Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uvod u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

No description
by

Ria Bilic

on 2 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uvod u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

Uvod u Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
REFORMSKI INSTRUMENT
STANDARDI
STANDARD ZANIMANJA
REGISTAR
HKO-a
podregistar
standarda zanimanja
podregistar
standarda kvalifikacija
podregistar skupova ishoda učenja
podregistar
studijskih programa

Par
napomena..
postupak upisa može pokrenuti bilo koja
pravna ili fizička osoba te tijelo državne uprave
koje za to ima opravdan interes
sektorska vijeća mogu anagažirati
vanjske stručnjake
u fazi vrednovanja zahtjeva
interdisciplinarni zahtjevi --> osniva se i
nterdisciplinarna radna skupina
sektorsko vijeće može vratiti prijedlog predlagatelju na
doradu
TIJELA I DIONICI
U RAZVOJU I PRIMJENI HKO-a
• Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
• ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost;
• ministarstvo nadležno za rad;
• ministarstvo nadležno za regionalni razvoj;
• sektorska vijeća.
Ria Bilić, M.A.
Voditeljica projekta

nevladina, neprofitna organizacija
koja djeluje u području
obrazovnih politika
te
obrazovnog savjetovanja
od 1999. g.

Poseban fokus IRO-a:
zagovaranje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
osiguravanje kvalitete
razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
unapređivanju politika financiranja visokog obrazovanja
povećanje akademske mobilnosti
instrument uređenja sustava kvalifikacija u RH kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini;
reforma čitave obrazovne vertikale

ZAŠTO?
povezivanje politike obrazovanja s politikom zapošljavanja
(standardi zanimanja – standardi kvalifikacija)

prijelaz s koncepta prijenosa znanja na
ishode učenja
pri čemu postupak učenja nije bitan (formalno, neformalno, informalno), bitna je standardizirana provjera ishoda učenja
KAKO?
podizanje razine temeljnih vještina za cjeloživotno učenje,
povjerenje u obrazovni sustav i u kvalifikacije koje se u njemu stječu
(korisnici obrazovnog sustava i poslodavci)SVRHA?
usporedivost kvalifikacija
ZANIMANJE
RADNO MJESTO
KVALIFIKACIJA
Dipl.ing.*
BA
MA
PHD
...
*Par pojmova...
ZANIMANJE
ZANIMANJE
RADNO MJESTO
RADNO MJESTO
RADNO MJESTO
RADNO MJESTO
Dostupni na: www.kvalifikacije.hr
KLJUČNI DOKUMENTI
Zakon o HKO-u (NN 22/13) -
ožujak 2013.
Pravilnik o Registru HKO-a (NN 62/14) - svibanj 2014.

Pravilnik o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
(očekivao se prijedlog do kraja 2015.)
?
KLJUČNI POJMOVI
ISHODI UČENJA
=
kompetencije
(znanja i vještine) koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja.

Za HKO je
ključno definiranje onoga što će polaznik obrazovnog procesa naučiti
umjesto onoga o čemu će ga se tijekom obrazovnog procesa podučavati (ishodi učenja umjesto prijenosa znanja).

KOMPETENCIJE
=
znanja i vještine
te pripadajuća samostalnost i odgovornost
npr. magistar njemačkog jezika i književnosti
KVALIFIKACIJA
= objedinjeni skupovi ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete.
Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili dr. javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba
KLJUČNI POJMOVI
npr.
CJELOVITE
DJELOMIČNE
RAZINE KVALIFIKACIJA PO HKO-u
Razina 1:
osnovno obrazovanje;
Razina 2:

strukovno osposobljavanje;
Razina 3:

jednogodišnje i dvogodišnje srednjoškolsko strukovno
obrazovanje;
Razina 4.1:

trogodišnje strukovno obrazovanje;
Razina 4.2:

gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i
petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje;
Razina 5:

stručni studiji završetkom kojih se stječe manje od 180 ECTS
bodova; strukovno specijalističko usavršavanje i osposobljavanje; programi za majstore uz najmanje dvije godine vrednovanog radnog iskustva;
Razina 6:
sveučilišni preddiplomski studiji; stručni preddiplomski studiji;
Razina 7:

sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski stručni
studiji; poslijediplomski specijalistički studiji;
Razina 8.1:
poslijediplomski znanstveni magistarski studiji;
Razina 8.2:

