Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Videnskabsteori

No description
by

Margrethe Hjerrild

on 7 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Videnskabsteori

Videnskabsteoretiske
perspektiver

3 erkendelsesformer
Humanvidenskaben
Hermaneutikken
Samfundsvidenskaben
Kritisk videnskab
Socialkonstruktionisme
Poststrukturalisme
Socialpsykologi
Kritisk psykologi
Anerkendelse
Humanistiskpsykologi
Positiv psykologi
Eksistentiel psykologi
Neuropsykologien
Kognitionspsykologien
Naturvidenskaben
Positivismen
Fokus på: adfærd, indlæring og betingning

Den måde vi handler, tænker og føler på er bestemt af ydre påvirkninger fra det miljø vi befinder os i.
Stimuli - respons

Teoretikere: Skinner, Watson, Bandura, Pavlov
Fokus på: perception, hukommelse, tænkning, intelligens og sprog

Den måde vi handler, tænker og føler på er bestemt af de kognitive skemaer som vi har opbygget

Teoretiksere: Piaget
Fokus på: hjernen og dennes funktioner

Den måde vi handler, tænker og føler på afhænger af vores hjernes udvikling.

Teoretikere: Broca, Lurria, MacLean - nyere teoretikkere der bygger på neurovidenskaben: Susan Hart
Fokus på:
bevidsthed, frihed, ansvar og valg

Den måde vi tænker, handler og føler på er i vidt omfang bestemt af os selv eller kan kontrolleres af
os selv

Teoretikere: Satre, Kierkegaard, Frankl
Fokus på:
individet som frit handlende og bevidst

Den måde vi handle, tænker og føler på er styret af os selv, og ikke af omgivelserne.
Mennesket som et bevidst individ med bestemte hensigter og motiver og anskues i sin helhed og ikke i del elementer som f.eks. personlighed, hukommelse

Teoretikere: Maslow, Roger, May, Yalom
Fokus på:
styrker, resosurcer og flow

Det handler om at se på mennesket styrke sider og resourcer frem for fejl og mangler

Teoretikere: Knoop, Ørsted Andersen,
Selingmann, Csikszentmihalyi
Fokus på: åbenhed, selvafgrænsning og selvrefksion, relationen, bekræftelse, indlevelse, forståelse

Det handler om at være i en relation med et mennesker, hvor der er rum til forståelse og indlevelse. Anerkendelsen opstår når vi ser mennesket, og kun menneskets handlinger.

Teoretikere: Bae, Schibbye, Honneth
Fokus på:
Kultur, historie, sprog og fortællinger

Den måde vi tænker, føler og handler på er socialt konstrueret. Formålet er en søgen efter viden om mennesket i en bestemt historisk og kulturel kontekst

Teoretikere: Giddens, Bourdieu, Dencik,
Foucault og Gergen
Fokus på:
roller, status, holdninger og magt

Den måde vi tænker, handler og føler på er bestemt
af de gruppesammenhænge vi indgår i.


Teoretikere: Mead, Millgram, Goffman og
Newcomb
Fokus på:
mulighederne fremfor begrænsningerne, mennesket handlemuligheder i forskellige sammenhænge.

Den måde vi handler, føler og tænker på er bestemt af de rammer vi er omgivet af, og hvilke muligheder vi har i de forskellige handlesammenhænge.

Teoretikere: Holzkamp, Dreier, Lerche Mørck,
Nissen og Højholdt
”…videnskabelig disciplin eller teori som søger at kortlægge de karakteristiske træk ved de enkelte videnskaber og mekanismerne bag deres opkomst og udvikling…”

(Den danske ordbog)

”…teori om videnskabelige teoriers forudsætninger, ofte betegnet som metateori…”

(Psykologisk pædagogisk ordbog)
Hvad er videnskabsteori?
Naturvidenskaben bygger på:
det vi kan iagttage
fænomener der kan observeres og måles
søger objektivitet
lovmæssigheder og generaliserbarhed
Genstandsfeltet:
Naturen: herunder mennesket som et biologisk væsen bestemt af arv og miljø
Empirien:
Fysiske fænomener og adfærd
Metoden:
Eksperimentel og kvantitativ
Formålet:
At være i stand til at finde lovmæssigheder
Behaviorismen
Adfærdspsykologi
Humanvidenskaben bygger på:
at forstå handlingers subjektive meningsfuldhed
subjektivitet
fortolkninger
Genstandsfeltet: Mennesket som et individ med bevidste hensigter og fri vilje
Empiri: samtaler, erindringer, tekster, interview, praksisfortællinger
Metode: Kvalitativ og fortolkende
Formål: søgen efter det særlige ved det enkelte individ - her vil man søge efter motiver, hensigter og mening
Samfundsvidenskaben bygger på:
at afdække modsætningsforhold i samfundet
at afdække eksisterende magtforhold
at afdække forholdet mellem individ og samfund
Genstandsfeltet: Grupper, mennesket i grupper
Empiri: grupper, herunder familier, etniske grupper, sociale grupper m.m.
Metode: Kvantitative og kvalitative
Formålet: søgen efter det almene, det fælles og det historiske specifikke i den måde, mennesker fungerer i grupper og kolletive sammenhænge
Kvantitativ & kvalitativ
Forhold der kan måles
Generaliserbarhed
Lovmæssighed
Sammenlignelighed

Anvendes til at få indsigt i og kortlægge "hvor meget" eller "hvor mange"

Metoder:
Spørgeskema
Eksperimentelle forsøg, strukturerede observationer
Forhold der er vanskelige at måle og iagttage
Indlevelse og forståelse
Fortolkende

Anvendes til at få indsigt i "hvad" "hvorfor" og "hvordan"

Metoder:
Interviews, tekster (praksisfortællinger), deltagerobservationer
Kildehenvisninger:
Thurén, T (2008) Videnskabsteori for begyndere, Rosinante

Christensen, G (2002) Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitetsforlag

Schultz Larsen, O (2008) Psykologiens veje, Systime
Full transcript