Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Третикале

No description
by

Petko Jordanov

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Третикале

Стратегическо предимство от иновацията Степен на новост. По този показател изследваната иновация се определя като радикална, базирайки се на следните характеристики за този тип иновации:
създадена е на база значимо откритие – изобретена е нова, непозната за страната култура за времето си
води до промяна на агротехниката по отглеждането и, в сравнение с „родителите си” – съчетава високия продуктивен потенциал и добри качества за хлебопроизводство на пшеницата с понижените изисквания към почвите и пластичност към климатични условия и плевели на ръжтасъздава възможност за стратегическо предимство Вид иновация според избраната класификация Механизми за подпомагане на сектора
Основните източници за финансиране в зърнопроизводството в.т.ч. и за закупуване и внедряване на иновации са по линия на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. От една страна финансиране може да се осигури чрез кандитатстване по мерките за подпомагане на земеделските производители съгласно ОСП на ЕС, а от друга чрез вземане на кредити за земеделските производители от банките и лизинг.
Интервенция на пазара на зърно
Интервенцията е един от основните инструменти за регулиране на пазарите на земеделски продукти, който осигурява минимално ниво на подкрепа на доходите на земеделските производители на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, сорго и неолющен ориз. Прилагането на процедурите по интервенция следва правилата за финансово подпомагане на Общата селскостопанска политика на ЕС. Емперично изследване: В зависимост от влиянието им върху съществуващото потребителско поведение:
иновация, която непрекъсва потребителските навици-тази група иновации представлява модификация на съществуващ продукт или процес, и има най-слабо разрушително въздействие в/у потребителското поведение.
-иновация, променяща съществуващите потребителски навици-осигурява по-добро функциониране на продукта и променя съществено потребителските навици.Това са радикални иновации, които по-добре удовлетворяват съществуващите потребности
-иновации, налагащи нови потребителски навици-тази група обхваща иновации, нямащи аналог в миналото и създават нов модел на потребление(напр.компютър, телевизия).Това са радикални иновации, които инициират нови потребности
За целите на настоящото иследване следва да разглеждаме иновацията по степента на новост. Класификация Радикалните иновации възникват на базата на значими открития и изобретения, поставящи началото на нови неизвестни продукти и процеси, основаващи се на нови научни принципи
Усъвършенстванията или подобренията са иновации насочени към повишаване на качеството на съществуващите продукти, технологии и процеси създадени от основните иновации
Псевдоиновациите са на лице, в случайте когато те не могат да осигурят на производственото звено, което ги реализира, ефективност по-висока от средната за отрасъла или дадения вид производство достигната до този момент.Те създават само видимост за обновяване Класификация Иновации в зърнопроизводството Източници на информация: Направленията в които е възможно да се използва направеното изследвание се определят от механизмите за спечелване на стратегическо предимство от иновацията. Чрез известно допълване и адаптиране към потребностите на дадена фирма в отрасъла на зърнопроизводство, основно съпоставяне на приходите с разходите по дадената иновация и възврашаемостта на инвестицията в планирането на дейността на предприятието. Заключение По отношение на условията на отглеждане стратегическото предимство е, че тази нова култура е с висок продуктивен потенциал и добри качества за хлебопроизводство, понижени изисквания към почвите и пластичност към климатични условия. Тези особености позволяват отглеждането на тази житна култура на почви и климатични условия различни от най-благоприятните в страната – Добруджа, при сравнимо качество и добив.
По отнощение на разходите за отглеждане води до тяхното снижаване изхождайки от промените в агратехниката:има малка взискателност към предшественицитепреди сеитба семената не се третират срещу главни, ражди и брашнеста мана, понеже културата е устойчива на тези болестипритежава висока устойчивост към плевелите на ръжта Стратегическо предимство от иновацията Нова зърненожитна култура. В селекционната работа с тритикале, започнала през 1963 г., най-голям дял заемат хексаплоидните тритикале. През 1967 г. е създадено първото българско 42-хромозомно тритикале, с което България става седмата страна в света, създала тази култура. Създадени са пет сорта, от които четири - за зърно и един - за зелена маса. Тритикале е изкуствен хибрид между пшеница и ръж. Името е производно от сливането на латинските наименования triticum (пшеница) и secale (ръж). Той съчетава високия продуктивен потенциал и добри качества за хлебопроизводство на пшеницата с понижените изисквания към почвите и пластичност към климатични условия и плевели на ръжта.
За първи път хибридът е създаден в края на XIX век и започва да се отглежда в Швеция и Шотландия, но едва в края на XX-ти получава стопанско значение. В света главно се използва за фураж на животни, но все по-голямо приложение намира като хлебна култура — за производство най-вече на диетични храни.
Основни производители на зърно от тритикале са Полша, Германия, Франция, Беларус, Китай, Австралия, Унгария, Чехия. Според данни на ФАО през 2004 г. са произведени 13,7 млн. тона зърно от тритикале. За сравнение през същата година първите 10 производители на пшеница са произвели общо 417 млн. тона, а общото производство на първите 10 производители на ръж е 17,5 млн. тона. Изследователска част Производство и търговия с препарати за растителна защита – фирмите формиращи 65% от пазара на продукти за растителна защита на Българския пазар са:
БАСФ
Байер КропСайънс
Дау АгроСайънсис
Кемтура
Монсанто
Синджента
Мактешим Аган
Като цяло за страната конкурентната структура на пазара се определя като съвършено конкурента. Съществуват много на брой зърнопроизводители с малък пазарен дял който не позволява на отделен прозводител или група зърно производители да оказват съществено влияние върху формираната пазарна цена. Емперично изследване: Лидерите във всяка една област са както следва:
Производство и търговия със селскостопанска техника - Тайтън Машинъри България" АД е българо - америкаско дружество с водещ пазарен дял у нас в продажбата на земеделска техника. Мажоритарен собственик на компанията е Titan Machinery Inc., най - големият дилър на CNH в световен мащаб.
Производство и търговия със семена - Благодарение на широкообхватната си дейност Добруджански земеделски институт вече седем десетилетия се ползва с висок национален и международен престиж, а създадените в него многобройни научни продукти са ценени и търсени в цял свят.
 Търговия със земеделска земя – най-предпочитаната земя за този вид дейност е в Добруджанския район, където се осъществяват и наи много сделки с покупко-продажбата на емеделска земя.
Производство и търговия с минерални торове - Агрикола България AД е търговско дружество в областта на разработката, производството и продажбите на минерални торове в пълната им гама – азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани. Емперично изследване: Емперично изследване: МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА. МЯСТО НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Създадената брутна добавена стойност (БДС) от отраслите на националната икономиката през 2010 г. възлиза на 60 646 млн. лв. (31 008 млн. евро) по текущи цени
• Индустрия (вкл. строителство) – 31,4%;
• Услуги – 63,2% ;
• Аграрен (селско, горско и рибно стопанство) – 5,4% (3 249 млн. лв.).

