Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Dovlet İdarecilik

No description
by

Ülvi Abdullayev

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Dovlet İdarecilik


Investisiya
Plan:
1. Investisiyanin mahiyyeti
2. Akselerator ve multiplikator
Multiplikator-akselerator nezeriyyesi
Multiplikator
- investisiya deyişilmelerinden asılı olaraq gelirin deyişilmesinin göstericiidir.
Akselerator
Akseleratorun hesablanması:
It
a=---------------
Vt – Vt-I
I - investisiya
V - gelir
t - zaman

Multiplikator
Multiplikatorun hesablanması:

1
m=---------------
1 - MPC
Marginal propencity to consume (MPC) - İstehlaka meyllilik heddi
Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Dovlet İdarecilik Akademiyasi
Abdullayev Ulvi
Makroiqtisadiyyat
Movzu: Investisiya

İnvestisiya qoyuluşu gelecekde menfeet elde etmek üçün canlı ve cansız varlıqlara bağlanan xerclerin cemidir.
İnvestisiyaya bir-neçe terif vermek olar:
Xalq arasında investisiya dedikde - müeyyen meqsed namine her hansı bir iş üçün çekilen xercler nezerde tutulur.
Biznes mühitinde investisiya dedikde - maliyye vasitelerinin biznesin inkişafına ve modernleşmesine xerclenmesi nezerde tutulur.
Maliyye ehtiyatlarının dövlet ve özel sektor seviyyesinde, şexsi ve ictimai meqsedlerin izlenmesi arzusu ile istehsal ve qeyri-istehsal sahelerinə, uzun bir müddet bağlanmasıdır.
İnvestisiya esasen -
pul vesaiti, pay, meqsedli bank emanetleri, intellektual servetler, texnologiya, kreditler, qiymetli kağız, mülkiyyet hüquqları, avadanlıq, lisenziya, ticaret nişanları
kimi formalarda tezahür edir.
Iqtisadi edebiyyatda investisiyanı bir-neçe cür tesnifleşdirirler.
1.
Maliyye investisiyaları
dedikde, divident elde etmek meqsedile qiymetli kağızların elde edilmesi nezerde tutulur.
Real investisiya
dedikde ise menfeet elde etmek meqsedile real kapital nemetlerinin alınmasına serf olunmuş vesait nezerde tutulur.
2. Ümumi investisiyalar
dedikde, esas kapital ünsürlerine, emtee-maddi ehtiyatlarına, menzil tikintisine investisiyalar nezerde tutulur.
Ümumi investisiyadan amortizasiya ayırmalarını çıxdıqdan sonra, yerde qalan hisse
xalis investisiyadır
.
3.
Özel investisiyalar
adeten daha tez ve yüksek menfeet temin eden sahelere yöneldilir. Onların menbeyi sahibkarların heyata keçirdikleri yığımlar ve aldıqları borclardır.
Dövlet investisiyaları
ise az menfeetli, uzun vaxt teleb eden sahelere yöneldilir. Onların menbeyi ise dövlet büdcesi ve kenardan celb edilen vesait olur.
4.
Muxtar investisiya
dedikde, milli gelirin ve faiz normasının seviyyesinden asılı olamayaraq, yeni kapital ünsürlerinin yaradılması nezerde tutulur. Muxtar investisiyalara sebeb ETT-nin nailiyyetlerinden istifade etme ehali artımı, müharibe ve siyasi çevrilişler ve s.-dir.
Mecburi investisiyalar
ise cemiyyet üzvlerinin istehlak xerclerinin artması ile elaqedar olaraq heyata keçirilir.
Riskin seviyyesine göre investisiyalar: risksiz, az riskli, orta riskli, yüksek riskli ve möhtekir riskli olur.
Ümumiyyetle investisiyalar uzun müddetli ve qısa müddetli olmaqla, bank ve qeyri-bank teşkilatları (investisiya, sığorta, teqaüd fondları ve s.) terefinden heyata keçirilir
İqtisadi edebiyyatda investisiyanın aşağıdakı üç növü de ferqlendirilir: esas kapitala investisiya, menzil tikintisine investisiya, ehtiyatlara investisiya.
İnvestisiyanın hecmine ve seviyyesine aşağıdakı amiller tesir edir:
1.
Elde edilen gelirin (milli gelirin) istehlaka ve yığıma bölünmesi nisbeti.
Bele ki, geliri az olanlar onun çox hissesini istehlaka serf edirler. Geliri çox olan iqtisadi subyektler ise, yığıma nisbeten çox hissesini serf edirler
2.
Gözlenilen menfeet norması.
Heyata keçirilen layiheden yüksek menfeet gözlenilirse, oraya daha çox kapital can artır. Çünki, menfeetin yüksek olması kapitalı cuşe getirir.
3.
Borc faizi derecesi.
eger gözlenilen menfeet norması borc faizinin orta derecesinden yüksek olarsa borc alıb investisiya etmek serfelidir. Eks teqdirde risk edib investisiya etmeye deymez.
4.
İnflyasiyanın gözlenilen süreti.
Eger süret yüksek olacağı gözlenilirse gözlenilen menfeet norması qiymetden düşecek ve investisiyalar hemin layiheden uzaqlaşmağa çalışacaqlar
5. İnvestisiyanın seviyyesine avadanlıqların alınmasına, istismarına ve ona edilen xidmete çekilen xercler, vergilerin seviyyesi, öz kapitalının hecmi ve s. tesir gösterir.
İnvestisiya layiheleri diger layihelerden asılılıq veziyyetine göre de siniflendirilir.
a) Asılı olan kapital qoyuluşu
b) Asılı olmayan kapital qoyuluşu
Asılı olmayan layihe, eyni tipli ve ya müxtelif tipli diger layihelerin hansı veziyyetde olmasından (menfeeti, riski ve s.) asılı olmayaraq qebul edilir. Asılı olan layihenin müveffeqiyyeti ise diger layihelerin veziyyetinden asılı olur.
Evvelceden investisiya qoyulmuş saheye yeniden investisiya qoyulmasına
reinvestisiya
deyilir.
istehsal ve sosial sahelerde elmi-texniki tereqqinin fealiyyetlerinden istifade etmek istiqametinde investisiya fealiyyetinin bir forması da
innovasiya
dır.
Akselator
- investisiya artımının hazır mehsul, gelir ve istehlak telebinin artımına olan nisbeti ifade etdirir.
Akselerator prinsipine gore gelirin artıb azalması, iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşlarına adekvat tesir gösterir
«İnvestisiya fealiyyeti haqqında» Azerbaycan Respublikası Qanununun qüvveye minmesi barede (13 yanvar 1995-ci l)
AZERBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MECLİSİNİN QERARI

