Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naturkunskap 1b SAM

Läsåret 15/16
by

Fanny Engkvist

on 18 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naturkunskap 1b SAM

Naturkunskap 1b
100 poäng
Naturkunskap
Vad?
Hur?
Varför?
SYFTE
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att
kritiskt värdera
och
ta ställning
i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan
användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Utifrån frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få
diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning
ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att
kunna möta, förstå och påverka sin samtid
.
Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att
söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap
.

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

CENTRALT INNEHÅLL
Betyget E

Eleven kan
översiktligt
diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa
enkla
frågor samt för att ge
enkla
förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger
enkla
argument för dessa.

Eleven kan
översiktligt
redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven
översiktligt
diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med
enkla
argument.

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven
enkla
slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger
enkla
argument för dessa.

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör
översiktligt
för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar
översiktligt
utifrån
något
exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
FYRA TEMAN
Hälsa och livsstil
Hållbar utveckling
Ekologi
UPPLÄGG
P1: Ekologi
P4: Shortcuts (case Eng/Nk)
P2: Hälsa och livsstil
Enter text here
Enter text here
Enter text here
Enter text here
Enter text here
Enter text here
MÅL
Enter text here
Enter text here
Enter text here
Diskutera, ta ställning, formulera
handlingsalternativ.
Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och för hållbar utveckling.
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser för hälsa och miljö.
KUNSKAPSKRAV
KUNSKAPSKRAV
VIKTIGA PRINCIPER
Elevdemokrati

Personligt ansvar

Kontinuerlig återkoppling

Alla ska utvecklas!
Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och dess
växelverkan
med omgivningen
.
Kritiskt kunna granska naturvetenskap
och använda den för kritisk granskning.
Kunskap om hur de naturvetenskapliga teorierna påverkat samhällets framväxt
och människans världsbild.
P5: Sex och relationer
Celler och genteknik
Betyget C

Eleven kan
utförligt
diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa
utforskande
frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger
välgrundade
argument för dessa.

Eleven kan
utförligt
redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven
utförligt
diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med
välgrundade
argument.

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven
välgrundade
slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger
välgrundade
argument för dessa.

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör
utförligt
för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar
utförligt
utifrån
några
exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

Betyget A
Eleven kan
utförligt och nyanserat
diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa
utforskande
frågor samt för att ge
komplexa
förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger
välgrundade och nyanserade
argument för dessa.

Eleven kan
utförligt och nyanserat
redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven
utförligt och nyanserat
diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med
välgrundade och nyanserade
argument.

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven
välgrundade och nyanserade
slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger
välgrundade och nyanserade
argument för dessa.

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör
utförligt och nyanserat
för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar
utförligt och nyanserat
utifrån
några
exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

P3: Till varje pris (case Nk/Sh)
Full transcript