 Делът на аграрния сектор в общата БДС нараства с 0,6 пункта спрямо2009 г.
Средногодишната инфлация за 2010 г. е 2,4%, а инфлацията в края на годината спрямо същия период на 2009 г. – 4,5%.
Износът за 2010 г. възлиза на 30 435 млн. лв. (15 561 млн. евро), което представлява 43,2% от БВП. Вносът е в размер на 35 840 млн. лв. (18 325 млн. евро) или 50,9,3% от БВП на страната Емперично изследване: Механизми за спечелване на стратегическо предимство Организационно-управленските иновации означават внедряване на нови организационни структури, с-ми и методи на управление, значително отличаващи се от съществуващата практика и осигуряващи повишаване ефективността на производството
Пазарните иновации са свързани с излизането на нови пазари, откриването на нови пазарни нисши, нови канали за реализация на продукцията и др. През последните години най-голяма е пазарната иновация в електронната търговия. Класификация Взависомост от областта в която действат:
-технически в това число продуктови и технологични
-организационно-управленски
-пазарни
-социални

Продуктовата иновация е стока или услуга, която е нова или значително усъваршенствана по отношение на основните си х-ки, конструкция, предназначение, софтуер и др.
Технологичната иновация се появява,като нови или усъвършенствани технологични процеси, съдействащи за намаляване производителността на труда Класификация В зависимост от значимостта на предизвиканите изменения в заобикалящата среда и мащабността на използваните ресирси биват: - стратегически и тактически

Стратегическата иновация е процес на въвеждане в соц.практика на новости, удовлетворяващи глобалните цели на редица организации в производствената и непроизводствената сфера
Тактическите иновации не са толкова мащабни и значими, имат по-ограничен обхват на въздействие и изискват по-малко ресурси.Те са по-често срещани Класификация В зависимост от подбудите за осъществяването им иновациите биват:
-инициирани и принудителни

Инициираните са резултат от търсенето на възможностите за изпреварване на конкурентите, за разширяване на пазарите и завоюване на лидерство
Принудителните иновации се правят в името на оцеляването.Основния мотив за тяхното осъществяване е желанието да се достигне равнището на конкурентите или да се задържат постигнатите позиции за известен период от време. Класификация В зависимост от причината, която ги е породила:
-теглени
-тласкани

