Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Aking mga Mithiin at Pasya Bilang Kabataan

No description
by

Laurence Mcquarrie F. Marbella

on 2 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Aking mga Mithiin at Pasya Bilang Kabataan

Aralin 22: Mangarap Ka at Magtagumpay
Pangarap: Sukatan ng MAtagumpay at Makabuluhang Buhay
Aralin 23: Pangarap na malinaw, Pangarap na Abot-tanaw
Mga Katangian ng Malinaw na Pangarap
Aralin 24: Mangarap... Magplano.. gumawa
Aralin 25: Matalinong Pagpili, Kailangan ang Pagsusuri
Ang Pagdedesisyon sa Panahon ng Kabataan
Aralin 26: Desisyon: Mga Hakbang, Pag-isipan
Aralin 27: Daang Marangal, Daang Etikal tungo sa Tagumpay
Aralin 28: Pagpili ng Kurso’t Hanapbuhay, Pangarap ang Nakasalalay
GOAL!
Ang Aking mga Mithiin at Pasya Bilang Kabataan
Fourth Quarter: Edukasyon sa Pagpapakatao G7
Layunin ng yunit na ito na tulungan kang mapagtagumpay sa pagtatakda, pagpapaplano, pagpapasiya, at pagsasakatuparan ng iyong mga mithiin at pangarap bilang kabataan. Ang lahat ng tao na may pangarap ay nagnanais na matagumpay na maabot ito. Subalit may mga kinakailangang pagkatuto, pamaraan, at kasanayan upang maayos mong maisagawa ito. Ang pagkakaroon ng pangarap at nag pagsasakatuparan nito ay isang ehersisyo sa pagpapasiya.
Ang bawat tao ay may kakayahang bumuo ng pangrap. Karaniwan ay malaki at maganda ang mga pangarap na ito para sa hinaharap. Sa pagkakamit ng pangarap na ito, ibinabatay ng tao ang kaniyang tagumpay sa buhay.
Dahilan at Paraan Upang Mabago ang Kawalan ng Pangarap
Kung may mga taong may malalaking pangarap, mayroon din naming iba na hindiu bumubuo ng anumang plano para sa hinaharap. Hindi sila nagkakaroon ng pangarap para sa kanilang sarili. Sa halip, ipinauubuya nila sa kapalaran ang anumang mangyayari sa kanilang buhay. Ilan sa dahilan kung bakit may mga tao na walang pangarap sa buhay ay sumusunod:
1. Dahilan: Kawalan ng Katiyakan sa mga nais sa buhay
2. Dahilan: Takot na magkamali o mabigo
3. Dahilan: Mababang pagtingin sa sarili

Ang Kahalagan ng Pagkakaroon ng Makabuluhang Pangarap
1. Ang Pangarap ay Nagbibigay ng Direksiyon sa Tao
2. Ang Pangarap ay nagbibigay ng motibasyon
3. Ang Pangarap ay daan sa pagpapabuti ng buhay
4. Ang pangarap ay daan sa pagpabuti ng pagkatao

Ang sumusunod na mga katangian ay kinakailangang Makita sa isang inilalahad na pangarap. Ang mga katangiang ito ay ginagamit maging sa pagtatakda ng mga layunin sa alinmang propesyon.
1. Ang pangarap ay dapat na tiyak
2. Ang pangarap ay dapat na nasusukat
3. Ang pangarap ay dapat na makatotohanan
4. Ang pangarap ay dapat na makabuluhan
5. Ang pangarap ay dapat na may nakatakdang panahon.
6. Ang pangarap ay may angkop na kilos
Ang Pagpaplano ng mga Pangarap
Masarap at madaling mangarap, ang mahirap ay ang pagsasakatuparan nito. Anumang dali o ganda ng isang pangarap ay nababalewala kung hindi ito makakamit. Ang pangrapa ay hindi magkakaroon ng katotohanan kung walang pagsusukap na kumilos at gumawa tungo rito. Ang pangrap na walang pagkilis ay mananatiling kahilingan lamang. Upang makatiyak na may mangyayari sa pangarap ng isang tao, kailangang may gawin siyang mga hakbang.
Kahalagahan ng Pagpaplanong
Ang isang pangarap ay maihahambing sa isang mapa sa pagpunta sa isang distinasyon o lugar. Ang plano ay nagbibigay ng tiyak na direksiyon tungo sa pangarap. Iinigay ng isang malinaw na plano ang mga tiyak na hakbang na kailangang isagawa upang makamit ang pangarap.
Mga Hakbang sa Pagpaplano ng Pangarap
Ang pagpapaplano ay hindi basta-basta lamang gawin. Ito ay sistematikong paraan na binubuo ng ilang Gawain. Upang maging maayos at malinaw ang plano, kailangang gawin ang sumusunod na mga hakbang:
1. Tukuyin ang mga hakbang na kailangang isagawa
2. Magtakda ng panahon
3. Isaalang-alang agn mga hadlang
4. Isagawa ang plano
5. Tayain ang Plano
Bawat tao ay nagkakaroon ng iba’t ibang suliranin sa iba’t ibang yugto ng kaniyang buhay. Kapag nagyayari ito, ang pangunahing layunin niya ay mabigyan ng solusyon ang suliraning kinahaharap. Ang pagpili ng tamang solusyon ay isang proseso ng pagpapasiya, kung saan kailangang pumili ang isang tao mula sa ilang posibleng mapamimilian na makatutugon sa suliranin. Klungmay agad na lumalabas na mas matimbang na mapamimilian, higit na madali ang paggawa ng pasiya. Subalit kung magkakasimbigat ang mga mapamimilian, magiging mahirap ang pamimili at pagpapasiya.
Mga Salik na nakakaapekto sa Pagpapasiya
Upang makagawa ng matalinong pasiya, mahalagang malaman na may mga salik na nakakaapekto sa pagpili at pagpapasiya. Maraming salik na maaring makaimpluwensiya sa pagpapasiya mo. Ilan sa mga salik na ito ang sumusunod:
1. Hawak na Impormasyon
2. Pagpapahalaga
3. Emosyonal at Pisikal na Kalagayan
4. Mga Paniniwala
5. Inaasahang Benepisyo at Sakripisyo
6. Impluwensiya mula sa ibang tao
7. Media

