Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Marte Blikstad-Balas - 10.desember 2014
by

Marte Blikstad-Balas

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Lesing og skriving som
grunnleggende ferdigheter

Marte Blikstad-Balas
marte.blikstad-balas@ils.uio.no

* skrivestrategier i alle fag
* Samarbeidslæring i skriving
* Elevinvolvering + vurdering
* Mest mulig konkrete tips: hva kan vi gjøre for at elevene skal lese og skrive bedre

PLAN :
Paradoks?
1) eleven bruker masse tid på skrivingen sin
(elev ferdig med tekst)
2) Lærer bruker masse tid på å vurdere elevens tekst (lærer ferdig med tekst)
3) eleven får tilbake teksten
4) lærer og elev ferdige med teksten

- liten/ingen effekt av respons etter innlevering
Mindre biter!
* Ta utgangspunkt i at responsen fra lærer må skje før eleven føler seg "ferdig med teksten" - også om teksten er kort!

* Del inn skriving i flere prosesser eller "steg" og hjelp til underveis
Margunn Mossige
www.lesesenteret.no
tidslinje fra
www.Tiki-Toki.com
(elevlaget)
Elev og lærer møtes aldri i teksten samtidig?
Hovedfunn fra SKRIV-prosjektet

* Formålet med skriveoppgavene ofte er underkommunisert til elevene

* Elevene mangler ofte en klar forståelse av hvorfor de skal skrive, hva skriften skal brukes til, hva de skal lære når de skriver og hvordan skrivingen i bestemte situasjoner kan bidra til at de utvikler skrivekompetansen sin

* Mye fragmentert skriving
å holde kontakt
å argumentere
å reflektere
å forestille seg
Hva er målet med skrivingen?
@blikstad_balas
De fleste tilbakemeldinger til
elever kommer for sent, når eleven
er ferdig med skrivingen og helt ute av skrivesituasjonen
-ofte ikke synlig i
skoleoppgaver, og det er mange ulike måter å skrive på!
Veldig mye av skrivingen som skjer på skolen handler om at elevene skal gjengi informasjon fra læreboka eller fra undervisning.


Hva er målet med all skrivingen?
Yggdrasil 5 (s. 35)
"Hvor mange bein har en edderkopp?"
"Hvorfor kan en edderkopp gå i nettet sitt uten å sitte fast?"
"Hvilken edderkopp spinner runde, flotte nett som den fanger insekter i?"

(etc.)
"Skrivetrappa"
30.april
"Formålsrettet skriving" i K06:
"Grei ut om FN"

"Fortell om en helt
vanlig dag"

"Selvtillit, en fordel
eller en ulempe?"

Vi skal se en video fra Fyrstikkalleen skole.
Hva gjør læreren for at elevene skal mestre lesing og skriving?


Sjanger: viktig fremdeles
Det hjelper ikke å vite hva formålet med en tekst er, dersom du ikke aner hvordan formen på teksten skal være
Sjanger kan altså være skrivehjelp!
Skrivesenterets skrivetrekant
Like viktig i alle skrivesituasjoner!
SJANGERSKRIVING
og konkrete
SKRIVESTRATEGIER

Vi skal følge en klasse som jobber med
fagskriving - her er det mange konkrete
skrivestrategier i bruk
samfunnsfag, men strategiene
er uavhengige av fag
Førskrivingsfasen
Kom-i-gang-fasen
Revisjonsfasen
Sluttføringsfasen
Modelltekster og skriverammer
Et av poengene med skrivestrategier…

ASSOSIASJONSSKRIVING
planlagt skriving
(eleven vet hva som skal
sies og hvordan)
Skriverammer?
* Hjelper svake skrivere til å strukturere skrivingen fremfor å sitte med et blankt ark
* Eleven får en oversikt over hvordan teksten skal se ut til slutt
* Bryter oppgaven ned i trinn
* Gir elevene et verktøy til å strukturere tekster senere i utdanningsforløpet og utenfor skolen
* Skrivestillasene er ikke utfyllingsskjema som elevene skal fylle ut uten hjelp!!!

(Øgreid og Gedde-Dahl 2010)

Ikke vær redd for å skrive i elevens tekst
- gi gjerne eleven setninger
Argumenterende tekster - skrivehjelp
Apropos Skriving (Blikstad-Balas, Beyer-Olsen & Ellingsen, 2014)
Blir man en bedre
skriver av å lese mye?
Ja. Men hvor mye kommer an på
hvor systematisk du leser og hvorvidt du har fokus på skriving!
Modelltekster
Hva må du tenke på når du velger modelltekst?

