Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Planlama

No description
by

Ahmet Eyitmiş

on 16 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Planlama

Planlama
Planlama İşlevi
Plan Türleri
Planlama Nedir?
Bir işletmenin bir veya birden fazla amaç saptayarak bunlara ulaşmak için gerekli araç ve yolların önceden tayin ve tespitidir.Planlama için amaç geliştirme , bu amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin değerlendirilmelerini kapsayan süreçleri içerir.
Planlama yaparken 5N+1K yöntemi uygulanabilir:
KİM
NE
NE ZAMAN
NASIL
NEREDE
NEDEN
Planlama Süreci
Yönetim Fonksiyonları
Planlama
Örgütleme
Yöneltme
(yürütme)
Koordinasyon
(eşgüdüm)
Kontrol
(denetim)
Neden Plan Yaparız?
Plan, bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılmasıdır.Tüm işletmelerde gelecek bir sorun olarak karşımıza çıkar .Geleceğin ne olacağını tahmin etmek işletmesinin nereye gittiğini , gelecek yıllarda faaliyetlerinin ne tür bir seyir göstereceğini sistematik bir biçimde öngörmek ,bu yükümlülüğün önemli bir kısmını oluşturur.
İşletmelerde Planlamanın Önemi
Planlama, yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan en önemli yönetim fonksiyonudur.
Diğer yönetim fonksiyonlarının başarısı, her şeyden önce iyi bir planlamaya bağlıdır.
Planlama, örgüt faaliyetlerini önceden tanımlanmış ve kararlaştırılmış amaçlara doğru yöneltir.
İşletmelerin gittikçe büyüyerek daha karmaşık bir yapıya ulaşmaları, hızla değişen dinamik pazar yapısı, yoğun rekabet ortamı, sürekli değişen ekonomik koşullar ve gelişen teknoloji, günümüzde planlamanın önemini artırmaktadır.

