Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pendekatan Inkuiri dalam Pengajaran by Prof Madya Dr. Mohd Aderi Che Noh

Prof Madya Dr. Mohd Aderi Che Noh
by

Najwa Munirah

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pendekatan Inkuiri dalam Pengajaran by Prof Madya Dr. Mohd Aderi Che Noh

PENDEKATAN INKUIRI DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENDIDIKAN ISLAM : SATU ANALISIS

SEKIAN TERIMA KASIH
aderi@ukm.my

KERANGKA KONSEP

Oleh:
Prof Madya Dr. Mohd Aderi Che Noh
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia

PENDEKATAN INKUIRI DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENDIDIKAN ISLAM : SATU ANALISIS


Dimulai dengan penyataan masalah, analisis data, menjana idea, mengenal pasti isu pembelajaran, pembelajaran kendiri, mensintesis dan mengaplikasi serta refleksi dan maklum.

Teknik PBM ini lebih sistematik kerana dilaksanakan pada fasa tertentu dalam langkah pengajaran dan mengandungi proses-proses tertentu

Masalah diminimumkan dengan penggunaan teknik yang sesuai dan fleksibel mengikut topik yang dipelajari.

Masalah pelaksanaan: kekangan masa, kecenderungan berlaku miskonsepsi dan bilangan pelajar yang ramai di dalam kelas.

disusuli dengan melakukan refleksi ke atas masalah sosial

Model inkuiri sosial pula melibatkan proses pembentukan masalah oleh guru, pembentukan hipotesis oleh pelajar, memberi definisi hipotesis, perbincangan kesahan hipotesis, mencari sokongan hipotesis dan membuat kesimpulan atau rumusan

Kemahiran berfikir pelajar bukan sahaja untuk memenuhi tuntutan dunia tetapi perkara yang lebih fundamental

Perkembangan pemikiran pelajar: kefahaman bermakna terhadap inti pati ajaran Islam

Pengajaran kemahiran berfikir merupakan salah satu aspirasi utama sistem pendidikan di Malaysia

Teknik penyoalan adalah mudah dipraktikkan sewaktu pengajaran namun guru perlu lebih bersedia dengan mengemukakan persoalan-persoalan yang dapat memangkin pemikiran aras tinggi pelajar dan bukan bersifat aras rendah

Eg: apakah yang berlaku jika imam tiada dalam solat jemaah?’, aras sintesis contohnya ‘senaraikan tiga syarat sah solat jemaah?’ dan aras penilaian contohnya ‘apakah kepentingan solat berjemaah?’

Teknik penyoalan aras tinggi dalam Taksonomi Bloom boleh juga diguna pakai dalam pengajaran pendidikan Islam menerusi bidang ibadat

Kaedah inkuiri terbimbing dan berstruktur lebih sesuai diamalkan dalam Pendidikan Islam

Penaakulan pelajar haruslah dibimbing oleh guru agar tidak terseleweng daripada ajaran al-Quran dan al-Sunah

Kaedah Inkuari:

Eg: meminta pelajar menyenaraikan sebab-sebab kejadian bencana alam seperti tsunami dan menggalakkan pelajar memberi jawapan luar daripada pemikiran biasa seperti manusia tidak menjaga alam dan melakukan kerosakan di muka bumi serta mengaitkannya dengan surah al-Rum 30:41, berbanding menyatakan bahawa petanda kiamat telah hampir tiba

Eg: ibadat, guru memberikan senario seperti setiap kali tiba bulan Ramadhan, umat Islam akan berpuasa. Namun adakah amalan puasa umat Islam masa kini berkualiti? Bagaimanakah caranya untuk umat Islam memastikan amalan puasanya menjadi berkualiti? Pelajar haruslah dibimbing dan dipertingkatkan inkuiri mereka untuk memberikan jawapan yang luar daripada kebiasaannya seperti umat Islam harus menjaga hati, mata dan pendengaran daripada perkara sia-sia berbanding jawapan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa.

Inkuiri berstruktur berlaku apabila guru menyediakan masalah dan prosedur manakala pelajar mencari jawapan kepada masalah tersebut.

Inkuiri terbimbing berlaku apabila guru menyediakan masalah manakala pelajar mendapatkan jawapan kepada masalah menggunakan prosedur sendiri

Inkuiri terbuka berlaku apabila masalah, prosedur dan jawapan kepada masalah diberikan oleh pelajar dan guru hanya memberi bimbingan.