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji; obrana
doktorske disertacije izvan studija.
STANDARD KVALIFIKACIJE
popis svih poslova koje pojedinac obavlja
u određenom zanimanju i
popis kompetencija
potrebnih za
njihovo uspješno obavljanje.
sadržaj i struktura
određene kvalifikacije;
popis ishoda učenja
koje pojedinac mora steći da bi mogao obavljati ključne poslove pripadajućih zanimanja
EUROPSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR
Dosta pojmova, ajmo na primjere!
CILJ HKO-a*
Izraditi:
standarde zanimanja
za sva potrebna zanimanja u RH
standarde kvalifikacija
za sve potrebne kvalifikacije u RH
Donošenje Zakona o HKO-u
Donošenje Pravilnika o Registru HKO-a
Raspisivanje natječaja za HKO projekte
Provedba HKO projekata
KRONOLOGIJA
ANALIZA TRAŽENIH KOMPETENCIJA
...Odabremo zanimanja...
Inženjer/ka rudarstva
Konzervator/ica
Inženjer/ka geologije
Knjižničar/ka
Arheolog/inja
Odvjetnik/ca
Kustos/ica
istraživač/ica tržišta
ANALIZA TRAŽENIH KOMPETENCIJA
Kako obabiremo zanimanja?
Analiza sektora putem HKO portala - analiza trenutne i buduće potražnje na tržištu rada
Druge analize poput "tracera" ankete nad bivšim studentima koju je proveo FFZG
Strateška utemeljenost
http://www.hkoportal.hr/

ANALIZA TRAŽENIH KOMPETENCIJA
... onda pitamo
poslodavce
što ljudi u tim zanimanjima stvarno rade, u stvarnim tvrtkama/institucijama u Hrvatskoj/regiji/svijetu?
na kojim
radnim mjestima
rade ljudi u tim zanimanjima?
koji su im
ključni poslovi
?
koja
znanja i vještine
moraju imati da bi mogli raditi taj ključni posao?
koliko su važne određene
generičke kompetencije
(komuniciaranje na materinjem jeziku, znanje stranih jezika, matematička pismenost...)

ANALIZA TRAŽENIH KOMPETENCIJA
Anketiramo poslodavce za
svako pojedino zanimanje
...
ALAT:
Anketa o standardu zanimanja
popis radnih mjesta na kojima rade ljudi u tom zanimanju
popis ključnih poslova koje rade
popis znanja i vještine potrebnih da bi mogli obavljati svaki od tih poslova
Procjena važnosti pojedine generičke kompetencije
...
ANALIZA TRAŽENIH KOMPETENCIJA
Obrađujemo podatke....
IZRADA PRIJEDLOGA STANDARDA ZANIMANJA
STANDARD ZANIMANJA
KOJI SU KLJUČNI POSLOVI + KOJE KOMPETENCIJE MORA IMATI DA BI MOGAO/LA OBAVLJATI TE POSLOVE
Obrađeni podaci iz ankete
ZAŠTO ANKETA HZZ-a?
standardizirano prikupljanje podataka na razini HR
standardizirani način dolaženja do standarda :)
predložak koji je moguće modificirati
mora znati raditi
Definirali smo što
Moramo definirati:
što mora naučiti da bi mogao/la raditi tj. obavljati te ključne poslove
IZRADA PRIJEDLOGA STANDARDA ZANIMANJA
ZAŠTO
PRIJEDLOG
STANDARDA?
definiranje prijedloga
podnošenje prijedloga za usvajanje kao nacionalni standard
postupak vrednovanja prijedloga
standard
*
IZRADA PRIJEDLOGA STANDARDA KVALIFIKACIJA
STANDARDI ZANIMANJA
STANDARD KVALIFIKACIJE
npr. BA, MA, PHD
sveučilišni/a prvostupnik/ca sociologije
sveučilišni/a magistar/ra sociologije
1 ≠ 1
IZRADA PRIJEDLOGA STANDARDA KVALIFIKACIJA
STANDARD KVALIFIKACIJE
definirati
ishode učenja
koje osoba mora steći ukoliko želi steći određenu kvalifikaciju
npr. MA inženjer rudarstva
istraživati lokacija novih ležišta
KLJUČNI POSAO
znanje analize geoloških podataka
KOMPETENCIJA
ISHOD
provoditi analize geoloških podataka
koje
ishode učenja
mora steći da i mogao obavljati ključne poslove inženjera rudarstva?
na koji način će se
provjeravati
je li osoba stekla te ishode?
IZRADA PRIJEDLOGA STANDARDA KVALIFIKACIJA
STANDARD KVALIFIKACIJE
svaka visokoobrazovna institucija
koja želi izvoditi studijski program kojim se stječe kvalifikacija za koju smo napravili standard
morat će uskladiti studijski program sa standardom!
ŠTO TO ZNAČI ZA FFZG ili bilo koju drugu ?
kada definiramo STANDARDE KVALIFIKACIJA
uskladiti postojeće studijske programe tako da odgovaraju standardu
IZMJENE STUDIJSKIH PROGRAMA
usklađivanje sa novoizrađenim standardom kvalifikacija


