Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intézményi önértékelés

No description
by

Petróczi Gábor

on 3 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intézményi önértékelés

Az intézményi önértékelés
Az intézményi önértékelés fogalma, szerepe
Az intézményi önértékelési rendszer bevezetését az Nkt. végrehajtási rendelete, a köznevelési intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet írja elő.
a továbbiakban Vr. (végrehajtási rendelet)
Az önértékelési rendszer és a minősítés
Vizsgáljuk meg, hogy az intézményi önértékelés eredményei hogyan épülnek be
a tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatába (PSZE) és
a pedagógusok minősítésének eredményébe

Az intézményi önértékelés bevezetésének feladatai a köznevelési intézményekben
Előadó: Petróczi Gábor
igazgató, c. főiskolai docens
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika
Hogyan szervezzük meg az intézményi önértékelés iskolai, óvodai feladatait
Vr. 145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának
általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére
, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá
az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli,
és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

Összegzés: a tanfelügyeleti rendszer tehát kötelezően az intézményi önértékelés eredményeire alapoz!
Az intézményi önértékelés beépülése a tanfelügyeleti ellenőrzési rendszerbe
Vr. 146. § (1): A tanfelügyeleti ellenőrzés országos rendszere a pedagógusok , intézményvezetők és az intézmények értékelését
az intézményi önértékelés eredményeire alapozva készíti el.
ez azt jelenti, hogy a pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésekor
minden pedagógus esetében, aki az ellenőrzési tervben szerepel, rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés rá vonatkozó
személyes
eredményeinek
A pedagógus tanfelügyeleti értékelőlapjának kitöltésekor – a Vr. előírásai szerint – tehát figyelembe kell venni az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó eredményeit
A Vr. 193. §
(21)
bekezdése előírja, hogy az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit
először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőkre vonatkozóan kell elvégezni
,
de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
Meddig kell elvégeznünk a pedagógusok önértékelését?
a 2016. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok és gyakornokok esetében 2015-ben
a többi pedagógus esetében a következő tanév (2016/17-es) végéig
Az intézményi önértékelés eredményének beépülése a pedagógusok minősítési folyamatába 2016-tól
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint a pedagógusok minősítési eljárásának (minősítő vizsgájának) befejezésekor a végeredményt –
2016. január 1-jétől
– az alábbi összetevők alapján tervezték kialakítani:
• 50% – a pedagógus tevékenységét bemutató portfólió és a portfólióvédés értékelése
• 20% – a meglátogatott két tanóra értékelése

30% – az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó részei, továbbá a tanfelügyeleti ellenőrzés értékelései

A Korm.r. 2015. szept. 9-én hatályba lépett módosítása szerint a tanfelügyeleti ellenőrzés
2016-tól sem
képezi részét a minősítés végeredményének, a minősítés módja:
60% - a portfólió és védése
40% - a meglátogatott két foglalkozás és értékelése
Miről beszélünk a
mai előadás során...

az intézményi önértékelési rendszer fogalma,
jogszabályi meghatározottsága
az önértékelési rendszer felépítése
az adatgyűjtés folyamata
: óralátogatás, interjú, dokumentumellenőrzés, kérdőívek
az önértékelési csoport feladatai

az önértékelési program elkészítése
az önértékelés tervezése
az értékelés szabályai

az önértékelési és a minősítési rendszer összefüggése
Milyen eszközökkel
történik az önértékelés

Az önértékelési
csoport feladatai

Az intézmény vezetője létrehozza az intézményi önértékelési csoportot, a csoport feladatai:
az önértékelési terv elkészítése
az önértékelési feladatok kiosztása
óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentumelemzés, feltöltési feladatok
a pedagógusok és az intézményvezető önértékelésének lebonyolítása
az eredmények feltöltése az informatikai rendszerbe

