Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of MNS ISO

No description
by

Maggi Bold

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of MNS ISO

Гадны аудитад бэлдэх
1. MNS ISO 9001:2010 стандарт
&Чанарын гарын авлагыг мэддэг байх

2. Дүрэм, журмуудаа мэддэг байх
3. Дүрэм, журмуудад заасан зүйл бодит байдалтай нийцэж байх.
4.0 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН
ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТЖУУЛАЛТ

Удирдлагын тогтолцоо 4.1
Үйл явцын диаграмм 4.1
Үйл явцын карт 4.1
Дүрэм, журам, заавар 4.1
Чанарын гарын авлага 4.2.2
Баримт бичгийн хяналт 4.2.3
Бүртгэлийн хяналт 4.2.4
5.0 УДИРДЛАГЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Удирдлагын үүрэг, амлалт 5.1
Хэрэглэгчдэд төвлөрөх 5.2
Чанарын бодлого 5.3
Төлөвлөгөө, зорилт 5.4
Чиг үүрэг, эрх мэдэл, хариуцлага 5.5
Удирдлагын дүн шинжилгээ 5.6
6.0 НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Нөөцөөр хангах 6.1
Хүний нөөц 6.2
Дэд бүтэц 6.3
Ажлын орчин 6.4
7.0 БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт 7.1
Хэрэглэгчид хамаарах үйл явц 7.2
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт 7.3
Худалдан авалт 7.4
Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 7.5
Хэмжилтийн багаж хэрэгслийг хянах 7.6
8.0 ХЭМЖИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, САЙЖРУУЛАЛ

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлах 8.2
Дотоод аудит 8.2.2
Үйл явцыг хэмжих, хянах 8.2.3
Бүтээгдэхүүний хэмжилт, хяналт 8.2.4
Үл тохирлын хяналт 8.3
Өгөгдлийн задлан шинжилгээ 8.4
Байнгын сайжруулалт 8.5
Залруулах, сэргийлэх үйл ажиллагаа
1. Чанарын бодлого, зорилт
2. Чанарын гарын авлага
3. Хөдөлмөрийн дотоод журам
4. Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
5. Баримт бичгийн системийн журам
1. Захиргаа хүний нөөцийн албаны журам
2. Хүний нөөцийн удирдлагын үйл явцын диаграмм, картууд
2. Сургалт хөгжлийн журам
3. Ажилтны хувийн хэрэг
1. Техник үйлчилгээний албаны журам
2. Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ
3. Дэд бүтцийн удирдлагын үйл явцын диаграмм
4. Тоног төхөөрөмжийн паспорт
1. 5С хэвшүүлэх ажлын удирдамж
2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам
3. ХАБЭА -н үйл явцын диаграмм, картууд
4. Ажлын байрны хэмжилт, шинжилгээний баримт бичиг
1. Удирдлагын дүн шинжилгээний журам
2. Дотоод аудитын журам
3 Залруулах, сэргийлэх арга хэмжээний журам
4. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны журам
1. Маркетингийн албаны журам
1. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн журам
2. Шинэ бүтээгдэхүүний хувийн хэрэг
1. Худалдан авалтын хяналтын журам
2. Нийлүүлэгчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ
3 Чанарын тохирлын баримт бичгүүд
4. Худалдан авалтын үйл явцын диаграмм, картууд
1. Түүхий эд материалын чанарын хяналтын бүргэл
2, Үйлдвэрлэлийн үйл явцын диаграмм
Үйл явцын картууд
Тоног төхөөрөмж, технологи, цэвэрлэгээ ариутгал, технологийн зааврууд
Чанарын хяналтын журам
ТЭМ, Бэлэн бүтээгдэхүүний өрөлт хураалтын заавар
Эрүүл ахуй ариун цэврийн журам, диаграмм
Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ
Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ
Үйлдвэрийн дүрэм
1. Чанарын хяналтын лабораторийн дотоод журам
2. Лабораторийн үйл явцын диаграмм
3 Сорилтын дүнгийн хуудас
4. Үйл ажиллагааны зааврууд
ЧУТ -ны баримт бичгүүд нь хяналттай байвал зохино. Дараах шаардлагатай хяналтыг тодорхойлох зохилгоор баримтжуулсан журам бий болговол зохино. Үүнд:

a. Баримт бичгийг хянаж, баталж байх
b. Баримт бичигт дүн жинжилгээ хийж, шаардлагатай бол шинэчилж дахин баталж байх.

c. Баримт бичгийн өөрчлөлт, хянаж шинэчилсэн төлөв байдлыг тодорхой байлгах.

d. Хэрэгцээт баримт бичгийг хэрэгцээт газар нь зохих хувилбараар бэлэн байлгах. / хяналттай хувь/

e. Баримт бичгийг гаргацтай тод, олж авахад хялбар байлгах. Ялган танихад хялбар байлгах.

f.ЧУТ –д хамаарах гадны гаралтай баримт бичгийг тодорхойлж , тэдгээрийн түгээлтийн хяналттай байлгах.

