Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

ЦИЉ СЕМИНАРА

РАЗВОЈ ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА У ПРИМЕНИ РАЗЛИЧИТИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
ИЗМЕЂУ
ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Зашто наглашавамо значај избора наставних метода?
Велики речник страних речи и израза

METHODOS (грч.) истраживање, испитивање
- поступак, начин на који се остварује неки сазнајни или практични циљ

Весна Ковач (2006. г.)

Појам: METHODOS (грч.) значи пут, начин, приступ у утврђивању истине,
начин деловања, поступак у остварењу одређеног циља, приступање појавама
и процесима и сл.

ДЕФИНИСАЊЕ НАСТАВНИХ МЕТОДА
Научно заснован и у пракси проверен начин обраде наставних садржаја на школском часу.
Наставне методе се дефинишу као технике, поступци и процедуре који се користе у извођењу наставе.


Сврха наставних метода је фасилитација процеса усвајања знања, помоћ полазницима да лакше остваре задатке наставе

Баковљев др М. (Дидактика, Научна књига)
Наставне методе су начини обраде наставног градива.

Лекић др Ђ. (Експериментална дидактика, Мисао, 1985. године)
Наставна метода је поступање наставника и ученика у току наставе да се савлада
одређено градиво и развију одговарајуће способности васпитаника.

Богнар др Л., Матијевић др М. (Дидактика, Школска књига, Загреб, 2002. година)
Начин активирања, односно комуницирања субјеката одгојно-образовног процеса
уз остваривање задатака. Одгојно-образовне стратегије дијеле се на методе, а ове на већи број поступака. Методе темељитије проучавају методике појединих одгојно-образоних подручја.

Волфганг Матес (Натавне методе, Наклада Љевак, Загреб, 2007. година)
Наставне методе су поступци које наставник примењује како би стуктуирао
ток наставе и постигао циљеве којима тежи.

Нова улога савременог наставника – улога фасилитатора
Фасилитација је скуп вештина које олакшавају или
упрошћавају неки процес, поступак или задатак.

Наставник фасилитатор је посредник у процесу учења,
олакшава и усмерава процес усвајања знања. Он је особа
која помаже ученицима да сами уче.

Правилним избором наставних метода олакшава се процес усвајања знања и омогућава се ученицима да лакше остваре задатке наставе.
ПРЕМА ИЗВОРИМА САЗНАЊА

МЕТОДА УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА
МЕТОДА РАЗГОВОРА
МЕТОДА РАДА СА ТЕКСТОМ
МЕТОДА ДЕМОНСТРАЦИЈЕ
МЕТОДА ИЛУСТРАЦИЈА И ГРАФИЧКИХ РАДОВА
МЕТОДА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РАДОВА
МЕТОДА САЗНАЊА ПРЕКО ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРЕМА ОСНОВНИМ ФАЗАМА САЗНАЊА
(непосредно посматрање,
апстрактно мишљење,
примена знања у пракси )


ИЛУСТРАТИВНО-ДЕМОНСТРАТИВНА МЕТОДА
ВЕРБАЛНО-ТЕКСТУАЛНА МЕТОДА
ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДА
МЕТОДА ПРАКТИЧНОГ РАДА

ПОДЕЛА НАСТАВНИХ
МЕТОДА
1.
2.
3.
4.
5.
ПРЕМА РАЗЛИЧИТИМ
ЕЛЕМЕНТИМА
КОЈЕ КОРИСТИМО У НАСТАВИ

МЕТОДА ПИТАЊА И ОДГОВОРА
МЕТОДА РАЗГОВОРА
МЕТОДА (ПРЕ)ПИСИВАЊА
МЕТОДА ПОКАЗИВАЊА
МЕТОДА ИЛУСТРАЦИЈА
МЕТОДА ОБЈАШЊАВАЊА
МЕТОДА ДИКТАТА
МЕТОДА РАДА НА ТЕКСТУ
МЕТОДА РЕШАВАЊА ЗАДАТАКА
МЕТОДА ЧИТАЊА
МЕТОДА РЕФЕРАТА...

ПРЕМА САЗНАЈНИМ
ПОСТУПЦИМА

МЕТОДА ИМИТАЦИЈЕ
МЕТОДА АСОЦИЈАЦИЈЕ
МЕТОДА АНАЛОГИЈЕ
МЕТОДА СУПРОТНОСТИ
МЕТОДА АНАЛИЗЕ
МЕТОДА СИНТЕЗЕ
МЕТОДА АПСТРАКЦИЈЕ
МЕТОДА КЛАСИФИКАЦИЈЕ
МЕТОДА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈЕ...