Az önértékelési csoport összetétele, feladatmegosztása
Az önértékelési csoportnak feltétlenül legyenek tagjai:
az intézmény vezetője, a tagintézmény, intézményegység vezetője
az intézmény igazgatóhelyettesei
Javaslatok az önértékelési csoport további tagjaira:
az intézményben lévő mesterpedagógusok
a munkaközösség-vezetők (egy része)
a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai
nem hivatalból
Az önértékelési csoport létszámának meghatározásához elsődleges szempont az értékelendő pedagógusok száma:
ne felejtsük el, hogy évente a pedagógusok felét értékelni kell
célszerű a munkaközösség-vezetőket óralátogatással (is) megbízni
célszerű lehet egy kolléga kezébe adni az online kérdőíves felmérések megszervezését
az interjúkészítéssel is egy vagy több kollégát lehet megbízni
vezetői hatáskörben tartanám a két évre szóló önfejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos lezáró beszélgetést
Az önértékelési csoport halaszthatatlan feladatai
Az intézmény vezetője összehívja az önértékelési csoportot, és:
tájékoztatja a tagokat az intézményi önértékelési rendszer lényegéről
ezen belül arról, hogy milyen feladatok várnak a csoportra
az adott tanévben érintett pedagógusok számáról
az intézményvezető önértékelésére sor kerül-e
rövid, kivonatos olvasnivalót ad a kezükbe
mindenkivel elolvastatja az Önértékelési kézikönyvet
ismerteti elképzeléseit a csoport feladatmegosztásáról
világosan elmondja, hogy a feladatokat időarányosan az egész tanévben folyamatosan, csúszás nélkül kell végrehajtani
Figyelem! A tervezéskor ne vezessünk be további adminisztrációs elemeket, úgyis van belőlük elég!
Az önértékelési csoport irányítási feladatai
Az önértékelési csoport irányítását az intézményvezetők ne adják ki a kezükből - ez tipikus kulcsfeladat
A nagy tömegű, nagy erőforrásokat igénylő feladat időarányos végrehajtását követni kell:
lehet, de nem feltétlenül szükséges időarányos terveket készíteni
két-három havonta azonban értékelni kell az elvégzett és a hátra lévő feladatokat, le kell szűrni a tapasztalatokat
feltétlenül előre kell hozni azok önértékelését, akiknek a minősítésére, tanfelügyeleti ellenőrzésére 2016-ban kerül sor!
Meg kell tervezni a szülői kör, középiskolában a tanulói kör, valamint a pedagógusok bevonását az online kérdőíves felmérésbe:
egy-egy pedagógus kérdőíves értékelésébe legalább 10-12 másik kollégát érdemes bevonni
a tanulók szülőinek kérdőíves felmérésekor lehetőleg több osztályból származó szülőket vonjunk be, minimális létszámuk legyen kb. 15 fő
a középiskolás tanulók közül 18 fő bevonása már jól reprezentálja az osztály (osztályok) véleményét
Vr. 145. § (2) az intézményi önértékelés területeit, szempontjait,
módszereit és eszközrendszerét az Oktatási Hivatal dolgozza ki
és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá

Az intézményi önértékelés módszerei:
óra- és foglalkozáslátogatás (két óra)
megfigyelés (órán és más alkalmakkor)
interjú (a pedagógussal és közvetlen vezetőjével)
pedagógiai dokumentumok vizsgálata

Adatgyűjtés az óra/foglalkozáslátogatáson
Két óra (foglalkozás) meglátogatása kötelező:
az önértékelési csoport ezzel megbízott tagjai a pedagógus két óráját, foglalkozását kötelesek meglátogatni
az óralátogatás szempontjai a szakmában szokásosakkal azonosak
az óralátogatás javasolt szempontjai az Önértékelési kézikönyvek 4.3.1.2 fejezetének „Óra-/foglalkozás látogatás” c. részében találhatók
Az óralátogatásnál azonban nem a szaktárgyi tartalomra, hanem a látogatott kolléga pedagógiai tevékenységére kell koncentrálniuk:
hogyan valósítja meg pedagógiai programban meghatározott feladatokat, a nevelési feladatokat,
hogyan követi az általános pedagógiai elveket,
figyelembe veszi-e az osztály vagy csoport adottságait,
foglalkozik-e tanítványainak személyes fejlődésével