Azerbaycan Respublikasının Milli Meclisi qerara alır:
1. «İnvestisiya fealiyyti haqqında» Azerbaycan Respublikasının Qanunu imzalandığı andan qüvveye minsin.
2. Azerbaycan Respublikasının Nazirler Kabineti iki ay erzində Azerbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktlarının «İnvestisiya fealiyyeti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasından ötrü tedbirler görsün ve hemin Qanunun icrası üçün zeruri aktları qebul etsin.

2012 Azerbaycan Respublikası
Böyük Britaniya (1.683 milyard ABŞ dolları, 51.7%), ABŞ (0.455 milyard, 14%), Yaponiya (0.311 milyard ABŞ dolları, 9.5%), Dünya Bankı (0.169 milyard ABŞ dolları, 5.2%), Norveç (0.17 milyard ABŞ dolları, 5.2%), Türkiye (0.134 milyard, 4.1%), Çexiya (0.128 milyard ABŞ dolları, 3.9%), Asiya İnkişaf Bankı (0.121 milyard ABŞ dollar, 3.7%) Fransa (0.516 milyard ABŞ dolları, 1.6%), İslam İnkişaf Bankı (0.0111 milyard ABŞ dollar, 0.4%), Koreya (0.107 milyard ABŞ dolları, 0.3%), Almaniya (0.00915 milyard ABŞ dolları, 0.3%) ve Seudiyye Erebistanı (0.00303 milyard ABŞ dolları, 0.1%)
C. M. Keynse göre
multiplikator
(mltiplication - artırıcı, çoxaldıcı, töredici) investisiyanın hecminin deyişilmesinden asılı olaraq ÜDM-in deyişilmesini gösteren amildir. Yeni,
Multiplikator (M) = Δ ÜDM / Δ İnvestisiya
Standard Poors Azerbaycanın investisiya reytinqini açıqlayıb
Full transcript