Eg: akidah tentang sifat-sifat Allah, guru boleh memetik ayat-ayat daripada surah al-alaq 96:1-2, surah al-thaariq 86:5-7 dan surah al-insan 76:2 dengan fakta biologi kejadian manusia

Model pembelajaran inkuiri sains dan inkuiri sosial dalam pengajaran Pendidikan Islam.

Islam amat menggalakkan manusia melakukan penerokaan dan penyelidikan.

Pendekatan inkuiri sebagai alternatif pengajaran kemahiran berfikir dalam fasa pengajaran.

Faktor kegagalan pengajaran KB: sikap guru, sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan dan kekangan masa pengajaran.

Proses pelaksanaan pengajaran yang menggunakan “spkt” untuk meningkatkan kemahiran berfikir dan semangat ingin tahu pelajar

Pengaplikasian pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dengan betul dan berkesan

Pengajaran: aktiviti pemindahan ilmu, kemahiran, pengetahuan, sikap dan nilai secara implisit dan eksplisit

manusia perlu dididik dan dilatih berfikir melalui proses pengajaran sejak dari kecil lagi mengikut acuan Islam

Mengenal, memahami dan menyelesaikan sesuatu perkara yang logik dan rasional secara berhati-hati

Kemampuan mengklasifikasi, membanding beza, mengatur dan menyusun, menghubungkait, praktikal dan amali, menghurai dan memberi penerangan, mengenal pasti hubungan, berfikir secara fleksibel, berfikir secara bebas dan mampu mendeskripsi

Kemampuan seseorang untuk berfikir secara terancang dan sistematik bagi menyelesaikan sesuatu masalah

PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Teknik pengajaran inkuiri dalam pengajaran kemahiran berfikir.

Pendekatan inkuiri sebagai pendekatan alternatif pengajaran kemahiran berfikir Pendidikan Islam

Penulisan membincangkan tentang konsep pengajaran kemahiran berfikir dalam Islam

Salah faham pemikiran terhadap konsep dinamika Islam

Krisis akidah dan nilai masih terus berlaku dalam kalangan umat Islam

Peranan pendidik: konsep pendidikan Islam secara superficial dan mampu menaakul secara mendalam

Melahirkan generasi global-player

PENDAHULUAN

Guru boleh merangsang inkuiri pelajar melalui teknik-teknik pengajaran yang bersesuaian seperti teknik sumbangsaran, penyoalan, PBM serta perbincangan dan perdebatan

Pendekatan inkuiri yang bertitik-tolak daripada sesuatu masalah menerusi model inkuiri sosial memberi peluang kepada pelajar mengembangkan idea

Pendekatan inkuiri dijadikan sebagai satu alternatif kepada guru dalam aspek pengajaran kemahiran berfikir

PENUTUP


guru mengemukakan permasalahan seperti umat Islam kurang mengambil serius tentang keperluan melakukan amalan korban

Dapat menambah kecerdasan minda pelajar kerana pelajar belajar mencerakinkan ilmu yang diperoleh dan menjelaskan pendiriannya terhadap idea

Perdebatan pula menekankan kemahiran pemikiran kritikal pelajar dalam menjelaskan kebenaran.

Teknik perbincangan dan perdebatan ini dapat memberi peluang kepada pelajar dalam menyuarakan pandangan, memberi komen dan menilai pandangan rakan

Teknik perbincangan dapat merangsang minat pelajar terhadap pembelajaran, namun guru perlu membimbing pelajar membina pengetahuan baru dengan melalui perancangan yang rapi

Teknik perbincangan (al-muhadasah) dan perdebatan pernah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w dalam menyampaikan pengetahuan

Pelajar mengemukakan idea masing-masing untuk menyelesaikan sesuatu masalah

Akhlak: guru boleh memilih masalah berdasarkan fenomena terkini yang ada kaitan dengan kehidupan seharian pelajar seperti pengaruh internet

Al-Quran: membangkitkan isu kritikal semasa seperti permasalahan tuak, tapai dan rokok dan pelajar boleh mengaitkannya dengan ayat hukum

Perlu belajar menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman

Teknik PBM mampu untuk melatih pelajar menyelesaikan masalah dalam realiti kehidupan serta meningkatkan keupayaan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis

Unsur refleksi yang boleh digunakan ialah dengan memberi jalan penyelesaian kepada masalah tersebut seperti perlunya penguatkuasaan daripada Jabatan Agama Islam

Menggalakkan pelajar memberi idea di luar kebiasaan seperti pengaruh dari negara luar berbanding kurangnya didikan agama sejak kecil

Guru boleh menanamkan inkuiri pelajar untuk menyenaraikan sebab utama

Eg: guru boleh meminta cadangan pelajar tentang cara-cara menyelesaikan masalah penyelewengan ajaran sesat di Malaysia yang semakin meningkat

Ini bertepatan dengan tahap kemahiran aras tinggi Bloom iaitu aras penilaian.