Milyen szakos lehet az órát látogató kolléga?
Az óralátogatás az adatgyűjtés talán legfontosabb területe, ezért kiemelt figyelmet követel az önértékelési csoport tagjaitól.
Interjúk készítése a pedagógusssal
Az interjúk készítése az önértékelési rendszer kötelező eleme
, interjú készül:
az érintett pedagógussal és a munkáját ismerő vezetőjével
alkalmat ad az óralátogatás és a dokumentumelemzés során nem érintett területek beemelésére
Praktikus tanácsok az interjúkészítéshez:
időtartama ne legyen hosszabb 20 percnél
az érintett munkáját közvetlenül ismerő vezető készítse
eredményéről rövid feljegyzést kell készíteni
az Önértékelési kézikönyvek 4.3.1.2 fejezetében javaslatokat találnak az interjú kérdéseire
ezek módosíthatók (de csak ezek)
az interjú tapasztalatait fel kell tölteni az információs támogató rendszerbe
Dokumentumok vizsgálata
Az adatgyűjtés részeként pedagógusok önértékelésekor
kötelező az alábbi dokumentumok vizsgálata:
a tanmenet és az éves tervezés eszközei
tematikus tervről nincs szó!
óravázlat/foglalkozásvázlat
osztálynapló, csoportnapló
tanulói füzetek
Az intézményvezető önértékelési folyamatában:
pedagógia program, SzMSz, vezetői program
az utolsó két év munkaterve és beszámolója
Kérdőívek
:
önértékelés, nevelőtestület, szülői kör
Online kérdőívek kötelező alkalmazása
A munkatársak az adott pedagógusról
Hányan töltsék ki?
18-20 fő alatti nevelőtestületnél minden kolléga
nagyobb tantestületekben kevesebben
de legalább 12-18 fő
vigyázni kell, hogy ne tendenciózus legyen a kiválasztás
Online kérdőívet tölt ki az önértékelésben résztvevő pedagógus önmagáról,
a kitöltés néhány percet vesz igénybe
A pedagógus önmagáról tölt ki kérdőívet
Minden szülő véleményét be kell szerezni?
ezt az Önértékelési kézikönyv nem tartalmazza
célszerű, ha több osztályt, csoportot tanító pedagógus esetében legalább két osztály szülőiből tevődik össze a kitöltők köre,
a tapasztalatok szerint 18-20 fős megfelelően széles körben válogatott mintán már érvényesnek tekinthető eredményt kaphatunk
Az Önértékelési kézikönyv előírja, hogy online kérdőíves módszerrel kell felmérni a tanulók szülőinek az adott pedagógussal kapcsolatos véleményét (nézzük meg most az új és a régi kérdőívet!)

Előfordulhatnak problémák:
"a felmérést azok számára lehet továbbítani, akik az informatikai rendszer által generált egyedi elérhetőségeket kitöltötték"
az online felmérést lehet a szülői értekezlet időpontjára tervezni
ha nem megy online eszközökkel, akkor papír alapon is lehet
ez esetben az eredményeket kell rögzíteni az inform. felületen
A pedagógus által tanított tanulók kérdőíve (középiskolákban)
Az online kérdőíves felmérés talán legmeglepőbb eleme, amelynek kultúrája nálunk még nem szilárdult meg:
tévednek azonban, ha azt gondolják, hogy a tanulók nem képesek felelősséggel, reálisan értékelni tanáraikat
Hogyan állítsuk össze a kérőívvel érintett tanulói csoportot?
célszerű, ha több osztályt, csoportot tanító pedagógus esetében a kitöltők köre legalább két osztály tanulóiból tevődik össze,
a tapasztalatok szerint 18-20 fős megfelelően széles körben válogatott mintán már érvényesnek tekinthető eredményt kaphatunk
a kérdőív kitöltését érdemes az iskolában közösen elvégezni
de jó eredményt hozhat a Facebook-os kommunikáció is
Becsüljük meg, hogy egy átlagos iskolában egy tanévben hány online kérdőívet kell kitöltetnünk...
Az önértékeléssel érintett pedagógus online kérdőíve
1
A pedagógus munkatársak értékelő online kérdőíve
500 fős iskolában
a pedagógusok száma 40 fő
ebből önértékelésre kerül 20 fő
ha minden pedagógust 15 másikkal értékeltetünk
a pedagógusok egymásról 300 online kérdőívet fognak kitölteni
300
1 + 300 = 301
A tanulók által kitöltött online kérdőívek
500 fős iskolából:
20 pedagógus értékelésekor
minden pedagógus két óráját látogatva
mindkét osztályban 18-18 tanuló tölt ki kérdőívet
ez összesen 324 válaszoló
720
1+300+720 =1021
A szülők által kitöltött kérdőívek
500 fős iskolában:
20 pedagógus értékelésére kerül sor
minden pedagógus 150 tanulót tanít átlagosan
de csak 30 tanulóval számolunk
ez összesen 600 tanulói válasz
600
1+300+720+600=1621
Adjunk egy becslést az informatikai támogató rendszer regisztrációs terhelésére vonatkozóan
Pedagógusonként ez 61 online kérdőív és 61 regisztráció az informatikai támogató felületen
A támogató rendszer kérdőíves leterheltségének becslése
Magyarországon kb. 140.000 pedagógus dolgozik
ebből egy tanévben kb. 70.000 pedagógus önértékelésére kerül sor
Ha egy önértékelésben részt vevő pedagógus esetében:
önmagát online értékeli: 1
15 pedagógustársa értékeli
30 tanítványa tölt ki kérdőívet
15 tanuló szülője tölti ki a kérdőívet
A gyors számítással azt kapjuk, hogy
egy tanévben kb. 4,3 millió online kérdőív lesz a rendszerben,
a kiosztott jogosultságok számát pedig minimálisan 200.000 főre tehetjük
Az intézményi önértékelési folyamat megindítása
0. Az éves önértékelési terv elkészítése
1. Egyeztetni az érintett pedagógusokkal
2. Informálni, felkészíteni a partnereket
3. Elindítani a kérdőves felmérést, összesíteni a beérkezett válaszokat

