Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı

No description
by

Seda Canlı

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı

1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı
Öğretmen,öğrencilere başvurma kitaplarının yanında masal,roman,biyografi,piyes gibi öğrenci ruhunu doğrudan doruya besleyen kitapları da okutmalıdır..Bu kitapları okumakla,öğrencinin farkına varmadan,hem kelime dağarcığı zanginleşir,hem anlatım gücü gelişir,hem de dünya görüşü genişler.En önemlisi de okuma alışkanlığı kazanır.
Öğrenciler,cinslerine,yaşlarına,yaradılışlarına göre ayrı ayrı türden kitaplara ilgi duyarlar.İlgi alanları genelde
resimden yazıya,dergiden kitaba,olay yazılarından düşünce yazılarına,eğlenceden incelemeye
doğru gelişir.Bununla birlikte sınıflara göre şöyle bir sıralama yapılabilir:
ARAÇ VE GEREÇLER
(1 ve 8.sınıflar)
Eğitimde araçlar daha iyiyi daha kısa zamanda elde etmeye yarar.
Türkçe öğretiminde en belli başlı ve yaygın araç ders kitabıdır.Bunun yanında Türkçe derslerinin yeterli bir sınıf kitalığının eşliğinde yapılması,okul kitaplığından yeterli ölçüde yararlanılması zorunludur.


Türkçe öğretiminin amaçlarına ulaşabilmek için ders kitabı elbette yetmez.Ders kitabı öğrencinin duygu ve düşünce evrenlerine ulaşabilmesi için yalnızca bir çıkış noktasıdır.Bunun yanında her türlü
başvurma kitapları,ansiklopediler,sözlükler
de Türkçe öğretiminin gerekli bilgi kaynaklarıdır.
Öğretmen, ne zaman ,hangi konularda, başvurma kitaplarından nasıl yararlanılacağını öğretmeli;konu ile ilgili ödevler ,araştırma konuları vermelidir.Eğer öğretmen bu araç gereçleri ne zaman,nerede,nasıl kullanacağını bilmiyorsa etkili bir öğrenme sağlayamaz.Öğretmenin çocuklara faydalı olabilmesi için öncelikle kendinin bu konuda yeterli birikime sahip olması gerekir.
Öğretmenler,özellikle sınıflarda,okul kitaplıklarında bulunan kitapların öğrencilerin düzeyine ve ilgilerine uygun ve nitelikli olmasına özen göstermelidir.
1.)
1 ve 2.
sınıflarda basit masallar,hayvan öyküleri,bol ve büyük boyda resimli az yazılı kitaplar,boyanacak resimli kitaplar vb.
2.)
3.
sınıfta efsaneler,masallar,gerçeğe yakın öyküler,çocuk dergileri vb.
3.)
4 ve 5
.sınıflarda çocuk romanları,tarih öyküleri,gezi yazıları,biyografiler şiir kitapları,piyesler vb.
4.)
6.,7. ve 8.
sınıflar için düzeye uygun ve nitelikli her türden kitaplar.
Öğrencilere geçici ya da sürekli olarak şu kaynaklardan kitap sağlanır:

Öğretmenin kendi kitapları
Ödünç alınmış kitaplar
Öğrencilerin getirdikleri kitaplar
Okul-aile birliği yardımıyla alınmış kitaplar

1.
2
3.
4.
Çağımızda hızla gelişen ve yayılan görsel ve işitsel araçlar,eğitim teknolojisinde önemli bir yer almıştır.
Bunun sonucu olarak,bugün artık öğretim süreci içinde geleneksel anlamda öğretmenler ve derslerinin yanında her türlü toplantılar kara tahtalar,cansız resim ve şekiller yetersiz kalmış;kitle haberleşme araçlarının eğitimde rol alması önem kazanmıştır.Öğretmenler hızla değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasını bilmelidirler.
Sonuç olarak,Türkçe öğretiminde çok önemli ve vazgeçilmez yeri olan kaynakları araç ve gereçleri değerlendirmekte her fırsattan yararlanmalıyız.
Araç ve Gereçler
1.Türkçe ders kitabı
2.Öğretmenlerin kılavuz ve yöntem kitapları
3.sözlükler
4.Ansiklopediler
5.Dil bilgisi ve yazımla ilgili başvurma kitapları
6Klasik eserler
7.Antolojiler
8.Metinlerle ilgili resimler
9.Plak,bant ve kasetler
10.Filmve slaytlar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Türkçe dersi bilindiği gibi,gerekli amaçlara varabilmek için öğrenciye türlü davranışları kazandıran, dolayısıyla türlü etkinlikler içeren bir derstir.Bu etkinlikler,kendi bölümlerinde gerek etkinlikler gerek özel amaçlar olarak ayrıntılarıyla incelenmiştir.
Değişik bölgelere,yörelere,okullara göre bu etkinlik alanlarında ayrılıklar ortaya çıkabilir.
Her öğrenci Türkçeyi kullanma becerisi bakımından yer yer üstünlükler ve eksiklikler gösterir.Söz gelimi bir öğrenci kolay okumayı başarabilirken,okuduğu metni anlamada güçlük çekebilir.
Türkçe öğretmenleri,öğretim yılı boyunca bir sınıfın,bir kümenin ya da öğrencinin yetersizliklerini gidermek için gerekli fırsatları yaratmalıdır.
Öğretmen, bu yollarla yapılacak çalışmalar sonucunda varılacak olumlu ya da olumsuz sonuçları dikkatle izlemeli ve her öğrencinin fişinde ayrı ayrı işlemelidir.
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme ;1.Öğrenci açısından öğrencinin gelişme hızını sürdürüp sürdürmediğini,içinde bulunduğu sınıfa göre ilerleme,o düzeyden beklenen davranışları kazanma becerisi saptamaya;2.Öğretmen açısından da izlenen yöntemin geçerliliğini değerlendirmeye ve yeni tedbirler almaya yöneltir.
Buna göre :
2.
Öğretmen ölçme ve değerlendirmenin bir amaç değil,araç olduğunu bilmelidir.
3
.Ölçmede kullanılabilecek araçlar şunlardır:
a)
Sözlü yoklamalar
b
)Kısa ceaplı çok sorulu sınavlar
c)
Yazılı yoklamalar
d
)Ödevler

