Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REHBERLİK VE PROGRAM GELİŞTİRME

No description
by

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REHBERLİK VE PROGRAM GELİŞTİRME

REHBERLİK
VE
PROGRAM GELİŞTİRME

design by Dóri Sirály for Prezi
ALTINDAŞ, Ersin. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: 2004

YEŞiLYAPRAK, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara 2000

http://www.pdr.gen.tr
http://www.pdrevi.com.tr
http://www.ppd.com.tr

KAYNAKÇA
PROGRAM GELiŞTiRMEDE
TEMEL KAVRAMLAR
egitim programı
ögretim programı
ders planı
yıllık plan
program geliştirme
ders programı
egitim programı ve ögretim
örtük program
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış degişikligi meydana getirme sürecidir.

insanların diger insanları kasıtlı (planlı, programlı) kültürleme sürecine de egitim denilmektedir.

EĞİTİM NEDİR ?

Açık

(bütün degişkenler var)

Yarı açık
(dönüt yoktur)

Kapalı
(yeterli girdi ve çıktı yoktur;
dolayısıyla dönütte yoktur)

DEGiŞKEN DURUMA GÖRE EGiTiM
Hedeflere ulaşmak için yapılan
etkinliklerin düzenlendiği
süreçtir.

PROGRAM NEDİR?
1-) EGiTiM PROGRAMI NEDiR ?
Konular listesidir
Ders içerikleridir.
Çalışmaların programlanmasıdır.
Öğretim materyalleri listesidir.
Derslerin sıralanmasıdır.
Hedef davranışlar grubudur.
Okul içerisinde ve dışında öğretilen her şeydir.
Okul personeli tarafından planlanan her şeydir.
Program ögeleri olan
hedef
,
içerik
,
öğretme-öğrenme süreci

ve
değerlendirme
boyutları
arasındaki dinamik ilişkiler
bütünüdür.

1-) EGiTiM PROGRAMI NEDiR ?
EGiTiMiN TEMEL ÖGELERi
işlevsel (Görevsel) Olması
: Gerçege yakınlıga hizmet eder.

Çerçeve Programı
: Esnekliğe hizmet eder ve esnekliğin ön şartıdır.

Esneklik
: Program, yörenin ekonomik ve sosyal
özelliklerine göre, ayrıca öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmelidir.

Değişmez ve Genel Olması

Uygulaycılara Yardımcı Olma

EGiTiM PROGRAMININ ÖZELLiKLERi
EGiTiM PROGRAMININ ÖZELLiKLERi
Toplumsal Değerlere Dayalı Olma

Uygulanabilir Olması

Ekonomiye Uygun Olması

Milli Eğitimin Amaçlarına Uygun Olması

Bilimsel Olması
EGiTiM PROGRAMININ YARARLARI
Egitim faaliyetlerine/etkinliklerine yön verir.

Aynı egitim basamaklarındakiokullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini saglar (eşgüdümü sağlar).

Egitimde verimi ve niteligi artırır. Bu sayede ögrenmeyi kolaylaştırır (Program/plan zamandan ve enerjiden tasarruf saglar.)

Ögretim etkinligini artırır.

Ögretim sürecine standartlık saglar.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere rehberlik eder.

Eski ögretmenlerinde degişme ve gelişmelerine
ayak uydurmalarını saglar.

EGiTiM PROGRAMININ YARARLARI
Egitim programlarının hedeflerini
(ögrencilere kazandırılmak istenen

bilgi – beceri – tutum ve davranışlar
)
okulda gerçekleştirmek için ders kümeleri
halinde planlanan programdır.
Program geliştirme

denildiginde somut
olarak geliştirilen program,
ögretim
programıdır.

2-) ÖĞRETİM PROGRAMI
Ögretim programlarının geliştirilmesiyle
egitim programı oluşturulur.

Sonuç olarak okulun egitim programı oluşur.

Egitim programına göre kapsamı dar
ancak daha ayrıntılıdır.
2-) ÖĞRETİM PROGRAMI
Sadece bir derse (disipline) ait programdır.
Öğretim programında yer alan bir dersin, hedeflerinin (ünite veya konuların) bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Bir dersin amacı, içeriği, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirmeden oluşan programdır.

3-) DERS PROGRAMI
Öğretim yılı süresince ders vermekle
yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmenler kurulu tarafından ortak olarak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır.

4-) YILLIK PLAN
Bir ders için o dersle ilgili eğitim
programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin
deney
,
tartışma soruları
,
proje ve ödevleri
,
uygulama çalışmalarını
,
ders araç-gerecini
içine alan birinci dereceden sorumlu olduğu zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plandır. Ders planı eğitim-öğretim programına, ders programına ve ünitelendirilmiş yıllık plana göre hazırlanır.