Planlamaya Karsıt Görüşler (Hussey)
Planlama mali kaynak gerektirir ve yöneticilerin zamanlarının büyük kısmının alması.
Yöneticilerin "bizim çalışma kolumuzdaki faaliyetlerin öngörüleri olanaksızdır " görüşü.
Yöneticiler , katı bir planlamanın sorumlu yöneticinin yetkisini azaltarak faaliyet serbestisini daraltacağını öne sürerler.
Sistematik bir planlamanın hiyerarşisinin her seviyesindeki yöneticilere ve kadrolara ek yükler yükleyeceği , bu durumun onların düzenlerini bozacağı ve görevlerinin bir kısmının görülmemesine neden teşkil edeceği iddiasıdır.
Planlamanın Yararları
Planlama , örgüt içinde düzenli bir haberleşme ve ahenkleştirme sisteminin kurulmasını sağlar .
Yürütme (icra) ile görevli kadrolar planlama süreçlerine katılabilmişlerse , böyle bir planlama sistemi hiyerarşiyi yukarıdan aşağıya harekete geçirir.
Her plan etraflı araştırma ve tartışmaları gerektirir.
İyi bir planlama yetki devrini kolaylaştırarak yöneticilerin boşuna zaman harcamalarını önler.
Devamlı gelişme ve değişme ortamında faaliyet gören işletmelerde hiçbirşey statik değildir. seçilen yön üzerinde geleceğin gerekçesi sonuçlarının bir modelini belirleyerek , işletmeyi tehlikelerden koruyucu bir strateji düzenlemek olanak dahiline girer.
Etkin Bir Planlamanın özellikleri
Amaçlar açık ve anlaşılır olmalı
Esnek olmalı
Dengeli olmalı
Elde edilebilir ve akla uygun olmalı
Farklı planlar arasında eşgüdüm olmalı
Etkin Planlamayı Etkileyen Etmenler
Planlama, yönetimin temel süreçlerinden biri olmasına karsın, kimi kez yeterlidüzeyde olusturulamaz. Bu yüzden de örgüt geçerli, güvenilir bir plana kavusamaz. Bir örgütte planlama sürecini engelleyen birçok etken vardır. Bunların bir kesimi örgüte özgü, özel engellerdir. Bir kesimi ise, her örgütte görülebilen türden genel engellerdir.
a. Amaç yitirme
Kimi örgütlerde örgütün amaçları açık seçik olarak ortaya konmus değildir. Amaç ne denli belirsiz, anlasılmaz ise amaçtan sapma da o denli büyük olur. Bu tür amaç yitirme mal üreten örgütlerde pek görülmez, hizmet örgütlerinde daha çok görülür. Amaç ne kadar yitirilmis ise, planlama da o kadar amacı gerçeklestirmeden uzaklasır. Amaç yitirme, örgütü asıl islevlerinden saptırdığı için yapılan plan da sapılan bu islevlere dönük olur.
b. Yapı bozukluğu
Kimi örgütlerde amaç, belirginliğini korusa bile bu amacı gerçeklestirecek olan örgüt yapısı çarpıklasmıs olabilir. Örgütün amacını gerçeklestirmeye uygun olmayan bir yapı, düzenlenecek bir planın da çarpık olmasına yol açar. Çünkü
planın, uygulanabilmesi için örgütün yapısına uydurulması gerekir. Böyle bir uyarlama planı da çarpıklastırır.
Amaçlarını gerçeklestirebilecek bir yapıyı olusturamayan örgütlerde görevler,
yetkiler, sorumluluklar iyi düzenlenemez, dengelenemez. Bu yüzden, isgörenler arasında örgütü islevsizlestirecek düzeyde çatısmalar ortaya çıkar.
c. Zamansızlık
Planlama süreci arastırmayı, incelemeyi, yeterli bilgiyi toplamayı, etkili bir değerlendirmeyi gerektirir. Bunları yapabilecek zaman bulunamadığında planlamaya gereken bilgiler de toplanamaz. Yetersiz bilgi planlamanın en büyük engelidir.
d.Uzmansızlık
Planlama, yöneticinin yalnız basına gerçektireceği bir süreç değildir. Yönetici buna yeterli olsa bile onun zamanı buna yetmez. Bu yüzden yönetimde
planlama uzmanlarının da çalısmasına gereklilik vardır. Uzman yardımı yeterince sağlayamayan örgütler, yeterli bir plana kavusamazlar
e.Yönetimin yetersizliği
Planlamada en önemli engel yönetimin yetersizliğidir.
Bir örgüt ortamının planlamaya elverisli olması gerekir. Yöneticiler, özellikle üst yönetici, planlamaya karsı olumlu bir tutum içinde olmalıdır.Planlamaya elverisli destekçi, birlikçi bir yönetim biçimi bulunmalıdır. Örgütün çalısmasını etkileyen değerler, planlamaya yardım edecek nitelikte olmalıdır.
Planlama İlkeleri
a- Amaca yönelmislik: Planlamanın yönü kesinlikle örgütün amaçları olmalıdır.
b- Bütünlük : Planlama, örgütü bütünü ile ele almalıdır.
c- Ölçülebilirlik : Planın gösterdiği hedeflere ne oranda ulasıldığının bilinebilmesi yönetim açısından çok önemlidir.
d- Gelistirilebilirlik : Planlama süreci, plan uygulanıncaya denk sürer.Eğer plan yeniden uygulanacak ise, bu süreç yeniden baslar. Böylece planın sürekli gelisime açık, esnek bir yapıda olması zorunlu olmaktadır.
e- Süreklilik: Planlama süreci hem uzun bir süreyi kapsamalı hem de süreklilik göstermelidir.
f- Güvenilirlik: Planlama sürecinde doğru bilgiler, doğru yöntemler kullanılmalıdır
g- Ekonomiklik : Hem planlama sürecinin kendisi, hem de ortaya çıkacak plan, az maliyetle elde edilmelidir
1. aşama:misyon ve vizyonun açıklanması;
Planlama faaliyetinin işletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şekillendirilmesi gerekir.
Bir yönetim kavramı olarak misyon, işletmenin ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini, işletmenin varlık nedeninin ne olduğunu ifade eder.
İşletmeler için hayati değer taşıyan stratejik planların temelini vizyon oluşturur.
Vizyon, var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek, işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratmaktır.

