Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Járatlan utakon

No description
by

Zita Pálné Gordos

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Járatlan utakon

Pedagógiai- szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet)

Járatlan utakon
Törvényi háttér
:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226440
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
A 268/2014. (XI.3.) Korm. rendelet a 326-os módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14149.pdf
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet a nev.-okt. intézmények működéséről
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227622

Tanfelügyelet
egységes szempontok alapján történő, külső ellenőrzési és értékelési rendszer
pedagógus, vezető, intézmény ellenőrzése a tanfelügyeleti standardok alapján
30 éve, 1985 óta nincs külső kontroll
épít már bevált elemekre (önértékelés, elégedettségmérés)
I. A pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése
A pedagógus ellenőrzésének területei

1. Pedagógiai módszertani felkészültség
2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
3. A tanulói csoportok, közösségek alakulsának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevéknység
4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
5. A tanulás támogatása
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felekősségvállalás a szakmai fejlődésért
A vezető munkájának ellenőrzése és értékelése
Intézményllenőrzés és értékelés
Köszönöm a figyelmet!
Az ellenőrzés:
ötévenként megismétlődő
nem szaktárgyi, hanem pedagógiai ellenőrzés (nem szakfelügyelet- tanfelügyelet)
célja
NEM a
hibakeresés, hanem a megerősítés és a fejlesztés az intézmények szakmai fejlődésének támogatása
nem minősíti a pedagógust
Intézményvezetés:
a nevelőtestület felkészítése az ellenőrzésre
az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése
az óralátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlat megújítása
Pedagógusok:
bizonyítsák felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket: az óralátogatás, az azt követő interjú és a dokumentumellenőrzés során

(20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)


Ellenőrzés megrendelője, végrehajtás felelőse: az Oktatási hivatal
Operatív tervezés: megyei kormányhivatalok
évente 30000 pedagógus, 1000 vezető, 1000 intézmény ellenőrzése ( eleinte a minősítési eljárások befolyásolják a tervezést)
ellenőrzési terv- tanév végéig a köv. tanévre vonatkozóan
Ajánlott szakirodalom
:
Országos tanfelügyelet- Kézikönyv általános iskolák számára
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_altalanos_iskola.pdf
Országos tanfelügyelet- Kézikönyv alapfokú művészeti iskolák számára
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_alapfoku_muveszetoktatasi_intezmeny.pdf
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Második, javított változat)
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
Egyes szaktárgyakra és szakterületekre kiegészített Útmutató
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf
A pedagógus ellenőrzésének módszerei

1. Dokumentumelemzés
A tervezőmunka: előre tervezett, megfelel a NAT előírásainak, a PP-ban megfogalmazottaknak, a csoport jellegzetességeinek
Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai.
A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai (IPR tervezési elemei, egyéni fejlesztési terv, osztályfőnöki tervezés, napközis/tanulószobai tervezés, versenyfelkészítés, éves tervek korrekciója)
Óraterv
Egyéb foglalkozások tervezése
Napló
Tanulói füzetek
A pedagógus ellenőrzésének módszerei

2. Óralátogatás
Megfigyelés :
az óra célja és tartalma, alkalmazott módszerek, az óra felépítése, szervezettsége, a tanulók munkája, magatartása, a nevelő munkája, egyénisége, magatartása, az óra eredményessége,

nevelési feladatok, tanulócsoport adottságai, személyiségfejlesztés, tevékenységek tudatos szervezése, a tanulói önállóság támogatása, motiválás, korszerű technológiák alkalmazása, folyamatos ellenőrzés, értékelés, spontán reagálás, etikus viselkedés, szakmai professzionizmus)
A pedagógus ellenőrzésének módszei

3. Interjúk
A pedagógussal
Az intézményvezetővel

Informálódás, tájékozódás személyes beszélgetés keretében a pedagógus szakmai ismereteiről, elképzeléseiről, eredményeiről, jövőképéről. Pedagógussal készített interjú része a látogatott óra megbeszélése, értékelése.
(Az óra önértékelési szempontjai, Tanfelügyelő értékelési szempontjai)
Az ellenőrzés szakaszai