5-) DERS PLANI
6-) ÖRTÜK PROGRAM
Örtük program;
öğretme-öğrenme sürecinde
ortaya çıkan bilgileri, düşünceleri, değerleri, tutumları, inançları, uygulamaları, uygulamalar sonucunda öğrencide ortaya çıkan bütün özellikleri, okulun düzeni, kuralları, disiplin anlayışı, fiziki çevresi (okul bahçesi, kantini, koridoru, spor salonu) ve psikolojik çevresi (okul ve sınıf iklimi), yöneticilerin ve öğretmenlerin öğrencilere verdikleri bütün iletileri kapsar. Tüm öğretim kademelerinde örtük program vardır.

PROGRAM GELiŞTiRMENiN
KURAMSAL TEMELLERi
PROGRAM GELİŞTİRME NEDİR ?
18. yüzyılda eğitim programlarında
klasik eğitim anlayışından çıkılarak özgür araştırmalara yer verilmiştir. 19. yüzyılda matematik, astronomi, kimya , botanik ve felsefe gibi yeni dersler yer almaya başlamış ve 1918 yılında
Bobbit
’in yayınladığı “Eğitim Programı” kitabı eğitimde program geliştirme çalışmalarını yansıtan ilk kitap olmuştur.

1-) TARİHSEL TEMELLERİ
1-) TARİHİ TEMELLERİ
1949’da
Ralph Tyler
eğitim
programının temel ögelerini
ortaya koymuştur.

1962 yılında
Taba
“Program Geliştirme: Kuram ve
Uygulama ” kitabını yayınlamıştır.
Taba
ve
Tyler
program geliştirmede
akılcı, mantıklı ve sistematik bir
yaklaşım sunmuşlardır.

Pestalozzi
ilkokullardaki uygulama
ve programların yenileşmesine yardımcı olmuştur. Anaokulu konusundaki çalışmaları ile tanınan Froebel eğitim sürecinin, çocuklar 3-4 yaşına geldiği zaman başlaması gerektiğini öne sürmüştür.

Aman filozofu
J. Freidrich Herbert’e
göre
eğitimde iki önemli konu bilgi ve ahlaktır.
Eğitim, çocuğun önceki bilgilerine, ilgi ve
ihtiyaçlarına bağlı olmalıdır.

1-) TARİHİ TEMELLERİ
ilk önemli çalışma 3 Mart 1924’de çıkartılan
Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla
başladı.

TÜRKiYE DE PROGRAM GELiŞTiRME
TARiHi TEMELLERi
Bu yıllarda Türkiye’ye çağrılan

John Dewey’i
n hazırladığı rapor
doğrultusunda daha çok ilköğretim
programlarının geliştirilmesine ağırlık
verildi.


1950’li
yıllara kadar Türkiye’de program
geliştirme çalışmaları daha çok “
dersler ve konular listesi ( Müfredat )”
hazırlamak şeklinde ele alınmış, 1952’de Türkiye’ye gelerek köy okullarında incelemeler yapan K.V. Wofford’un hazırladığı raporla daha sistematik bir yaklaşımla yapılmaya başlanmıştır.


1961’de
kabul edilen 222 sayılı ilköğretim Kanunu ile ilköğretim programlarının değiştirilip geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

TÜRKiYE DE PROGRAM GELiŞTiRME ÇALIŞMALARI
TÜRKiYE DE PROGRAM GELiŞTiRME ÇALIŞMALARI
1962’de
toplanan VII. Milli Eğitim Şurasında program geliştirmeyle ilgili önemli kararlar alınmış, bu doğrultuda çeşitli komisyonlar çalışarak , bazı illerde
pilot uygulamalar
yapıldıktan sonra ise 1968 programı uygulamaya sokulmuştur.

1970’li yıllarda
8 yıllık ilköğretim okulu denemesi
ve program çalışmaları gündeme gelmiş ve bu çalışmalara hız verilmiştir.

1982’de Milli Eğitim Bakanlığı program geliştirme konusunda bir model oluşturmuş ve bu model 2142 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. Bu modelin hazırlama ilkeleri 1984’de yeniden belirlenmiştir.
Bu model, amaç-davranış- işleyiş- değerlendirme boyutları içinde programların derslere göre hazırlanması esasını getirmektedir
TÜRKiYE DE PROGRAM GELiŞTiRME ÇALIŞMALARI
2004- 2005 Öğretim Yılından itibaren
ise
Yapılandırmacı Yaklaşım
temeline dayanan yeni bir program geliştirilmiştir.