4. A dokumentumelemzés elvégzése, az eredmények rögzítése az informatikai rendszerben
5. Interjúk lefolytatása, eredmények rögzítése
6. A látogatott két óra értékelése, az eredmények rögzítése

7. A pedagógus értékeli önmagát (kompetenciák)
8. Két évre szóló önfejlesztési terv készítése

A pedagógus értékeli pedagógiai kompetenciáit
Az önértékelő pedagógus a rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében 0-5 ponttal értékeli önmagát
az értékelés az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című útmutató szerinti a pedagógus kompetenciák alapján történik
az értékeléskor megjelöli az értékelés forrásául szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat
kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket
A pedagógus önértékelésének végeredménye
az útmutatóban leírt skálán értelmezett értékek összessége,
tehát a nyolc kompetencia mindegyikének 0-5 pontos,
maximálisan 40 pontos értékelése, valamint
az egyes kompetenciákhoz szövegesen bejegyzett erősségek, valamint a fejleszthető területek megjelölése lesz
Hogyan indítsuk el egy pedagógus önértékelési folyamatát?
Az önértékelést az éves önértékelési terv szerinti időbeosztás szerint kell elvégezni.
jó, ha meghatározzuk, hogy az önértékelésre melyik hónapban kerül majd sor (kivétel: 2015 ?)
egyeztessünk az érintettel, tudja világosan, hogy
ki fogja az óráit meglátogatni
ki készíti el vele az interjút
ki dönt a kérdőíves felmérésben résztvevő pedagógusok, szülők, tanulók köréről
ebben a kérdésben jó egyeztetni
határozzuk meg, hogy az értékelést követő kétéves önfelesztési terv elkészítésére melyik vezetővel kerül sor
Az online kérdőíves felmérés elindítása
Az online kérdőíves felmérés megindításakor
meg kell határozni a felmérésben résztvevő pedagógusok, szülők és tanulók körét
őket tájékoztatni kell a rájuk váró feladatokról
és annak időbeli ütemezéséről
Az online kitöltés időpontjában
meg kell küldeni számukra a kérdőív elérhetőségét
meg kell határozni a kitöltés időintervallumát
a szervezőnek figyelnie kell a meghatározott számú kérdőív beérkezésére
számítani kell a be nem érkező kérdőívekre is, ezt is tervezni kell a rendszerben
Az intézményvezető és
az intézmény önértékelésének folyamata

Az intézményvezető (ön)értékelésére vezetői megbízatása 2. és 4. évében kerül sor
ezt az éves önértékelési tervben tervezni kell
meg kell jelölni, hogy az kiknek a feladatát képezi

