Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4t d'ESO: T2-La instal·lació elèctrica de l'habitatge

No description
by

Ivan Castells

on 23 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4t d'ESO: T2-La instal·lació elèctrica de l'habitatge

TEMA 1: CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
11
12
13
1
1
TEMA 1: CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE
Aspectes a tenir en compte en una casa:

L'emplaçament
L'orientació
La distribuicó
1. L'emplaçament
Lloc on s'ha construït la casa. A l'hora d'elegir una casa s'ha de tenir en compte:
Viure a zones urbanes. Proximitat als serveis bàsics (hospitals, escoles, vies comunicació). Problemes de soroll i contaminació
Viure a zones rurals. Lluny de serveis bàsics, lliure de contaminació i sorolls
Viure a l'extrarradi: myents sorolls, però més desplaçaments als nuclis importants
2. L'orientació
És la incidència del Sol sobre una casa.
A l'hemisferi nord, on vivim, el SOl el tenim mirant al sud
Orientació Nord:
poca insolació, fred a l'hivern, fresc a l'estiu.
Orientació Sud:
màxima insolació: Calorós a l'estiu, agradable a l'hivern.
Orientació Est:
insolació pel matí.
Orientació Oest:
insolació a la tarda.
3. La distribució
Ubicació de les habitacions dintre una casa
Agrupació en quatre zones:

Zona de treball i serveis
Zona de dormir
Zona d'estar
Zona de circulació
Zona de treball i serveis: feines domèstiques i d'higiene personal: cuina, lavabos
Zona de circulació: rebedor, passadissos
Zona de dormir: zona de nit, ubicades on no dóna el Sol: dormitoris
Zona d'estar i viure: zona de dia, ubicades on dóna el Sol: menjador, sala d'estar, estudi
L'ACCÉS A L'HABITATGE
Què intervé per obtenir un habitatge:

PROMOTOR:
PERMISOS
HIPOTECA
LLOGUER
1. Promotor
Persones o entitats que decideixen fer un habitatge:

PRIVATS:
un particular, una immobiliària, una empresa constructora
PÚBLIC:
els fa l'administració: ajuntaments, Generalitat)
2. Permisos
Llicència d'obra:
Otorgat per l'ajuntament pels tècnics municipals
Comproben si respecta les ordenances muncipals i les normes de seguretat

Llicència de primera ocupació:
Tècnics de l'Administració comproben l'edifici acabat.
Seguretat, ordenances, etc.

Cèdula d'habitabilitat:
Necessària per contractar llum, aigua i gas natural.
Es comproba que l'edifici està del tot acabat i que reuneix totes les condicions per viure.
Proporcionat per la Generalitat.
3. Hipoteca
Préstec d'una entitat financera (banc, caixa) per poder comprar un habitatge.
Què s'ha de saber d'una hipoteca:

Període d'amortització:
tems en que es tardarà en pagar la hipoteca: 20, 30, 40 anys.
Préstec:
dines que dona un banc per comprar una habitatge.
Tipus d'interés:
diners que cobra els banc per deixar diners. És un pant per cent sobre el que total.
Escriptura hipotecària:
contracte entre el banc i el client sobre les condicions del préstec.
Garantia:
bé demanat pel banc en cas de no poder pagar la hipoteca.
Capital amortitzat:
diners que es paguen cada mes del total que s'ha demanat
Tipus d'interés
Percentatge que cobren els banc pels diners prestats. Tres tipus:
Fix:
l'interés és el mateix durant tot el període d'amortització
Variable:
l'interés canvia cada any. S'usa un índex, els més usats són 2:
EURIBOR
IRPH
Mixt:
una part del prestec és fix i l'altre variable.
Exemple:

Es demana una hipoteca de 90.000 € a 30 anys a un banc. L'interés serà fixe del 5% anual durant tots aquest anys. Calcula el capital amortitzat i l'interès que es pagarà els dos primers anys.