* Hvilke grep er det forfatteren gjør som elevene også kan gjøre i egne tekster?
* Fokus på sammenhengen
mellom form og innhold
Vi ser på en tekst sammen!


"Er lekser nødvendig?"
Skoleoppgave - argumenterende tekst (drøfting) om lekser

Modelltekst for argumenterende skriving? Hva ville du "vist frem" i denne teksten til dine elever?
Én mulighet (ikke en fasit!)


-fokus: hva gjør forfatteren?
hva kan du som skriver gjøre i din tekst?
Flere tips: setningsbindere
Enda flere tips
Snakke, lese, skrive

Enda flere tips: avsnitt
www.skrivesenteret.no

Teaching channel
http://www.teachingchannel.org
Referanser


Berge, K.L., Evensen, L.S., Hertzberg, F. & Wagle, W. (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind 2: Norsk eksamen som tekst. Oslo: Universitetsforlaget.

Brevik, Lisbeth M. og Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011 + 2012) Les Mindre, Forstå mer! (1-7, og 8-10) Gyldendal.

Blikstad-Balas, Marte, Beyer-Olsen, Christoffer & Ellingsen, Eystein (2014): Apropos Skriving - http://apropos-skriving.cappelendamm.no

Dysthe, Olga: Ord på nye spor. Samlaget.1993.

Flyum, Karl Henrik:http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/

Hertzberg, Frøydis: "Kap. 6: Skrivekompetanse på tvers av fag?” 2007.

Løkensgard Hoel, Torlaug: "Utprøvande skriving i læringsprosessen” 2008.

Purcell-Gates, V., Duke, N.K.& Martineau, J.A. (2007). Learning to read and write genre specific text: Roles of authentic experience and explicit teaching. Reading Research Quarterly, 42 (1), s. 8–45.

Øgreid og Gedde-Dahl 2010 http://www.vefsn.kommune.no/www/vefsn/resource.nsf/files/wwww89lgr6-skrivingmosjoenstottte/$FILE/skrivingmosjoenstottte.pdf
Samtale/diskusjon før skriving
https://www.teachingchannel.org/videos/reading-like-a-historian-taking-positions
Det viktigste er:
- del prosessen i mindre biter, gi hjelp
underveis og bruk gode
tekster som modeller
Utfordring:

Hva kan DU gjøre for å gi elevene dine tilbakemelding
før det er for sent?
Skriv ned konkrete forslag!
KIlde: Apropos Skriving -
http://apropos.cappelendamm.no/
Samskriving
"Når elevene skriver sammen, blir arbeidet for mange mer lystbetont, samtidig som samarbeidet fører til økt bevissthet om hva man gjør når man skriver" (Skrivesenteret)
skriveprosessen blir mer eksplisitt
fordi elevene må sette ord på det de gjør og de valgene de foretar.

-øker elevenes metaspråklige bevissthet
-utvikler elevene til strategiske skrivere

Samtalen elevene imellom gir læreren viktig kunnskap om hva elevene er opptatt av, sliter med, trenger hjelp til osv.
Hvordan kan du bruke
samskriving i en oppgave i dine fag?
Mange muligheter
Fleip eller fakta?


"Det blir lettere å skrive hvis oppgaven
handler om noe eleven er interessert i"

- Hvis eleven mangler kunnskap om hvordan teksten skal skrives, hjelper det lite med engasjement.

-Dersom vi gir elevene oppgaver som er nært knyttet til deres egen ungdomskultur uten samtidig å gi dem mønstre for hvordan de skal skrive, vil de være overlatt til ungdomskulturens språk også i sin egen tekst. (Freedman og Pringle ,1988)

Foto: Torbjørn Rønning/Dagbladet

Eleven må få vite noe om både
FORM og
INNHOLD
(hver gang!)
- Konkrete instrukser gjør både
lesing og skriving enklere!
- alle fag har sjangre, selv om man kanskje ikke kaller det det alltid...
"Er innvandring bra for Norge?"

"Bør alle elever måtte kunne skrive både bokmål og nynorsk?"

"Er det greit å ikke vaksinere barna sine"?

(Eksamen 2014: Palestina/Israel)
Motivasjon
Full transcript