g.Хуучирсан баримт бичгийг санамсаргүй хэрэглэхээс сэргийлж, аливаа нэгэн зорилгоор хэрэглэж байгаа бол тэдгээрийг сайтар бүртгэлжүүлэн, тэмдэглэх. / Хуучирсан гэсэн тэмдэглэгээ
4.2.3 Баримт бичгийн хяналт
4.2.4 Бүртгэлийн хяналт
8.2.2 Дотоод аудит
8.3 Үл тохирлын хяналт
8.5.2 Залруулах арга хэмжээ
8.5.3 Сэргийлэх арга хэмжээ
8-02-CE /QMS:4.2 Баримт бичгийн системийн журам
8-21-CE /QMS:8.2
Дотоод аудитын журам
8-23-CE /QMS:8.3 Үл тохирох бүтээгдэхүүний хяналт журам
8-24-CE /QMS:8.5 Залруулах, сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
ЧУТ-ны хэрэгжилт, үр нөлөөг батлах зорилгоор бий болгосон бүртгэлүүдийг хянаж байвал зохино.
 Бүртгэлийг
- тэмдэглэх
- агуулах
- хамгаалах
- олж авах
- хадгалах
устгахад шаардлагатай хяналтыг тодорхойлсон журам гаргаж мөрдөх.
ЧУТ үр нөлөөтэй байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд дотоод аудитыг төлөвлөсөн давтамжтайгаар явуулж ёстой.
Аудитын хөтөлбөрийг
түүнд хамрагдах үйл явц
хамрах хүрээний төлөв байдал
ач холбогдол
урьд өмнөх аудитын үр дүнг харгалзан төлөвлөж байвал зохино.

Аудитад
аудитын шалгуур
хамрах хүрээ
давтамж
аудитын аргыг тодорхойлсон байна.

Аудиторын сонголт, аудит явуулах ажил нь аудитын үйл явцын бодитой, үнэн шудрага байдлыг хангаж байвал зохино.
Аудитор нь өөрсдийхээ ажилд аудит явуулах боломжгүй.
Аудитыг
төлөвлөх
явуулах
үр дүнг тайлагнах
бүртгэлийг хадгалахад тавигдах шаардлага
үүрэг хариуцлагыг журамд тусгасан байна.
Аудит болон түүний үр дүнгийн бүртгэлийг хадгалбал зохино. 4.2.4

Аудитад хамрагдаж байгаа удирдлага нь илэрсэн үл тохирол түүний шалтгааныг арилгах шаардлагатай залруулга болон залруулах арга хэмжээг зохих хугацаанд нь хэрэгжүүлэх ёстой.
 Байгууллага тогтоосон шаардлагад тохирохгүй бүтээгдэхүүнийг
- санамсаргүй хэрэглэх
- нийлүүлэхээс сэргийлж бусдаас ялган танихаар тэмдэглэж, хянаж байвал зохино.
Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн
- хяналт
- хариуцлага, эрх мэдлийг тодорхойлсон журматай байх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд үл тохирох бүтээгдэхүүнийг дараах байдлаар шийдвэрлэх ёстой.

a. Илэрсэн үл тохирлыг арилгах арга хэмжээ авах
b. Холбогдох эрх бүхий байгууллагаас болон хэрэгцээтэй үед хэрэглэгчийн зүгээс хийсэн буултын дагуу үл тохирох бүтээгдэхүүнийг
o хэрэглэх
o шилжүүлэх
o хүлээн авахыг зөвшөөрөх.
c. Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг
o анхдагч хэрэглээ
o ашиглалтын зориулалтаас нь хасах арга хэмжээ авах
d. Бүтээгдэхүүнийг шилжүүлсний дараа, эсвэл хэрэглэх үед үл тохирол илэрсэн үед үл тохирол илэрсэн бол байгууллага
o уг үл тохирлын болон болзошгүй үл тохирлын үр дагаварт тохирсон арга хэмжээ авах.
Үл тохирох бүтээгдэхүүнийг засаж залруулсны дараа тэр нь шаардлагад тохирч байгааг дахин шалгаж батлах ёстой.
Байгууллага үл тохирол дахин гарахаас сэргийлэхийн тулд түүний шалтгааныг арилгах арга хэмжээ авч байх ёстой. Залруулах арга хэмжээ нь илэрсэн үл тохирлын үр дагавар /effects of the nonconformities encountered/ -т тохирсон байвал зохино. Үл тохиролд /хэрэглэгчийн гомдлыг оролцуулан/дүн шинжилгээ хийх.
a. Үл тохирлын шалтгааныг тодорхойлох
b. Үл тохирол дахин гаргуулахгүй байхын тулд авах арга хэмжээний хэрэгцээг үнэлэх.
c. Шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлэх
d. Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнгийн бүртгэл
e. Хэрэгжүүлсэн залруулах арга хэмжээний үр дүнд шинжилгээ хийх.
Байгууллага үл тохирол гарахаас сэргийлэх зорилгоор болзошгүй үл тохирлын шалтгааныг арилгах арга хэмжээ авч байх ёстой. Сэргийлэх арга хэмжээ нь болзошгүй үл тохирлын үр дагаварт тохирсон байвал зохино.

