! Na-syanidi käsittellyssä on vältettevä altistumista kosteudelle, koska myrkyllisiä kaasua vapautuu reaktioissa veden, hiilidioksidin ja happojen kanssa muodostaen syaanivetykaasua (vetysyanidihappo).
 
Syaanivedyn 270 ppm:n (300 mg/m3) pitoisuus on aiheuttanut kuoleman 6 - 8 minuutissa, 181 ppm:n (200 mg/m3) pitoisuus 10 minuutissa ja 135 ppm:n (150 mg/m3) pitoisuus 30 minuutissa. Eli jotta olisi helpompi käsittää 300 mg/m3 tarkoittaa, että jos on noin 2 desilitraa syaanivetykaasua kuutiossa ilmaa, niin henki lähtee 6-8 minuutissa!

NATRIUMSYANIDI:
Kullan liuotuksessa käytettävä natriumsyanidi on todella myrkyllinen aine. Käyttöturvallisuustiedotteesta:

LD50 (suun kautta rotta) 4,7 mg/kg eli 80 kg ihmiselle vastaava määrä 376 mg (0,4 g) nieltynä on kuolettava annos!

LD50 (ihon kautta kani) 7,7 mg/kg eli 80 kg ihmiselle 616 mg (0,6 g) ihon kautta on kuolettava annos!

Na-syanidi käsittellyssä on vältettevä altistumista kosteudelle, koska myrkyllisiä kaasua vapautuu reaktioissa veden, hiilidioksidin ja happojen kanssa muodostaen syaanivetykaasua (vetysyanidihappo).
 
Syaanivedyn 270 ppm:n (300 mg/m3) pitoisuus on aiheuttanut kuoleman 6 - 8 minuutissa, 181 ppm:n (200 mg/m3) pitoisuus 10 minuutissa ja 135 ppm:n (150 mg/m3) pitoisuus 30 minuutissa. Eli jotta olisi helpompi käsittää 300 mg/m3 tarkoittaa, että jos on noin 2 desilitraa syaanivetykaasua kuutiossa ilmaa, niin henki lähtee 6-8 minuutissa! Yhdysvalloissa käytetyissä kaasukammioissa pitoisuus oli noin 7 500 ppm.

Na-syanidi on
suuronnettomuuslainsäädännön
alainen:

Suuronnetomuuslainsäädäntö 96/82/EC:
Natriumsyanidille: Erittäin myrkyllinen 1
Määrä 1: 5 t
Määrä 2: 20 t

Ympäristölle vaarallinen 9a
Määrä 1: 100 t
Määrä 2: 200 t

Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

”17 artikla
Toiminnan kieltäminen
1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä tuotantolaitoksen, laitoksen tai varaston tai minkä tahansa niiden osan käyttäminen tai käyttöönotto, jos toiminnanharjoittajan toteuttamissa toimenpiteissä suuronnettomuuksien estämiseksi ja rajoittamiseksi on vakavia puutteita.Jäsenvaltiot voivat kieltää tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai minkä tahansa niiden osan käyttämisen tai käyttöönoton, jos toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut ilmoitusta, selvityksiä tai muita tässä direktiivissä tarkoitettuja tietoja säädetyssä määräajassa.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toiminnanharjoittajat voivat hakea muutosta toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan nojalla määräämään kieltoon asianmukaiselta elimeltä, josta määrätään”

Aika oleellinen kysymys on tehdäänkö kullan liuotus Kuusamossa vai missä se tehdään??
Kuusamossa tehtäessä YVAan pitää laatia suuronnettomuusriskin arviointi!!!
LASKETAANPA PROSENTIT AUKI:

S (Rikki) 281 milj.kg => 28,1 milj.kg/vuosi
Fe (Rauta) 428 milj.kg => 42,8 milj.kg/vuosi
As (Arseeni) 4,8 milj.kg => 480 000 kg/vuosi
Co (koboltti) 4,8 milj.kg => 480 000 kg/vuosi
U (Uraani) 700 000 kg => 70 000 kg/vuosi
 
Koboltti on myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin ja nilviäisiin.

Arseeni on 1.luokan karsinogeeni, syöpää aiheuttava.

Rikistä muodostuu aerobisissa olosuhteissa sulfaatti-ioneja (SO42-) ja anaerobisissa olosuhteissa sulfideja (-S-).Ihmisten kannalta osviittaa löytyy talousvettä koskevasta ohjeesta. Sen mukaan sulfaattipitoisuuden pitäisi olla alle 250 milligrammaa litrassa. Sen jälkeen veden maku alkaa muuttua.