1. aşama:misyon ve vizyonun açıklanması;

Misyon:
- Biz kimiz ?
- Ne yapıyoruz?
- Kimin için yapıyoruz?
- Neden yapıyoruz?
İyi bir misyon;
- Kamusal kaynaklar neden bu çaba için ayrılıyor?
- Kurumun varlık sebebini ortaya koyar.
- Kurumun ortaya koymaya çalıştığı temel ihtiyaçları ve sorunları ifade eder.
- Kurumun paydaşlarını ve yararlananlarını tanımlar.
- Paydaşların, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün hizmet ve kaynakları ifade eder.
- Paydaşların ihtiyaçlarına uygun performans ölçütleri geliştirilmesine öncülük eder
1. aşama:misyon ve vizyonun açıklanması
VİZYON;
- Değişim için ciddi bir dönüm noktasını ifade eder.
- Kurum için küresel ve devamlılığı olan bir tarzı ifade eder.
- Heyecanlandırır ve güç verir. Ölçülebilen gelişmenin en üst standardını verir.
- Yapısı, kurumun tüm üyelerinin davranış ve değerleri üzerindeki etkisinden daha önemlidir.
Vizyon ifadesi geliştirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır.
- Özet ve hatırlanabilir olmalı
- Etkileyici ve iddialı olmalı
- İdeali tanıtıcı olmalı
- Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı
- geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı
- idealist olmalı ve mevcudun ötesine geçmeli
- devamlılığı içermelidir.
Ayrıca şu soruları yanıtlayabilmelidir:
- Kurum ne istiyor, güdüleri nelerdir ?
- Kurum, paydaşları tarafından nasıl bilinmek isteniyor?
- Kurum ürün ve hizmetlerinden yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir?
2. aşama :Amaçların belirlenmesi
Amaçlar, işletmedeki faaliyetlerin nedenini ve niçinini oluştururlar.Doğru belirlenmemiş amaçlar, uygulayıcıları başarısız kılar.Amaçlar bir işletmenin tümünü ilgilendirecek kadar geniş kapsamlı da olabilir.Organizasyonun üst düzeylerinde genel amaçlar, alt düzeylerde ise daha dar kapsamlı, faaliyetlere dönük amaçlar belirlenir.Amaçların etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için ilgili herkesin genel ve özel amaçlardan haberdar olması ve bu amaçları benimsemesi gerekir.
3.aşama:Varsayımların belirlenmesi
Belirlenen amaca ulaşma yolunda alternatifleri belirlemeden önce varsayımların ortaya konması gerekir. Planlama ile ilgili varsayımlar üçe ayrılır:Denetlenemeyen varsayımlar: Tümüyle işletmenin denetimi dışında olan varsayımlardır. Ekonomik, yasal ve siyasal değişiklikler gibi.Kısmen denetlenebilir varsayımlar: Belli ölçüde işletmenin kontrol edebileceği faktörleri kapsar. Verimliliği artırmak, teknolojideki gelişimi uygulamak gibi.Denetlenebilen varsayımlar: Tümüyle işletmenin denetimi altındadır. Personel sayısı, büyüme hızı gibi.
4. aşama:Alternatiflerin Belirlenmesi
Planlama sürecinin bu aşamasında varsayımlar altında belirlenen amaca “nasıl” ulaşılacağının yolları araştırılır.İzlenebilecek yollar belirlenirken risk payının düşük olmasına, mümkünse hiç denenmemiş yeni bir yol olmasına, basit ve pratik olmasına ve düşük maliyetli olmasına dikkat edilmelidir.Bu süreçte amaca ulaştıracak yollar tek tek olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirecek karar vericinin onayına sunulur
5.aşama:alternatiflerin arasında seçim yapılması
İşletmeyi amacına ulaştıracak alternatifler belirlendikten sonra sıra bu alternatiflerden hangisinin uygulanacağına karar vermeye gelir.Bu aşamada mevcut alternatifler teknik yönden uygulanabilirliliği, maliyet, süresi, başarı olasılığı, beklentilere uygunluğu ve muhtemel sonuçları açısından irdelenir.Karar verici, tüm değerlemelerin ışığı altında, az da olsa sezgilerine de dayanarak izlenecek hareket tarzını belirler.