A vezető önértékelésére pedagógusi és vezetői feladatkörében is sor kerül.
Az intézményvezető pedagógiai értékelése
Az intézményvezető vezetői értékelése
Jótanácsok az intézményi önértékelési rendszer működtetéséhez
A tervezéskor ne feledkezzünk meg arról, hogy az önértékelési rendszer működtetésén kívül a tanévben még más feladataink is vannak!
A jogszabályok által kötelezővé tett, az Önértékelési kézikönyvnek megfelelően működtetett önértékelési rendszer
folyamatos, jelentős energiákat követel majd az intézményektől,
a vezetőktől és az abban résztvevő pedagógusoktól.
az IMIP időszakában a hasonló feladatok megoldását a minőségirányítási munkában résztvevők kiegészítő juttatásával honorálta a jogalkotó, az önértékelési csoportok esetében ilyen juttatás nincs
Legyünk tisztában a feladat súlyával...
ezért is törekedjünk arra, hogy a többletfeladatokat ne elsősorban a "mezei" pedagógusokra testáljuk
találjuk meg a feladatok szétterítésének legracionálisabb módszerét
ez így is határozott vezetői erőfeszítést igényel
Milyen ne legyen az éves önértékelési tervünk?
Ne essünk bele abba a tipikus tervezési hibába, amelyet a szakmánkban is folyamatosan tapasztalunk magunk körül:
ne legyen az önértékelési tervünk néhány oldalnál bővebb
olyan rendszert kell kialakítani, amely
ütemezhetően,
gyorsan,
a legkevesebb adminisztrációval működik
ehhez azt kell világosan meghatározni, hogy
kinek, mikor és mit kell csinálnia
Két lábbal a földön...
A túltervezés elleni védelem leghatékonyabb eszköze

az, ha a tervezéskor átgondoljuk:
a tanév során hány pedagógus önértékelését kell elkészítenünk,
egy-egy pedagógus értékelésére az értékelők mennyi időt fognak majd fordítani
ezt az időt mely egyéb tevékenységeik rovására fogják fölszabadítani
Járjunk tehát két lábbal a földön:
nevezessünk be túladminisztrált, felesleges elemeket tartalmazó önkértékelési rendszert
éppen elég bonyolultak a jogszabályok által támasztott eljárások is
Az intézmények önértékelése
Az intézmények (teljes körű) önértékelésére ötévenként kerül sor.
Az intézményvezető online kérdőíves felmérése
Az intézményvezető kérdőíves felmérésének módszerei megegyeznek a pedagógusok kérdőíves vizsgálatának módszereivel
Az intézményvezető kérdőíves felmérését el kell végezni
önértékelési formában
a nevelőtestület felmérésével
a szülői kör véleményének megismerésével
Javaslat az intézményvezető kérdőíves felmérésének megtervezéséhez:
a nevelőtestület minden tagjának a véleményét érdemes beszerezni
a szülői körben minden osztály szülői képviselői kapjanak szerepet
törekedjünk az arányos és egyenletes reprezentációra
minden osztályból legalább 2-5 szülőt vonjunk be a mérésbe
Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:
az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása,
az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,
az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása az intézményben foglalkoz-tatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,
a vezetői kompetenciák fejlesztése
Ezek a szempontok az Európában elfogadott pedagógiai vezetői standardokra épülnek.
Vr. 145. § (1): Az intézményvezetők értékelésére általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontból kerül sor.
a vezetőnél is kell órát látogatni, akárcsak a tanfelügyeleti rendszerben
Az intézényvezető az ellenőrzés terv évének november 30. napjáig feltölti az informatikai támogató rendszerbe:
a vezetői pályázatát (ha van!), vagy annak hiányában vezetői programját,
az intézmény pedagógiai programját,
az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint
az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
Az intézményi önértékelés az alábbi területeket érinti:
pedagógiai folyamatok
személyiség- és közösségfejlesztés
eredmények
belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
az intézmény külső kapcsolatai
a pedagógiai munka feltételei
Ezek a szempontok jelentősen eltérnek a tanfelügyeleti intézményellenőrzés szempontjaitól
V.r. 146. § (10)
Önértékelés - tanfelügyelet - minősítés
Intézményi önértékelés
Tanfelügyeleti ellenőrzés (PSZE)
Pedagógusok minősítése, gyakornokok minősítő vizsgája
Az önértékelési csoport - az igazgató irányításával - elkészíti a tanév önértékelési tervét
és azt elfogadtatja a nevelőtestülettel
időarányos végrehajtási tervet készít az önértékelési terv részeként
A tanév intézményi önértékelési tervének javasolt szerkezete
Az éves önértékelési terv tartalmazza a következő (javasolt) fejezeteket:
1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai, megbízása
2. Az önértékelési csoport feladatmegosztása
3. A 2015/16-os tanévi önértékelésre kijelölt pedagógusok
a kiválasztás elvei
az önértékelésre kijelölt pedagógusok névsora, szakja
az értékelt pedagógusok munkaközösség szerinti arányos megoszlása
sor kerül-e a tanévben az intézményvezető önértékelésére
4. Az önértékelési csoport tagjai számára meghatározott feladatok
kinek milyen feladatai vannak (óralátogatás, dokumentumértékelés, interjú, kérdőívezés, stb.)
5. Az egyes pedagógusok önértékeléséért felelős magasabb vezetők megnevezése
6. A tanévre vonatkozó önértékelési feladatok időarányos beosztása
7. Az intézményértékelés minden tanévben kötelező értékelési feladatainak megszervezése
Az intézményértékelés kötelező szempontjainak beemelése az adott tanév önértékelési folyamatába