Uraani ja sen hajoamistuotteet ovat kaikki radioaktiivisia

VAMMALAN RIKASTAMOSSA TAPAHTUNUTTA

Viite: Dnro LSSAVI/96/04.08/2011 ja LSSAVI/373/04.08/2010

Voimassa olevat ympäristölupamääräykset eivät rikastamon toiminnassa täyty, koska prosessivesien laskeminen Korvalamminojaan ei ole poikkeuksellista, kuten lupa edellyttää, vaan sitä tapahtuu säännöllisesti ainakin runsaiden pintavesien aikaan keväisin.

Sateisuuden on ennustettu lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä, joten runsaiden pintavesien tilanteita lienee tulossa nykyistä enemmän ja niitä on pidettävä normaalina. Ympäristölupahakemuksessaan Dragon Mining Oy ilmoittaa, että vuonna 2010 se juoksutti Korvalamminojaan vettä viiden viikon ajan yhteensä 28 472 kuutiometriä. Vedessä oli luonnontilaiset arvot reilusti ylittävä määrä sulfaattia ja nikkeliä.

Voimassa olevan ympäristöluvan vastaista on myös se, että rikastamoalueelta valuu metallipitoistapintavettä Kovero-ojaan ja edelleen Ekojokeen ympäri vuoden. Kovero-ojaan valuu lähiympäristönsadevesien lisäksi rikastamoalueen hulevesiä ja rikastushiekka-altaiden vuotovesiä puhdistamattomina.

Suotovesiselvityksen liitteenä olevan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemän velvoitetarkkailun vuosiyhteenvedon mukaan Kovero-ojan vesi on selkeästi nikkeliyhdisteiden ja sulfaatin osalta kuormittunutta. Tulosten mukaan Kovero-ojan kautta sulfaattia joutuu vesistöön 853 kg/d ja nikkeliä 388 g/d (luvut vuodelta 2011).
Hyvät ovat Outokummun prosessikokeet:

http://www.tyrvaansanomat.fi/Uutiset/1194800996441/artikkeli/stormin+malmirikastamoa+vastaan+kerattiin+yli+40+nimea.html
Stormin malmirikastamoa vastaan kerättiin yli 40 nimeä

Evonlahden lähistöllä asuva Hannu Peltomäki on eniten huolissaan vesistöistä, jos Stormin rikastamo saa lisätä tuotantomääräänsä.
– Evonlahti on jo pilalla Outokummun jäljiltä. Kalastajat ovat kertoneet yksisilmäisistä tai silmättömistä kaloista. Sinne hakeutunut joutsenpoikue yleensä kuolee.
– Nämä asiat olisi pitänyt jo aiemmin tuoda julkisuuteen, Peltomäki sanoo.
Vesistöuhkien lisäksi Peltomäki pelkää patomurtumia kaivosalueella. Vuonna 2003 pato murtui, ja vettä tulvi Ekojokeen.
Peltomäen mielestä on aihetta puhua Talvivaaran kaivoksen tapaisesta uhkasta.
Hannu Peltomäki keräsi yhdessä Pekka Lindströmin kanssa kylältä yli 40 ihmisen, pääasiassa kiinteistönomistajien, nimet muistutukseen Dragon Miningin ympäristöluvan tarkistamisesta.
– Uskon, että olisimme saaneet toistasataa nimeä kerättyä, mutta aika loppui kesken. Kaikki, joilta kysyin, panivat nimensä paperiin, Peltomäki sanoo.
Aluehallintovirastolle jätetyssä muistutuksessa vaaditaan, että rikastamon malminkäsittelymääriä ei nosteta, eikä rikastushiekka-altaan patoja koroteta.
Stormin malmirikastamoa pyörittävä Dragon Mining hakee ympäristöluvan tarkistamista niin, että nykyisen 200 000 tonnin sijasta rikastettaisiin 300 000 tonnia kultamalmia vuodessa.
Lisäksi kaivos toimisi jatkossa 30 päivää kuukaudessa aikaisemman 20 päivän sijasta.

