Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Main Topic

No description
by

lan chu

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Main Topic

chủ đề
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
Vai trò
Dẫn dắt quần chúng
Giác ngộ quần chúng
Tổ chức quần chúng
BẢN CHẤT
Đảng cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân
Đảng còn là Đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc
Hồ Chí Minh đã khẳng định:

“ Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân”
Hồ Chí Minh khẳng định:
“Trong giai đoạn này , quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam là một. Chính vì vậy, Đảng Lao Động Việt Nam là Đảng của giai cấp Công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng dân tộc Việt Nam.”
(Trích đại hội II, 2/1951)
Đây là sự sáng tạo của Hồ Chí Minh
Bác quyết định lấy giai cấp Công nhân làm bản chất của Đảng cộng sản vì:
• Giai cấp công nhân đại diện cho 1 nền sản xuất tiến bộ.
• Được trang bị tư tưởng của Chủ nghĩa Mac- Lê nin một cách sắc bén.

Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền
Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền, giành chính quyền theo con đường chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Quan niệm về Đảng cầm quyền
Mục đích, lý tưởng: phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc
Đảng cầm quyền là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân
Xây dựng Đảng - quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

Học tập, nghiên cứu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng
Nắm vững chủ nghĩa Mác - lê-nin, không vân dụng máy móc
Học tập các đảng cộng sản anh em, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận
Bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Xây dựng Đảng về chính trị:
Xây dựng quan điểm đường lối chính trị của Đảng
• Đề ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội.
• Sách lược và quy định những mục tiêu phát triển xã hội theo hướng lâu dài cũng như từng giai đoạn

Phương pháp xây dựng đường lối đúng đắn
• Vận dụng và dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê Nin
• Học tập có vận dụng những kinh nghiệm của các đảng cộng sản anh em
• Đảng phải thực sự là đội tiên phong dũng cảm, là bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Xây dựng Đảng vê tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
Hệ thống tổ chức chặt chẽ, kỷ luật
Tập trung dân chủ
Đoàn kết thống nhất trong Đảng
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Tự phê bình và phê bình
Kỷ luật nghiêm minh và tự giác
Xây dựng Đảng về đạo đức
Đạo đức công nhân
Đạo đức Mác - Lê-nin
Đạo đức cách mạng
BÀI TẬP NHÓM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Danh sách thành viên
1
2
3
4

Nhóm 3 xin chào thầy và các bạn!!!
Sự hình thành
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin
phong trào công nhân
Phong trào yêu nước
cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!!!
Full transcript