ПРЕМА ОДНОСУ НАСТАВНИКА
И УЧЕНИКА

ТРАНСМИСИВНА МЕТОДА
КООПЕРАТИВНА МЕТОДА
ИНТЕРАКТИВНА МЕТОДА

ПРЕМА СТРАТЕГИЈАМА УЧЕЊА

ГЛОБАЛНА МЕТОДА
ПАРТИТИВНА МЕТОДА
РЕЦЕПТИВНА МЕТОДА
ПРОЈЕКТНА МЕТОДА
ИСТРАЖИВАЧКА МЕТОДА
ПРОГРАМИРАНА МЕТОДА

6.
7.
8.
О чему треба водити рачуна
код монолога:
ВРСТЕ МОНОЛОГА
Предавање
– континуирано усмено излагање одређено садржином

Причање
– излагање о стварним догађајима који се излажу тако да код ученика пробуде осећања, односно да се утиче на њихово доживљавање

Описивање
– описивање се односи нa сликање речима. Примењује се када је потребно са више детаља, потпуније, објективније представити
естетски, технички, просторни, временски, узрочно-последични и други елементи садржаја
Објашњавање
– откривање веза и односа између појединих елемената садржаја и подизање представа и појмова на степен јасности и разговетности
Извештавање
– излагање наставника и ученика приликом посматрања, извођења практичних радова и огледа, након наставе изван учионице

1. Припремите разред на предавање:
« У следећих седам минута очекујем
од вас да ме пажљиво слушате...»

2. Повећајте пажњу формулисањем задатка слушања: «Након мог предавања треба да знате да сажмете оно што је речено, да постављате
питања, да причате шта још знате о тој теми ... и слично»

3. Говорите кратко и садржајно уместо да околишате и дубоко дишете.
Златно правило: у петом разреду од 5 до 7 минута, у шестом разреду од 6 до 8, у осмом разреду од 10 до 12 минута итд..
4. Пазите да сви ученици током предавања имају контакт очима
са вама и обратно. Савет: врхови стопала би увек требало да су у
смеру разреда. Тако се аутоматски окрећете према ученицима
уколико се окренете према табли или пројектору.
5.Водите рачуна о томе да се не може држати стручно предавање,
а да човек сам себе не приказује. Одећа, језик,
кретање и мимика предавача увек се интензивно посматрају.

6. Варирајте гласноћу и брзину говора. Убацујте
паузе у говору. Будите ученицима језички узор.

7. Ваша мимика и гест знатно да ће утицати на деловање. Говорите увек са препознатљивим обраћањем разреду и држите контакт очима са ученицима.

8. Завршите предавање неким питањем, загонетком или неким другим подстицајем. Пошто сте ви били активни, следи фаза посебне уеничке активности.
ВРСТЕ ДИЈАЛОГА


Сократовски дијалог
- дисјунктивна питања

Еротематски дијалог
- усмерена питања са утврђеним одговорима

Катехетски дијалог
- ученици излажу градиво напамет, без разумевања

Хеуристички разговор
- низ потпитања који доводи до формулације тачног одговора

Слободни наставни разговор
- слободно изношење мишљења,запажања, тврдњи и питања од стране ученика

Дискусиони и дебатни разговор
- изношење и супротстављање различитих мишљења, чињеница и ставова

ниво ПАМЋЕЊЕ
1.Именуј пет кључних чињеница – појмова
2.Шта треба забележити – запамтити – напиши пет теза

ниво СХВАТАЊЕ
1.Опиши кључне чињенице и појмове
2.Повежи кључне чуњенице и појмове и интерпретирај
њихову повезаност

ниво ПРИМЕНА
1.Илуструј градиво, направи његову шему, графиконе, табелу...
2.Организуј градиво, издвој најважније чињенице по реду,
од најважније према мање важним
3.Где и како се може применити градиво које учиш?

ниво АНАЛИЗА
1.Растави градиво на целине
2.Објасни значај сваке целине у оквиру лекције
3.За сваки део формулиши питање и поређај их по важности

ниво СИНТЕЗА
1.Састави сажетак градива ове наставне јединице
2.Прегледај градиво и нацртај његову скицу; основне
појмове повежи линијама у мрежу или направи стабло
везаних појмова, мапу ума и сл.
3.Комбинуј сродне идеје у ланац или круг

ниво ЕВАЛУАЦИЈА
1.Просуди шта је основна идеја ове наставне јединице,
а затим дај још неке идеје о томе, сам измисли нове идеје
2.Процени вредност датих теорија и садржаја
3.Предложи шта би требало даље радити на основу овог градива

1. Саветујте ученицима да читају текст реченицу по реченицу, део по део, односно, логичку целину по целину

2. Након читања ученици треба да се посвете реченицама које нису разумели тако што ће их још једном прочитати
 
3. Тражите од ученика да означе изјаве у тексту које сматрају посебно важним (!) и при том да подвуку највише 10 до 20 посто текста

4. Објасните сада појмове које нису разумели и повезане речи
 
5. Дајте сваком ученику да формулише неки текст за памћење у облику који може индивидуално одабрати (мисаона мапа, табеле, папириће са тезама, садржај, графикон, шема и слично)