2012yılında ise
12 yıllık zorunlu eğitime
geçilmiştir.

TÜRKiYE DE PROGRAM GELiŞTiRME ÇALIŞMALARI
2-) P.G FELSEFi TEMELLERi
Eğitim felsefeleri üzerine
ortak görüşe varılmış
dört temel
felsefe vardır.
Daimicilik
( Prennialism = Değişmezcilik = Klasik Görüş)

Esasicilik
( Essentialism = Özcülük)

ilerlemecilik
( Progressivizm = Deneyci Görüş)

Yeniden Kurmacılık
( Reconstructionism =Yeniden Yapılanmacı Görüş)

Psikoloji
temelde öğrenme nasıl olur,

özelde ise insan nasıl öğrenir
sorusuna yanıt aramakla
eğitimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Öğrenme ve
öğretme birbiriyle ilişkilidir ve psikoloji bunlar arasındaki
ilişkiyi daha da pekiştirmektedir.
3-) P.G PSiKOLOJiK TEMELLERi
3-) P.G PSiKOLOJiK TEMELLERi
Psikoloji biliminde tarihsel gelişmeler dikkate alındığında
davranışçı
ve
bilişsel alan
kuramlarının öğrenmeyle ilgili temel kuramlar olduğu görülmektedir. Bilişsel alan kuramcılar ise öğrenmenin, çevremizdeki olay ve durumlara anlam verme girişimlerimiz sonucunda oluştuğuna ve bu amaçla sahip olduğumuz bütün zihinsel araçları kullandığımızı savunmaktadırlar.
Kültürel değerlerin aktarımı bir toplumda eğitim sisteminin temel işlevi olmalıdır. Toplumsal değişme ile okullaşma, çoğu kez eğitim kavramının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır.
Bir programın yetiştireceği bireyler toplumun birer üyesi olacaktır
. Bu kişiler toplumun ihtiyacına cevap vereceklerdir. Bireyin ihtiyaçlarına göre hedefler belirlenecek ve ona uygun bireyler yetiştirilecektir.
4-) P.G TOPLUMSAL TEMELLERi
Toplum sürekli olarak değişir,bu da ihtiyaçları değiştirir.
Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde programın yeniden geliştirilmesi gerekir.

P.G NEDEN GEREKLİDİR ?
Eğitim hedefleri neler olmalıdır?

Öğrenciler, hedeflenen davranışları kazanmaları
için hangi yaşantılardan geçirilmelidir?

Öğrenme yaşantıları (eğitim durumları) nasıl örgütlenirse, öğrenci davranışları daha verimli değiştirilebilir?

Hedeflerin yerindeliği ve eğitim durumlarının etkililik derecesi nedir?

Bu sorunun ışığında mevcut programda ne gibi değişiklikler gereklidir?

PROGRAM GELiŞTiRME SÜRECiNDE ŞU SORULARA YANIT ARANIR ?
İhtiyaca bağlı olarak
ARGE
çalışmaları ile sürekli geliştirilmelidir.

Dinamik ve sürekliliği olan bir süreçtir.

Her yıl geliştirilen şartlara göre değiştirilmelidir.

Sistem bütünlüğü vardır. Bir basamakta meydana gelen değişiklik diğer tüm basamakları etkiler.

PROGRAM GELiŞTiRME iLKELERi
REHBERLİK

REHBERLiK NEDiR?

Rehberlik
, seçimler ve uyum yapmada,
problem çözmede bir kişinin ötekine
verdiği yardımdır.


REHBERLiK MODELLERi NELERDiR ?

Mesleki yardım süreci olarak rehberlik
Eğitimle kaynaştırılmış rehberlik
Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik
Karar verme sürecine yardım olarak ele alan modeli
Gelişimsel rehberlik modeli

REHBERLiK TÜRLERi

1.Hizmetin Verildiği Kişi Sayısına Göre


a. Bireysel rehberlik - grup rehberliği
b. Bireysel psikolojik danışma- grupla psikolojik danışma

2. Hizmetin Verildiği Öğretim Kademesine Göre

a. Okul öncesi eğitimde rehberlik
b. ilköğretimde rehberlik
c. Orta öğretimde rehberlik
d. Yüksek öğretimde rehberlik

3. Verilen Hizmetin

işlevine Göre


a. Uyum sağlayıcı rehberlik
b. Yöneltici rehberlik
c. Ayarlayıcı rehberlik
d. Önleyici rehberlik

e. Tamamlayıcı rehberlik
f. Geliştirici rehberlik

4. Hizmetin Yoğunlaştığı Problem Alanına Göre


a. Eğitsel rehberlik
b. Mesleki rehberlik
c. Kişisel rehberlik

5. Hizmetin Verildiği Hizmet alanlarına Göre
Rehberlik

a. Eğitim alanında rehberlik
b. Sağlık alanında rehberlik
c. Sosyal yardım alanında rehberlik
d. Endüstri alanında rehberlik