stratejik planlar
Taktik planlar
Eylemsel planlar
Tek Kullanımlık Planlar
Sürekli planlar
Program
Proje
Bütçe
Politikalar
Prosedürler
Kurallar
PLAN TÜRLERİ
TAKTİK PLANLAR
Örgütün bölümlerinin amaçlarını gerçekleştirmeyi ve stratejik planları desteklemeyi amaçlayan planlar olup ortak kademede yöneticiler tarafından belirlenir.
STRATEJİK PLANLAR
Tüm örgütü kapsayan , örgütle ilgili olarak geniş bir bakış açısı çizen , örgütün temel amaçlarını ortaya koyan, örgütün sektördeki yerini belirleyen uzun dönemli planlar olup , üst yönetimce hazırlanır.
EYLEMSEL PLANLAR
Örgütün stratejik planlarda belirlenmiş temel amaçlarına nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak gösteren planlardır. Bu planlar ilk kademe yöneticiler tarafından hazırlanıp uygulanırlar. aylık , haftalık , günlük olabilirler.
EYLEMSEL PLANLAR
Bir kerelik (tek kullanımlı) planlar:
bir konuda ihtiyaç halinde yalnızca bir kez uygulanmak üzere hazırlanan planlardır.
Sürekli (tekrarlanan) Planlar:
aynı iş için sürekli kullanılacak olan planlardır. bazen periyodik olarak bazen de periyodik ola periyodik olmayan zamanlarda kullanılabilir
TEK KULLANIMLIK PLANLAR
Programlar
: Program, bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli aşama ve adımları (işleri), bunların her birinden sorumlu olan kimseleri ve her aşamanın süresini belirleyen bir ayrıntı planıdır; dolayısıyla kısa süreli planlardandır.
Projeler
: Projeler, genel bir programın diğerlerinden oldukça kesin bir şekilde ayrılan bir bölümüdür. Daha çok araştırmaya dayanan özel nitelikli ayrıntı planlarıdır
Bütçeler
: Bütçe, beklenen sonuçların sayılarla açıklanmış şeklidir. Plan veya programlar, bütçelerde para, miktar vb. birimlerle ifade edilir. Üretim bütçesi, satış bütçesi, nakit bütçesi, yatırım bütçesi gibi pek çok çeşidi vardır
SÜREKLİ PLANLAR
Politika
; bir faaliyet veya eylemde yol gösterici ilkeler ve bunlardan doğan kurallar dizisidir. İşletmenin resmi tutumunu gösterir.Politikalar da alınan kararların ve yapılan uygulamaların devamlı tekrarı vardır .
Prosedürler
;Bir politikayı gerçekleştirmek için ayrıntılı olarak yapılması gerekli işleri adım adım belirten planlardır.işletmelerde sık sık tekrarlanan işlerin nasıl gerçekleştirileceği prosedürlerle belirlenir.Bu durum yapılacak faaliyetlere bir standart getireceğinden karışıklığın önüne geçilmiş olur.
Kurallar
;işletmede alt düzeyde faaliyet gösteren personelin faaliyetlerini düzenleyen ve sınırlayan belirlemelerdir.
Planlama: Ne yapılacağının önceden
kararlaştırılması faaliyetidir
Örgütleme; örgüt yapısının oluşturulması ile ilgili eylemler dizisini veya sürecini oluşturur.
Yöneltme: astların kısa ve uzun dönemde etkili ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamaya ilişkin işlevlerin tümünü kapsar
Eşgüdümleme: bir örgütün çalışmalarını kolaylaştırmak ve başarı şansını arttırmak için bütün eylemler ve bölümler arasında uyumun sağlanmasıdır.
Kontrol: Ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların, önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçların ilgi duyanlara bildirilmesi amacıyla tarafsızca kanıt toplanması ve bunların değerlendirilmesi sürecidir.
Full transcript