Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rynek wierzytelności w Polsce

No description
by

Baa Cina

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rynek wierzytelności w Polsce

Rynek wierzytelności w Polsce
Rynek wierzytelności
Polski rynek wierzytelności jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Podmioty działające na tym rynku, tj. firmy faktoringowe, firmy windykacyjne, pośrednicy w obrocie wierzytelnościami konkurują między sobą przede wszystkim ofertą. Starając się zwiększyć swój udział w rynku oferują kompleksowe usługi od profilaktyki (monitoring wierzytelności) poprzez zarządzanie ryzykiem, aż do pełnej oferty windykacji przedsądowej i sądowej. W takim kompleksowym pakiecie usług co raz częściej oferowane jest również finansowanie poprzez factoring
Rozwój rynku wierzytelnościami
O rozwoju rynku wierzytelności w Polsce możemy mówić od początku lat dziewięćdziesiątych. W tych pierwszych latach rozwoju długi wielkich przedsiębiorstw państwowych odgrywały największą rolę na rynku wierzytelności, ale już w połowie lat dziewięćdziesiątych wierzytelności komercyjne zaczęły zwiększać swój udział w rynku. Obecnie „życie na kredyt” jest coraz bardziej popularne wśród społeczeństwa polskiego.To również przyczynia się do dalszego rozwoju rynku wierzytelności.

Pojecie - wierzytelność
Rodzaje wierzytelności
Pod pojęciem wierzytelności rozumiemy uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego . Może się ono składać z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących. W literaturze przedmiotu wierzytelność traktowana jest jako prawo podmiotowe.

Segmenty rynku wierzytelnościami
Podziału rynku wierzytelności na segmenty możemy dokonać między innymi ze względu na rodzaj wierzytelności. Według najczęściej stosowanej klasyfikacji wyróżniamy:
• rynek wierzytelności masowych,
• rynek wierzytelności gospodarczych.
Rynek wierzytelności masowych dotyczy zobowiązań gospodarstw domowych o stosunkowo niewielkiej wartości, takich jak: wierzytelności wynikające z faktur (np. telekomunikacyjne, za gaz, prąd), kredyty i pożyczki, składki ubezpieczeniowe itp.Gdy dłużnicy nie spłacają swoich wierzytelności, wówczas mogą one być grupowane w pakiety o większych wartościach i odsprzedawane firmom windykacyjnym. Natomiast na rynku wierzytelności gospodarczych. Ilość wierzytelności gospodarczych jest niewielka, natomiast ich wartość jednostkowa jest wysoka. Ze względu na niewielką ilość tych wierzytelności możliwa jest szczegółowa
analiza pojedynczego długu w celu oszacowania ryzyka z nim związanego.
Podział rynku wierzytelnościami
Rynek wierzytelności możemy też podzielić na rynek wierzytelności regularnych i nieregularnych.Wierzytelności regularne to takie, których termin spłaty jeszcze nie minął. Natomiast do wierzytelności nieregularnych zaliczamy zobowiązania, które wykazują opóźnienia w spłacie. Przedmiotem obrotu na rynku mogą być zarówno wierzytelności regularne, jak i nieregularne.


Usługi na rynku wierzytelności
Wśród usług dostępnych na rynku wierzytelności możemy wyróżnić m.in.: zakup wierzytelności, faktoring, windykację.
Zakup wierzytelności polega na odsprzedaży przez wierzyciela firmie windykacyjnej wierzytelności. Zakup może dotyczyć zarówno wierzytelności przeterminowanych, jak również wierzytelności bez opóźnień w spłacie.
Kolejną usługą i zarazem szybko rozwijającym się segmentem rynku wierzytelności jest faktoring. Jest to jedna z form finansowania bieżącej działalności firm. Polega na skupie przez faktora (instytucję faktoringową) faktur przed terminem płatności. Zazwyczaj jest to długookresowa współpraca w ramach której dochodzi do przelewu wierzytelności przez faktoranta (przedsiębiorstwo) na faktora oraz świadczeniu przez faktora na rzecz faktoranta dodatkowych usług związanych z przelewem wierzytelności.
Giełdy wierzytelności
Giełdy wierzytelności zyskują coraz większą popularność na rynku polskim. Przedmiotem obrotu na tych giełdach mogą być wszelkie udokumentowane należności, m.in. długi wynikające z nieuregulowanych faktur lub noty odsetkowe. Oferty obrotu wierzytelnościami skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw, które nie widzą perspektyw na szybką spłatę zobowiązań przez dłużnika a zależy im na poprawie płynności finansowej poprzez zamianę należności na środki finansowe. Dzięki giełdom wierzyciele są w stanie uniknąć kosztów i czasu związanego z postępowaniem sądowym
i komorniczym.
Usługi
Kolejną usługą oferowaną na rynku wierzytelności jest windykacja. Polega ona na
dochodzeniu własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach
prawnych. Obecnie coraz popularniejszy staje się outsourcing usług, głównie ze względu na niższe koszty. Podobnie jest z outsourcingiem windykacji. Przedsiębiorstwa zlecają firmom zewnętrznym windykację, bo chcą obniżyć koszty działania a ponadto chcą odciążyć przedsiębiorstwo od działalności, która nie jest jego podstawowym biznesem.
Podsumowanie
Polski rynek wierzytelności przeszedł zasadnicze zmiany w ostatnich kilku latach.Zmniejszenia wsparcia finansowego dla firm z zewnątrz, ze strony instytucji finansowych (głównie banków) doprowadziło do zwiększenia świadomości podmiotów dotyczącej
ważnej roli zarządzania należnościami. Podmioty zaczęły zdawać sobie sprawę, że odzyskiwanie własnych należności jest kluczowym elementem dla zachowania płynności finansowej. Coraz częściej korzystają też ze wsparcia profesjonalistów, dysponujących doświadczonymi, wyspecjalizowanymi kadrami i odpowiednim zapleczem informatycznym i logistycznym.
Dziękuje za uwagę
Rozwój faktoringu
Źródło: Polski Związek Faktorów.
Full transcript