1. Előzetes felkészülés
A legutóbbi ellenőrzés és az önértékelés vizsgálata, a portfólió megtekintése
2. Helyszíni ellenőrzés
Előzetes bejelentkezés
Bemutatkozás
Dokumentáció helyszíni elemzése
Óralátogatás (2 óra, 2 tanfelügyelő + intézményvezető vagy megbízottja)
Interjúk
3. Az ellenőrzés lezárása
Szakértői egyeztetés, értékelő lap kitöltése (erősségek, fejleszthető területek), 5 napon belül elektronikus+ 2 nyomtatott példányban az intézményvezetőhöz eljuttatják
Pedagógus 5 napon belül értékeli a szakértők munkáját
Intézményvezető ellenőrzése
Leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb a negyedik évében, ha az Nkt. 69.§ (4) bekezdése által előírt kérdőíves felmérést (
az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának 2. és 4. évében személyazonosításra alklalmatlan, kérdőíves formában értékeli
) már legalább egyszer lefolytatták

Ha a megbízás negyedik évét megelőzően az intézményben még nem került sor az ötévenkénti INTÉZMÉNYELLENŐRZÉSRE a megbízás negyedik évében az intézményellenőrzés keretében kell lefolytatni a vezető ellenőrzését

A vezető ellenőrzése:
vezetői munka értékelése és a pedagógiai tevékenység vizsgálata
(vezető+ pedagógusellenőrzés)
Értékelés alapja:
-a vezetői pályázatban leírtak és azok megvalósulása a gyakorlatban
- a pedagógiai munka irányítása és fejlesztése
- a köznevelési intézmény vezetőjének feladatai (Nkt. 69. § (1) bekezdés alapján)
Az ellenőrzés területei
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
3. Önmaga stratégai vezetése és operatív irányítása
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az értékelésbe bevontak köre
Külső szakértők
Alkalmazotti közösség
Szülői közösség
A vezető maga (önértékelés)
Fenntartó
A vezető ellenőrzésének módszerei
Kérdőíves felmérés
nevelőtestület tagjai
szülők
Dokumentumelemzés
(az intézményi dokumentumok az iskola honlapján megtekinthetők!)
vezetői pályázat
pedagógiai program
egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók
SZMSZ
intézményi önértékelés
vezetői önértékelő kérdőív
Portfólió
(vezetői munkára vonatkozó elemek pl.: vezetői pályázat, értekezletek forgatókönyve, emlékeztetők megbeszélésekről)
Interjúk
munkáltatóval
intézményvezetővel
vezetőzársakkal
Az ellenőrzés szakaszai
Előzetes felkészülés
(a szakértők közül legalább egy vezetői gyakorlattal és intézményvezetői szakvizsgával rendelkezik)
egyeztetés, előkészítés
Helyszíni ellenőrzés
-egy nap!
Az ellenőrzés lezárása
-szakértők részéről (értékelőlap, erősségek, fejleszthető területek)
-vezető részéről (értékelőlap a szakértőkről)
Intézményellenőrzés
-Vizsgálja, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.

-Legalább ötévente egyszer a megyei ellenőrzési terv alapján kerül sor rá, ha a pedagógusok legalább 60%- át már értékelték, és legalább egyszer sor került vagy az intézményellenőrzés során sor kerül a vezető ellenőrzésére is
Intézményellenőrzés területei
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
Az intézményellenőrzés módszerei
1. Dokumentumelemzés
(KIR-en keresztül)
Alapító okirat
Pedagógiai program
SZMSZ
Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók (a munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt)
Továbbképzési program - beiskolázási terv
Házirend
Intézményi önértékelés megadott szempontok alapján, illetve a rendelkezésre álló intézményi önértékelés eredménye
Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg)
Elégedettségmérés
2. Interjú
(egyéni és csoportos)
A fenntartó képviselőjével
Az intézmény vezetőjével
A pedagógusokkal
A szülők képviselőivel

3. A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel

4. A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése

Az ellenőrzés szakaszai
Előzetes felkészülés
Szakértői egyeztetés (3-5 szakértő)
A pedagógiai alapdokumentumok, mérési eredmények vizsgálata
Helyszíni ellenőrzés
Rövid találkozás a nevelőtestülettel
Interjúk
Bejárás
Az ellenőrzés lezárása
A szakértők részéről
-összegző jelentés intézményvezetőnek, fenntartónak
Az intézmény részéről
-összegző dokumentumot nyilvánosságra kell hozni (honlapon)
-30 napon belül 5 évre szóló fejlesztési terv készítése (nev.test. elfogad) fenntartónak továbbítása
-szakértők munkájának értékelése
Full transcript