Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psyk.2: Sosialisering

No description
by

glenn thore helgø

on 9 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psyk.2: Sosialisering

Sosialiseringsprosessen
Kompetansemål:

"Gjøre rede for sosialiseringsprosessen i et psykologisk perspektiv"

"Drøfte betydningen av å ha sosial kompetanse"

"Definere multikulturell kompetanse og drøfte personlige og sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn"
Hva menes med sosialisering?
Sosialisering = prosess der vi skal bli formet til å fungere i samfunnet.
Tilpasse
oss
regler, normer og verdier.
Hva menes med
oppdragelse
?
Oppdragelse = en bevisst prosess hvor vi forsøker å forme atferden, holdningene og personligheten til barnet.
Hva tror du menes med formelle og uformelle sosialiseringsagenter?
formelle = foreldre, barnehage og skole
uformelle = jevnaldringsgrupper, massemedier og reklame
Kjenner du noen eksempler på voksen som sier en ting til barna sine men gjør noe helt annet selv (dobbeltmoral)?
reklamelink:
Tilpasning skjer fra tidlig alder:
Gradvis blir vi bedre på å oppfatte andres
reaksjoner og forventinger
til oss og lar oss påvirke.
(Meads speilingsteori)
Vår atferd regulers gjennom: belønning, straff, påbud og forbud.
Hvordan oppdager vi at andre har forventninger til oss?
Bevisst del & ubevisst del
Hva menes med primærsosialisering?
Primærsosialisering = sterkest påvirkning. I første rekke foreldre/barn, men også søsken eller andre i familien.
Lærer språk, normer, verdier og oppførsel.
Hva menes med sekundærsosialisering?
Sekundærsosialisering = barnehage & skole + venner/fritidsaktiviteter/klubber.

Er barnehage fortsatt sekundærsosialisering?
Hva menes med tertiær sosialisering?
Tertærsosialisering = sosial påvirkning fra massemedier (aviser, film, reklame, internett osv.)
Hva menes med "sosial kompetanse"?
Sosial kompetanse =
kunnskaper, ferdigheter og holdninger
du trenger for å
fungere godt sammen med andre mennesker.
Påstand:
" Sosial kompetanse og multikulturell kompetanse kan ikke læres gjennom teori men gjennom erfaring."
Enig?
Grunnområder:
Sosial kompetanse

Empati
Prososial atferd
Selvkontroll
Selvhevdelse
Lek, glede og humor
Empati
= evnen til å sette seg
inn i andres situasjon. Vise omtanke og respekt for andres følelser.

Å LYTTE er sentralt.
Prososial atferd
= Handlinger for å hjelpe og vise omsorg for andre. Eks?

Selvkontroll
= regulere forholdet mellom atferd og egne impulser. Eks?

Selvhevdelse
= tørre å uttrykke egne meninger og standpunkter. Eks?

Lek, glede og humor
= Fantasi, fri utfoldelse, slappe av og ha det morro.

http://ndla.no/nb/node/1552
Tre sosial karakterer (Aschougs s.106)
Er det mest positivt eller negativt en vesentlig større grad av vår sosialisering foregår i barnehage og skole i forhold til tidligere generasjoner?
evt: "biber-hysteri" video
http://ndla.no/nb/node/121365?fag=36

Det tradisjonsstyrte msk
Tradisjonelt samfunn
Lokalsamfunnet og slekten utgjør rammen om identitetsdannelse.
Orientert mot fellesskapet og er avhengig av det.

Det indrestyrte msk
Moderne samfunn
Kjernefamilien utgjør rammen om identitetsdannelsen.
Orientert mot indre normer og verdier og er avhengig av dem.

Det gruppestyrte msk
Postmoderne samfunn
Foreldre, jevnaldrende og massemedier utgjør rammen for identitetsdannelse.
Orientert om andre og er avhengig av andres annerkjennelse.

Tre sosialkarakterer

(David Riesman,
The Lonely Crowd, 1950
)
Hva menes med multikulturell kompetanse?
Hvilke utfordringer kan en ungdom med minoritets/fremmedkulturell bakgrunn møte i hvedagen sin i det norske samfunnet?
Full transcript