a.Болзошгүй үл тохирол болон тэдгээрийн шалтгааныг тодорхойлох

b.Үл тохирол гарахаас сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгцээг үнэлэх

c.Шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлэх
d.Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнгийн бүртгэл
e.Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийх.
Зорилгодоо хүрэх арга замыг тодорхойлоход арга хэрэгсэл зарчим гэж байдаг. Энэ бол төлөвлөлт бөгөөд төлөвлөлт нь
SMART байх ёстой.
ЗӨВ ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛ АМЖИЛТЫН ҮНДЭС.
Тодорхой
Хэмжигдэхүйц
Хүрч болохуйц
Нийцэлтэй
Хугацаатай
Таны хүрэхээр зорьсон зүйл. Буюу зорилт нь маш тодорхой, олон утгагүй шууд ойлгогдохоор тодорхойлогдсон байх.
Хэн ? Юуг ? Яаж ?
Хэд ?
Хичнээн ?
Хэдэн удаа ?

Зорилгодоо хүрснийг хэрхэн хэмжих.


Үр дүн нь бодит байдлаар тодорхойлогдсон. Хүрч болохуйц.
Энэ бол хамгийн чухал үзүүлэлт бөгөөд энэхүү тавьсан зорилго нь үнэхээр таны хүрэхийг хүсч буй зүйл мөн үү, хэтийн бодлого зорилготой нийцэж байна уу гэдгийг анхаарна.
Яг хэзээ?

Хугацааг тодорхой бодитой тавина.
Тодорхой
Хэмжигдэхүйц
Нийцэлтэй
Хугацаатай
Хүрч болохуйц
Зорилго
Жин хасах
Жаргал биеийн тамирын клуб болон гэртээ биеийн тамирын дасгалаар хичээллэнэ.
Жаргал ажил болон гэртээ эрүүл хүнсээр хооллоно.
1 цагаар 7 хоногт 2 удаа нэгийг нь биеийн тамирын клубэд нөгөөг нь гэртээ хичээллэнэ. 5 кг турна.
Өдөрт 3 удаа зөв хооллоно. Хоолны дундуур хачир болон нэмэлт зууш идэхгүй.
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
2 сар
2 сар
Нэгдүгээр түвшин - Бодлого зорилт тодорхойлсон баримт бичиг


Хоёрдугаар түвшин - Юуг, хэрхэн, яаж хийхийг тогтоосон баримт бичиг
Дүрэм, журам, ү.я диаграмм

Гуравдугаар түвшин - Юуг, хэрхэн, яаж хийхийг зааварлаж
чиглүүлсэн баримт бичиг: Заавар


Дөрөвдүгээр түвшин - Нотолгоо. Анхан шатны бүртгэл маягт, тайлан,
тэмдэглэл.

ЧУТ –ны баримт бичгүүд нь цаасан ба электрон хэлбэрээр байна. Компаний чанарын удирдлагын тогтолцооны баримтжуулалт нь дараах 4 түвшнээс бүрдэнэ. Үүнд:
Хэрэв үйл явцын үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж тэдгээрийг хянаж чадахгүй бол чанарыг мөн хянаж чадахгүй юм. Иймд дараах хүчин зүйлсийн оновчтой удирдан зохион байгуулах нь чанарыг сайжруулахад нөлөөлнө.
1.Хүний нөөцийн чанар – Тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдаж байгаа ажлын ур чадвар. Бүлэг 6.2.2

2.Биет нөөцүүдийн чанар – машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл. Бүлэг 7.5.1

3.Ажлын орчны чанар – Үйлдвэрийн орчны агаарын температур, дуу шуугиан, цэвэр цэмцгэр байдал. Бүлэг 6.3

4.Хүний хүчин зүйлийн чанар – биеийн ядаргаа, сэтгэл санааны стресс, сэдэлжүүлэлт. Бүлэг 6.2

5.Мэдээллийн чанар – цаг үеэ олсон, хэрэгцээтэй, бүрэн дүүрэн, хугацаа нь дуусаагүй, баталгаатай.

6.Материалын чанар – найрлага болоод биет байдал нь шинэлэг, цэвэр, ... Бүлэг 7.4

7.Нөөцийн тоо хэмжээ – хугацаа, мөнгө, мэдээлэл, хүн, материал, бүрэлдэхүүн хэсгүүд, тоног төхөөрөмж, үйлвэрийн бүтээмж, орц гарцын харьцаа

8.Хэмжлийн чанар – чанарыг хэмжих аливаа хэмжилтүүдийг зөв хэмжих. Бүлэг 8.6
Эдгээрийг зөв удирдан зохион байгуулснаар чанарыг мөн хянаж чадна.
Маркетингийн алба
ЗХНА
БХАлба
Импортын алба
Лаборатори
Үйлдвэрлэл ....
Үйл явц баримтжснаар --> Журам, үйл явцын диаграммууд
Үйл ажиллагаа бүр баримтжснаар --> Заавар, үйл явцын картууд
Full transcript