Теглени са иновациите, които се предизвикват от назрели потребности-производствени и лични
Тласкани са иновациите, предизвикани от естественото развитие на научно-техническите изследвания, имащи своя вътрешна логика на развитие и сами създават нови обществено потребности Класификация По степен на новост:
-основни(базови,радикални);
-усъвършенствани, подобрени;
-псевдоиновации; Класификация Роджърс (1983) определя изхода на иновацията като една идея, практика или обект, който се възприема като нов от физическо лице или друго звено на приемане. Това предполага, че едно нововъведение е познавателна интерпретация с потребителя на иновациите, като е съдия за това дали предприятието стои като нововъведение в своето право срещу минал опит на индивидите. Това прави еволюцията на субективна иновация - иновация в очите на наблюдателя.
Усилена работа, не гениалност - Питър Дракър поддържа, че иновацията е систематична и фокусирана и изисква нови знания и промяна във възприятието. Той продължава, че иновацията е усилена работа, а не гениалност (Drucker, 1991).
Лично мнение - Иновацията е процес на създаване и/или внедряване на нетрадиционна дейност във функционирането на фирмата, генериращ и много силно конкурентно предимство.
  Концептуализация: Определения, подчертаващи входа към процеса на иновации - Роджърс (1983) определя иновацията като идея, практика или обект, който се възприема като нов от физическо лице или друго звено на адаптация. Програмата за иновативни изследвания ERSC 1995-2000 прие това определение: Иновация - успешното експлоатиране на нови идеи. Том Питърс в семинарна брошура за "Изпълнение в търсене на върхови постижения" казва Иновация: просто една добра нова идея, върху която се действа. Тя може да дойде отвсякъде, от сътрудници или клиенти, от поточните монтжни линии или товарни докове, от рецепции или заседателни зали. Кантер (1984) казва просто, че иновацията се отнася до процеса на привеждане на всяка нова идея за решаване на проблеми в управлението.
Определения, разграничаващи изхода от процеса на иновации Смит и Ainsworth (1989) казват, че в най-широкия смисъл, иновацията включва идеята за изобретение и откритие, но отива отвъд него. Това е нещо, което осигурява използваеми, нови решения на проблеми, възможности или предизвикателства - независимо дали са малки или големи. Някои примери може да са ново приложение на стар продукт на нов продукт от технология на „полицата”; нова маркетингова стратегия. Концептуализация: Накратко - Иновацията е успешна експлоатация на нови идеи (UK DTI Innovation Unit, 1994)
Определение на Европейската комисия - Зелената книга за иновации на Европейската комисия (1995) показва, че терминът иновации обикновено се използва по два различни начина Отнесено до самия процес на иновациите (т.е. процеса на привеждане на всички нови идея и такива за решаване на проблеми в използване)и Отнесено до резултата на иновационния процес (т.е. нов продукт, процес, услуга или работн практика). Една иновация в този смисъл може да бъде радикална иновация / пробив или даден продукт, процес или подобряване на услугата или адаптация Концептуализация: Речникова дефиниция - Иновация (Латински – innovare): да се прави нещо ново. (Oxford English Dictionary)
Използване на възможностите - Иновацията е процес, който превръща нови идеи във възможности и ги превръща в широко използвани практики (Tidd et al, 1997)
Промишлена иновация - Техническото проектиране, производство, управление и търговски дейности, участващи в пускането на пазара на нов или подобрен продукт или първото търговско използване на нови или подобрени процеси (Freedman, 1982)
Промени в технологично ноу-хау - Иновацията не само се занимава с големите постижения на технологията или комерсиализацията на идеи, но също така се занимава с използването на малки по мащаб промени (Rothwell and Gardiner, 1985) Инструментът за иновации на предприемачите е начинът, по който компаниите печелят конкурентно предимство, като се доближава до начина, по който те правят нещо в най-широкия смисъл, включително нова технология Концептуализация: представяне същносста на понятието иновация
представяне на различни класификаци на иновациите
представяне на възможностите за стратегическо предимство за даден предприемач от съответния бранш
представяне на профила на зърнопроизводството като индустрия
представяне значението на съответната нова култура Цели на проекта: Стратегическо
предимство По отношение
на условията на отглеждане По отношение
на разходите
по отглеждане Благодаря за
вниманието! Петко Александров Йорданов,
39 група, фак. ном. 725, спец. АИ
Full transcript