1. Вежбајте добро читање стручних текстова за
време наставе

2. Исеците неки примерак текста тако да ученици добију
само један део и да при читању морају наћи наставак

3. Дајте ученицима задатак да неки текст визуелно лепше
обликују: да нађу наслове, уврсте поднаслове, да
наглашено истакну појмове, израде једну или више
илустрација за текст, формулишу питања за текст и слично

4. Вежбајте припрему мисаоних мапа, мапа ума, табела,
графикона, шема ... и дајте ученицима да преобликују
одређене текстове

5. Саставите квиз на основу неког тешког текста и дајте да ученици у групама формулишу задатке за квиз на основу других текстова

ДЕМОНСТРАЦИЈА
Процеса
Ситуације
Односа
Покрета
Радних операција
Организације рада
Функционисања машина, апарата, инструмената
и техничких уређаја
Музичких остварења

ИЛУСТРАЦИЈА
Непосредна илустрација наставника
Илустрација стручњака
Илустрација ученика

Добра илустрација на табли...
има тему у облику наслова
има уредну структуру
визуализује графичким елементима
не садржи превише текста
служи као помоћ у учењу независно од часа

Лоша илустрација на табли...
 пише се на нечистој подлози
има нечитак рукопис
има превише апстрактних знакова
има превише језичких скраћеница
више компликује него што би била помоћ у учењу

- Експеримент
– оглед који се изводи ради
проучавања природних појава или да би се проверила нека хипотеза

- Симулација
- имитирање стварних услова, односно стварање вештачких услова

-
Практичан рад

1. Презентација - наставна метода у којој наставник представља информације ученицима користећи визуелна наставна средства.
2. Модификовано предавање - наставна метода у којој наставник усмено излаже садржај активно укључујући ученике у наставу.
3. Брејнсторминг, асоцијација, петерац, грозд метода - наставна метода чијом применом настаје велики број идеја на основу којих се организује кратка дискусија.
4. Дискусија - активна наставна метода која се ослања на учешће и интеракцију ученика, који расправљају о одређеној теми.
5. Дебата - наставна метода слична дискусији али са организованијом структуром.
6. Студија случаја - наставна метода која укључује темељну групну дискусију о стварним или измишљеним ситуацијама.
7. Играње улога, скеч, форум театар - наставна метода која омогућава ученицима да кроз глуму ситуација из "стварног живота" вежбају и испитују нове облике понашања које могу употребити у животу
8. Игра, квиз - Наставна метода у којој се такмичење и/или сарадња ученика користе за понављање и утврђивање наставног садржаја.

9. Писани разговор - наставна метода у којој ученици наизменично или редом комуницирају писмено имајући пред собом лист са темом о којој пишу
10. Путовање у машти - наставна метода у којој наставник прича неку причу или чита текст а ученици слушају глас и мирују
11. Креативна примена филмова - наставна метода у којој се медији користе за мотивацију ученика, очигледно приказивање и информисање.
12. Мисаона мапа - активна наставна метода којом се приказују наставни садржаји али без строгог редоследа који је дат у уџбенику или приликом наставниковог предавања;
13. Мапа ума – метода која повезује садржај наставне јединице и асоцијација на садржај
Стрип, ребус, укрштене речи, осмосмерка... – метода код које се кроз различите видове илустрација показује суштина садржаја наставне јединице
Различити интернет претраживачи, facebook, yоutube, twitter - метода стицања знања уз примену електронских медија

КАКО БИРАМО НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ?

Избор наставних метода увек зависи од конкретне дидактичке ситуације:

1. – један од најважнијих момената је сам садржај који се обрађује, може се рећи да успех наставе зависи од тога колико су примењене наставне методе конгруентне садржају, односно методе се морају прилагођавати садржају, а не садржај методама,
2. – избор наставних метода зависи од типа наставног часа (да ли се обрађује ново градиво или се утврђује, понавља, увежбава, проверава усвојено градиво),
3. – избор наставних метода зависи од наставног процеса унутар наставног часа
односно разликују се наставне методе у уводном делу часа, главном и завршном делу часа,
4. - избор наставних метода зависи од расположивог времена на часу
5. – избор наставних метода зависи од узраста ученика, нека метода претпоставља и одређени степен развитка мишљења ученика,
6. – избор наставних метода зависи и од специфичности одељења (број ученика,
предзнање, спретност, мотивације и сл),
7. – избор наставних метода зависи од материјалне опремљености школе и средине у којој се налази,
8. – избор наставних метода зависи од саме личности наставника.

НЕКИ ПРИМЕРИ САВРЕМЕНИХ МЕТОДА
"Наставне методе између теорије и праксе"
акредитовани семинар за школску 2015/2016. годину
16 сати
приоритет 1
компетенције 2
аутори и реализатори: Зденка Ивковић
Јелена Криш Пигер
Full transcript