Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abrahamitiska religioner

No description
by

Charlotte Cedergren

on 26 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abrahamitiska religioner

Sara
Hagar
Isak
Ismael
Abraham/Ibrahim
Jakob
1.Ruben (Lea)
2.Simon (Lea)
3.Levi (Lea)
4.Juda (Lea)
5.Dan (Bilha)
6.Naftali (Bilha)
7.Gad (Silpa)
8.Asher (Silpa)
9.Isaskar (Lea)
10.Sebulon (Lea)
11.Josef (Rakel)
12.Benjamin (Rakel)
Jakob lurade till sig faderns välsignelse från sin bror Esau, tillbringade sedan många år i främmande land, skapade sig en förmögenhet och återvände slutligen till hemlandet. Under en egendomlig strid med en okänd gestalt vid floden Jabbok får Jakob av Gud hedersnamnet Israel. Jämte sin hustru Lea, sina föräldrar och farföräldrar, skall Jakob enligt Första Moseboken, kapitel 49, vara begravd i Makpelagrottan, Hebron.

Jakob fick tolv överlevande söner, varav flera med sina hustrurs tjänsteflickor Bilha och Silpa. Sönerna grundade Israels tolv ursprungliga stammar. Jakob fick också en dotter, Dinah, med sin hustru Lea.
Abraham (hebreiska אַבְרָהָם, Avraham, Aḇrāhām, Avrohom eller Avruhom) eller Abram (Ibrahim i Koranen) är enligt judisk, kristen och islamisk tro hebréernas stamfader och grundläggare för de monoteistiska abrahamitiska religionerna. Abraham fick flera söner, en hette Isak, som föddes av hans fru Sara, israeliternas stamfader. Tillsammans med sin tjänstekvinna Hagar, fick Abraham en son som hette Ismael, som i sin tur blev stamfader åt ismaeliterna. Tillsammans med sin andra hustru Ketura fick han ytterligare sex söner: Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Det är framför allt i Första Moseboken som Abrahams liv skildras. Där sägs att Herren lät honom betrakta stjärnorna, för att visa honom hur talrik hans avkomma skulle bli:

"Och Herren förde honom ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli." Abraham trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig" (1 Mos. 15:5-6).
Abrahams betydelse bygger på hans förbund med Gud och Guds löfte att hans ättlingar skulle ärva landet (Första Mosebok 15:5-6). För att pröva Abraham beordrade Gud att Abraham skulle offra sin son Isak på Moria berg, men detta återkallades i sista stund (1 Mos. 22:1-18). I Koranens version av denna händelse är det enligt den islamiska traditionen sonen Ismael som nästan offras.
Abrahamitiska religioner är liksom "Bokens folk" ett uttryck för samhörighet mellan de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam, som utgår från patriarken Abraham, eller Ibrahim som han kallas i Koranen.

Beteckningen "abrahamitisk" har använts för att skapa en gemenskap och dämpa tendenser till konflikter mellan de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam
Bibeln framställer skeendet som att patriarken Abraham, bördig från Mesopotamien, "fick" Kanaans land (landet väster om Jordan, senare benämnt Palestina och Israel) av Gud, och därmed ingick Gud ett förbund med Abraham och dennes alla ättlingar.(1 Mos 17:1-8) Ättlingarna Isak, Jakob och dennes tolv söner ska också ha levt i Kanaan som monoteister, men på grund av den som slav sålda sonen Josefs karriär i Egypten ska Jakob och de övriga elva sönerna ha fått faraos tillåtelse att bosätta sig i Egypten efter några år av missväxt i Kanaan (1 Mos 45, 46). Abrahams ättlingar, som brukar benämnas hebréerna, ska med tiden ha förslavats i Egypten, och med tiden övergick flertalet hebréer till polyteismen. De befriades slutligen av Moses som predikade engudstro och lovade att föra dem tillbaka till Kanaans land som den ende Guden gett dem. (2 Mos 3:3-15)
Enligt både Koranen och Bibeln får Abraham tillsammans med sin bihustru Hagar sonen Ismael. Men därefter skiljer sig historien om Hagar och Ismael i Koranen och Bibeln. I Bibelns Gamla Testamente förskjuter Abraham Hagar och Ismael, eftersom Abrahams första fru Sara ville att deras gemensamma son Isak skulle ärva ensam och inte tillsammans med halvbrodern Ismael. Enligt Koranen däremot förskjuter inte Abraham sonen Ismael. Ismael betraktas som arabernas stamfader och enligt islamisk tradition var det Ismael som tillsammans med sin far Abraham byggde den heliga Kabah i Mecka. Efter Muhammed är Jesus, Abraham och Moses de stora profeterna för världens muslimer. I Koranen (2: 136) står: "Säg: Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen skillnad mellan dem."[5]
Judendom, kristendom och islam har som religioner bland annat följande likheter med varandra:

Monoteism: Samtliga religioner säger sig vara monoteistiska. Judar och muslimer menar dock att doktrinen om treenigheten (vilken stöds av de flesta kristna kyrkor och samfund) snarare gör kristendomen till en polyteistisk religion. Se även Shirk.
Profetisk tradition: Alla tre religioner erkänner profeter, emellertid kanske den som erkänns som profet i en av religionerna inte erkänns som sådan i en annan av dem.
Semitiskt ursprung: Judendomen och kristendomen har sitt ursprung i en etniskt judisk befolkning,medan islam uppkom bland araber.
En grund för gudomliga uppenbarelser i stället för (till exempel) filosofiska spekulationer eller sedvänja.
Liknande etik: Alla tre religioner talar om ett val mellan gott och ont, som sammanhänger med lydnad eller olydnad till en enda gud och denne guds lag.
Ett linjärt historiekoncept, ibland kallat eskatologi, som börjar med Skapelsen och tanken att Gud verkar genom historien, och som avslutas med de dödas uppståndelse och den slutliga domen.
Godkännande och anammande i kristendomen av vissa av judendomens religiösa skyldigheter, vilka återfinns i Bibeln som andlig hängivenhet till traditionen från Abraham (snarare än från Moses), och i islams fall även inkluderande berättelser som har paralleller i Koranen, såsom berättelserna om Adam, Noa, Abraham och Mose.
Rebecka
Lea
Rakel
Josef är en av de mest kända personerna i Gamla Testamentet, berömd för sin färggranna dräkt och sin gudomliga förmåga att kunna tolka drömmar. På grund av svartsjuka från hans bröder kom han att säljas som slav till Egypten. Han kom att arbeta under den egyptiske hovmannen Potifar, men befriades och blev chefsrådgivare till den egyptiske faraon, troligen under Hyksos-eran eller Mellersta riket.
Esau
Mose
Muhammed
Jesus
Enligt Andra Moseboken föddes Mose under israeliternas tid som slavfolk i Egypten under en tid då farao[not 4] hade beordrat att alla nyfödda hebreiska pojkar skulle dödas, för att folket inte skulle föröka sig mer. För att undvika detta lade Mose mor[not 5] sitt barn i en korg och satte den i vassen vid Nilens strandkant och lät Moses storasyster sitta kvar för att se efter vad som hände. Faraos dotter gick till floden och upptäckte pojken. Storasystern tog då tillfället i akt och erbjöd faraos dotter att skaffa en amma. På så sätt kom Mose mor att avlönas för att amma sin egen son (2 Mos. kap. 1, 2). Mose adopterades sedan av faraos dotter och växte upp vid det egyptiska hovet. Då han vid ett tillfälle fick se en egyptier slå ihjäl en av hans landsmän dödade Mose egyptiern i vredesmod och blev sedan tvungen att fly till midjaniternas[not 6] land. Där livnärde han sig som herde och blev bekant med prästen Jetro. Han gifte sig med dennes dotter, Sippora.[not 7]

Efter att de tio plågorna drabbade Egypten ledde Mose de hebreiska slavarna ut ur Egypten, tvärsöver Röda havet.[not 8] Efter några månader i öknen ingick israeliterna ett förbund med Herren. På toppen av Sinai berg mottog Mose de tio budorden av Gud. Trots att han blev 120 år gammal fick Mose aldrig komma in i det heliga landet. Han dog strax innan och fick överlåta ledarskapet till Josua.
Inom islam är Ismael, eller som muslimer kallar honom Ismail (arabiska: إسماعيل, Ismāʿīl), Abrahams (Ibrahims) förstfödde son, född av Hagar, och som en utvald profet och Guds budbärare. Hans namn förekommer tolv gånger i Koranen, mestadels i listor över andra profeter. Enligt islam var det Ismail (Ismael) som Abraham var på väg att offra till Gud för att visa sin gudsfruktan och inte, som Bibeln berättar, Saras son Isak.

Både den judiska och den islamiska traditionen anser att Ismail är det arabiska folkets förfader. Enligt muslimsk tradition var profeten Muhammed en ättling till Ismail genom hans son Kedar.

Abraham och Ismail sägs ha lagt grunden för Kaba i Mekka (As-Saffat 99-113), som ursprungligen byggdes av Adam.
Adam
Kain
Abel
Set
Eva
Noa
Gud skapar Edens trädgård och placerar Adam där att vaka över och vårda den. Människan får äta av alla trädgårdens frukter utom av dem från kunskapens träd. Gud skapar alla djuren och visar upp dem för människan som namnger dem. Ingen av dem blir Adams hjälpreda, men när han sover skapar Gud en kvinna genom att ta ett av hans revben och fylla det med kött.

I tredje kapitlet av första mosebok lurar ormen i Edens trädgård kvinnan att äta av den förbjudna frukten från kunskapens träd. Ormen lurar henne också att bjuda mannen av frukten. Gud avslöjar detta när han ser att mannen och kvinnan skyler sig för varandra. Gud straffar dem genom att bland annat införa döden. Eftersom kvinnan lurat mannen att äta av frukten straffas hon genom att känna smärta när hon föder barn och att lyda under mannen.

I första moseboks fjärde kapitel föds Adam och Evas två första söner, Kain och Abel, och en tid efter att Kain mördat Abel, föds tredje sonen, Set. I det femte kapitlet nämns att Adam och Eva fick fler söner och döttrar.
Första Mosebok berättar att när Noa var 600 år gammal, var Gud så besviken på människans syndfullhet att han sände en syndaflod för att rensa jorden från allt liv. Men eftersom Gud såg att Noa var en rättfärdig man befallde han honom att bygga en ark för att rädda sig själv, sin familj och alla djur, ett av varje kön. Noa dog vid 950 års ålder, 350 år efter syndafloden.
Bild och text från wikipedia
Syndafallet
Syndaflod
Teman:
Människan som guds avbild
Gud som verkar genom en människa
Det förlorade paradiset
Relgelbrott och konsekvenser av det
Test av lojalitetSymboler:
Paradis
Frälsaren
Kunskapens frukt
Ormen
Vatten
Duva
Eld
Full transcript