Muistuttajien mukaan rikastamon kapasiteetin nosto lisää entisestään suotovesien määrää ja päästöjä Ekojoen linnustoltaan arvokkaaseen jokisuistoon.
Suotovedet sisältävät jo nyt etupäässä nikkeliä ja sulfaatteja, vaikka pitoisuudet eivät ole hälyttävän korkeita. Kovero-ojan liittymän alapuolisella osalla on silti selvästi mitattavia pitoisuuksia.
Muistuttajat ovat myös huolissaan suotoveden arseenipitoisuudesta, koska Huittisten Jokisivun arseenipitoisen malmin käyttö lisääntyy jatkuvasti.
Muistutuksessa vaaditaan myös rikastushiekka-altaan padon vahvistamista ja puolueetonta lisäselvitystä padon vahvuuslaskelmista.
Sastamalan kaupungin lausunnossa kiinnitetään huomiota malmikuormien lisääntymiseen Stormin kylään johtavalla tiellä. Kaupunki edellyttää myös, etteivät melu- ja pölyhaitat lisäänny.
Hannu Peltomäki muistuttaa, että Stormin koululaiset liikkuvat jo nyt samalla kylätiellä, jossa kulkee rikastamon kuorma-autoliikenne. Valtatien ja rikastamon tiehaaran välillä ei kuitenkaan ole pyörätietä ja kuorma-autoliikenne lisääntyisi entisestään.
Kaupunginhallitus on esittänyt, että kaivosyhtiö rakentaa kevyen liikenteen väylän Stormintien varteen valtatieltä 12 rikastamolle johtavan tien liittymän yli.
Yli 40 henkilön allekirjoittaman muistutuksen lopussa väläytetään mahdollisuutta valittaa tarvittaessa EU-tuomioistuimeen, jos Dragon Mining saa ympäristöluvan tarkistamisessa tahtonsa läpi.

JA KUUSAMOSSA SUUNNITELLAAN RIKASTETTAVAN 500 000 tn/vuosi. MITEN SE HALLITAAN, KUN YLLÄ OLEVAKAAN EI ONNISTU????????

Tuleeko Al(OH)3-saotusta vai ei, koska rikkimäärät ovat korkeita 2,8 milj.kg/vuosi?? Noin 9% Kuusamojärven tilavuudesta/vuosi.

Paljon uraanin johdannaisia oikein on?

Neljän arvoinen uraani esiintyy pääosin pelkistävissä olosuhteissa ja se niukkaliukoinen. Hapettavissa olosuhteissa uraani hapettuu kuuden arvoiseksi ja on herkkäliukoinen ja esiintyy vesissä valtaosin uranyyli-ionina

Missä on syanidi? Juomaveden suurin sallittu syanidipitoisuus on Suomessa 50 µg/l !!!

http://www.biomi.org/biologia/ymparistomyrkyt/#4

Vuonna 2000 Romaniassa (Australia Esmeralda Exploration -yhtiön) kultakaivoksen suuren syanidijätealtaan seinämä murtui ja n. 100 000 m3 syanidipitoista jätevettä valui Tisza-jokeen ja edelleen Tonavaan. Veden syanidipitoisuudet olivat pahimmillaan 1,1 mg/l (eli 1100 µg/l). Tuloksena joen koko eliölajisto kuoli. Syanidipitoista jätevettä on päässyt ympäristöön myös monissa muissa tapauksissa ympäri maailmaa.

EI KOVIN LUOTETTAVA KUVAA VOI SYNTYÄ AINAKAAN MINULLE
MIELESTÄNI YVA EI ANNA RIITTÄVÄSTI VASTAUKSIA. JA KOKO KEMIKAALKEITOS ON AIVAN JÄRKYTTÄVÄ!!! KUKA ALKAA KOKIKSI TÄHÄN HELL KITCHENIIN??? MINÄ EN AINAKAAN USKALTAISI OTTAA KOKIN PESTIÄ VASTAAN!!

TÄMÄN KAIKEN LUKEMASI JÄLKEEN ARVOISA LUKIJANI KYSYN SINULTA VOITKO REHELLISESTI SANOA ETTEI KAIVOKSESSA OLE MITÄÄN RISKIÄ? VOITKO KANTAA RISKIN, ETTÄ LUONTO SAASTUU JA LAPSESI JA HEIDÄN JÄLKELÄISET JOUTUVAT KANTAMAAN VALINTASI SEURAUKSET.

SILLÄ TÄLLÄ VALINNALLASI SAATAT OLET JUOTTAMASSA MYRKKYMALJAA ÄITI MAALLE. ANTAISITKO LUKEMASI JÄLKEEN ÄIDIN JUODA MALJASTA?

Na-syanidia siis 500 000 kg/vuosi!!! MIKSI syanidionnettomuusriskiä ei ole arvioitu YVAssa?

Miten muualla?
Siis menetelmän sulfaatinpoistotehokkuus on alhainen? Tarvittaessa tehostetaan??
TAUSTAA

Polar Mining Oy selvittää kaivostoiminnan aloittamista
Kuusamon Juomasuon, Hangaslammen, Pohjasvaaran
seka Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kultaesiintymien
alueilla.