OKULLARDA PSiKOLOJiK DANIŞMA VE REHBERLiK HiZMETLERi
Okullarda PDR hizmetlerinin
başlangıcından bu yana, bu hizmetlerin nasıl ve hangi içerikte verileceği, psikolojik danışmanların rollerinin neler olacağı gibi konularda, bir başka deyişle okul PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda çeşitli modeller uygulanmıştır.

Hizmetler Modeli:
Bu model 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve modelde psikolojik danışmanların etkinlikleri oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme biçiminde altı kategoride ele alınmıştır.
Model, birinci derecede ortaöğretim yönelimli olması
, rehberlik hizmetleriyle öğrenciye kazandırılacak davranışların değerlendirmeye uygun olmaması ve psikolojik danışmanların zamanlarını nasıl kullanmaları, hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırmaları gerektiğinin belirsiz olması yönleriyle eleştirilmiştir.
OKULLARDA PSiKOLOJiK DANIŞMA VE REHBERLiK HiZMETLERi
Süreç Modeli:
Bu model de 1920’li yıllarda
uygulanmaya başlanmıştır. Psikolojik danışma hizmetinin
klinik ve terapatik yönü
vurgulanmış, psikolojik danışmanlar psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlenmişlerdir. Süreç modelinin, hem ilk hem de ortaöğretimde uygulanabilir olması bir avantaj olarak görülebilir. Ancak hizmetler modeline yönelik eleştiriler bu model için de geçerlidir.

Görevler Modeli:
Bu modelde
psikolojik danışmanların görevleri basitçe listelenmiştir. Bu görevler fazla sayıdadır ve son görev genellikle “zaman zaman kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir” biçiminde ifade edilir. Bu durum da psikolojik danışmanların rollerinde bazen belirsizliklere neden olmuştur.

KAPSAMLI PDR MODELİ

PDR hizmetlerini meslek ya da program seçimi ve kriz durumlarına müdahale ile sınırlayan geleneksel modellere bir tepki olarak bu model kuramsal temelini gelişimsel rehberlik yaklaşımından almıştır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu yaklaşımda
bireyin

gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır
ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği savunulur.

Yaklaşımın ya da yaklaşımı temel alan programların
ilkeleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir.

1. PDR hizmetleri sadece problem yaşayan öğrencilere değil,
tüm

öğrencilere
yöneliktir.

2. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı gerektirir. Bu müfredat, okulu ve çevresini tanıma, kendini ve başkalarını tanıma, tutumları ve davranışları anlama, karar verme ve problem çözme, kişiler arası ilişki ve iletişimbecerileri, okul başarısı becerileri, mesleki farkındalık, eğitimsel planlama ve toplumsal katılımı vb. kapsamaktadır.

KAPSAMLI PDR MODELİ
3. Gelişimsel rehberlik, müfredatları farklı yaşlardaki
öğrencilerin düzeylerine dayalı olarak ardışıklık özelliği gösterir ve esnek bir yapıya sahiptir.
ihtiyaç ve imkânlara

göre değişik düzenlemeler yapılabilir.

4. Gelişimsel rehberlik, okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı bir parçasıdır ve PDR programı
akademik programlarla bağlantılı ve etkileşim hâlindedir.

5. PDR programından beklenen verimin alınabilmesi için okuldaki
tüm personelin katılımı ve iş birliği gerekir.

KAPSAMLI PDR MODELİ
6. Gelişimsel rehberlik, öğrencilerin kişisel gelişimleri
ve bireysel potansiyelleri üzerinde odaklaşmıştır. Ancak bu durum öğrencilerin akademik başarılarının dikkate alınmadığı anlamına gelmez. PDR programlarının eğitimsel bir temeli de vardır.

7. PDR programıyla gerçekleştirilen amaçlar dışında
psikolojik danışmanların
bireysel olarak ilgilenmeleri gereken problemli öğrenciler de söz konusudur. Psikolojik danışmanların kendi yetki ve sorumluluk sınırları içindeki vakalara müdahale edebilecek
bilgi ve becerilerle donanımlı
olması gerekir.

KAPSAMLI PDR MODELİ
EĞİTİM
GİRDİ
İŞLEM
ÇIKTI
DÖNÜT
ERAY ÖZÇELİKCİ
Full transcript