6
.sözlü etkinliklerde öğrencilerin
a
.Okuyuşları,
b
.
Metinlerle ilgili sorulara verdikleri cevaplar,
c
.Gördüklerini,duyduklarını,yaşadıklarını eksiksiz ve doğru anlatabilmeleri değerlendirilmelidir.
7
.Ölçmelerde sorular, sınıfta işlenmemiş,ancak düzeye uygun ve bir ders kitabına alınabilecek nitelikte metinler olmalıdır.
8.
Metin açıklamalarında öğrencilerin;
a
.Metinlerde geçen yargıları,sebep sonuç ilişkilerini bulabilmeleri,
b
.Karşıtları,benzerleri,karşılaştırmaları ayırt edebilmeleri
c
.Ana ve yardımcı fikirleri,duygu ve izlenimlerİ saptayabilmeleri,
d
.Bir ağacı,bir hayvanı bir yapıyı anlatabilmeleri,
e
.Bir metnin planlarını çıkarabilmeleri,
f
.Okudukları bir parçayı ezbere kaçmadan anlatabilmeleri,
9.
Yazılı anlatımda öğrencilerin yazılarında şu öğeler aranmalıdır:
a
.Duygu,düşünce ve tasarıları,
b
.
O
laylara bakış açısı,
c
.Olaylar,gözlemler,izlenimler,
ç
.Plan ve anlam bütünlüğü,
d
.Anlatımda tabilik duruluk,
e
.Dilde doğruluk, uygun kelimelerin seçilmesi,
f
.
Y
azım ve noktalama işaretleri,
g.
Yazının
sayfaya iyi yerleştilmesi.
10
.Öğretmen zaman zaman yazılı yoklamaları,birkaç örnek üzerinde ve öğrencilerle değerlendirebilir.

11
.Ödevler, öğrencilere ortak değil bireysel verilmelidir.
12
.Ödevlerin düzeltilmesi,ders sırasında,usulüne uygun olarak sınıfça yapılabilir.
4
. Ölçmelerin sonucu her öğrenci için Türkçe dersinin bütün etkinlikleri ayrı ayrı dikkate alınarak incelenmelidir.
5
.Ders işleişi sırasında öğretmen sözlü sorular sorarak öğrencileri,derse katılmaları ve başarılı olma oranında değerlendirme yoluna gidebilir.
1
.Ölçmeler,derslerin kavranıp kavranmadığını,çalışmaların amaçlanan davranışlara dönüşüp dönüşmediğini denetlemek için yapılır.
,
Yapılan bir araştırmada, ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre derslerde araç gereç kullanmak hem öğretmen açısından hem öğrenci açısından oldukça yararlı sonuçlar doğurmakır.Öğretmenlerin araç gereçlere yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmektedir ve
öğretmenler araç gereç kullanımının önemini bilmektedirler.
Öğretmenler, araç gereçle yapılan öğretimin verimli ve etkili olduğu inanmaktadırlar.
Araç gereçle yapılan öğretimin, çocuklarda kalıcı öğrenmeyi sağladığı, öğrencilerin derse
karşı ilgilerini artırdığı, onların eğlenerek öğrenmelerini sağladığı, aktif katılım sağladığı, öğrenilen bilgilerin günlük hayata transferinin olduğu yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.
Eğitimde araç,öğretmenin daha etkili bir öğrenme sağlayabilmesi için özel olarak hazırlanmış yardımcılardır.Gereç ise daha çok basılı ve yazılı öğretme-öğrenme ortamı anlamında,ucuz geçici nitelikte ve yaşantı içeriğinin yapı ve düzenini ifade eder.
Bilindiği gibi öğrenciler öğrenme-öğretme süecine ne kadar çok duyu organı ile katılırlarsa öğrenmeler o kadar kalıcı olmaktadır.Araç gereçlerin derse olan katkısı ne kadar çok duyu organına hitap ettiği ile ilgilidir.
Soyut bilgiler bu araçlar vasıtasıyla somut hale getirilmektedir.Dale,soyut ve somut ortamları bir şekilde ifade etmiş ve
"Yaşantı konisi"
oluşturmuştur.Yukarı çıkıldıkça somutluk azalmakta,soyutluk artmaktadır.Bu nedenle yukarı çıkıldıkça öğrenmeler azalmaktadır.Koninin tabanında ise öğrencinin deneyime doğrudan katılması ile öğrenmeler kalıcı hale gelmektedir.
Belli Başlı
İlköğretim ikinci kademe Türkçe programları içinde ölçe ve değerlendirme bölümü ilk defa programda bağımsız bir başlık olarak yer almıştır.
Full transcript