Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Diagnoza funkcji poznawczych

Prezentacja celów i sposobów diagnozy funkcji poznawczych w psychiatrii
by

Agnieszka Mandziak

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Diagnoza funkcji poznawczych

Narzedzia diagnozy funkcji poznawczych
Diagnoza zaburzen poznawczych
określenie poziomu funkcjonowania poznawczego
określenie poziomu intelektu
diagnoza różnicowa
diagnoza dysfunkcji OUN
symulacja zaburzeń poznawczych
Cele
pamięć
uwaga
percepcja
myślenie
mowa
funkcje wykonawcze
złożone f. poznawcze
funkcje poznawcze
Metody diagnozy funkcji poznawczych
metody kliniczne
metody psychometryczne
ściśle określone reguły stosowania, obliczania wyników i interpretacji
np. Skala Wechslera
nieposiadają precyzyjnych reguł stosowania


stosowanie narzędzia psychometrycznego dostosowujemy do specyficznych celów badawczych i właściwości osób badanych
rozmowa psychologiczna, analiza wytworów pacjenta, eksperymenty psychologiczne,
próby kliniczne
cele diagnozy
funkcje poznawcze
deklaratywna:
sensoryczna (echoiczna, ikoniczna),
krótkotrwała, operacyjna, długotrwała,
epizodyczna, semantyczna
niedeklaratywana: proceduralna
dowolna:
selektywność,
koncentracja,
podzielność,
przerzutność,
czujność,
przeszukiwanie
recepcja sensoryczna
spostrzeganie,
różnicowanie,
kategoryzacja percepcyjna,
oreintacja w czasie , miejscu, przestrzeni, co do os. własnej

wnioskowanie,
rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne,
logiczne, abstrakcyjne,
konkretne, formalne, postformalne
automatyzacja,
hamowanie,
przerzutność uwagi,
odraczanie reakcji,
płynność poznawcza,
samokontrola,
kontrola emocji,
przeszukiwanie pamięci,
wykonywanie obliczeń i operacji arytmetycznych,
abstrahowanie,
tworzenie pojęć,
formułowanie sądów,
podejmowanie decyzji,
organizowanie i planowanie,
rozwiązywanie problemów
Kto?
?
?
?
Baterie testów poznawczych i skale ocen st. psych.
Narzędzia badania neuropsychologicznego
Narzędzia daignozy zaburzeń procesów myślenia
Narzędzia
Baterie testów, ocena stanu psychicznego
Diagnoza zaburzen procesów myslenia
Diagnoza dysfunkcji OUN
TFZ
Benton
Klocki
WAIS-R
MMSE

KTSP
ACE-R
MoCA
WAIS-R
Piktogram
Wykluczanie
Proste analogie
Skala Inteligencji Wechslera
MCCB
Montrealska skala oceny funkcji poznawczych
MiniMental krótka skala oceny stanu psychicznego
Addenbrooke's Cognitive Examination
Krótki Test Stanu Psychicznego
Skala Inteligencji Wechslera
Skala Słowna
Skala Bezsłowna
Skala pełna
Powtarzanie Cyfr,
Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa

Wiedza (zasób informacji, zdolność reprodukcji wiedzy, identyfikacja znanych przedmiotów)
Rozumienie logiczne (relacje ilościowe, przyczynowo-skutkowe, rozumienie indukcyjne)
Kompetencje społeczne (znajomość norm społecznych, umiejętość korzystania z informacji, wydawanie sądów wartościujących)
Pamięć długotrwała

Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki,
Układanki, Symbole
Zdolności Percepcyjne (analiza, synteza, dostrzeganie, szczegółów)
Łatwość uczenia się (pamięć bezpośrednia)
Szybkość motoryczna
Zdolność do koncentracji uwagi
Test Figury Złozonej Rey-Osterrieth'a
Wykonanie:
os. "zdrowe">chore psychicznie (schiz., ChAD, depresja)>organicy
Czas wykonania:
os. "zdrowe"=chore psychicznie>organicy
konstrukcja- podstawą rysunku środkowy prostokat
szczegóły włączane do podstawy rysunku
ogólny obrys- konrut całej figury, bez wyróżnienia prostokąta na początku
zestawienie- układanie szczegółów obok siebie
pomieszanie elementów, brak struktury
redukcja do znanego schematu- dom, kościół, statek
bazgranie-nie można rozpoznać elementów

PAMIĘĆ
ZŁOŻONE F. POZNAWCZE
FUNKCJE WYKONAWCZE
MYŚLENIE
PERCEPCJA
UWAGA
Test Bentona
ocena:
liczba poprawnych odwzorowań
liczba błędów
błędy charakterystyczne dla pacjentów z dysfunkcajmi OUN o podłożu org.:
Klocki (WAIS-R)
koordynacja wzrokowo-ruchowa
spostrzeganie i analizowanie form
rozpoznawanie konfiguracji
rozkładanie całości na komponenty
konceptualizacja i wizualizacja przestrzenna
organizacja percepcji
zdolności kombinacyjne
Najgorsze wykonanie- uszk. pł. ciemieniowych prawej półkuli
Os. badane popełniają więcej błędów po stronie przeciwnej do uszkodzenia
Większość błędów w górnej części wzoru- uszk. płata skroniowego
Większość błędów w dolnej części wzoru- uszk. płata ciemieniowego

podejście do problemu- styl poznawczy
sztywność, perseweratywność, brak uwagi, poziom motywacji, postawa lękowa, nadmierna refleksyjność lub jej brak, przywiązywanie uwagi do nieistotnych szczegółów, impulsywność, podatność na dystraktory

Pacjenci "lewopółkulowi" (okol. ciemieniowa)- zakłopotanie i upraszczanie wzoru, uporządkowane podejście do problemu, od lewej do prawej, największa trudność- ułożenie ostatnich elementów, ograniczenie czasowe działa bardzo na niekorzyść
Pacjenci "prawopółkulowi"- od prawej do lewej, dezorientacja, zakłucenia nawet na poziomie percepcji kwadratowego formatu wzoru, mogą ignorować całą lewą stronę wzoru
Uszk. czołowe- strategia podążania za wzorem, konkretne myślenie (boki kostek-wzór 0), przy łagodniejszych uszk. kilka poprawnych odwzorowań, jednak wzór w pasy starają się ułożyć ze ścianek jednokolorowych
Matrics Consensus Cognitive Battery
pierwszy spójny zbiór rzetelnych miar pozwalajcych mierzyć zmiany w kluczowych deficytach poznawczych charakteryzujcych schizofrenię
Prędkość przetwarzania
Uwaga/Czuwanie
Pamięć operacyjna
werbalna
niewerbalna
Uczenie się werbalne
Uczenie się wzrokowe
Wnioskowanie i rozwiązywanie problemów
Kompetencje społeczne

Piktogram
Wykluczanie
koniec
Słownik
WAIS-R
Podobieństwa
WAIS-R
Rozumienie
WAIS-R
poprawne wykonanie
wykonanie os. z podejrzeniem dysfunkcji organicznych
Ocena wykonania:
Czy jest w stanie uogólnić symbolikę słowa (znaleźć uogólniony. pośredni wzór)
W jakim stopniu skojarzenia są adekwatne
Jakie jest przypominanie
• rotacje figur
• fragmentacje figur
• perseweracje
• zmiany względnej wielkości figur, wzajemnego
położenia
• podwajanie reprodukcji

• drżenia, szkicowanie, trudność w rysowaniu ostrych
kątów, figury zachodzą na siebie


Przykład diagnozy
Cechy istotne
Full transcript