Sumbang saran dapat melatih pelajar untuk mengemukakan pandangan masing-masing yang logik, rasional dan analitik

Guru juga digalakkan melakukan teknik sumbang saran disusuli dengan refleksi iaitu pelajar membuat muhasabah dan penilaian terhadap sesuatu isu atau masalah ke arah lebih positif

TEKNIK SUMBANG SARAN

dapat menggalakkan pelajar berfikir kritis dan kreatif meningkatkan kefahaman, tahap pencapaian, minat, keaktifan dalam kelas, pemikiran kritis, pemikiran aras tinggi dan perkembangan sosial pelajar.


mempersoal sesuatu bagi mendapatkan jawapan terhadap sesuatu perkara

pembelajaran yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan untuk mendapatkan sesuatu maklumat

Inkuiri : menanyakan, meminta keterangan atau penyelidikan

PENDEKATAN INKUIRI DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Inkuiri melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan untuk mendapatkan sesuatu maklumat dan kefahaman bermakna berasaskan kepada penyelesaian masalah dan penyoalan.

Teknik soalan bertalu-talu dalam surah al-an’am 6:19 dan ali-Imran 3:25

Teknik penyoalan dapat merangsang daya inkuiri pelajar menggerakkan minda pelajar, menilai pemahaman pelajar dan menggalakkan mutu pemikiran aras tinggi

TEKNIK PENYOALAN

Teknik sumbangsaran ini dikatakan sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran inkuiri

teknik percambahan fikiran (brainstroming) dan guru bertindak sebagai fasilitator dalam aktiviti sumbangsaran

Sumbang saran merupakan perbincangan berkelompok yang membolehkan setiap pelajar diberi peluang mengemukakan idea masing-masing dan mampu meningkatkan tahap inkuiri pelajar.

TEKNIK INKUIRI DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Teknik: unit-unit kecil dalam kaedah yang digunakan oleh guru dalam pengajaran

Kaedah: satu siri tindakan sistematik bertujuan untuk mencapai objektif dengan langkah penyampaian yang tersusun

Pendekatan: cara guru mengurus isi pelajaran untuk mencapai objektif

strategi pengajaran: kebijaksanaan guru merancang dan melaksana aspek pengajaran dan pembelajaran

Aktiviti berfikir ini merupakan suatu suruhan dan gesaan Allah s.w.t

Perkataan berfikir: ta’qilun, tanzurun, tadabbarun, tafakkarun, uli atau ulul albab, tazakkarun .

Kemahiran berfikir aras tinggi melibatkan kemahiran menganalisis, mensintesis dan menilai.

Kemahiran berfikir aras rendah melibatkan kemahiran pengetahuan, memahami, dan mengaplikasi

Pengajaran menggunakan pendekatan inkuiri

INPUT
PROCESS
Teknik PBM
Teknik sumbangsaran
Teknik penyoalan
Teknik perbincangan dan perdebatan

OUTPUT
Melahirkan pelajar intelek, menghayati dan konsisten amal

Eg: ibadat, guru memberikan senario seperti setiap kali tiba bulan Ramadhan, umat Islam akan berpuasa. Namun adakah amalan puasa umat Islam masa kini berkualiti? Bagaimanakah caranya untuk umat Islam memastikan amalan puasanya menjadi berkualiti? Pelajar haruslah dibimbing dan dipertingkatkan inkuiri mereka untuk memberikan jawapan yang luar daripada kebiasaannya seperti umat Islam harus menjaga hati, mata dan pendengaran daripada perkara sia-sia berbanding jawapan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa.

Kaedah inkuiri terbimbing dan berstruktur lebih sesuai diamalkan dalam Pendidikan Islam

Eg: meminta pelajar menyenaraikan sebab-sebab kejadian bencana alam seperti tsunami dan menggalakkan pelajar memberi jawapan luar daripada pemikiran biasa seperti manusia tidak menjaga alam dan melakukan kerosakan di muka bumi serta mengaitkannya dengan surah al-Rum 30:41, berbanding menyatakan bahawa petanda kiamat telah hampir tiba
Full transcript