Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

decentralisaties - Lingewaard

Voorlichting over en samenhang in de decentralisaties
by

Judith Maaskant

on 3 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of decentralisaties - Lingewaard

meedoen naar vermogen:
transformatie sociaal domein

AWBZ
Decentralisaties sociaal domein
Wet Zorg voor Jeugd per 1 januari 2015
Jeugdzorg
Verantwoordelijkheidsladder
Eigen Kracht/regie
Met hulp van de omgeving
Gebruik van een algemene voorziening
Gebruik van een collectieve voorziening
Individuele voorziening

Kanteling Wmo
Compensatieplicht
Welzijn Nieuwe Stijl
Bezuiniging rijk: efficiëncykorting
15% minder vanaf 2017
(= korting van € 450 miljoen)
Dit is al uit AWBZ via de WMO naar gemeenten gekomen:
2007: hulp bij huishouden, GGZ-preventie, CVTM-regeling
2009: lichte begeleiding ('pakketmaatregel')
Dit komt er nog bij:
vanaf 2013: toenemende druk op Wmo door afschaffing ZZP's 1-4
2015: begeleiding en persoonlijke verzorging naar gemeenten
Participatiewet per 1 januari 2014:
bundeling WSW, WWB, deel Wajong (<100% arbeidsongeschikt)
Wajong blijft in tact voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
bestaande WSW-ers en WAjong-ers vallen vanaf 2015 onder nieuwe wet
geen herbeoordeling bestaande WSW-ers en Wajong-ers
Bezuiniging rijk: vanaf 2012 doelmatigheidskorting van € 400 miljoen,
vanaf 2014 aanvullende bezuiniging van € 200 miljoen op reïntegratiebudget.
Bezuiniging rijk 25 %
compensatie afschaffing ZZP's 1-4?
inzicht krijgen:
uitgangssituatie Lingewaard
wat is de vraag?
wie zijn de spelers?
Uitwerking:
Hoge kosten huidige regelingen: verkeerde prikkels

Gefragmenteerde dienstverlening

Overregulering

Bestuurlijke drukte: versnipperde aansturing

Onvoldoende appèl op eigen kracht burgers

Gemeenten dichtst bij burgers
Motieven
* Visie op overheid
* Functies:
Uitgangspunten
Vangnet
Interventie
Basis
Ombuiging van de manier waarop de overheid burgers met een ondersteuningsvraag benadert:

Van vangnet naar springplank: nadruk op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Focus op participeren in de samenleving en gebruikmaken van sociale netwerken.

Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger. Organisatie vindt zo veel mogelijk op lokaal niveau plaats.

Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt lonend door het in één hand leggen van de regie en financiering.
Analyse: wat is er nodig?
VNG: 'beschouw de nodige veranderingen als 1 transitie op het sociale domein vanuit 1 samenhangende visie'
Sociale Visie 2022
Wmo-beleidsplan 2012-2015
Lingewaard:
Regio Arnhem (11 gemeenten):
Onderwijs
Wet Passend Onderwijs:
november 2012: nieuwe regionale samenwerkingsverbanden onderwijs
mei 2014: samenwerkingsverband heeft ondersteuningsplan klaar
augustus 2014: scholen krijgen zorgplicht en kiezen zorgprofiel, scholen verdelen onderling specialismen binnen regionale samenwerkingsverbanden
doel: kinderen gaan zo veel mogelijk naar regulier onderwijs
Nodig: ondersteuning op school verbinden met ondersteuning vanuit gemeente
gevolgen voor: leerlingenvervoer, inrichting lokale ondersteuningsinfrastructuur, onderwijshuisvesting
Werk
Wmo
Regeerakkoord 2012:
- verder op de ingeslagen weg
- decentralisaties nog omvangrijker:
meer taken naar gemeenten
meer verantwoordelijkheid voor burgers
- veel beleidsvrijheid voor gemeenten
- minimale omvang gemeenten: 100.000+ inwoners
- 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, 1 budget
- uitwerking en randvoorwaarden nog onduidelijk
Per 2015 alle extramurale ondersteuning, begeleiding en
persoonlijke verzorging bij gemeenten
meer maatwerk
meer samenwerking
dichtbij huis
financieel houdbaar
investering in extra wijkverpleegkundigen via Zorgverzekeringswet,
DUS: samenwerking nodig tussen gemeenten en zorgverzekeraars!
"Iedereen telt mee en iedereen doet ertoe"
3 decentralisaties:
- jeugdzorg
- extramurale AWBZ-taken
- Participatiewet: werken naar vermogen

Wet passend onderwijs
Wijziging wet inburgering
Wat staat er te gebeuren?
Wie??
Barth van Eeten & Kees Telder
Ingeborg Wijkstra: jeugd
Mariska Belliot: AWBZ
Ruud Vos: werken
Fred Koeman: passend onderwijs
Judith Maaskant: Wmo & coördinatie samenhang
- regionale visie zorg voor de jeugd
- regionale visie begeleiding
- samenwerkingsconvenant sociale zaken
- in gesprek over:
gezamenlijke visie: traject in 2013
proeftuinen in 2013
heldere samenwerkingsstructuur
aanpassing Wettekst Wmo:
- inperking aanspraak op Wmo: alleen voor hen die het echt nodig hebben
- toegang tot hulp bij huishouden wordt inkomensafhankelijk (2014 nieuwe cliënten, 2015 ook bestaande cliënten)
stapelingseffecten (onderzoek G32/NICIS):
- huishoudens met laag inkomen die afhankelijk zijn van 1 of meer bijstandsuitkeringen
- huishoudens met multiproblematiek
- werkende armen/uitkeringsgerechtigden met kinderen die ook gebruik maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen
loondispensatie bij inkomen onder minimumloon: uitwerking d.m.v. pilots
instroom WSW stopt per 2014
bestaande WSW-ers vanaf 2015 onder nieuwe wet
per 2015: quotumregeling bedrijven (>25 werknemers) voor mensen met arbeidsbeperking
gemeenten houden geld voor 30.000 werkplekken 'beschut werk' (landelijk)
verlaging vergoeding per WSW-er
doel: meedoen naar vermogen, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers
DUS: naar een meer 'inclusieve' arbeidsmarkt
Lastig: andere indeling regionale samenwerking
Gemeenten volledig verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen
Gemeenten verantwoordelijk voor alle onderdelen jeugdzorg.
Gemeenten hebben al: ondersteuning bij opvoeding en opgroeien (Wmo prestatieveld 2)

We krijgen erbij:
Jeugd-geestelijke gezondheidszorg
Gesloten jeugdzorg
Provinciale jeugdzorg
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming

Voor sommige taken is regionale samenwerking verplicht.
Nauwe aansluiting bij principes van de Wmo:
- versterking basis: eigen kracht en sociale netwerken
- versterking 1e lijn (generalisten)
- vermindering inzet 2e lijn (specialisten)
vormgeven andere werkwijze hele sociale domein:
vraagverheldering
integraal arrangement
aansturing maatschappelijke partners
verantwoording
G32 nov. '12: "gemeenten willen heel graag deze decentralisaties, maar wel met realistische randvoorwaarden en middelen!"

VNG jan. '13: "Onderzoek nodig naar risico’s decentralisatie zorgtaken"
Full transcript