Maayos na Paglutas sa Suliranin
Reaksiyon sa Suliranin

• Kapag ang isang tap ay nahaharap sa isang mabigat na suliranin, ang iniisip niya ay mabigyan agad ng solusyon ang suliranng iyon. Subalit ang pagpapasiya ay hindi madaliang proseso. Kung gusting makatiyak na tama ang magiging pasiya, kailangang pag-isipan itong mabuti. Hindi nadadaan sa pagmamadali, o maging sa talino ng isang tao, ang pagpapasiya. Maging ang pinakamatalinong tao ay maaring magkamali sa mga pasiya kung siya ay padalos dalos sa kaniyang pagpapasiya.
Mga Hakbang sa Maayos na Pagpapasiya
1. Linawin ang suliranin at ang kaligiran nito
2. Isipin ang mga alternatibo at ang gma resulta nito
3. Pumili mula sa mga alternatibo
4. Isagawa ang pasiya
5. Tayain ang resulta ng pasiyang ginawa

Ang pagsunod sa mga Hakbang sa Pagpasiya
1. Mas makatiyak na matagumpay na pagtugon sa suliranin
2. Makaiwas sa mga negatibong resulta ng maling pasiya
3. Mahasa ang mapanuring kaisipan

Tagumpay ng Mithiin, Paano Dapat Abutin
May pangarap tungo sa isang matagumpay na buhay ang bawat indibidwal ngunit iba’t ibang ang pamaraan ng bawat isa upang makamit ito. May ilan na ang parangarap ay magkaroon ng kayamang materyal at katanyagan sa buhay sa pag-aakalang ito ang ibig sabihin ng tagumpay
May mga bagay na nakahadlang sa pagsasagawa ng isang pasiya na etikal at marangal. Maaring maging mahirap para sa iyo na gawin ang tama at nararapat na paraan dahil sa alinman sa mga ito:
1. Pamimilit ng mga kaibigan (Peer Pressure)
2. Takot na mapaiba
3. Pagkakaroon ng mga dahilan

Kailangang malagpasan o matugunan ang mga hadlang na makaapekto sa paggamit mo ng mga etikal na pamamaraan sa pag-abot ng iyong pangarap. Narito ang ilang gabay na maisasagawa upang makamit ang pangarap sa etikal at marangal na pamamaraan.
1. Panatilihin ang pagkakaroon ng paggawalang sa sariling pangalan.
2. Maging tapat at totoo sa iyong sarili sa kapwa
3. Sikaping magkaroon ng disiplina na saril at sapat na katatagan ng loob.
4. Kilalalanin ang iyong pananagutan
5. Maghanap ng mga positibong modelo
6. Tandaang hindi masamang maging naiiba
7. Huwag gumawa ng pasiya kung hindi nakatitiyak
8. Magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa Diyos

Tagumpay Mo, Tagumpay ng Bansa at ng Mundo
Ang bwat pangarap ng kabataang tulad mo ay maliit na baton a bumoto sa pundasyon ng maayos at maunlad na bayan at mundo. Ang pinagsama-samang tagumpay ng bawat indibidwal na bahagi isang bansa ay nangangahulugan ng tagumpay ng buong bansa. Ang tagumpay na ito ng bansa ay nangangahulugan din naman ng tagumpay para sa mundo.
Ang Pagigng Mapanagutan at ang Pagkakamit ng Pangarap
Ang bawat pangarap ng kabataang tulad mo ay maliliit na baton a bumubuo sa pundasyon ng maayos at maunlad na bayan at mundo. Ang pinagsama-samang tagumpay na bawat indibidwal na bahagi ng isang bansa ay nangangahulugan ng tagumpay ng buong bansa. Ang tagumpay na ito ng bansa ay nangangahulugan din naman ng tagumpay para sa mundo.
Ang pagiging Mapanagutan at ang Pagkakamit ng Pangarap

Pagpapabuti ng Pananagutang Pansarili para sa Pagkakamit ng Pangarap

May mga paraan upang matulungan kang maging mapanagutan sa iyong pagsasakatuparan ng iyong pangarap

1. Kilalalanin na ikaw lamang ang may pananagutan sa lahat ng iyong ginagawa
2. Aalisin ang mga negatibong damdamin sa mga nagaganap sa iyong buhay na hindi ayon sa iyong kagustuhan
3. Iwasang dumepende sa iba para sa pagtanggap, pupuri, at pagkilala.
4. Pag-isipan at planuhing mabuti ang lahat ng gagawin tungo sa pagkakamit ng mga pangarap
5. Iwaksi at palitan ang mga maling paniniwala tungkol sa sariling pananagutan
Full transcript