Kaivostoimintaa ja malminetsintää harjoittava Polar
Mining Oy on australialaisen Dragon Mining Ltd:n omistama
suomalainen tytäryhtio. Polar Mining Oy:n toiminnot
Suomessa sijaitsevat Sastamalassa (rikastamo), Orivedellä
(Oriveden kaivos) ja Huittisissa (Jokisivun kaivos).

Kuusamon kultakaivoksen selvitykset on käynnistetty
syksyllä 2010 malmiesiintymän lisäkairauksilla Juomasuon
ja Hangaslammen alueilla sekä aikaisempien kairasydänten
uusintatutkimuksilla. Nykyisissä tutkimuksissa selvitetään
kullan lisäksi muiden metallien, kuten koboltin, kuparin,
uraanin ja ns. harvinaisten maametallien esiintymistä.
Tutkimusten rinnalla on käynnistetty ymparistön nykytilan
seuranta ja selvitykset ympäristövaikutusten arvioimiseksi =YVA.

Tulokset lisäkairauksista ovat toistaiseksi olleet lupaavia
ja Juomasuon esiintymän on todettu jatkuvan aiemmin
tunnettua syvemmälle. Esiintymien yhteenlaskettu mineraalivarantoarvio on talla hetkellä noin 2,2 miljoonaa tonniakultapitoisuudella 5,4 grammaa tonnissa. Kulta on sitoutunut radioaktiiviseen Uraniin, jota on n. 100 g/tn.

Mahdollisenkaivoksen toiminta-ajaksi on noin 500 000 tonnin vuosilouhinnalla arvioitu vähintään viisi vuotta. Potentiaali mineraalivarantojen kasvamiselle tutkimusten
edetessä on hyvä, mikä lisää kaivoksen toiminta-aikaa.SEURAAVAKSI MINUN SELVITYKSIÄ YVA:sta

Yhteenvetona maljassa on
* Karsinogeenista pölyä
* 0,5 milj.kg Na-syanidia/vuosi
* Rikastushiekkacoktail, esim. Rikkiä 9% Kuusamojärvestä/vuosi
* Radiokatiivien Uraani sätelevine tyttärineen: mm.Radium, Radon, Polonium ja lopulta ei säteilevä lyijy.
* Ja kokki, joka käyttää "testattuja ja toimivaksi havaihtuja menetelmiä", jotka eivät todisteiden valossa toimi.


* Hirvittää suoraan sanottuna ei vaan Koillismaan, vaan koko Suomen tilanne!
* Onko tosiaan kaivoslaki niin vahva että sitä vastaan on turha pulikoida?
* Saadaanko koko Suomi saastuttaa?
* Itämerta suojellaan ja sitten esim. Raahen kultakaivos laskee jätevetensä Perämereen?

Jos näet tämän asian koskettavan sinua pyydän jakamaan tätä linkkiä eteenpäin.

Autetaan LUONTOA yhdessä!

KIITOS !!
RIKASTUSHIEKKA
* Rikastushiekasta on poistettu arvomineraalit
* Kultamalmin rikastuksessa syntyvän rikastushiekan määrä vastaa noin 99 % vuosittain louhittavan malmin määrästä
* Sitä syntyy noin 500 000 tn/vuosi

Vaahdotus

”Vaahdotuksen pääkemikaalit ovat vaahdotteet ja kokoojat. Vaahdotukseen käytetään polypropyleeniglykolimonometyylieetteriä, kauppanimeltään esimerkiksi Dowfroth 250.
Vaahdotuksen muina apuaineina käytetään kokoojakemikaaleina natrium-di-isobutyyli-ditiofosfinaattia, natriumisobutyyliksantaattia ja/tai fosforidiotiodihappo, O,O-etyyliesterinatriumsuolaa(esim. Aerophine 3418A, NIBX ja Danafloat 468) …”

”Natriumisobutyyliksantaatti (esim. NIBX)

Kiinteänä jauheena toimitettava ksantaatti on myrkyllistä vesieliöille ja sillä on todettu olevan pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Natriumisobutyyliksantaattia ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään.

Kemikaali on terveydelle haitallista nieltynä ja ihoa sekä silmiä ärsyttävää. Pöly ja höyryt ärsyttävät myös limakalvoja. Kuumentuessaan yli 40-50 °C lämpötilaan natriumisobutyyliksantaatista muodostuu tulenarkaa ja terveydelle haitallista rikkihiiltä,joka voi aiheuttaa altistujalle tajuttomuutta. Hajoamistuotteena
voi tällöin syntyä myös rikkivetyä.”

MIKSI VUOSIKULUTUSTA EI OLLUT TAULUKOSSA??
Full transcript