Mint tudjuk, intézményértékelésre csak ötévenként kerül sor:
ennek ellenére az önértékelési programban meghatározott módon
ld. Önértékelési kéziköny 4.3.3.1 fejezet
vastag betűs
szedet
minden évben kötelezően ki kell térni az alábbi intézményértékelési szempontokra:
a) Pedagógiai folyamatok:

az éves munkaterv összhangban van-e a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel
• a tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik-e a következő tanév tervezése
• a pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik-e az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető
• a tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak-e a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének

b) Személyiség és közösségfejlesztés:
• az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik-e
minden tanuló szociális helyzetéről
• a szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek-e a közösségfejlesztésben (?)

c) A pedagógiai munkával összefüggő eredmények:
d) Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció:
• a pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak;
a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg
• az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés

az intézményben nyilvántartják és elemzik-e az alábbi eredményeket:
- a kompetenciamérések eredményei
- a tanév végi eredmények – tantárgyra, két évre vonatkozóan
- a versenyeredmények:
országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
- a továbbtanulási mutatók
- a vizsgaeredmények (belső-, érettségi-, felvételi, nyelvvizsgák)
- az elismerések, kitüntetések
- a lemorzsolódási mutatók
évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók
- az elégedettségmérések eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
- a neveltségi mutatók
e) Az intézmény külső kapcsolatai
• az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú)
• a partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik

f) A pedagógiai munka feltételei
• az intézmény rendszeresen felméri-e a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak
• az intézmény rendszeresen felméri-e a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről
• a humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi-e a fenntartó számára

Az a-f) pontokban felsorolt intézményi önellenőrzési szempontokat tehát minden évben vizsgálni és értékelni kell!
Biztosan menni fog!
Tisztelt Kollégák!
Túltervezett, mindannyiunknak sok munkát jelentő feladat vár ránk!
Ha elhiszik nekem, hogy jó előkészítéssel a feladat pozitív hozadékkal, racionálisan megoldható (hiszen nincs is más választásunk)...
...akkor nem voltam itt hiába!
ügyeljünk arra, hogy minél gyorsabban fogalmazódjanak meg, számszerűsödjenek az eredmények
Egy rendszert úgy kell megtervezni, hogy az a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal irracionális erőfeszítések nélkül is működtethető legyen!
A pedagógusok által tanított tanulók szülei
Az önértékelési csoportnak a tanév legelején rögzíteni kell:
az intézményi elvárásokat, azokat ismertetni kell a pedagógusokkal
az intézmény öt évre szóló önértékelési programját
mindezeket rögzíteni kell az informatikai támogató rendszerben
(22) A 2015-ben folyó tanfelügyeleti ellenőrzéskor azonban az int. önértékelés szempontjai közül kizárólag az intézményi elvárásrendszert, valamint az online kérdőíveket kell feltölteni.

Jelenleg elég nehéz a kérdőívezés szervezése!
Az intézményi elvárásrendszer elkészítése számomra a legnehezebb feladat
Az int. elvárásrendszer területei:
pedagógus szint: 8
intézményvezetői szint: 5
intézményi szint: 7
Az önértékelési kézikönyv minden értékelési területre vonatkozóan tartalmazza a
standardokat!
Az intézménynek ezeket a standardokat kell konkretizálnia:
pedagógiai programja, SzMSz-e
saját elvárásrendszere és gyakorlata alapján
A minősítési és a tanfelügyeleti rendszer között nincs összefüggés!
Full transcript