pružaju li postojeći studijski programi
ishode učenja
definirane standardom?
Vrednuju
li se sada ti ishodi učenja na način koji je definiran standardom?
Pruža li postojeći studijski program potrebne
materijalne i kadrovske uvjete
(definirane standardom) potrebne za stjecanje/vrednovanje tih ishoda učenja?
IZMJENE STUDIJSKIH PROGRAMA
Standard
ne bi trebao definirati sve ishode
učenja u maksimalnom opterećenju u ECTS bodovima

Definiranje
ključnih
ishoda učenja za kvalifikaciju

Definiranje izbornih ishoda učenja na razini studijskih programa

PILOT PROJEKTI!
*UPIS STANDARDA U REGISTAR
ugl. nije uvjetovano projektom

NO! prijedlozi standardi se izrađuju s ciljem da postanu standard

ovisi o tome koliko će na kraju povjerenstvai FFZG biti zadovoljni prijedlozima standarda
ŠTO JE REGISTAR HKO-a?
KAKO PRIJEDLOG STANDARDA POSTAJE STANDARD?
zamišljen kao javna,
nacionalna on-line baza podataka
koja se sastoji od sljedećih podregistara:
olakšavanje učinkovitijeg usklađivanja obrazovne ponude i potreba tržišta rada

Do kraja 2015
. očekuje se funkcionalnost ICT sustava za upis standarda u Registar HKO
Do kraja 2016.
očekuje se funkcionalnost sustava vezana za upis programa za stjecanje kvalifikacija

SVRHA
TKO ŠTO RADI
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (NVRPLJ)
središnje strateško tijelo
za razvoj HKO-a
procjenjuje i v
rednuje javne politike
obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja i sl.
prati i vrednuje učinke HKO-a i pojedinih kvalifikacija te daje
preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada
prati i vrednuje rad
sektorskih vijeća
25 članova:
državna uprava (ministarstva, agencije), JLRS, sindikati, poslodavci, akademska zajednica, NGO, HOK, HGK, ustanove za obrazovanje odraslih...
Sektorska vijeća
=
savjetodavna i stručna tijela
koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora

provode
vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
;
analiziraju
postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora
;
daju preporuke o u
pisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija
iz javnih izvora
25 + 1 SEKTORA
NISU SVA KONSTITUIRANA!
SK = potrebno pribaviti mišljenje drugih zainteresiranih potencijalnih izvoditelja programa kojima bi se stjecala kvalifikacija za koju se predlaže standard!
SEKTORSKA VIJEĆA
predsjednik +
10 članova
1 predstavnik ministarstava nadležnog za odgovarajući sektor;
1 predstavnik HZZ-a;
1 predstavnik AZVO-a
8 sektorskih stručnjaka

imenuju se na rok od
četiri godine
IRO je u ulozi stručnjaka za obrazovne politike bio jedan od partnera na
IPA projektu ME4CataLOgue
(2013.-2015.): http://me4catalogue.sfsb.hr/

IRO provodi 3 HKO projekta u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Osijeku (Pravni fakultet) i Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (2015.-2016.)

TARGET (RGNF):

http://www.rgn.hr/hr/studiji/projekt-target
UNAPROPRI (UniRI):

http://unaprori.uniri.hr/
IURISPRUDENTIA (PravOS)
:
http://www.pravos.unios.hr/iurisprudentia
ISKUSTVO U HKO-u
INSTITUT ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA
(IRO)
Full transcript