PRIMER ANY
30 anys són 360 mesos.
90.000 €/360 mesos = 250 €/mes de capital amortitzat.
250€ x 12 mesos= 3.000 € el primer any de capital amortitzat

Pagant 250 € cada més, en 30 anys es paga tot el capital demanat.
l'interés és del 5% vol dir que el banc et cobra cada any, a més a més, 5€ per cada 100€ que es deuen. per tant,
primer any: capital que es deu:
90.000 x (5/100) = 4500 € d'interesos.
TOTAL A PAGAR EL PRIMER ANY: 3.000 €+ 4.500€= 7.500€


SEGON ANY
Capital que queda per pagar: 90.000 - 3.000 = 87.000€
L'interés del 5% serà sobre el que queda:
87.000 x (5/100)= 4.350€
El capital amortitzat el segon any serà de
250€ x 12= 3.000€
TOTAL A PAGAR EL SEGON ANY: 3.000 € + 4.350= 7.350€
EURIBOR
Preu que paguen els bancs per prestar-se diners entre ells.
Índex de referència més usat pels interessos variables.
Cada més es revisa depenent de diferents factors econòmics.
IRPH
Oscil·la menys que l'euribor
capital amortitzat
interesos pagats
- 352,23=
LES TAXES DE LES HIPOTEQUES
A part del tipus d'interés, hi ha altres despeses en una hipoteca:
Despeses del banc per fer la hipoteca
Comissions del banc
TAE
Índex que recull en un sol valor totes les despeses d'una hipoteca: interés + comissions + despeses
Hipoteca del banc 1

Tipus interés: 5,5% anual
TAE: 7% anual
Per exemple:
Hipoteca del banc 2

Tipus interés: 6% anual
TAE: 6,5% anual
La millor oferta és la del
banc 2,
ja que el TAE és més baix
LLOGUER
Cesió d'un habitatge a canvi de diners:
ARRENDADOR:
persona que cedeix l'habitatge
ARRENDATARI:
persona que lloga l'habitatge
FIANÇA:
pagament d'una quota mensual que es retorna quan es deixa l'habitatge i no hi ha cap desperfecte.
AJUTS A LA VIVENDA: LA PROTECCIÓ OFICIAL
L'Administració dóna ajuts a determinats habitatge si cumpleixen una sèrie de condicions:
No tenir més de
90 m2
de superfície útil
Els compradors han de tenir uns
ingressos màxims
Activitats
1. Explica la diferència entre un habitatge de promoció pública i de promoció privada

2. Quines són les condicions que ha de complir un habitatge de protecció oficial

3. Defineix els següents conceptes
lloguer
hipoteca
arrendador
arrendatari
interés

4. Calcula l'amortització i l'interés pagats els dos primers anys d'una hipoteca de 100.000€ a un 4% d'interés anual.

5. Si vius a l'hemisferi sud, cap on has d'orientar la casa per aprofitar al màxim la radiació solar
Instal·lacions de l'habitatge
Conjunt d'elements que subministren i distribueixen aigua, energia, i comunicacions
aigua
electricitat
gas
calefacció
La instal·lació elèctrica
Subministra electricitat garantint dues coses:
bon funcionament de la instal·lació
seguretat per a les persones
REBT: reglament electrotècnic de baixa tensió
garanteix les condicions òptimes d'una instal·lació
Alta tensió:
transport de 110-400KV
Mitja tensió:
distr grans centres consum 45-66KV
Baixa tensió:
distrib. al usuaris 230 V de tensió
400KV
(alta tensió)
66KV
(mitja tensió)
230V
baixa tensió
Circuit elèctric
conjunt d'elements destinats a portar electricitat a diferents aparells
conductors (cables)
endolls
interruptors
receptors (làmpades, elctrodomèstics)
Les cases ténen més d'un circuit INDEPENDENT.
circuit d'endolls
circuit de la cuina
circuit de bombetes
circuit d'electrodomèstics
Bàsica
: mínim de cinc circuits independents
Potència màxima: 5.750 W
Elevada
: disposa de més de cinc circuits independents(+ de 160m2 o calef.elec. o condic.aire)
Potència màxima: 9.200 W
Instal·lació d'enllaç:
1. escomesa
2. caixa general de protecció
3. línia general d'alimentció
4. comptadors
5. derivació individual
Instal·lació interior:
1. quadre de comandament i protecció
2. circuits independents
3. circuit de connexió a terra
4. receptors
Elements d'una instal·lació elèctrica
Grau d'electrificació d'habitatges:
Instal·lació d'enllaç:
Instal·lació interior:

1. escomesa:
són dos cables, neutre i fase, que uneix la xarxa pública amb la caixa de protecció
2. caixa general de protecció:
conté els fussibles que protegeixen la instal·lació
3. línia general d'alimentació:
dos cables, neutre i fase, que uneix la caixa de protecció amb els comptadors
4. comptadors
: mesura el consum de cada casa en KWh
5. derivació individual:
tres cables (neutre, fase i toma de terra), que porten l'electericitat a cada casa
1. quadre de comandament i protecció
ICP: interruptor de control de potència
controla la potència contractada: si et passes, es desconnecta
IGA: interruptor general automàtic
desconnecta tota la instal·lació
ID: interruptor diferencial
protegeix contra les descàrregues elèctriques
controla les fugues d'electricitat dintre de casa
PIA: petits interruptors automàtics
controla els circuits independents de la casa de sobrecàrregues elèctriques
DPS: dispostiu protecció contra sobretensions
A partir del 2007 obligat posar-lo, en cas de pujada de tensió la desvia cap a terra.
Els tres cables d'una vivenda
negre:
fase
blau:
neutre
groc-verd:
presa de terra
són els que porten l'electricitat
Presa de terra:
cable que protegeix de descàrregues elèctriques en cas de fugues. La descàrrega es trasllada a una caixa soterrada
El comptador elèctric
Mesura la energia de consum: KWh

E=P·t

E= energia (KWh)
P= Potència (KW)
h= temps (h)
Exemple:
Una casa consumeix una potència de 500 W durant 10 hores. Calcula l'energia consumida durant aquest temps, en KWh
E= P·t
P=500 W = 0.5 KW
t= 10 h
E= 0.5 KW · 10 h =5 KWh
ID: disposa d'un interruptor (T) per comprobar que funciona correctament
2. circuits d'alimentació
Conductors:
fase (negre), neutre (blau), presa terra (groc-verd)
Aparells de comandament:
interruptors, commutadors, polsadors
Aparells de connexió
bases endolls, portalàmpades
Canalitzacions
tubs protecció, caixes derivació
PIA
Activitats
Llibre pàgina 47 exercicis 19,20,24 i ...

MOODLE 1)
Tenim contractat un ICP de 5.500 W de potència. A les set de la tarda hi ha connectats a l'hora els següents electrodomèstics:
rentadora: 1.000 W
assecadora: 2.000 W
rentaplats: 1.500 W
ordinador: 200 W
Aguantarà la instal·lació? En cas que salti la instal·lació quin aparell es desconnectarà?

MOODLE 2)
Estàs instal·lant un portalampades a casa. Trobes tres cables que has de connectar, dos d'ells s'on els que encendran el llum i un tercer es connecta a la carcassa del portalàmpades. Explica quins són els cables que van a cada lloc, el color que ténen i la funció que té el que es connecta a la carcassa del portalampades.
el rebut de la llum
Instal·lació calefacció
http://www.slideshare.net/lauratugues/installacions-de-lhabitatge-16812216
TEMA 3:

https://prezi.com/qfzpptayeqhf/4t-deso-t3-manteniment-i-reparacions-de-gas-i-electricitat/

Full transcript